Dodatni radovi na izgradnji galerije na dionici regionalnog puta R477, dionica Podgradci Mrakovica, od stacionaže 11+820,00 km do 12+075,00 km

Datum objave: 18.03.2021. 16:09 / Izvor: Akta.ba, 16.03.2021.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"

Broj: 02-01-JH-275/21 Dana, 16.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (b) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH" broj: 39/14) na preporuku Komisije za javnu nabavku "Dodatni radovi na izgradnji galerije na dionici regionalnog puta R477, dionica Podgradci Mrakovica, od stacionaže 11+820,00 km do 12+075,00 km, referenca 004/21, v.d. direktor donosi

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Izvještaj i preporuka Komisije za javnu nabavke broj: 02-01-JH-275/21 od 15.03.2021.godine i ugovor za javnu nabavku "Dodatni radovi na izgradnji galerije na dionici regionalnog puta R477, dionica Podgradci Mrakovica, od stacionaže 11+820,00 km do 12+075,00 km, referenca 004/21., dodjeljuje ponuđaču "Niskogradnja " d.o.o. Laktaši, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču za ponuđenu cijenu od 463.123,87 KM (bez PDV-a), odnosno 541.854,92 KM (sa PDV-om), ponuda broj: 143/21 od 15.03.2021. godine.

 

Član 2.

U skladu sa članom 98. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, ugovor o nabavci "Dodatni radovi na izgradnji galerije na dionici regionalnog puta R477, dionica Podgradci Mrakovica, od stacionaže 11+820,00 km do  12+075,00 km, referenca 004/21.,biće dostavljen na potpis izabranom Ponuđaču .

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za pravne poslove.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na veb stranici www.putevirs.com istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom v.d. direktora broj 02-01-JH-275/21 od 20.01.2021.godine, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci. 

 

Pregovarački postupak bez objave obavještenja za javnu nabavku "Dodatni radovi na izgradnji galerije na dionici regionalnog puta R477, dionica Podgradci Mrakovica, od stacionaže 11+820,00 km do 12+075,00 km, referenca 004/21,, proveo sa ponuđačem sa kojim je bio potpisan osnovni ugovor. Poziv za dostavljanje početne ponude je upućen ponuđaču "Niskogradnja " d.o.o. Laktaši .

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 464.523,87 KM. Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja je objavljena na web stranici- info putevi rs, dana 18.02.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku je imenovana Rješenjem v.d. Direktora broj: 02-01-JH-275/21 od 20.01.2021. godine., te je dana 16.03.2021. godine dostavila v.d. Direktoru Izvještaj o adu sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-01-JH-275/21. godine i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-JH-275/21.

 

U dostavljenom Izvještaju o radu i Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je u toku provođenja predmetnog postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu početne ponude i provela pregovore, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike.

 

Ha pregovorima koji je predmet pregovora bila cijena ponude u skladu elementima iz tenderske dokumentacije, budući da su svi ostali elementi budućeg ugovora o predmetnim dodatnim uslugama poznati (isti su dati u Nacrtu ugovora koji je sastavni dio tenderske dokumentacije Aneks 7). Ovlašteni predstavnik ponuđača izjavio je da je saglasan da ponuđene jedinične cijene i ukupna cijena iz početne ponude ostaju i konačne te da bi u konačnoj ponudi dostavili iste cijene navedene u početnoj ponudi.U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu prispjele ponude u skladu sa kriterijumom iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka nisu nađeni razlozi, nepravilnosti, niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen na osnovu kriterijuma "najniže cijene". Izabrani ponuđač "Niskogradnja " d.o.o. Laktaši je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 541.854,92 KM (sa PDV-om). Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 ( deset) dana od dana objave dobrovoljnog eh ante obavještenja o transparentnosti.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78 000 Banja Luka.

 

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

v.d. D i r e k t o r Davor Kostrešević dipl.inž.građ.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: