Laptopi visokih performansi

Datum objave: 29.06.2015. 08:10 / Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 29.06.2015

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 167-1-1-2-234/15
Broj obavještenja o nabavci: 167-1-1-1-201/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
Kontakt osoba: Enida Omerhodžić, dipl.oec. 035 300-534
Telefon: 035300500
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Obrazovanje
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 13
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Više lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska i mjerna oprema
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka laboratorijske i mjerne opreme za potrebe fakulteta
Univerziteta u Tuzli
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za Farmaceutski fakultet
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka mini sistema za elektroforezu i frižidera
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.564,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u TD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: Sineks laboratorija d.o.o. Banjaluka
IDB/JIB: 4400833670002
Općina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.270,10
IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM
2.270,10
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 11.3.2015.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
2.270,10 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
2.270,10 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laptopi visokih performansi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka laptopa za laboratorij automatike i robotike
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.137,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u TD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Fakultet elektrotehnike
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: Keming d.o.o. Banovići
IDB/JIB: 4209699620000
Općina/Grad: Banovići
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.130,00
IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM
2.130,00
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 11.3.2015.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
2.130,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
2.424,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Oprema za laboratorij automatike i robotike
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka opreme za laboratorij automatike i robotike
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.684,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u TD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Fakultet elektrotehnike
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: Keming d.o.o. Banovići
IDB/JIB: 4209699620000
Općina/Grad: Banovići
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.660,00
IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM
10.660,00
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 11.3.2015.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
10.660,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
10.660,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za odsjek Fizika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radiagem 2000 personalni mjerač površinske kontaminacije
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
6.600,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u TD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Prirodno-matematički fakultet
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: AB MEDIC d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200121960005
Općina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.469,00
IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM
4.469,00
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 29.5.2015.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
4.469,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
4.469,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za Tehnološki fakultet
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Manualni polarimetar, laboratorijski turbidimetar, mehanički
durometar i fotometar
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8.547,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedno u TD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Tehnološki fakultet
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: Kefo d.o.o.
IDB/JIB: 4403208220006
Općina/Grad: Istočno Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5.927,80
IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM
5.927,80
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 11.3.2015.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
5.927,80 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
6.238,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za Farmaceutski fakultet
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Centrifuga i mješač mikrotitar ploča
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5.983,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedno u TD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Farmaceutski fakultet
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: Sineks laboratorija d.o.o. Banjaluka
IDB/JIB: 4400833670002
Općina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.916,30
IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM
4.916,30
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 11.3.2015.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
4.916,30 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
10.614,10 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za Prirodno-matematički fakultet
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Autoklava i destilator za vodu
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8.352,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u TD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Prirodno-matematički fakultet
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: Sineks laboratorija d.o.o. Banjaluka
IDB/JIB: 4400833670002
Općina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5.035,10
IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM
5.035,10
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 10.6.2015.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
5.035,10 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
7.450,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijski namještaj za Prirodno-matematički fakultet
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Laboratorijski stolovi, centralni laboratorijski sto, sudoper, sto za
analitičku vagu i laboratorijske stolice
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
23.077,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u TD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Prirodno-matematički fakultet
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: Mikro+Polo d.o.o.
IDB/JIB: 4201572320006
Općina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
18.034,00
IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM
18.034,00
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 10.6.2015.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
18.034,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
27.885,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema za Prirodno-matematički fakultet
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Oprema za mikrobiološka i genotološka istraživanja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1.210,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u TD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Prirodno-matematički fakultet
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: Sineks laboratorija d.o.o. Banjaluka
IDB/JIB: 4400833670002
Općina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
749,30
IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM
749,30
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 12.3.2015.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
749,30 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
2.419,80 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(B-6097-15)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: