Sazivanje vanredne Skupštine

Datum objave: 19.02.2021. 09:37 / Izvor: Glas Srpske, 19.02.2021.

"VODOVOD" a.d. PRIJEDOR

- Privremeni nadzorni odbor -

 

Broj: 507/2021

Prijedor, 17.2.2021. godine

 

Na osnovu člana 272. st.4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127 od 31. decembra 2008, 58/09,100/11,67/13,100/17), člana 14. i 15. Statuta Društva, uprava preduzeća na sjednici održanoj 17.2.2021. godine

 

SAZIVA

vanrednu Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Prijedor, koja će biti održana u utorak, 9.3.2021. godine u 13:00 časova u upravnoj zgradi preduzeća, Ulica Kozarska 87 u Prijedoru.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED

1.Imenovanje radnih tijela,

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,

3.Imenovanje Nadzornog odbora.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 27.2.2021. godine.

U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati u utorak, 16.3.2021. godine u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Prijedor, Kozarska 87 u kancelariji br. 1.

Pozivaju se predstavnici Grada Prijedor, Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka i akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.

 

Predsjednik Privremenog nadzornog odbora

Rajko Drinić, dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: