Prodaja mašina za namotavanje izolacione trake, mašina za namotavanje el. žice, aparata za električno zavarivanje, uređaja za testiranje transformatora sa frekventnim pretvaračem, mašine za sječenje izolacije...

Datum objave: 11.02.2021. 09:25 / Izvor: Akta.ba, 11.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA          

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA- FINANSIJA  

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE      

KANTONALNI POREZNI URED ZENICA ZENICA 

 

Na osnovu člana 54 Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02,28/04,57/09,40/10,27/12,7/13 i 91/15) i čl. 62 do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH“, broj: 50/02,54/03,31/11,38/16 i 69/17), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Zenica, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznih obveznika - dužnika putem:

PRVE JAVNE AUKCIJE

imovine radi namirenja dužnih poreza od poreznih obveznika-dužnika

1. „TOROIDAL STEEL“ doo - Zavidovići.  

r/b

VRSTA IMOVINE

Kom

Procijenjena vrijednost (KM)

i.

Mašina za namotavanje izolacione trake HERBERT RUFF KG Instalisana snaga 400W (IV mašina 500W)

4

18.000,00

2.

Mašina za namotavanje el. žice HERBERT RUFF KG 500W (3 primame+2 sekundame+3rastavljene+2 zasebne)

10

33.150,00

3.

Aparat za električno zavarivanje MIG 170

1

650,00

4.

Uređaj za testiranje transformatora sa frekventnim pretvaračem (Frekventni pretvarač ELEKTRORAVA CAFS08 tv. Broj: 9025014,Uređaj za testiranje transformatora HGN 335

1

6.500,00

5.

Mašina za sječenje izolacije ERREBISP, tip: 101,tv.broj:235

1

1.500,00

6.

Zračni kompresor STUBELJ CO.,tip:Lt 270,snaga:5,5 kW

1

2.500,00

7.

Automatska mašina za izolaciju jezgra CASTAGNOLE Dl PAESE-Italija,tip:APM,Model:70x50,tv.broj:108

1

12.500,00

8.

Putničko motorno vozilo marke AUDI,tipAF,komercijalni opis AUDI A6,god.proiz.2007,reg.oznake E94-O-406,

Broj šasije WAUZZZ98N022476,broj motora:AsB098429

i

9.884,50

 

UKUPNO

 

84.684,50

 

2. HODŽIĆ EDINA, iz Zenice, vl. TR“HENI“

r/b.

VRSTA IMOVINE

Kom

Procijenjena

vrijednost(KM)

1.

Putničko motorno vozilo marke FIAT MAREAI,komercijalni opis

FIAT MAREAregistarske oznake A29-T-647,

Broj šasije:ZFAl 8500000427563,broj motora 186A60002749318

1

2.190,58

 

UKUPNO

 

2.190,58

 

Prva javna aukcija će se održati dana, 25.02.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 sati, u zgradi Kantonalnog poreznog uredu Zenica, ulica Zmaja od Bosne, broj 57, u sali broj 46, četvrti sprat.

Ponuđači na prvoj aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za aukciju položiti depozit u iznosu od 10% od početne cijene.

Sva zainteresovana lica imovinu mogu pogledati u skladištu KPU Zenica, Kanal br.92, dana 18.02.2021. godine (četvrtak) u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, a dokaze o vlasništvu mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, kancelarija broj 32.

Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem i dokumentovati pravo za zastupanje.

Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana održavanja aukcije, te da će u suprotnom položeni depozit biti uplaćen Federalnom Ministarstvu finansija-financija bez prava na povrat, kao kompenzacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponuđačima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu položeni depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

Aukcija će biti odgođena ukoliko porezni dug, troškovi prinudne naplate i troškovi zapljene budu plaćeni do prodaje robe.

Za aukciju se mogu prijaviti sva punoljetna fizička lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.

U cijene iz ovog oglasa nije uračunat porez, pa ukoliko roba podliježe obavezi plaćanja poreza isti pada na teret kupca

Prodaja robe se vrši po principu viđeno - kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Ukoliko nakon završene prve aukcije ostane imovina koja nije prodate održet će se druga aukcija, pola sata nakon završetka prve. Na drugoj aukciji najniža cijena je 75% od najniže početne cijene na prvoj aukciji. U vremenskom roku od pola sata oni koji žele da dostave ponude, polažu depozit koji pokriva 10% od nove najniže cijene.

Ponuđači koji prisustvuju prodaji dužni su se pridržavati svih epidemioloških mjera.Ponuđač koji se ne bude pridržavao propisanih mjera neće moći prisustvovati prodaji, njegova ponuda se neće razmatrati.

 

KONTAKT TELEFONI: 032 465 511 i web stranica www.pufbih.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: