Prodaja zemljišta KO Donje Ledenice, Gradačac

Datum objave: 06.02.2021. 09:16 / Izvor: Oslobođenje, 06.02.2021.

Na osnovu Rješenja Općinskog suda u Tuzli broj: 32 O St 316462 17 St od dana 28.11.2017,godine,u postupku stečaja,nad stečajnim dužnikom

„AUTOTEHNIK" d.o.o. export - import,trgovinu,promet i usluge (>radačac.u stečaju 76250 Gradačac.Sarajevska bb Stečajna oznaka: 32 O St 316462 17 St

-a u skladu sa člana 101 i 103.Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH ( „Službene novine Federacije BiH", br.29/03,32/04,42/06 i 52/18) te Odluka Skupštine povjerilaca od 27.11.2018.godine i Odluke Odbora povjerilaca od 29.januara.2021 .godine stečajni upravnik stečajnog dužnika

 

OGLAŠAVA

JAVNU PRODAJU POKRETNE IMOVINE

 

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je nepokretna imovina u vlasništvu stečajnog dužnika koja se nalazi u Gradačcu na lokaciji Donje Ledenice na granici između Federacije BiH i Republike Srpske a koja se sastoji iz sljedećeg popisa:

 

Red. broj

OPIS NEKRETNINE

POČETNA CIJENA

1.

Zemljišna parcela zvana "Bašča" označena kao kultura Oranica/Njiva 3 - klase k.č.br.346/5 ukupne površine 251 m2.

Nekretnina je upisana u ZK - ulošku br. 183 KO Donje Ledenice

3.061,22

ukupne površine 251 m2.

Nekretnina je upisana u ZK - ulošku br. 183 KO Donje Ledenice        3.061,22

Nekretnina ima odkaz o vlasništvu u sjedištu prodavca ili u zemljišnim knjigama koje se vode kod Općinskog suda u Gradačcu. Predmetna nekretnina nije opterećena hipotekom.

 

II. NAČIN PRODAJE

2.1. Početna cijena utvrđena je procjenom ovlaštenog procjenitelja i predmetna imovina nemože se prodavati ispod naznačene prodajne cijene.

 

III.TERMIN,UVJETI I POSTUPAK PRODAJE

3.1.Termin prodaje

Postupak održavanja javnog nadmetanja - licitacije održat će se po okončanju javnog nadmetanja na prostoru same nekretnine. Javno nadmetanje održat će se 26.februara.2021 .godine.

3.2.Uvjeti prodaje

Prodaja nekretnine će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosliac,a koji ispunjava uslove Oglasa. 3-3. Pravo učešća na javnom nadmetanju

Pravo učešća u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja uplate deposit na ime osiguranja u iznosu od 300,00 KM na transakcijski račun:

"AUTOTEHNIK" d.o.o. Gradačacu stečaju Broj: 131190 20194287 04 otvoren kod NLB BANKE d.d. Sarajevo

Navedena imovina ( sva prava ) prodavače se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom stanju bez prava na prigovor i naknadne reklamacije,te se na kupca prenose ista prava kojim je raspolagalo društvo na istom. Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj ponuđač koji ponudi najvišu cijenu.Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana,računajući od dana zaključenja javnog nadmetanja. Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku gubi pravo na povrat depozita,a za kupca se proglašava drugi najbolji kupac. Drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao i proglašeni kupac. Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača,uplaćeni deposit se vraća u roku od 8 - dana od dana javnog nametanja. Poreze i troškove koji proizlaze iz ovog kupoprodajnog odnosa snosi kupac.

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

 

IV.DOSTAVLJANJE PONUDE

Ponude se dostavljaju preporučeno na adresu:

"AUTOTEHNIK" d.o.o. Gradačacu stečaju 76250 Gradačacul.Sarajevska bb

Krajnji rok za dostavu ponude je dva sata prije početka licitacije.

Potrebne informacije mogu se dobiti kontaktom na telefon broj: 062 - 108 - 509.

 

Stečajni upravnik

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: