(pregovarački postupak) Nabavka dodatnih usluga na projektovanju rekonstrukcije PSS, rulnica i dijela platforme

Datum objave: 15.01.2020. 09:37 / Izvor: Akta.ba, 31.12.2019.

DATUM: 31.12.2019.

PROTOKOL BROJ: 06-5-04-7-9463-4/19

 

Grupa ponuđača:

ECOPLAN d.o.o. Mostar - vodeći član Konzorcija,

članova Konzorcija:

 

PREDMET: Pregovarački postupak bez objave obavještenja:

Dodatne usluge na projektovanju rekonstrukcije PSS, rulnica i dijela platforme.

 

Broj nabavke

9463

Podaci u Ugovornom organu

J.P. Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o. Kurta Schorka 36 71210 Ilidža-Sarajevo Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj

4200068970001

Kontakt osoba ispred Ugovornog organa

Admir Jusić t: +387 33 289 143 f: +387 33 289 141 aiusic@saraievo-airport.ba

Popis privrednih subjekata isključenih iz postupka nabavke po osnovu Čl. 52 stav (4) ZJN

Nema isključenih privrednih subjekata po osnovu Čl. 52 stav (4) ZJN

Redni broj nabavke iz plana nabavki za 2019.

S.31.

god.

 

JRJN kod

71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi

Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objave obavještenja Čl. 23, tačka b) i Čl. 28 ZJN, Sl.gl.BiH br. 39/14

Vrsta ugovora

Usluge

Procjenjena vrijednost (u KM, bez PDV-a)

238.611,30 KM

Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum

Ne

Krajnji rok za dostavljanje ponuda

23 01 2020 do 10 00

Mjesto dostavljanja ponuda

J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, ul. Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo - Protokol administrativne zgrade

Datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda

23 01 2020 u 10 15

Mjesto otvaranja ponuda

Sala za sastanke (764), Administrativna zgrada

 

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM „SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo poziva Vas da dostavite ponudu u postupku pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na osnovu čl. 23 stav 1 tačka b i čl. 28 ZJN Sl. glasnik BiH br. 39/14. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

 

1.Predmet nabavke

1.1 Predmet javne nabavke:

- Dodatne usluge na projektovanju rekonstrukcije PSS, rulnica i dijela platforme, a sve u skladu sa tenderskom dokumentacijom;

 

2.Uslovi za učešće i potrebni dokazi

2.1 Uslovi za učešće i potrebni dokazi:

a)Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za ponudu (Aneks I);

b)Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac povjerljivih informacija (Aneks II). Ako dobavljač ne dostavi ovaj obrazac, smatraće se da nema povjerljivih informacija u njegovoj ponudi;

c)Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o ispunjavanju uslova iz Čl. 45 ZJN. (Aneks III). Izjava mora biti ovjerena kod nadležnog organa;

d)Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o ispunjavanju uslova iz Čl. 52 ZJN. (Aneks IV). Izjava mora biti ovjerena kod nadležnog organa;

e)Popunjen, potpisan i ovjeren Nacrt ugovora (Aneks V);

f)Izjava o prihvatanju roka za dostavu cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije od 120 dana od dana zaključenja Ugovora;

g)Inicijalna ponuda,

h)Opcija ponude

i)Ovlaštenje za pregovore

2.2Dobavljač je obavezan dostaviti sljedeće dokumente kojima će potvrditi da se slučajevi iz tačke 2.1, pod c) ne odnose na njega, a sve u skladu sa tačkom 2.3 ove Tenderske dokumentacije:

a)uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

b)uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran dobavljač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c)uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je dobavljač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d)uvjerenja nadležnih institucija da je dobavljač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

2.3Dobavljač je dužan ugovornom organu dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata traženih tačkom 2.2, ne starijih od 90 dana od dana otvaranja ponuda, u roku od 7 radna dana od dana prijema Obavijesti i odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača. Neispunjavanje ove obaveze

rezultiraće odbijanjem ponude. Dobavljač takođe može dostaviti sve tražene dokumente odmah uz ponudu, ali i u tom slučaju MORA dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz Čl. 45 ZJN. (Aneks V).

 

3. Priprema prve ponude

3.1Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

3.2Dobavljač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem. ponude Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

3.3Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi moraju biti čvrsto uvezani (ukoričeni - svi listovi zalijepljeni u knjigu ili osigurani jamstvenikom koji je na čvoru zaštičen suhim pečatom, voskom ili naljepnicom). Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, dobavljač obilježava nazivom i navodi u sadržaju dokumentacije kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista. Ako dokumentacija sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati. Ukoliko se dostavljaju garantni dokumenti isti ne smiju biti bušeni ili lijepljeni nego će se uložiti u posebnu kovertu sa naznakom sadržaja. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

3.4 Ponudu treba dostaviti na slijedeću adresu: J.P. MEĐUNARODNI AERODROM „SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 36., protokol. Ponuda treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti. Na koverti mora biti naznačeno: naziv i adresa ugovornog organa, naziv i adresa dobavljača u lijevom gornjem uglu koverte, evidencijski broj nabavke, naziv predmeta nabavke: Dodatne usluge na projektovanju rekonstrukcije PSS, rulnica i dijela platforme

 

4. Rok za dostavljanje početne ponude

4.1 Rok za dostavljanje ponude ističe: 23.01.2020. godine u 10,00 sati. Pregovori će se obaviti isti dan u 10:15 sati, adresa ugovornog organa, nova administrativna zgrada, sala za sastanke br. 764.

Ovlašteni predstavnici dobavljača, kao i ostala lica mogu prisustvovati pregovorima. Informacije koje se iskažu u toku pregovora će se dostaviti dobavljaču putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Na javnom otvaranju ponude biti će saopštene slijedeće informacije: naziv dobavljača, ukupna cijena navedena u ponudi, popust naveden u ponudi, formalno-pravna ispravnost ponude u pogledu kvalifikaione dokumentacije, te se pristupiti pregovorima.

Predstavnik dobavljača koji želi zvanično učestvovati na pregovorima treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta- dobavljača. Ukoliko nema zvanične punomoći dobavljač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju,ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime dobavljača.

4.2 Dobavljač može izmijeniti ili povući ponudu pod uslovom da se izmjena ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponude. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj

formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponude. Izmjena ili povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu sa tačkom 3.4. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: "IZMJENE PONUDE" ili "POVLAČENJE PONUDE".

4.3Dobavljač može napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim, u skladu sa ANEKS-om III.

U koliko dobavljač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako dobavljač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. Zakona ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda dobavljača neće biti odbijena.

4.4Dobavljaču se ostavlja mogućnost da na pregovorima izjavi da početnu ponudu smatra i konačnom ponudom, što se evidentira u Zapisnik sa otvaranja ponuda.

Ukoliko se tokom pregovora definišu i dogovore elementi koji se razlikuju od početne ponude, dobavljač je dužan dostavii konačnu ponudu koja odražava dogovoreno na pregovorima.

 

5.Rok za dostavljanje konačne ponude

5.1Ukoliko su na pregovorima dogovoreni elementi koji se razlikuju od početne ponude, ponuđač se obavezuje da na protokol J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo dostavi konačnu ponudu sa naznakom KONAČNA PONUDA: Dodatne usluge na projektovanju rekonstrukcije PSS, rulnica i dijela platforme, - ne otvarati, najkasnije 7 (sedam) dana od dana obavljenih pregovora. Nakon utvrđivanja da li ponuda odražava dogovorene elemente u procesu pregovaranja, pristupit će se zaključenju ugovora.

5.2Dobavljač konačnu ponudu mora pripremiti i dostaviti u skladu sa članom 3.1, 3.2 i 3.3 ovog pozivnog pisma.

 

6.Kriterij dodjele ugovora

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija najniže cijene. O cijeni i svim drugim elementima ponuđenim u početnoj ponudi je moguće pregovarati. U konačnoj ponudi dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni i svim drugim elementima ponuđenim u konačnoj ponudi nije moguće pregovarati.

 

7.Obavještenje o dodjeli ugovora

Dobavljač će biti obaviješteno odluci ugovornog organa o rezultatu postupka nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti dobavljaču odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

8.Garancija za dobro izvršenje ugovora

Izvršilac je dužan, u roku od 15 (petnaest) dana, od dana zaključenja ovog Ugovora, izvršiti povećanje iznosa bankarske garancije dostavljene po zaključenom osnovnom Ugovoru, u cilju osiguranja urednog izvršenja obaveza i po ovom Ugovoru, te dostaviti Naručiocu novu bezuvjetnu bankarsku garanciju kojom garantuje dobro izvršenje Ugovora, sa rokom važenja do isteka roka iz člana 8. ovog Ugovora + 30 dana

Pod dobrim izvršenjem Ugovora podrazumijeva se izvršenje svih obaveza koje Izvršilac ima po ovom Ugovoru.

Bankarska garancija mora biti uvećana za iznos od 10% od ugovorene vrijednosti po ovom Ugovoru, uvećane za PDV, sa obavezom banke za plaćanjem „neopozivo, bezuvjetno, na prvi poziv i bez prigovora", a poslužiti će za pokrivanje svake štete i troškova koje Naručilac može imati ukoliko Izvršilac prekrši Ugovor.

Ukoliko u roku iz stava 1. ovog člana Izvršilac ne preda Naručiocu novu bankarsku garanciju u skladu sa ovim Ugovorom, smatrati će se da je Ugovor ništav.

Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa Izvršioca usluge odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

Ukoliko ne nastupi niti jedan od razloga koji bi zahtjevao realizaciju dostavljene garancije, Naručilac će izvršiti povrat iste u roku od pet dana od dana isteka važnosti.

Izvršilac snosi sve troškove vezane za garanciju, uključujući i troškove aviziranja garancije.;

 

9.Zaključenje ugovora i podugovaranje

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

Dobavljaču je dozvoljeno podugovaranje, u skladu sa uslovima propisanim članom 73. Zakona. Dobavljač koji ima namjeru podugovaranja dužan je u obrascu za ponudu navesti naziv podugovarača i/ili dio ugovora koji namjerava dati u podugovor (najmanje jednu od ove dvije informacije, čime je izrazio namjeru podugovaranja).

 

10.Informacije o zaštiti prava dobavljača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

Za sve što nije predviđeno ovim konkurentskim zahtjevom, primjenjuju se direktno odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH i podzakonskih akata.

 

11. ANEXI

Sljedeći anexi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Aneks I : Obrazac za ponudu (popunjen, potpisan i ovjeren dostaviti kao sastavni dio ponude)

Aneks II : Obrazac povjerljivih informacija (popunje, potpisan i ovjeren dostaviti kao sastavni dio ponude)

Aneks III : Izjava o ispunjavanju uslova iz Čl. 45 ZJN. (popunjenu, potpisanu i ovjerenu dostaviti kao sastavni dio ponude)

Aneks IV : Izjava o ispunjavanju uslova iz Čl. 52 ZJN. Izjava mora biti ovjerena kod nadležnog organa (popunjenu, potpisanu i ovjerenu dostaviti kao sastavni dio ponude)

Aneks V : Nacrt ugovora (popunjen, potpisan i ovjeren dostaviti kao sastavni dio ponude)

Aneks VI: Obrazac za cijenu ponude (popunje, potpisan i ovjeren dostaviti kao sastavni dio ponude)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
obrazac.pdf
pozivno_pismo.pdf
PODIJELI: