Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.07.2018. 14:57

Odluka o usvajanju Regulacionog plana Stup Nukleus

Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 28, 05.07.2018.

Na osnovu člana 44. stav (4) i 47. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), člana 19. i 28. Statuta opcine Ilidža - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/10, 18/16) i Zaključka Opcinskog vijeca Ilidža (broj 01-02-2792/17-3 od 21.09.2017. godine), Općinsko vijeće Ilidža na 8. redovnoj sjednici, održanoj dana 21.09.2017. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA

"STUP NUKLEUS "

 

Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan "Stup Nukleus" (u daljem tekstu: Plan).

 

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

 

Tekstualni dio Plana.

- Odluka o provođenju Regulacionog plana "Stup Nukleus"

 

Grafički dio sadrži:

A. - POSTOJEĆE STANJE

1. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD OD 2003 DO 2023 GODINE - REGULACIONI PLAN "STUP NUKLEUS"

2. IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD OD 1986 - 2015 GODINE

3. AŽURNA GEODETSKA KARTA                1:2000

4. POSTOJEĆE STANJE - NAMJENA, SPRATNOSTI KATEGORIJA OBJEKATA . . 1:1000

5. POSJEDOVNO STANJE              1:2000

B. PROJEKCIJA RAZVOJA

6. URBANISTIČKO RJEŠENJE       1:1000

7. PRIJEDLOG PLANA PARCELACIJE         1:2000

8. PLAN GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA 1:2000

- Analitička obrada građevinskih parcela

- Idejno rješenje saobracaja

- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnje otpadnih i oborinskih voda

- Idejno rješenje toplifikacije - gasifikacije

- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete

- Idejno rješenje hortikulture

- Idejno rješenje TK infrastrukture

 

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Opcine Ilidža i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

 

Član 4.

Sastavni dio ove Odluke su Amandmani usvojeni od strane Opcinskog vijeca Opcine Ilidža koji su ugrađeni u Regulacioni plan "Stup-Nukleus" (decembar 2017. godine), a koje je Zavod dostavio Opcinskom vijeću aktom broj 02-23-5356/17 od 11.05.2018. godine).

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-02-2792/17-3a

21. septembra 2017. godine      

Ilidža    

 

Predsjedavajući

Muhamed Omerović, s. r.

 

AMANDMANI

USOVJENI OD STRANE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE

ILIDŽA, KOJI SU UGRAĐENI U REGULACIONI PLAN

"STUP NUKLEUS"

 

Sarajevo, decembar 2017. godine

 

Na osnovu člana 88. stav (3) Statuta opcine Ilidža - Prečišceni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo, broj 33/10, 18/16), Zaključka Kolegija Vijeca (broj 01-02-2792/17 od 28.08.2017. godine), prilikom razmatranja Prijedloga Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Stup Nukleus" i Prijedloga Odluke o provođenju Regulacionog plana "Stup Nukleus", Općinsko vijeće Ilidža na 8. redovnoj sjednici, održanoj dana 21. 09. 2017. godine, donijelo je

 

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Ilidža donosi Odluku o usvajanju Regulacionog plana "Stup Nukleus" i Odluku o provođenju Regulacionog plana "Stup Nukleus" uz slijedeće Amandmane koji su usaglašeni od strane Općinskog načelnika, kao predlagača, Općinskog vijeća i građana MZ Stup II i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Dolje navedeni Amandmani usovjeni od strane Općinskog vijeća Općine Ilidža su implementirani u grafičkom, tekstualnom dijelu Plana, kao i u Odluci o provođenju Plana, izuzev amandmana broj 25 koji nije implementiran jer je u kontradiktornosti sa amandmanom broj 2.

 

AMANDMANI

1. Amandman br. 1 (grafika br. 1)

- Općinsko vijeće donosi da će površina zemljišnog prostora biti 7.100 m2 i objekat površine 5.000 - 5.500 m2 sa salom, sportskom plohom, dječijim igralištem, i da se zadužuje općinski načelnik i Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje, Služba za prostorno uređenje i Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina. Služba za obrazovanje da hitno doradi Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti izgradnje škole na Stupu II na lokaciji predviđenoj RP iz 2002. godine, bivše Poljoprivredno dobro, te da isti dostavi Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS, te da općina Ilidža po hitnom postupku pokrene aktivnosti formiranja Javne ustanove - 11. OS na Stupu II, i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa te osiguranju finansijskih sredstava za izgradnju pomenute škole, u budžetu za 2018. godinu za školu koja ima podzemne garaže. To bi u konačnici značilo da objekat ima podzemlje, prizemlje i dva sprata.

 

2. Amandman br. 2 (grafika br. 2)

- Što se tiče udaljenosti zgrada, ispoštovati zakonsku regulativu najmanje 35 metara, a najveća spratnost zgrada P+8 uz glavnu ulicu, uz glavnu saobraćajnicu, a u naselju P+6, P+4 i manje.

Zaključak ima važnu težinu - distanca mora biti ispoštovana zakonskom regulativom. Za dopunu ovog zaključka rekao vam je predsjednik Zbora građana o kojem se lokalitetu radi.

- Neće se vršiti promjene RP Stup Nukleus u pogledu povećanja spratnosti zgrada i smanjivanja njihove udaljenosti od granica privatnih imanja, kao ni druge izmjene koje ugrožavaju građane, u smislu ovoga što smo rekli P+8, P+6, P+4 I ostale spratnosti

- popravku oštećene i izgradnja nove infrastrukture, te zamjenu dotrajalih instalacija, a posebno ispravljanje greški na infrastrukturi i instalacijama koje su nastale kao posljedica gradnje naselja TIBRA (upitni i nestručni priključci na vodovodnu mrežu, nedovoljan kapacitet kanalizacione mreže stanje elekto mreže, proširenje Stupske ulice i dr.),

- rješavanje problema opterećenosti saobraćajnica u mjesnoj zajednici i saobraćajnih gužvi (nakon izgradnje naselja TIBRA) kroz izgradnju kružnih tokova i saobraćajne signalizacije, (privremeno zatražiti izgradnju kružnog toka na raskrsnici ulica Stupska i Kurta Schorka i ulica Kasindolska i Kurta Schorka),

- rješavanje problema sigurnosti saobraćaja

- Sve navedeno ucrtati u RP od strane Zavoda i dati na uvid građanima...

- Primjedba predstavnika MZ Stup II se odnosi na smanjenju spratnosti svih novoplaniranih objekata iznad spratnosti veće od P+8. Predloženo je da spratnosti uz glavnu longitudinalu budu maksimalno P+8, a da se na ostalim lokalitetima spratnost kreće od P+6 do P+8.

 

3. Amandman br. 3 (grafika br. 3)

- Dio Dobrinjske ulice od broja 79 do 49 koji se priključuje na XIII transferzalu, ukoliko nema ranije izdatih građevinskih dozvola, ono što ima pravne posljedice, širina zaštitnih pojasa su zakonska regulativa i možemo mi to planirati.

Primjedba Malić Suljević kao primjedba sa grupom građana stoji sa prijedlogom rješenja i mi kao vijećnici stojimo da ni jedan objekat ne smije ostati da nema pristupni put, jer je sastavni dio ovog Zaključka. To su poslovni subjekti i moraju imati pristup. Donesen zaključak, gdje god može da se ucrta što više biciklističkih staza u RP.

 

4. Amandman br. 4 (grafika br. 4)

- Zaključak se odnosi na pomjeranje saobraćajnice prema pumpi Energopetrola i ta primjedba je upućena i jednoglasno prihvaćena.

- Primjedba koja se odnosi na dijelimično pomjeranje planirane saobraćajnice na sjevernu stranu prema pumpi Energopetrola (parcela k.č. 1143/14).

 

5. Amandman br. 5 (grafika br. 5)

- Prioritetno proširiti objekat MZ Stup II sa prostorima za ambulantu društveno-kulturne sadržaje kako bi ovaj objekat postao dom kulture i uz objekat MZ planirati prostor za sport i rekreaciju.

 

6. Amandman br. 6 (grafika br. 6)

- "U Regulacioni plan "Stup -Nukleus" jasno i nedvosmisleno kao elementi plana moraju biti ucrtani zelene površine, zaštitni pojasevi oko cesta, dječija igrališta sa mobilijarom, pješačke staze, biciklističke staze, sportski i rekreativni sadržaji, a ne samo navedeni u tekstualnom dijelu Plana jer se na taj način njihova realizacija ostavlja na volju investitorima."

 

7. Amandman br. 7 (grafika br. 7)

- Imajući u vidu da se radi o zajedničkom interesu svih građana Općine Ilidža, kao i interesu građana Općine Novi Grad i Grada Sarajeva, zemljište bivše kasarne u Nedžarićima ne treba biti korišteno za izgradnju nebodera, nego isključivo za sportske, rekreativne i kulturne sadržaje, to je već i prihvaćeno.

 

8. Amandman br. 8 (grafika br. 8)

- Primjedba koja se odnosi na rješavanje saobraćajnog priključka sa XII transverzale do parcela k.č. br. 2040, 2041, 2051, 2054, 2056 itd. Primjedbu su zajednički dostavili vlasnici parcela i firmi koje egzistiraju na ovom području (firma "Viva", firma Suljević....)

- Inicijativa grupe građana iz ulica Kurta Schorka i Kasindolske ulice za obezbjeđenje adekvatnog priključka poslovnih objekata i sporednih krakova Kasindolske ulice na magistralni put M-18, odnosno na buduću trasu XII transferzale (domaćinstva: Prvi krak - kućni brojevi 205,207,209,211,213,215,217,219 i Drugi krak - kućni brojevi: 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 241A, 243, 245, 247, 249).

 

9. Amandman br. 9 (grafika br. 9)

- Primjedba porodice Bajrović (vlasnici parcela k.č. 1107, 1108), koja se odnosi na smanjenje horizontalnih gabarita planiranog objekta na parceli k.č. 1106. Zahtjev vlasnika parcele k.č. 1108 je da se ipak planira objekat i na njihovoj parceli.

 

10. Amandman br. 10 (grafika br. 10)

- Primjedba predstavnika MZ Stup II se odnosi na planiranje saobraćajnice uz objekte "Tibre Pacifik" između parcela k.č. 977/3 i 926, 927.

 

11. Amandman br. 11 (grafika br. 11)

- Primjedba predstavnika MZ Stup II se odnosi na dijelimičnu korekciju planiranih horizontalnih gabarita objekata uz ulicu Stupska. Korekcija se odnosi na objekte na parcelama k.č. 991, 113 do 1008.

 

12. Amandman br. 12 (grafika br. 12)

- Primjedba predstavnika MZ Stup II se odnosi na smanjenje spratnosti i horizontalnih gabarita objekata na parcelama k.č. 1034/1

 

13. Amandman br. 13 (grafika br. 13)

- Primjedba predstavnika MZ Stup II se odnosi na dijelimično pomjeranje planirane saobraćajnice u ulici "Dobrinjska" prema parcelama k.č. 1034/1 i 1034/2.

- Primjedba vlasnika k.č.1036/2 i 1036/3 - U RP pored tih lokacija planirana je saobraćajnica koja se priključuje na XIII transferzalu. Planirana saobraćajnica je djelimično zakrivljena tako da se najviše približava tim lokacijama u odnosu na ostale lokacije u ogranku Dobrinjske ulice od broja 79 do broja 49. Da se navedena saobraćajnica ispravi u dijelu pored tih lokacija prema k.č. 1034, kako bi udaljenost saobraćajnice u odnosu na njegove lokacije bila ista kao i udaljenost od ostalih lokacija u ulici. Za navedeno postoje prostorne mogućnosti i ne ugrožava ostale osobe.

 

14. Amandman br. 14 (grafika br. 14)

- Primjedba vlasnika parcela k.č. 969, 971.. (Asim Fržina) da se preispita mogućnost lociranja stambeno-poslovnog objekta na njegovim parcelama, kao jedinstven objekat.

- Primjedba Fržina Asima, vlasnika građevinskih parcela 973 K.O. Stup na kojoj je iste godine sagradio poslovni objekat osnove 600 m2, spratnosti P+1, kao i dvije susjedne parcele 971 i 969, što ukupno čini cca 2500 m2, je daje ranijim regulacionim planom objekat zadržao status poslovnog, a na parcelama je bila predviđena gradnja stambeno-poslovnog objekta kao i na parcelama na kojim je sagrađno naselje Tibra. Izmjenom regulacionog plana ponuđeno rješenje nije uzelo u obzir ove vlasničke odnose, te bi provedbom ponuđenog plana poslovni objekat sa pripadajućim parcelama bili obezvrijeđeni. Traži da na postojećim parcelama, umjesto postojećeg poslovnog objekta, izgradi moderan stambeno-poslovni objekat čiji bi izgled i dimenzije oplemenili već izgrađeno naselje.

 

15. Amandman br. 15 (grafika br. 15)

- Primjedba građana u kontaktnom području parcele 974/6 se odnosi na smanjenje horizontalnih i vertikalnih gabarita planiranog objekta na predmetnoj parceli

 

16. Amandman br. 16 (grafika br. 16)

- Primjedba predstavnika MZ Stup II se odnosi na smanjenje spratnosti i horizontalnih gabarita objekata na parcelama k.č. 998/2, 998/6, 1009, 1010...

 

17. Amandman br. 17 (grafika br. 17)

- Primjedba vlasnika parcela k.č. 1025 i 1026/3 (porodica Habota) da se preispita mogućnost lociranja dva stambeno-poslovna objekta na njihovim parcelama.

 

18. Amandman br. 18 (grafika br. 18)

- Primjedba vlasnika parcele k.č. 1037 se odnosi na pomjeranje planirane saobraćajnice prema parceli k.č. 1034/1

- Primjedba Fatime Bešović se odnosi na novoplaniranu saobraćajnicu koja ulazi dijelom u vlasničku parcelu k.č.br. 1037 K.O. Stup u južnom i zapadnom dijelu. Objekat na pomenutoj parceli je stambeno-poslovni i izgradnjom saobraćajnice pristup poslovnom dijelu bi bio smanjen, te traži da saobraćajnica bude udaljena 5 metara od granice njenog posjeda. Primjedba Emire Salić je da njena stambena jedinica - kuća nije ucrtana u regulacioni plan.

 

19. Amandman br. 19 (grafika br. 19)

- Primjedba vlasnika parcele k.č. 1709 i 1710 se odnosi na mogućnost definisanja jedinstvenog objektana vlasničkim parcelama odnosno spajanje dva planirana gabarita u jedan.

 

20. Amandman br. 20 (grafika br. 20)

- Zahtjev Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup za pristupni put katoličkom groblju na Stupu.

 

21. Amandman br. 21 (grafika br. 21 i Odluka o provđenju član 16.)

- Zahtjev građana ulice Džemala Bijedića do 291 za vraćanje ceste prema starom Regulacionom planu (zbog nedostatka ove ceste nije riješena ni vodovodna ni kanalizaciona mreža)

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo smatra da se zahtjev građanauliceDžemalaBijedićado 291 za vraćanje ceste (saobraćajna veza sjevorozapad - jugoistok od parcele 1026/2 do parcele1033 - ulica Dobrinjska) prema starom Regulacionom planu, može uvažiti pod uslovom da se pribavi saglasnost svih vlasnika parcela preko kojih predmetna cesta treba biti realizovana.

 

22. Amandman br. 22 (grafika 22a i 22b)

- Primjedba vlasnika objekta i zemljišta K.O. Gornji Butmir, broj parcele 2201/105 da u ulici Stupska 42a prolazi lokalni put na ne više od 50 cm od njegovog stambenog objekta, a jednu parcelu dijeli na dvije neupotrebljive kat.čestice. Izlaz iz objekta je direktno na cesti. Svi susjedi zahvaćeni ovim putem su također protiv izgradnje tog puta, te i njima ne odgovora da im se sijeku parcele i ruše izgrađeni manji objekti (garaže) zbog puta koji nema nikakvog smisla jer putna komunikcija već postoji. Druga primjedba se odnosi na ucrtavanje markica za izgradnju objekta porodične kuće na parceli broj 2202/105, te bi ste trebali sa stručnog aspkta odrediti maksimalne dimenzije objekta, odnosno da se ispoštuje zakonska regulativa distance 3 m od okolnih placeva.

 

23. Amandman br. 23 (grafika br. 23)

- Primjedbe građana ulice Dobrinjska broj 45 i 39 odnose se na spratnost i raspored objekata oko privatne parcele (dio parcele označene kao 1014/1 K.O. Stup - kat.stanje), te traže da se planira/ucrta jedan stambeno-poslovni objekat spratnost P+6 i P+4 na njihovoj privatnoj parceli.

 

24. Amandman br. 24 (grafika br. 24)

- Primjeba vlasnika parcele broj k.č. 1507/1 je da ta parcela nije prikazana u regulacionom planu. Na navedenoj parceli se nalazi stambenih objekat broj 39. Pristupni put za stambeni objekat broj 39 se proteže duž parcele 1505/1 i cijelom parclom 1507 i završava se na novoj parceli k.č.br. 1507/1, na kojoj je izgrađen stambeni objekat.

 

25. Amandman br. 25 - nije uvažen (grafika br. 25)

- Prijedlog "Seaharvest" d.o.o. Sarajevo ide u pravcu da se na nepokretnostima koje su označene u p.l.broj 310 k.č. 999 po načinu korištenja Dvorište, p.l. 310, k.č. 999 po načinu korištenja, kuća i zgrada, p.l. 310 k.č. 1000 po načinu korištenja oranica/njiva, p.l. 310 k.č. 1001 po načinu korištenja oranica/njiva i p.l. 310 k.č. 1002 po načinu korištenja oranica/njiva, sve upisane u k.o. Stup, broj Plana "B", umjesto planirane spratnosti P+6, stoji P+7 (oba objekta), a umjesto spratnosti P+8 stoji P+9.

 

26. Amandman br. 26 (grafika br. 26)

- Primjedba koja se odnosi na rješavanje saobraćajnog priključka za objekte uz južnu longitudinalu, a za koje sadašnjim rješenjem isti nemaju pristup.

 

27. Amandman br. 27 (Odluka o provolenju član 17.)

- Da se u RP obavezno planira prostor za odlaganje smeća unutar zgrade zatvorenog tipa, te mjesta za kontejnere između zgrada i privatnih kuća, te za izgradnju parking mjesta poštovati zakonsku regulativu 1,1 naprema jedne stambene jedinice a gdje god dozvoljavaju prostorne mogućnosti srazmjera neka bude 1,2 naprema jedne stambene jedinice.

 

28. Amandman br. 28 (Odluka o provo|enju član 18.)

- Pri rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sve što je od općeg interesa za sve građane MZ Stup II da Općinsko vijeće donese odluku o proglašenju općeg interesa (projekte od većeg reda).

- "Zaključak sastavni dio Odluke o provođenju, tekstualnom dijelu, da član bude "izgradnja zgrada ne može početii prije izgradnje škole, elektro, vodovodne i kanalizacione mreže i druge komunalne infrastrukture i dok se ne riješe problemi građana uzrokovanih prethodnom gradnjom zgrada MZ Stup II, zaštita i obeštecenje građana koji su vec ugroženi prethodnom izgradnjom zgrada da im se omoguci pristup privatnim lokacijama, odvijanje saobracaja nedostatak parking prostora u tim novoplaniranim objektima".

- Urgentno pristupiti rješavanju problema građana naselja Tibra vezano za problem puteva, odlaganja otpada, nedostatak parking prostora, zelenih površina, sportskih i rekrativnih sadržaja,te problemi sa infrastrukturom itd.

- Svi investitori koji ce ulagati na području mjesne zajednice Stup II treba da se, od strane opcine Ilidža, obavežu Odlukom opcinskog vjeca da ulažu u opcinsku infrastrukturu i drugih potrebnih sadržaja na području mjesne zajednice, da se prije izgradnje izgradi sva potrebna infrastruktura, da izrade posebane građevinske puteve za izgradnju zgrada kako se nebi uništavale postojece, u slučaju korištenja starih cesta uradi Elaborate oštecenosti izvođača zadužiti da iste vrati u privobitno stanje.

 

29. Amandman br. 29 (Odluka o provolenju član 19.)

- "Provođenje inspekcijskog i drugog nadzora gradnje kako bi se spriječila odstupanja od plana po njegovom usvajanju. Po odobrenju plana i gradnje vidno istaknuti table sa natpisima o nazivu investitora, planiranoj i dozvoljenoj gradnji i rokovima gradnje, te omoguciti pristup informacijama po svim pitnjima koja se odnose na gradnju, kao i vezano za radno vrijeme u toku dana da to bude u vremenu od 07 do 19 sati (jer se dešavalo da su se radovi izvodili u ponoc ili da su se izvodili i po 24 sata dnevno).

30. Amandman br. 30 (Odluka o provođenju član 20.)

- Primjedba predstavnika MZ Stup II se odnosi na aleju koja je planirana uz XIII transverzalu, odnosno da se odlukom o provođenju plana naglasi obaveza realizacije iste.

 

31. Amandman br. 31 (Objekti označeni na glavnoj karti)

- Primjedba predstavnika MZ Stup II se odnosi na obilježavanje svih objekata koje ruši XIII transverzala i južna longitudinala.

 

32. Amandman br. 32 (Odluka o provolenju član 21.)

- Uputiti pitanje i pokrenuti inicijativu za mišljenje o zagađenosti zraka od Ministarstva zaštite okoliša KS i potrebu poduzimanja mjera i sprečavanja daljeg usložnjavanja po ovom pitanju, zabraniti izgradnju visokih, gusto zbijenih zgrada na području MZ Stup II.

- Primjedba vlasnika objekta i zemljišta K.O. Gornji Butmir, broj parcele 2202/106 da se ucrta stambeno-poslovna zgrada spratnosti kao i okolne zgrade u naselju zbog vlastitog plana kasnije realizacije izgradnje iste.

- STARI PREMJER!

- Primjedba Mehmeda Bijelica se odnosi na smanjenje spratnosti jedne od 2 zgrade u blizini kuća Bijelić.

- NEMA K.Č.-a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: