Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka opreme za MHE Gorovnik ušće i MHE Srijanski most, MHE na slivu rijeke Neretvice Faza I

Datum objave: 22.05.2019. 10:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.05.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-3-1-127-3-159/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Dika Čolaković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

MHE na slivu rijeke Neretvice Faza I-A Nabavka Opreme za MHE Gorovnik ušće i MHE Srijanski most


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka roba u predmetu: MHE na slivu rijeke Neretvice Faza I-A Nabavka Opreme za MHE Gorovnik ušće i MHE Srijanski
most broj 10065662-P2
Predmet ovog Ugovora se odnosi na projektovanje, izradu, kontrolu izrade, isporuku, montažu, ispitivanje i puštanje u
pogon glavne elektromašinske opreme kao i dijela ostale opreme za MHE Gorovnik-Ušće i MHE Srijanski Most, a koje se
grade u okviru Projekta Izgradnje 15 MHE u slivu rijeke Neretvice.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31720000-9 Elektromehanička oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema uslovima iz TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo; MHE Gorovnik ušće i MHE Srijanski most lokacija Općina Konjic

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke opreme i realizacije kompletno ugovorenog posla je: 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana zvaničnog
početka realizacije ugovorenog posla.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Biće definisani u nacrtu ugovora.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljenje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima iz
zemlje u kojoj je ponuđač registrovan.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Biće definisana u tehničkom dijela Poziva za dostavu ponude.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.6.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.6.2019. 09:00:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između ugovornog organa i ponuđača/dobavljača se vrši
kroz sistem „E-nabavke“ – portal www.ejn.gov.ba, kako je definisano Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim
aktima.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Voditelj protokola
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-941
Faks
Elektronska pošta
Internet adresa www.epbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Dika Čolaković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-777
Faks (033) 751-773
Elektronska pošta d.bukva@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Enterprise Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
UIN 4200225150005
Contact person Dika Čolaković
Address Vilsonovo šetalište 15
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 751-000
Fax number (033) 751-759
Email address e.ridzal@epbih.ba
Website address www.epbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Small Hydro Power Plants: Phase I-A Procurement of equipment for Small HPP Gorovnik ušće and Small HPP Srijanski most

II 1.b. Description of the object of the contract

Small Hydro Power Plants: Phase I-A Procurement of equipment for Small HPP Gorovnik ušće and Small HPP Srijanski most

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 31720000-9 Electromechanical equipment

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Negotiated procedure with publication of procurement notice

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

17.6.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 24.6.2019. 09:00:00
Address and place Public Enterprise Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonono šetaište 15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: