Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za odabir korisnika sredstava za finansiranje po Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu za 2014. godinu

Izvor: eKapija.ba, 07.08.2014.

Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o davanju saglasnosti na „Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014. godinu", broj:03-14-940/14 od 08.07.2014. godine, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava za finansiranje po „Programu razvoja turizma u Bosansko- podrinjskom kantonu Goražde za 2014. godinu"

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava apliciranih putem projekata i zahtjeva za odabir korisnika sredstava po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014. godinu". Sredstva su planirana u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj 16/13), na ekonomskom kodu 614100 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti za razvoj turizma, u visini od 40.000 KM.

II NAZIV POSEBNOG CILJA PROGRAMA, SVRHA PROGRAMA KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Naziv posebnog cilja programa, svrha programa, kriteriji i korisnici sredstava svrstani su kako slijedi:

Poseban cilj programa: Razvoj i proširenje turističke ponude kroz aktiviranje turističkih resursa i uvrštavanje istih u turističku ponudu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u ukupnom iznosu od 40.000 KM.

U okviru ovog posebnog cilja planirana je podrška unapređenju i uređenju lokacija na rijeci Drini, aktiviranju turističkih resursa i promociji turističke ponude Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Prednost će imati projekti koji obuhvataju više prethodno navedenih aktivnosti i koji omogućavaju iskorištavanje turističkih resursa i uvrštavanje istih u turističku ponudu.

Podrška će se prioritetno pružiti za projekte koji doprinose poboljšanju stanja plaža i kupališta identifikovanih Studijom o mogućnosti izgradnje plaža i kupališta na rijeci Drini na potezu od Ustikoline do Goražda.

Isto tako, podrška će se pružiti za uređenje obale i kupališta, nabavku opreme za kupališta, kontrolu vode na kupalištima, postavljanje turističke signalizacije, tabli obavještenja, izradu projektne dokumentacije za dalje aktivnosti na uređenju plaža i kupališta na rijeci Drini, stavljanje turističkih resursa i potencijala u turističku ponudu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, promociju turističke ponude kroz unapređenje turističke infrastrukture za ljetni, zimski, planinski i seoski turizam.

Svrha posebnog cilja programa

Poboljšanje kvaliteta usluga u oblasti turizma i ugostiteljstva na području Bosansko- podrinjskog kantona Goražde s namjerom obogaćivanja ponude i stvaranja novog prepoznatljivog tutrističkog proizvoda, kao i novog zapošljavanja.

Svrha ovog posebnog cilja je da turistička djelatnost ima značajan utjecaj na ekonomski razvoj, zapošljavanje, generisanje dohotka i poboljšanje ukupne kvalitete života na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kriteriji za izbor projekta:

Prioritetne aktivnosti i mjere koje imaju prednost za učestvovanje u programu u okviru ovog posebnog cilja su:

-  uređenje i zaštita plaža i kupališta na rijeci Drini u skladu sa Studijom o mogućnosti izgradnje plaža i kupališta na rijeci Drini na potezu od Ustikoline do Goražda (uređenje obale i kupališta, nabavka opreme za kupališta, kontrola vode na kupalištima, postavljanje turističke signalizacije, tabli obavještenja, izrada potrebne projektne dokumentacije za dalje aktivnosti na uređenju plaža i kupališta na rijeci Drini i sl. ), odobriće se maksimalan iznos državne pomoći od 10.000 KM po projektu, odnosno maksimalno 3.000 KM po jednom zahtjevu. Ukupno se planira podržati maksimalno tri projekta odnosno dva projekta i tri zahtjeva za sredstvima državne pomoći.

- aktiviranje turističkih resursa koji mogu doprinijeti promociji turističkih potencijala i stavljanje istih u turističku ponudu, odobriće se maksimalan iznos državne pomoći od 5.000 KM po projektu, odnosno maksimalno 2.500 KM po zahtjevu. Ukupno se planira podržati maksimalno jedan projekat odnosno dva zahtjeva za sredstvima državne pomoći.

- promocija turističke ponude Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kroz unapređenje turističke infrastrukture za ljetni, zimski, planinski i seoski turizam, odobriće se maksimalan iznos državne pomoći od 5.000 KM po projektu, odnosno maksimalno 2.500 KM po zahtjevu. Ukupno se planira podržati maksimalno jedan projekat odnosno dva zahtjeva za sredstvima državne pomoći.

Korisnici sredstava:

- jedinice lokalne samouprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

- Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i

- udruženja registrovana i aktivna u oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti.

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju svi pravni subjekti koji ispunjavaju opće i posebne uslove u skladu sa programom i koji su navedeni kao potencijalni korisnici sredstava u okviru navedenog posebnog cilja.

IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Prijava mora biti urađena sadržajno po elementima zahtijevanim i u skladu sa procedurama apliciranja navedenim u „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014. godinu".

Prijavu razmatra komisija za izbor korisnika sredstava, ako su dostavljeni:

- popunjeni obrasci aplikacione forme za projekte i zahtjeve,

- potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova po navedenom posebnom cilju programa i

- ostala dokumentacija koja može uticati na vrednovanje i ocjenu aplikacija u skladu sa

„Programom razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014. godinu".

Popis potrebne dokumentacije za navedeni posebni cilja programa, dat je uz aplikacionu formu projekata i zahtjeva koju je propisalo resorno ministarstvo.

Prijave koje nisu podnešene u skladu sa procedurama apliciranja navedenim u „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014. godinu" neće biti predmet daljeg razmatranja komisije za izbor korisnika sredstava. Sva priložena dokumenta moraju biti izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priložena dokumenta ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i oglasnoj tabli resornog ministarstva. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva za privredu Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, na Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i oglasnoj tabli resornog ministarstva.

V KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Izbor korisnika finansijskih sredstava vrši komisija za izbor korisnika sredstava, koja ima zadatak da, u skladu sa procedurama apliciranja, selekcije i evaluacije projekata i zahtjeva za sredstvima navedenim u „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014. godinu" izvrši ocjenu i rangiranje korisnika grant finansijskih sredstava.

Komisiju za izbor korisnika sredstava imenuje ministar za privredu Bosansko- podrinjskog kantona Goražde.

VI NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Potrebnu dokumentaciju za učešće na Javnom pozivu, pripremilo je Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i ista se može preuzeti sa internet stranice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i resornog ministarstva.

VII NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom šalju se preporučenom poštom u zapečaćenim kovertama na adresu: 

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ul M.Tita 13, Goražde 73000, sa naznakom: za Javni poziv za odabir korisnika sredstava po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014. godinu", „NE OTVARAJ"

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv - ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon i ovjeriti pečatom firme.

Rok za dostavu prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i oglasnoj tabli resornog ministarstva, odnosno do 20.08.2014. godine u 16,00 sati.

Prijave primljene nakon isteka roka neće biti predmet razmatranja.

U postupku Javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima u Javnom pozivu, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti prijavu prihvati, odbije ili poništi Javni poziv.

Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

VIII OSTALE ODREDBE

Sa podnosiocima prijava čiji se projekti i zahtjevi odobre Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potpisuje Ugovor o utrošku financijskih sredstava, kojim će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih u skladu sa „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014. godinu".

Nakon provedene administrativne procedure, Ministarstvo za privredu Bosansko- podrinjskog kantona Goražde će obavijestiti sve aplikante o rezultatima administrativne provjere.

Podnosioci prijava čije se prijave odbace ili odbiju, mogu uložiti prigovor Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od sedam dana od dana objave rang liste na internet stranici Ministarstva www.mp.bpkg.gov.ba radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijava.

Konačnu odluku o prijedlogu rang liste donosi ministar, a konačnu saglasnost na spisak korisnika sredstava dostavljen od strane resornog ministarstva daje Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 038/224-264, u vremenu od 11-16 sati.

 

Broj: 04-14-1026-6/14

Goražde, 07.08.2014.godine

 

M I N I S T A R

Demir Imamović, dipl.ecc 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: