Izrada i montaža nadstrešnice

Datum objave: 16.07.2020. 13:53 / Izvor: Akta.ba, 08.06.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

V L A D A

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

Broj: 04/2.2.2-404-261-11/20

Datum: 08.06.2020. godine

 

Ha osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 38/14) i člana 4. Uredbe o Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 90/07 i 114/07), a u konkurentskom zahtjevu za dostavlјanje ponuda za nabavku radova „Izrada i montaža nadstrešnice", objavlјenog na Portalu javnih nabavki dana 26.05.2020. godine, broj obavještenja 38-7-3-50-3-33/20, direktor Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, d o n i o je

 

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

1.            Najpovolјniji ponuđač za nabavku radova „Izrada i montaža nadstrešnice" u konkurentskom zahtjevu za dostavlјanje ponuda, broj 04/2.2.2-404-261/20, je Studio design d.o.o. Banja Luka, Nenada Kostića 24B, 78 000 Banja Luka, JIB 4401632710002.

2.            Ponuda ponuđača broj 224/20 od 03.06.2020. godine bila je najpovolјnija no kriterijumu „ekonomski najpovolјnije ponude" u skladu sa članom 64. tačka 1. stav a) Zakona o javnim nabavkama BiH.

3.            Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviće se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

4.            Odluka će se objaviti na veb-stranici; www.vladars.net istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima, koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

5.            Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ pozvaće izabranog ponuđača radi zaklјučivanja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima - uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 04/2.2.2-404-261-1/20 od 25.05.2020. godine, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 15.000 KM. Dana 26.05.2020. godine, objavom na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavdi 38-7-3-50-3-33/20, putem konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda, pokrenut je postupak nabavke radova „Izrada i montaža nadstrešnice" . Kriterij za dodjelu ugovora je bio „ekonomski najpovolјnija ponuda" u skladu sa članom 64. tačka 1. stav a) Zakona o javnim nabavkama BiH.

U predviđenom roku za dostavlјanje ponuda (05.06.2020. do 12.00 sati) pristigle su dvije ponude, i to:

1.            Studio design d.o.o. Banja Luka, dana 04.06.2020. god. u 10.12 časova na protokol Ugovornog organa, zavedena pod brojem 04/2.2.2-404-261-6/20 i

2.            Elekrocentar Petek d.o.o. Tuzla, dana 05.06.2020. god. u 09.10 časova na protokol Ugovornog organa, zavedena pod brojem 04/2.2.2-404-261-7/20.

Dana 05.06.2020. godine, u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama BiH, izvršeno je javno otvaranje ponuda i sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda. U skladu sa članom 63. stav (6) Zakona i članom 2. stav (2) Uputstva o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni Glasnik BiH" broj: 90/14), Zapisnik je proslijeđen ponuđaču u zakonskom roku putem e-maila i pošte.

Komisija je uvidom u ponude konstatovala da su ponuđači dostavili orginal i kopiju ponude kako je traženo tenderskom dokumentacijom. Ponude su čvrsto uvezane jemstvenikom a listovi ponude su numerisani. Komisija je pregledom kvalifikacionih dokumenata ponuđača konstatovala sledeće:

- Ponuda ponuđača Studio design d.o.o. Banja Luka ispunjava uslove i zahtjeve konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i biće predmet dalјeg vrednovanja shodno utvrđenom kriteriju. Ponuda je računski ispravna. Ponuda ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg. Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio i dokumentaciju no članu 45. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ponuda ponuđača Elekrocentar Petek d.o.o. Tuzla ispunjava uslove i zahtjeve konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i biće predmet dalјeg vrednovanja shodno utvrđenom kriteriju. Ponuda je računski ispravna. Ponuda ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

Kriterij - ekonomski najpovolјnija ponuda

Ugovor se dodjelјuje kvalifikovanom ponuđaču koji je dostavio najbolјe ocijenjenu prihvatlјivu ponudu u skladu sa niže navedenim podkriterijima:

1.           Cijena - čija je vrijednost 80%

2.            Rok isporuke - čijaje vrijednost 20%

Ugovor se dodijelјuje dobavlјaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova. Bodovi se dodjelјuju no formuli: T= P+S, pri čemu je: T - ukupan broj bodova

P- broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđanu cijenu S - broj bodova koje je ponuđač dobio za rok isporuke

 

 

1. CIJENA

Maksimalan broj bodova (80) će se dodijeliti dobavlјaču koji je predložio najnižu bruto cijenu.

Drugi dobavlјači će u skladu sa tim dobiti manji broj bodova, prema sledećoj formuli:

P= Pl h (80) Pt

Pri čemu je:

P - broj bodova koje je dobavlјač dobio za ponuđenu cijenu

Pl - najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke

Pt - cijena kojaje predložena u ponudi koja je predmet ponude

(80) - maksimalan broj bodova koji je dodijelјen dobavlјaču koji je ponudio najnižucijenu.

 

2. ROK GOVOĐENјA RADOVA

Maksimalan broj bodova (20) će se dodijeliti dobavlјaču koji je predložio najkraći rok isporuke. Drugi dobavlјači u skladu s tim će dobiti manji broj bodova, prema sledećoj formuli:

 

S= Sl h (20) St

 

Pri čemu je:

S - broj bodova koji je dodijelјen ponuđaču za ponuđeni rok isporuke izražen u broju dana

St - rok izvođenja radova izražen u broju dana ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje

Sl - najkraći ponuđeni rok izvođenja radova izražen u broju dana

(20) - maksimalan broj bodova koji je dodijelјen ponuđaču koji je ponudio najkraći rok

 

NAPOMENA: Ukoliko neki ponuđač ponudi rok isporuke koji nije izražen u broju dana i koji se ne može bodovati u skladu sa navedenom formulom njegova ponuda će se smatrati nepotpunom i neće se uzeti u postupak ocjene. Maksimalan broj dana za izvođenje radova je 7 dana. Ako ponuđač u svojoj ponudi da veći rok od maksimalnog, njegova ponuda biće neprihvatlјiva za Ugovorni organ.

 

CIJENE PRIHVATLjIVIH PONUDA I RANG PONUĐAČA

 

 

p.

br.

PONUĐAČI

CIJENA bez PDV-a u KM sa uračunatim popustom

Broj

bodova za cijenu

Rok

isporuke u danima

Broj bodova za rok isporuke

Ukupno bodova

RANG LISTA

1.

Studio design d.o.o. Banja Luka

14.894,00 KM

66,07

2

20

86,07

1.

2.

Elekrocentar Petek d.o.o. Tuzla

12.300,00 KM

80

7

5,71

85,71

2.

 

 

 

Ponuđač Elekrocentar Petek d.o.o. Tuzla je ponudio najnižu cijenu od 12.300,00 KM i shodno tome dodjelјuje mu se maksimalan broj bodova (80). U skladu sa formulom P= Pl/ Pt h (80), odnosno 12.300/14.894 h 80 ponuđaču Studio design d.o.o. Banja Luka se dodjelјuje 66,07 bodova za cijenu.Ponuđač Studio design d.o.o. Banja Luka je ponudio najkraći rok za izvođenje radova od 2 dana i shodno tome dodjelјuje mu se maksimalan broj bodova (20). U skladu sa formulom S= Sl/ St h (20), odnosno 2/7 h 20 ponuđaču Elekrocentar Petek d.o.o. Tuzla se dodjelјuje 5,71 bodova za rok izvođenja.Bodovi se dodjelјuju no formuli: T= P+S, odnosno za Studio design d.o.o. Banja Luka ukupno 86,07 bodova i za Elekrocentar Petek d.o.o. Tuzla ukupno 85,71 bodova. Ugovor se dodijelјuje dobavlјaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova.Komisija za javne nabavke je nakon procesa pregleda i ocjene ponuda, dana 08.06.2020. godine, dostavila direktoru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (broj: 04/2.2.2-404-261-10/20 od 05.06.2020. godine) sa prijedlogom za donošenje Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača Studio design d.o.o. Banja Luka.Prijedlog Komisije za dodjelu ugovora je kao u dispozitivu ove odluke, jer je njegova ponuda ocjenjena najpovolјnijom shodno utvrđenom kriteriju.Ponuđač Studio design d.o.o. Banja Luka ispunjava sve kvalifikacione uslove i u svojoj ponudi je dostavio dokumente koji su traženi u skladu sa članom 45. stav (2) pod c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH (tačka 3.1 pod a) tenderske dokumentacije).Prijedlog ugovora će se dostaviti na potpis imenovanom ponuđaču u skladu sa članom 72 stav (1) Zakona o javnih nabavkama BiH.Nakon razmatranja prijedloga Komisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovolјnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članovima 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ha ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavlјuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa.

 

Ranko Tomašević

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: