(poništenje postupka) Nabavka pulsnih distributora, tiristora, detektora nivoa materijala, grec spojeva, prigušnica, releja, osigurača i sklopnika - lot 1

Datum objave: 31.07.2017. 13:37 / Izvor: Akta.ba, 25.07.2017.

Broj: 03-4962/17

Đurđevik, 25.07.2017 godine

 

Na osnovu člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjcni ponuda od 02.06.2017. godine na osnovu člana 65. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. -Durdevik, Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurdevik, donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka za javnu nabavku robe LOT 1: Pulsni distributor, tiristor i detektor nivoa materijala

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe LOT 1: Pulsni distributor, tiristor i detcktor nivoa materijala, postupak se poništava u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, odnosno jer nije dostavljena nijedna ponuda u odredenom krajnjem roku.

 

OI5RAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: LOT 1: Pulsni distributor, tiristor i dctcktor nivoa materijala broj obavještenja: 350-7-1-280-3-104/17 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 19.05.2017. godine, evidencijski broj nabavke 03-3031/16, Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzeli su sljedeći ponudači a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba:

1.  "Infostrim" d.o.o. Beograd,

2.  "Elektrocentar Petek" d.o.o. Tuzla,

3. "Proton" d.o.o. Tuzla,

4. "Pero" d.o.o. Zenica,

5. "Teve Varnost elektronika" d.o.o.Visoko,

6. "IVL" d.o.o. Tuzla,

7. "Inelex" d.o.o. Sarajevo,

8. "Instruments" d.o.o. Sarajevo,

9.   "e-kapija" d.o.o.,

10. "Rifamm" d.o.o. Tuzla,

11.  "Orbiter" d.o.o. Tuzla,

12."BBS Europe" d.o.o. Sarajevo,

13. "Elektro Er Komerc" d.o.o. Tuzla,

14. "Siming" d.o.o. Jesenice na Dolenjskem,

15. "Ekran" d.o.o. Srebrenik,

16.  "Tep-light" d.o.o. Tuzla,

17.  "Kcming" d.o.o. Banovići,

18.  "Micom BH" d.o.o. Sarajevo,

19.  "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka,

20.  "Architektengruppe S71" d.o.o. Sarajevo,

21.  "Alfa-Elektro" d.o.o. Doboj.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 30.05.2017. godine do 11:00 sati, ajavno otvaranje ponudaje zakazano za 30.05.2017. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci nije dostavijena nijedna ponuda u odredenom krajnjem roku, te se postupak za javnu nabavku robe: LOT 1: Pulsni distributor, tiristor i detektor nivoa materijala PONIŠTAVA u skladu sa članom 69. Stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BIH.

 

Pravo žalbe

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Zalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi najkasnije 10 dana od dana prijema Odluke o poništenju postupka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: