Odluka o pokretanju postupka javne nabavke dozvola

Datum objave: 26.07.2017. 08:37 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2017.

Broj: 01/1-2374/17

Dana 14.07.2017.godine

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 2 stav (3)Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14) i člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom Fakultetu u Sarajevu, prijedloga Plana javnih nabavki Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu za 2017 godinu broj : 01/1- 3450 / 16 od 24.11.2016 godine, Odluke u utvrđivanju Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu broj: 02-1218/17 od 14.02 2017 te zahtjeva broj 01/1-780/17 od 22.03.2017 godine dekan Fakulteta donio

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke usluge : Dozvole

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluge :

Dozvole

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 660,00 KM (slovima: šest stotina i šezdeset / KM), bez PDV-a. Ova nabavka se finansira iz Sredstava Fakulteta .

Javna nabavka će se provesti putem Direktnog sporazuma . Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima. Evidencioni broj javne nabavke je 6 (usluge).

 

Član 2.

Tenderski dokument sačinit će Komisija za javne nabavke u roku od 7 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 4.

Otvaranje i ocjcnu ponuda sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

 

1. dr.Sead Ivojević, predsjednik,

2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član, .<•

3. Ervina Kustura, član 1

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

 

Član 5.

Sastavni dio ove odluke su zahtjev broj: 01/1-780/17 od 22.03.2017, sa specifikacijama usluga.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

U postupku po prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskih akata i odluka nadležnih organa. Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodi činjenicom daje predložena nabavka planirana u Planu nabavki za 2017. godinu - pod stavkom 6 (šest)- usluge, da je realno procijenjena njena vrijednost, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: