Poziv na likvidacioni postupak nad društvom TEMMS d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.02.2021. 11:40 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 9, 03.02.2021


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hodžić Kenan, u likvidacionom postupku nad društvom "TEMMS" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: društvo), MBS: 65-01-0691-17, JIB: 4202416750005 ulica Miševići broj 287, Hadžići, na ročištu održanom dana 30.11.2020. godine donio je slijedeće


RJEŠENJE

 


Otvara se postupak likvidacije nad društvom "TEMMS" d.o.o. Sarajevo MBS 65-01-0691-17 JIB: 4202416750005, ulica Miševići broj 287, Hadžići. Za likvidatora se imenuje lice Trubljanin El - Sina KĆI ŠEFKE (u daljem tekstu: likvidator), ulica Rakovička cesta broj 331., Rakovica-Ilidža. Likvidator je dužan likvidacionom sud iji predočiti popis imovine, kao i popis svih eventualnih obaveza društva. Pozivaju se povjerioci društva da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli S uda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja prema društvu likvidacionom sudu, pismenim podneskom u 2 (dva) primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te jedan primjerak originalnog dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 20,00 (dvadeset) KM niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM. Uz prijavu, povjerioci su dužni priložiti sudu i potvrdu o uplaćenom pripadajućem iznosu sudske takse, i to kako slijedi, za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taj iznos ne može biti manji od 20,00 KM niti veći od 10.000,00 KM. Sudska taksa se p laća prema podacima kako slijedi: Depozitni račun Kantona Sarajevo broj: 1411965320008475, vrsta prihoda: 722221, Općina - ukoliko je uplatilac iz Kantona Sa rajevo piše broj svoje općine (Centar - 077, Novo Sarajevo - 079, Novi Grad - 108 Stari Grad -109, Ilidža - 078, Vogošća - 080, Ilijaš   040, Hadžići - 038), a ukoliko je uplatilac van Kantona Sarajevo piše se općina 077, Budžetska organizacija: upisuje se - 0000000 ukoliko je uplatilac iz Federacije Bosne i Hercegovine, ili 9999999 ukoliko je uplatilac iz Republike Srpske. Poziv na broj se ne upisuje. Od plaćanja takse su oslobođena lica (povjerioci) taksativno navedena u odredbi člana 9. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo.

Ukoliko niko od povjerilaca društva ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak nad društvom će se zaključiti. Pozivaju se povjerioci društva da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine društva, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razloa nastanka prava osiguranja, kao i osiguranog potraživanja. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka nad društvom će se dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0691-17, JIB: 4202416750005, a radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog post upka. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka nad društvom objavit će se na ogl asnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača i/ili predlagatelja. Ročište za ispitivanje prijava potraživanja, odnosno ročište na kome će
likvidator dati izjavu u smislu odredbe člana 7. Zakona o likvidacionom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i položiti račun o svojim radnjama zakazuje se pred ovim sudom za: dan utorak, 23.02.2021. godine u 09,0 0hus udnica/soba broj 229/II H soba broj: 229/II. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema društvu da ih bez odlaganja izvrše.

 

Broj 65 0 L 862570 20 L
30. novembra 2020. godine
Sarajevo
(O-109/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: