Materijal za proizvodnju za realizaciju projekata prorede u kulturama

Datum objave: 27.12.2016. 13:23 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2016.

Broj: 0103-2410-9/16

Datum: 10.11.2016. godine

 

Na osnovu člana 87. stav 3. i Člana 90 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 42. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009. godine, člana 8. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0103-393-1/15 od 09.02.2015.godine i Izvještaja i preporuke Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-2410-1/16 Materijal za proizvodnju za realizaciju projekata prorede u kulturama broj: 0103-2410-8/16 od 07.11.2016. godine, Direktor Preduzeća je donio:

 

ODLUKU

o javnoj nabavci roba putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

Odobrava se javna nabavka roba putem direktnog sporazuma za potrebe KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u 2016.godini od ponuđača „Jasmin M" d.o.o. Žepče, ul. Ljeskovica bb, 72230 Žepče (u daljem tekstu: Izvršilac usluga),kojeg zastupa Malićbegović Jasmin, registrovan kod Općinskog suda u Zenici, Aktuelni izvod iz sudskog registra broj :043-0-RegZ-16-000814 od 31.03.2016. godine, identifikacioni broj:4218141300008, PDV broj: 218141300008 transakcijski račun: 3389002206866507 UniCredit banka i to za:

 

• Materijal za proizvodnju za realizaciju projekata prorede u kulturama

 

U svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanoj kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-2410-7/16 od 03.11.2016. godine, i specifikaciji roba po vrsti,količinama i jediničnim cijenama ,koja je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke planirana su Revidiranim planom poslovanja KJP"Sarajevo šume"d.o.o. za 2016 godinu broj:0103-3019-5/15 od 17.03.2016 godine na strani 56, nabavka opreme za realizaciju projekata.

 

Član 2.

Ukupna vrijednost javne nabavke predmetnih roba putem direktnog sporazuma prema dostavljenoj ponudi ponuđača iznosi 5.957,27 KM,bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, od nosno PDV-a,koji plaća KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

 

Član 3.

Ova Odluka je donesena na osnovu Izvještaja i preporuke Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-2410-1/16 putem direktnog sporazuma,broj: 0103-2410-8/16 od 07.11.2016 godine.

 

Član 4.

Na osnovu ove Odluke zaključit će se Ugovor o javnoj nabavci predmetnih roba putem direktnog sporazuma sa odabranim ponuđačem na period od dana zaključenja ugovora do 31.12.2016. godine.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Stalna komisija za javne nabavke provela je postupak javne nabavke broj: 0103-2410-1/16 za Materijal za proizvodnju za realizaciju projekata prorede u kulturama putem direktnog sporazuma za potrebe KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u 2016.godini.

Nakon provedenog postupka Stalna Komisija za javne nabavke je Direktoru Preduzeća dostavila Izvještaj i Preporuku, broj: 0103-2410-8/16 od 07.11.2016.godine.

U Izvještaju i preporuci, broj i datum gornji, je navedeno da je na osnovu potreba KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo i Plana nabavki za 2016. godinu .Služba za marketing i komercijalne poslove uputila Zahtjev za dostavljanje ponude broj: 0103-2410-6/16 od 03.11.2016. godine ponuđaču: „Jasmin M" d.o.o. Žepče.

Do roka određenog za dostavljanje ponuda za navedene robe 1 (jedan) pozvani ponuđač je dostavio ponudu,i to: „Jasmin M" d.o.o. Žepče, broj ponude:0103-2410-7/16 od 03.11.2016.godine sa ukupnom cijenom od 5.957,27 KM.

Nakon prijema ponude Stalna komisija za javne nabavke izvršila je uvid u ponude,te konstatovala da se sačini Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodijeli ugovor za navedenu nabavku ponuđaču „Jasmin MH d.o.o. Žepče, ul. Ljeskovica bb, 72230 Žepče u svemu prema prihvaćenoj ponudi,a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

U naprijed navedenom Izvještaju i preporuci je navedeno da su sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke planirana Revidiranim planom poslovanja KJP"Sarajevo šume"d.o.o. za 2016 godinu broj:0103-3019-5/15 od 17.03.2016 godine na strani 56, nabavka opreme za realizaciju projekata.

Direktor Preduzeća u cjelosti je prihvatio Izvještaj i preporuku Stalne komisije za javne nabavke .broj:0103-2410-8/16 od 07.11.2016.godine,te odlučio kao u dispozitivu ove Odluke,a u skladu Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Sl. glasnik BiH broj 39/14 i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma KJP Sarajevo šume d.o.o. broj 0103-393-1/15 od 09.02.2015. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: