Dizel Euro 5 BAS EN 590 10 ppm

Datum objave: 17.07.2020. 15:06 / Izvor: Akta.ba, 15.07.2020.

Broj: 01-11-16-3-1457-7/20

Sarajevo, 14.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH'\ broj 39/14) i na osnovu Zapisnika o onjeni ponuda broj: 11-04-16-3-1457-6/20 od 10.07.2020. godine, u postupku javne nabavke goriva (dizel Euro 5 EN 590 10 ppm) za potrebe Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, ministar komunikacija i transporta d o n o s u

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

u postupku javne nabavke goriva (dizel Euro 5 EN 590 10 ppm)

 

Član 1.

Ponuđaču HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 92.235,00 KM bez PDV-a, dodjeljuje se Okvirni sporazum o sukcesivnoj isporuci goriva (dizel Euro 5 EN 590 10 ppm), a na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda broj: 11-04-16-3-1457-6/20 od 10.07.2020. godine.

 

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Odsjek za finansijsko-materijalne poslove.

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na internet stranici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (www.mkt.gov.ba) i istovremeno će se uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke goriva (dizel Euro 5 EN 590 10 ppm) broj: 01-04-16-3-1457/20 od 22.06.2020. godine i proveden je putem otvorenog postupka nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosila je do 94.017,09 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1236-1-1-37-3-20/20  tenderska dokumentacija broj: 11 -04-16-3-1457-1/20 je poslata i objavljena na Portalu javnih nabavki 23.06.2020. godine.

Na osnovu obavještenja na Portalu javnih nabavki, tendersku dokumentaciju je preuzelo 12 ponuđača (Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača u prilogu).

Komisija za predmetnu javnu nabavku (dalje u tekstu: Komisija) dostavila je rukovodiocu ugovornog organa Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 11-04-16-3-1457-6/20 od 10.07.2020. godine.

U postupku ocjene ponuda utvrđeno je da je Komisija pravovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je konstatovano da:

 

-  je ukupan broj pristiglih ponuda jedan (1);

-  je pravovremeno zaprimljena jedna (1) ponuda; nije bilo nepravovremeno zaprimljenih ponuda;

-  da je ponuda ponuđača HIFA-PETROLd.o.o. Sarajevo prnhvatljiva; nije bnlo neprihvatljivnh ponuda.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije i utvrdio je da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani pomuđač HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo, najbolje ocijenjen zbog kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude, koja je ponuđena u iznosu od 92.235,00 KM bez PDV-a.

 

Slijedom prethodno navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: