Pokretanje prethodnog postupka za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom ŠATOR d.o.o. Mostar

Datum objave: 31.12.2019. 14:43 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 97, 25.12.2019

Općinski sud u Mostaru, stečajni sudac Divna Bošnjak, povodom prijedloga predlagatelja za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "ŠATOR"d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru na adresi ul. Maršala Tita broj 40, zastupan po zakonskom zastupniku - direktoru Saneli Šator, a ova po punomoćnici Alidi Peco - Džubur, odvjetnici iz Mostara, kojim se predlaže otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "ŠATOR" d.o.o. Mostar, nakon održanog ročišta o saslušanju zakonskog zastupnika stečajnog dužnika dana 16.12.2019. godine, van ročišta dana 16.12.2019. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE

1. Pokreće se prethodni stečajni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "ŠATOR" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru na adresi ul. Maršala Tita broj 40.
2. Za privremenog stečajnog upravitelja imenuje se Nevenka Sušac, dipl. ecc. iz Mostara, ul. Kneza Višeslava 18, Mostar.
Privremeni stečajni upravitelj ima sva prava i obaveze iz čl. 16. Zakona o stečajnom postupku i naročito je dužan:
- osigurati i starati se o imovini dužnika,
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju,
- utvrditi da li postoji razlog zaotvaranje stečajnog postupka,
- ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,
- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelomično nastaviti u toku prethodnog postupka - uraditi kontrolu poslovanja.
3. Privremeni stečajni upravitelj je dužanpodnijeti svoj izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.
4. Privremeno se obustavljaju sve pojedinačne prisilne ovrhe pokrenute protiv gore navedenog društva. Izlučna i razlučna prava vjerovnici ne mogu ostvarivati u prethodnom postupku.
5. Društvo "ŠATOR" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru na adresi ul. Maršala Tita broj 40, kao stečajni dužnik ne smije vršiti nikakva raspolaganja imovinom bez suglasnosti stečajnog suda.
6. Pozivaju se svi vjerovnici da privremenom stečajnom upravitelju bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine stečajnog dužnika.
7. Ovo rješenje ima se objaviti na oglasnoj ploči suda istog dana i u "Službenim novinama Federacije BiH".
8. Ovo rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Mostaru, radi upisa zabilježbe pokretanja prethodnog stečajnog postupka, nad pravnom osobom "ŠATOR" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru na adresi ul. Maršala Tita broj 40, koja se vodi pod MBS 58-01-0007-12 kod ovog suda.

 

Broj 58 0 St 212737 19 St
16. decembra 2019. godine
Mostar
(03-3-4813/19)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: