Prodaja građevinskog zemljišta k.o. Podhum i k.o. Kamešnica, Livno

Datum objave: 05.05.2022. 08:51 / Izvor: Akta.ba, 05.05.2022.

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine F BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH, broj: 17/14), Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Livno (pročišćeni tekst) („Sl. glasnik grada Livno“ broj: 9/21), članka 3. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području naseljenog mjesta Podhum, k.o. Podhum broj: 01-02-3343/21 od 6.12.2021. godine, članka 3. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području naseljenog mjesta Bilo Polje u k.o. Kamešnica broj: 01-02-1285/22 od 29.4.2022. godine, Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina  o b j a v l j u j e

 

OGLAS

o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

 

1. Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, Livno, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište:

I. na području naseljenog mjesta Podhum označeno kao:

- k.č. 58/2, 0201, građevinska parcela, površine od 515 m2, zk. ul. broj: 723,  k.o. Podhum

II. na području naseljenog mjesta Bilo Polje u k.o. Kamešnica označeno kao:

- k.č. 174/3, Zabrđe, gradilište, površine 4468 m2 , upisanu u zk.ul.br. 6, k.o. Kamešnica.

 

Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje objekata i to na parcelama pod točkama:

I. stambenog objekta,

II. proizvodnog objekta

 

2.  Prodaja nekretnina iz točke 1. , ovog oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 25. 5. 2022. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom:

- za k.č. iz točke 1.I. u 9:00 sati

- za k.č. iz točke 1.II. u 9:30 sati

 

3. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave potrebnu dokumentaciju.

Fizičke osobe, ovisno kojoj kategoriji pripadaju, za sudjelovanje na licitaciji trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalnu ili ovjerene kopije):

a) pisanu prijavu za sudjelovanje na licitaciji sa osobnim podatcima i kontakt telefonom (moraju dostaviti svi sudionici);

b) dokaz o državljanstvu (uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci),  (moraju dostaviti svi sudionici);

c) ako sudionik licitacije nastupa kao punomoćnik ponuditelja, uz ostalu potrebnu dokumentaciju mora biti dostavljena punomoć u formi notarski obrađene isprave koja sadrži ovlaštenje punomoćniku da može pristupiti licitaciji parcele, davati ponude za istu, te poduzimati i sve druge radnje u postupku licitacije;

d) uvjerenje Službe za financije Grada Livna da ponuditelj nema dugovanja prema  Gradu Livnu po bilo kojem osnovu ne starije od mjesec dana (moraju dostaviti svi sudionici),

e) dokaz o uplati jamčevine (moraju dostaviti svi sudionici),

f) pisanu izjavu, u formi notarski ovjerene isprave (moraju dostaviti svi sudionici), sljedećeg sadržaja:

„ U potpunosti prihvaćam sljedeće uvjete izgradnje:

a) da u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora podnesem zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,

b) da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na objektu/objektima, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završim i uplanim objekt u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Livnu,

c) da u slučaju neispunjenja obveza navedenih pod a) i b) Grad Livno zadržava pravo raskida ugovora i vraćanja nekretnine u vlasništvo Gradu uz obvezu vraćanja uplaćenog iznosa naknade i građevinske vrijednosti nedovršenog objekta, ukoliko je isti sagrađen, o čemu će se zaključiti poseban sporazum,

d) da u slučaju prodaje zemljišta trećim osobama na iste prenesem obveze navedene pod a), b) i c),

e) sve naprijed navedeno bit će ugrađeno u kupoprodajni ugovor “.

g) dokaz da se radi o osobi koja je rođena u BiH (rodni list) ili potomku državljana BiH ( uvjerenje o državljanstvu jednog od roditelja ne starije od šest mjeseci), mora biti dostavljen samo ako se radi o prijavi osobe koja nema BiH državljanstvo, a rođena je u BiH ili je potomak državljana BiH

 

Pravne osobe za sudjelovanje na licitaciji trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerene kopije):

a) pisanu prijavu za sudjelovanje na licitaciji sa osobnim podatcima i kontakt telefonom;

b) izvod iz sudskog registra za pravne osobe ne stariji od 1 mjesec od dana  izdavanja;

c) ako sudionik licitacije nastupa kao punomoćnik ponuditelja, punomoć u formi notarski obrađene isprave koja sadrži ovlaštenje punomoćniku da može pristupiti licitaciji parcele, davati ponude za istu, te poduzimati i sve druge radnje u postupku licitacije;

d) uvjerenje Službe za financije Grada Livna da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Livnu po bilo kojem osnovu ne starije od mjesec dana;

e) dokaz o uplati jamčevine;

f) pisanu izjavu, u formi notarski ovjerene isprave, sljedećeg sadržaja:

„ U potpunosti prihvaćam slijedeće uvjete izgradnje:

a) da u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora podnesem zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,

b) da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završim i uplanim objekt u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Livnu,

c) da u slučaju neispunjenja obveza navedenih pod a) i b) Grad Livno zadržava pravo raskida ugovora i vraćanja nekretnine u vlasništvo Gradu uz obvezu vraćanja uplaćenog iznosa naknade i građevinske vrijednosti nedovršenog objekta, ukoliko je isti sagrađen, o čemu će se zaključiti poseban sporazum,

d) da u slučaju prodaje zemljišta trećim osobama na iste prenesem obveze navedene pod a), b) i c),

e) sve naprijed navedeno bit će ugrađeno u kupoprodajni ugovor“.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom listu (Večernji list za BiH).

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: “Grad Livno, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja-licitacije, Trg branitelja Livna 1, Livno“, s naznakom „Prijava na licitaciju za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao k.č. ____________________ na području naseljenog mjesta___________________________,                                                                                  

(broj: 05-27-1308/22) - Ne otvarati“ putem prijemne kancelarije Grada Livna (šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Prijave ponuditelja koji imaju bilo kakva dugovanja prema Gradu neće se razmatrati. 

Prijave trebaju sadržavati svu potrebnu dokumentaciju navedenu u točki 3., u protivnom smatrat će se nepotpunima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

4. Početna cijena za nekretnine iz točke 1. i to za:

I.  k.č. 58/2 iznosi 4.944,00 KM

II. k.č. 174/3 iznosi 11.170,00

                            

Za sudjelovanje u licitaciji, ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu ito za:

I.  k.č. 58/2 iznosi 1.000,00 KM

II. k.č. 174/3 iznosi 1.117,00 KM

        

na žiro-račun broj: 1610200063110044 kod Raiffeisen banke u korist Proračuna Grada Livna, šifra Grada Livna je 055, vrsta prihoda 721122, u roku koji je utvrđen za dostavu prijava za sudjelovanje na licitaciji. (točka 3.)

Uplatom jamčevine sudionici licitacije prihvaćaju sve javno objavljene uvjete kupoprodaje, te naknadni prigovori i pritužbe na uvjete kupoprodaje po uplati iste, neće se razmatrati.

5. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina na dan 16.5.2022. godine u periodu od 10 do 14 sati. Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Uvid u potrebnu dokumentaciju, njeno preuzimanje kao i sve informacije u svezi licitacije mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Livno,  svakim danom od 9 do 15 sati u sobi broj 26 na telefon: 034/206-220.

6.  Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete licitacije i s istim će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja, a u slučaju da se nekretnina ne uspije prodati, prodaja nekretnine vršit će se neposrednom pogodbom.

Najpovoljniji ponuditelj koji je odustao od ponude i zaključenja ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.

Sudionicima licitacije čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

Prodavatelj zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora iz objektivnih i opravdanih razloga.

               

7.  Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora platiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, na žiro-račun broj: 1610200063110044 kod Raiffeisen banke u korist Proračuna Grada Livna, šifra Grada Livna je 055, vrsta prihoda 721122.

U roku od 15 dana od dana plaćanja iznosa kupoprodajne cijene, kupac će se uvesti u posjed nekretnine.

 

8. Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju objekata određeni su načelnim lokacijskim dozvolama broj: 07-19-4-1548/21 od 11.11.2021. god. i broj: 07-19-4-1619/21 od 1.12.2021. god. Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.

9.  Kupac je obvezan da u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora podnese  zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje odnosno da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvede pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završi i uplani objekt u zemljišne knjige.

U slučaju neizvršenja obveza iz prethodne odredbe, kupac je obvezan vratiti zemljište

Gradu o čemu će se zaključiti poseban sporazum o uvjetima, načinu i dinamici vraćanja kupoprodajne cijene i građevinske vrijednosti eventualno nedovršenog objekta.

10. Nagradu notaru za sačinjavanje kupoprodajnog ugovora u notarskoj formi, plaćanje poreza na promet nekretnina temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine HBŽ“, broj: 9/21) ukoliko prodaja podliježe plaćanju poreza sukladno istom, kao i naknade za troškove uknjižbe zemljišta u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Livnu i u katastarskom operatu snosi kupac.

11.  Ovaj oglas objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Livna, Večernjem listu za BiH i lokalnim radio postajama.

Tekst pisane izjave iz točke 3. f) može se preuzeti sa službene web stranice Grada Livna.

 

Pomoćnica gradonačelnika 

Ljiljana Marelja, dipl.iur.

 

Broj: 05-27-1308/22                           

Datum: 4. 5. 2022. godine                                                             

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: