Zaključenje likvidacionog postupka nad privrednim društvom Ilidža Apartments d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 25.02.2021. 11:25 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Ivana Krželj u likvidacionom postupku nad privrednim društvom Ilidža Apartments Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo, sa sjedištem na adresi Hipodrom broj 183, Sarajevo-Ilidža, na ročištu održanom dana 15.02.2021. godine objavio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad privrednim društvom Ilidža Apartments Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo, sa sjedištem na adresi Hipodrom broj 183., Sarajevo-Ilidža.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Baždar Muharem. ulica Hipodrom 183, Sarajevo-Ilidža.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-0148-16, JIB 4202193430003.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 868677 20 L
15. februara 2021. godine
Sarajevo
(03-3-534/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: