Zaključenje likvidacionog postupka nad ISMO d.o.o. Visoko

Datum objave: 05.03.2021. 08:20 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 17, 03.03.2021


Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Sinanović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem ISMO d.o.o. Visoko, Uvorići br. 86, odlučujući po prijedlogu likvidatora Skopljak Mustafe, advokata iz Sarajeva, za zaključenje likvidacionog postupka nad navedenim pravnim licem, na ročištu za zaključenje likvidacije održanom dana 18.02.2021. godi ne kome je prisustvovao likvidator, donio je sljedeće

 


RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad ISMO d.o.o. Visoko, Uvorići br. 86, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0492-12. Razrješava se dužnosti likvidatora Mustafa Skopljak, advokat iz Sarajeva. Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra
pravnih lica ovog suda matični registar ski broj subjekta upisa 43-01-0492-12 i svih javnih registara, a ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BIH" i oglasnoj ploči suda.

 

Broj 43 0 L 188163 20 L
18. februara 2021. godine
Zenica
(03-3-694/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: