Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.05.2016. 10:15

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2016. godinu

Izvor: Akta.ba, 18.05.2016.

Na temelju tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH" broj: 32 /16) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH" br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

ZA 2016. GODINU

 

I PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu - Ministarstvo) („Službene novine Federacije BiH" broj 102/15).

 

II NAZIVI PROJEKATA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

 

Projekt br. 1: Poticaji inovatorima-pojedincima

Ciljevi projekta:

Poticanje inovatora na razvoj inovacija; dovođenje inovacije do proizvoda; poticanje inovatora da krenu u poduzetničke poduhvate i upotreba inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta proizvoda kojem je inovacija namijenjena; dovođenje inovacije do proizvoda; izvori-način finansiranja; priznanja na sajmovima i izložbama; dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Inovatori - pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji BiH

 

Projekt br. 2: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Ciljevi projekta:

Uređenje i opremanje prostora za prihvatanje malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika; razvoj poduzetničkih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova); unapređenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa na tržištu malih i srednjih preduzeća umreženih u klastere; privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena projekta; izvori-način finansiranja; broj članova klastera, odnosno broj MSP-a u inkubatoru i tehnološkom parku; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Poduzetničke potporne institucije s područja Federacije BiH (poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, klasteri i poduzetnički centri) i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br. 3: Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori

Ciljevi projekta:

Doprinos razvoju i afirmaciji poduzetništva i obrta kroz potporu projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori u cilju izgradnje povoljnijeg poslovnog ambijenta za rast i razvoj MSP-a.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena projekta; izvori-način finansiranja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Razvojne agencije, udruženja poduzetnika i obrtnika i fondacije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH, posluju najmanje 12 mjeseci i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br. 4: Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama

Ciljevi projekta:

Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika; organizovano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu; opstanak i razvoj komorskog sistema u Federaciji BiH; edukacija članova komora i udruženja; organizovanje zajedničkih nastupa na sajmovima.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena projekta; izvori-način finansiranja; broj članova udruženja i komora; organizovanost udruženja i komora; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Udruženja, komore i obrazovne institucije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH, posluju najmanje 12 mjeseci i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br. 5: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

Ciljevi projekta:

Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO i HACCP standarda) i osiguranje CE znaka sa ciljem povećanja konkurentnosti subjekata male privrede iz Federacije BiH.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH i u većinskom su privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, posluju najmanje 12 mjeseci i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, unutar Područja C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA, Područja F -GRAĐEVINARSTVO, Područja G - POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA (oblast 45, razred 45.20 - Popravak motornih vozila), Područja J -INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE, Područja M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI i Područja S - OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI, Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10). Izbor korisnika vršit će se na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Zavod za statistiku.

 

Projekt br. 6: Poticaji tradicionalnim i starim obrtima

Cilj projekta:

Očuvanje  obrtničke  tradicije,   kulturnog   i   istorijskog   naslijeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufinansiranje troškova: provođenja poslovnog plana, poboljšanja uslova rada u radionici, obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih i izradu reklamnog materijala. Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori-način finansiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09; 38/10 i 16/12) i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br. 7: Poticaji novoosnovanim subjektima MSP

Cilj projekta:

Održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih  subjekata  male  privrede.   Kroz  projekt  će  se realizovati subvencioniranje troškova registracije i troškova doprinosa za trenutno zaposlene.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); pripadnost ciljnoj skupini.

Korisnici sredstava:

Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, registrovani poslije 19.08.2015. godine koji imaju sjedište na području Federacije BiH i u većinskom su privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, unutar Područja C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA, Područja F - GRAĐEVINARSTVO, Područja G - POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA (oblast 45, razred 45.20 - Popravak motornih vozila), Područja J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE, Područja M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI i Područja S - OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI, Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10).

Izbor korisnika vršit će se na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Zavod za statistiku.

 

Projekt br. 8: Poticaj poduzetništvu žena

Ciljevi projekta:

Poticanje žena na samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje žena u poduzetništvo te stvaranje novih radnih mjesta.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja sredstava; izvori-način finansiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; pripadnost ciljnoj skupini (invalidi, povratnici); ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Subjekti male privrede definsrani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu žena, državljanki BiH, posluju najmanje 12 mjeseci i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, unutar Područja C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA (oblasti 10, 13 do 17, 22, 23, 25 do 32), Područja F - GRAĐEVINARSTVO, Područja G - grana 45.2-razred 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila, Područja J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE - oblast 62, Područja M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI - oblasti 71 - razred 71.12, oblasti 72 - grana 72.1 i oblasti 74 - grana 74.1, Područja S - OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI - oblast 95 i oblast 96 Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10).

Izbor korisnika vršit će se na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Zavod za statistiku.

 

Projekt br. 9: Poticaj poduzetništvu mladih Ciljevi projekta:

Poticanje mladih osoba na samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje mladih u poduzetništvo te stvaranje novih radnih mjesta.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja sredstava; izvori-način finansiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; pripadnost ciljnoj skupini (invalidi, povratnici); ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji su u većinskom privatnom vlasništvu osoba mlađih od 35 godina, državljana BiH, imaju sjedište na području Federacije BiH, posluju najmanje 12 mjeseci i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme unutar Područja C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA (oblasti 10, 13 do 17, 22, 23, 25 do 32), Područja F - GRAĐEVINARSTVO, Područja G -grana 45.2 - razred 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila, Područja J -INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE - oblast 62, Područja M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI - oblasti 71 - razred 71.12, oblasti 72 -grana 72.1 i oblasti 74 - grana 74.1, Područja S - OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI - oblast 95 i oblast 96 Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10).

Izbor korisnika vršit će se na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Zavod za statistiku.

 

Projekt br. 10: Jačanje konkurentnosti tehnološki savremenih subjekata MSP-a

Ciljevi projekta:

Jačanje konkurentnosti MSP-a kroz modernizaciju i proširenje tehnoloških kapaciteta, kao i modernizaciju poslovnih procesa, unapređenje razvojnog potencijala, stvaranje uslova za zapošljavanje kroz povećanje privrednih aktivnosti te jačanje izvoznih kapaciteta. Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; izvori-način finansiranja; orjentiranost izvozu; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni   razvoj  (stepen  nezaposlenosti);  dosadašnji  poticaji  od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, posluju najmanje 12 mjeseci i imaju najmanje 5 (pet), a za obrtnike 3 (tri) zaposlena na neodređeno vrijeme za prerađivački (proizvodni i proizvodno-uslužni) sektor unutar Područja C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA (oblasti 10, 13 do 17, 22, 23, 25 do 32), odnosno, najmanje 3 (tri), a za obrtnike 2 (dva) zaposlena na neodređeno vrijeme za uslužni sektor - na znanju utemeljeni visokotehnološki MSP subjekti unutar Područja J - INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE - oblast 62, Područja M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI - oblasti 71 - razred 71.12, oblasti 72 - grana 72.1 i oblasti 74 - grana 74.1 Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10). Izbor korisnika vršit će se na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Zavod za statistiku

 

III PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom konkursu imaju sljedeće kategorije:

a) subjekti male privrede definisani u Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, sa većinskim privatnim vlasništvom državljana Bosne i Hercegovine;

b) inovatori;

c) komore, razvojne agencije, fondacije i udruženja poduzetnika i obrtnika;

d) obrazovne institucije;

Sve navedene kategorije imaju pravo prijaviti se za sudjelovanje po pojedinim projektima iz poglavlja II ovog javnog konkursa, samo ako su navedeni kao "Korisnici sredstava" u projektu na koji se prijavljuju. Sve navedene kategorije, svojim projektima trebaju poticati rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

- Sjedište odnosno prebivalište svih navedenih kategorija treba biti na području Federacije BiH.

- Sve navedene kategorije, osim korisnika po projektima pod rednim brojem 1 trebaju imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno radno vrijeme.

- Sve navedene kategorije, osim korisnika po projektima pod rednim brojem 1, 2, i 7, trebaju poslovati najmanje 12 mjeseci do završetka ovog javnog konkursa.

 

NAPOMENA:

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom konkursu, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.

Korisnici grant sredstava Ministarstva po programima s bankama, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu do ispunjenja svih obveza iz ugovora o kreditu koji su zaključili s bankama.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava se može ostvariti samo po jednom javnom konkursu koji raspisuje ovo ministarstvo u tekućoj godini.

Podnositelji prijava mogu ostvariti pravo na dodjelu finansijskih sredstava samo po jednom projektu iz ovog javnog konkursa.

 

IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM KONKURSJU

Prijava mora biti potpuna i uz nju mora biti dostavljena sva dokumentacija tražena javnim konkursom. Prijava sadrži:

a) Zahtjev za uključivanje u projekt

b) Obrazac projekta

c) Prilozi

 

Zahtjev za uključivanje u projekt i Obrazac projekta se moraju sadržajno i pravilno popuniti.

 

Zahtjev za uključivanje u projekt i Obrazac projekta za prijavu na ovaj javni konkurs pripremilo je ovo ministarstvo posebno za svaki projekt i može se preuzeti na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba

 

Prilozi podrazumjevaju listu tražene dokumentacije koja se nalazi na Zahtjevu za uključivanje u svaki pojedini projekt. Svi prilozi trebaju biti izdani od strane nadležnih organa. Priložena dokumenta ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", izuzev rješenja o registraciji, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve priložene kopije dokumenata trebaju biti ovjerene od strane nadležnih organa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH".

 

V KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Kriteriji za ocjenu prijave utvrđeni su posebno za svaki projekt u poglavlju II pod nazivom „Kriteriji za izbor projekta".

Izbor korisnika grant sredstava vrši Komisija za odabir korisnika sredstava. Komisiju za odabir korisnika sredstava imenuje Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Zadatak Komisije je da u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH", broj 50/13, 55/13 i 86/13), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera i ovog Javnog konkursa, izvrši rangiranje korisnika grant sredstava. Ukoliko zahtijevana poticajna sredstva, po pojedinim projektima, budu veća u odnosu na planirana, Ministarstvo će raspodjelu istih izvršiti u skladu s utvrđenom rang listom do utroška planiranih sredstava.

Prilikom raspodjele sredstava prednost će se davati subjektima male privrede registrovanim na područjima pogođenim elementarnim nepogodama u 2014 godini.

Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH „ i na web stranici Ministarstva i podnosioci prijava se neće pojedinačno obavještavati.

 

VI NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Potrebna dokumentacija se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

 

VII NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero") 88000 Mostar,

sa naznakom:

Ne otvarati-po Javnom konkursu za Projekt br.              

 

Na poleđini koverte obvezno navesti:

- naziv-ime podnositelja prijave;

- adresu i kontakt telefon:

- ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

 

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", odnosno do 17.06.2016. godine.

 

Neblagovremene, nepotpune i prijave koje nemaju sve sadržajne elemente (neuredne) bit će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja. Prijave podnositelja na projektima od 5 - 10 koji nisu uskladili šifre djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti KD BiH 2010 biće odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

U postupku ovog javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u konkursu te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni konkurs. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

VIII OSTALE ODREDBE

Sa podnositeljima prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava te nadzor nad utroškom istih.

Podnositelji prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od sedam dana od dana objave rezultata Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se dobiti na e-mail- grant2016@fmrpo.gov.ba ili na brojeve telefona: svakim radnim danom 036/449-135, 036/449-139, 036/449-125, 036/449-602 i 036/449-613 036/449-147 u vremenu od 10-14 sati kao i na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

 

1 - Poticaj inovatorima-pojedincima
1.1. UPUTA za uključivanje u projekt
1.2. ZAHTJEV za uključivanje u projekt
1.3. OBRAZAC projekta

2 - Unaprijeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture
2.1. UPUTA za uključivanje u projekt
2.2. ZAHTJEV za uključivanje u projekt
2.3. OBRAZAC projekta

3 - Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori
3.1. UPUTA za uključivanje u projekt
3.2. ZAHTJEV za uključivanje u projekt
3.3. OBRAZAC projekta

4 - Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama
4.1. UPUTA za uključivanje u projekt
4.2. ZAHTJEV za uključivanje u projekt
4.3. OBRAZAC projekta

5 - Tehničko usklađivanje
5.1. UPUTA za uključivanje u projekt
5.2. ZAHTJEV za uključivanje u projekt
5.3. OBRAZAC projekta

6 - Poticaj tradicionalnim i starim obrtima
6.1. UPUTA za uključivanje u projekt
6.2. ZAHTJEV za uključivanje u projekt
6.3. OBRAZAC projekta

7 - Poticaj novoosnovanim subjektima MSP
7.1. UPUTA za uključivanje u projekt
7.2. ZAHTJEV za uključivanje u projekt
7.3. OBRAZAC projekta

8 - Poticaj poduzetništvu žena
8.1. UPUTA za uključivanje u projekt
8.2. ZAHTJEV za uključivanje u projekt
8.3. OBRAZAC projekta

9 - Poticaj poduzetništvu mladih
9.1. UPUTA za uključivanje u projekt
9.2. ZAHTJEV za uključivanje u projekt
9.3. OBRAZAC projekta

10 - Jačanje konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata MSP-a
10.1. UPUTA za uključivanje u projekt
10.2. ZAHTJEV za uključivanje u projekt
10.3. OBRAZAC projekta

IZJAVE
Izjava o realizaciji projekta (I-1)
Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka (I-2)
Izjava o korupciji (I-3)
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (I - 4)

KDBiH_2010_Struktura detaljna

KDBIH_2010_Struktura_objašnjenja-bh

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: