Oglas o dodjeli u zakup poslovnih i stambenih prostora, društvenih domova i drugih nepokretnosti u svojini opštine Ribnik

Datum objave: 22.01.2020. 15:28 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2020.

OPŠTINA RIBNIK

 

Broj: 01-320-10-2/19

Datum: 15.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16, 36/19), člana 66. Statuta opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik'', broj 5/17), Odluka o uslovima i načinu dodjele u zakup poslovnih prostorija, stanova, zgrada, društvenih domova i drugih nepokretnosti u svojini opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik" broj 8/19 i 10/19), Načelnik opštine Ribnik raspisuje:

 

O G L A S

o dodjeli u zakup poslovnih i stambenih prostora, društvenih domova i drugih nepokretnosti u svojini opštine Ribnik

 

I           Opština Ribnik, Trg 9. Januara bb, Gornji Ribnik, dodjelјuje u zakup nepokretnosti u svojini Opštine Ribnik označene kao:

k.č. 351 njiva 3. klase , zvana "Prlina" u površini od 68 m2, a koja je ukupne površine 4699 m2 , upisana u Posjedovni list br. 114/2 KO Previja na ime Opštine Ribnik sa dijelom posjeda 1/1.

 

II         Dodjela u zakup će se izvršiti prikuplјanjem pismenih ponuda, koja će se slati komisiji na adresu Trg 9. Januara, u zatvorenoj koferti sa naznakom „ Prijava na javni poziv za dostavlјanje ponuda za zakup nepokretnosti".

Nepokretnost koja je predmet dodjele u zakup namjenjena je za kiosk koji će posluživati djecu i druge u krugu Osnovne škole Nikola Mačkić iz Previje, opština Ribnik.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavlјivanja poziva, a blagovremenost prijave cijeni se na osnovu datuma prijemnog štambilјa na protokolu opštinske uprave.

Postupak o dodjeli u zakup provodi Komisija za postupak dodjele u zakup poslovnih i stambenih prostora, društvenih domova i drugih nepokretnosti u svojini Opštine Ribnik, KO Previja.

Komisija pristupa razmatranju prijava 31.01.2020. godine, ukoliko su podnesene najmanje dvije potpune prijave, u suprotnom proglašava da je izdavanje u zakup prikuplјanjem ponuda neuspjelo i o tome obavještava ponuđače nakon otvaranja.

Ovaj oglas smatra se prvim pokušajem objavlјivanja u zakup, te ako je prikuplјanje ponuda neuspjelo, postupak se ponavlјa. Ukoliko i nakon ponovlјenog postupka ne bude podnesena najmanje jedna potpuna prijava, može se primjeniti postupak izdavanja u zakup neposrednom pogodbom.

Potpuna prijava podrazumjeva:

-           ako se radi o fizičkom licu, mora naznačiti ime, očevo ime i prezime, oznaku nepokretnosti na koju se prijava odnosi, te visinu ponude zakupnine za ukupnu površinu.

-           ako se radi o pravnom licu mora naznačiti puni naziv i adresu sjedišta firme, preciznu oznaku nepokretnosti na koju se odnosi prijava kao i visinu ponude zakupnine za ukupnu površinu.

 

III        Početna cijena zakupa poslovnih nepokretnosti iz tačke I ovog Oglasa iznosi 0,50 KM/m2, što za ukupnu površinu od 68 m2 iznosi 34,00 KM, a što je utvrđeno članom 3. Odluke o visini naknada za zakup poslovnih prostorija, stanova, društvenih domova i drugih nepokretnosti u svojini opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik" broj 10/19).

Uz ponudu u zakup, ponuđač mora da dostavi i dokaz o uplati kaucije u iznosu od jedne mjesečne zakupnine po početnoj cijeni.

Uplata se vrši na jedinstveni račun trezora Opštine Ribnik br. 5620990001101929 koji je otvoren kod NLB Banke a.d. Banja Luka sa napomenom " uplata kaucije za učešće u zakupu nepokretnosti".

Dokaz o uplati kaucije podnosi se Komisiji u zatvorenoj koferti. Učesniku koji ne bude dobio nepokretnost u zakup nakon otvaranja koferti vraća se kaucija, a učesnik koji zakupi nepokretnost kaucija će biti uračunata kao plaćen prvi mjesec zakupnine.

 

IV         Pravo učešća za zakup nepokretnosti imaju sva fizička i pravna lica;

Sa zakupcom koji ponudi najveći iznos Načelnik opštine će zaklјučiti ugovor o zakupu nepokretnosti na period koji nije duži od pet godina.

 

V          Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretninama koje su predmet zakupa, dobiti informacije o vremenu i načinu razgledanja istih kao i druge informacije u Odsjeku za prostorno uređenje i građenje Opštine Ribnik, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 15:30 časova.

 

VI         Ostala pravila o zakupu nepokretnosti regulisana su Odlukom o uslovima i načinu dodjele u zakup poslovnih prostorija, stanova, zgrada, društvenih domova i drugih nepokretnosti u svojini opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik" broj 8/19).

 

VII       Ovaj oglas će se objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave Ribnik i zvaničnoj internet stranici opštine Ribnik.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: