Prodaja službenog motornog kombi vozila Volkswagen

Datum objave: 20.11.2021. 09:20 / Izvor: Oslobođenje, 20.11.2021.

Na osnovu Odluke direktora o prodaji službenog motornog kombi vozila teatra broj: 04-36-1-02-0/21 od 18.11.2021 .godine JU "Sarajevski ratni teatar -SARTR" Sarajevo objavljuje sljedeći

 

JAVNI OGLAS

o prodaji službenog motornog kombi vozila putem pribavljanja pismenih ponuda

 

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je službeno motorno kombi vozilo JU "Sarajevski ratni teatar-SARTR" Sarajevo

 

2. PODACI O VOZILU

vrsta motornog vozila: teretno vozilo

marka: VOLKSWAGEN

broj šasije: WV1ZZZ2DZ1H034615

broj motora: APA011251

snaga motora: 66

zapremina motora: 2461

masa praznog vozila: 1960

naj.dop. ukupna masa (kg) :3448

dopuštena nosivost (kg): 1488

mjesta za sjedenje: 6

vrsta motora/goriva: dizel

boja: SIVA

godina proizvodnje: 2001. godine

registrirano do: registracija istekla-tablice vozila vraćene

motor: havarisan

 

Utvrđena cijena motornog vozila je u iznosu od 3.900,00 KM sa PDV-om (slovima: trihiljadeidevetstotina KM).

 

3. PREGLED VOZILA

Vozilo se može pogledati dana 23.11.2021 godine, u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, uz prethodnu najavu na telefon broj: 066 789-710-kontakt osoba Elvis Sijarić.

Vozilo će se nalaziti na parkingu preko puta Gasprom pumpe Šip - Sarajevo.

 

4. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u postupku prodaje službenog motornog kombi vozila putem pribavljanja pismenih ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe sa teritorija Bosne i Hercegovine.

Pravo sudjelovanja u postupku prodaje službenog motornog kombi vozila putem pribavljanja pismenih ponuda nemaju uposleni i angažirani u JU "Sarajevski ratni teatar-SARTR" Sarajevo, kao ni članovi njihove uže porodice.

 

5. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži popunjen Obrazac 1 (za fizičke osobe) ili Obrazac 2 (za pravne osobe) koji su sastavni dio ovog javnog oglasa i mogu se preuzeti lično na protokolu JU "Sarajevski ratni teatar -SARTR" Sarajevo Gabelina br. 16-Sarajevo, radnim danom u periodu od 08:30h do 11:00h.

Ukoliko ponudu dostavlja fizička osoba, ponuda mora da sadrži: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj kontakt telefona,, cijenu ponude i ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta.

Ukoliko ponudu dostavlja pravna osoba, ponuda mora da sadrži: naziv pravne osobe, adresu i broj kontakt telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku prodaje, cijenu ponude, rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri (3) mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa i broj poslovnog računa. Ponuda mora biti potpisana od podnositelja, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

 

6. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti s naznakom „PONUDA NE OTVARATI“.

Ponude se dostavljaju putem pošte preporučeno na adresu: JU „Sarajevski ratni teatar -SARTR“ Sarajevo Gabelina br. 16-Sarajevom.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 10 (deset) dana od objave Javnog oglasa. Neblagovremene ponude Komisija neće uzeti u razmatranje.

 

7. KRITERIJI PRODAJE

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najpovoljnija ponuda za motorno vozilo.

U slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične, da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu za motorno vozilo, Komisija će prednost dati ponuđaču koji je ranije predao ponudu, prema datumu i vremenu poštanskog žiga.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno - kupljeno", što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka motornog vozila.

Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

 

8. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA

Javno otvaranje ponuda, koje obavlja Komisija, održat će se u Srijedu 1. decembra 2021. godine sa početkom u 12:00 sati u službenim prostorijama JU "Sarajevski ratni teatar -SARTR" Sarajevo Gabelina br. 16-Sarajevo.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz prezentaciju punomoći.Nakon otvaranja ponuda i oglašavanja njihovog sadržaja komisija će utvrditi i objavliti koja je ponuda najpovoljnija i zaldjučiti postupak prodaje. Sa ponuđačem čija je ponuda najpovoljnije zaključuje se ugovor o prodaji.

Važenje utvrđene liste ponuđača je 15.dana od dana javnog otvaranja.

 

9. OBVEZA KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac, dužan je uplatiti cjelokupan ponuđeni iznos na račun: JU "Sarajevski ratni teatar-SARTR" - depozitni račun Kantona Sarajevo: 141-196-5320008475, vrsta prihoda -722631, šifra općine:077, budžetska organizacija:2202005, najkasnije u roku od 7 dana od dana javnog otvaranja.

JU "Sarajevski ratni teatar -SARTR" Sarajevo će u roku od sedam (7) dana, uz prezentaciju dokaza o uplati ponuđenog iznosa, s ponuđačem zaključiti Ugovor o kupoprodaji.

Ako ponuđač s najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju JU "Sarajevski ratni teatar -SARTR" Sarajevo zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, s utvrđene liste.

Sve poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac.

Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno s pratećim dokumentima motornog vozila, uz sačinjavanje zapisnika o primopredaji.

 

10. DODATNE INFORMACIJE

Obavijest o javnom oglasu za prodaju službenog motornog kombi vozila putem pribavljanja pismenih ponuda objavit će se u dnevnom listu Oslobođenje i na oglasnoj ploči teatra.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom u periodu od 08:30h do 11:00h, na kontak telefon teatra broj: 033 664-070.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: