Radovi na zamjeni dijela sustava grijanja/hlađenja dizalica topline za potrebe Središnje administrativne službe Mostar, Dubrovačka bb, Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje

Datum objave: 10.07.2020. 09:09 / Izvor: Akta.ba, 24.06.2020.

Na temelju članka 70. stav 3) , a u vezi s Odlukom upravnog odbora broj UOFZ-321/20 od 31.03.2020. godim članka 8. Statuta Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj:38/03) i konkurentskog postupka javne nabavke roba objavljenom na Portalu javnih nabava pod brojem 1023-7-1-97-3-56/20 dana 05.06.2020. godine, direktor Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, donosi

 

ODLUKU

o

dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za javnu nabavku roba

 

I

Dodjeljuje se ugovor za javnu nabavku roba-Zamjena dijela sustava grijanja/hlađenja dizalica topline za potrebe Središnje administrativne službe Mostar. Dubrovačka bb. Federalnog zavoda za mirovinsko /penzijsko i invalidsko osiguranje ponuđaču „ALFA THERM"d.o.o. Mostar , sa ukupnom cijenom od 39.992,13 KM bez PDV-a , a sve u skladu sa konkurentskim postupkom objavljenog na Portalu javnih nabava pod brojem 1023-7-1-97-3¬56/20 dana 05.06.2020.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje je proveo konkurentski postupak za javnu nabavku roba- Zamjena dijela sustava grijanja/hlađenja dizalica topline za potrebe Središnje administrativne službe Mostar.Dubrovačka bb,Federalnog zavoda za mirovinsko /penzijsko i invalidsko osiguranje .Kriterij za dodjelu ugovora naveden u tenderskoj dokumentacije je" Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude ".

 

Za javnu nabavku roba u roku predviđenim tenderskom dokumentacijom pristigla je (1) ponuda:

1. “ALFA THERM'' d.o.o. Mostar sa ponuđenom cijenom od 42.544,82KM bez PD V-a, - 6%popusta na ponudu , što ukupno iznosi 39.992,13KM bez PDV-a.

Nakon verifikacije kvalifikacione dokumentacije kojom se dokazuje podobnost ponuđača Komisija je konstatirala da je ponuđač uredno dostavio svu h'alifikacionu dokumentaciju traženu tenderskom dokumentacijom te da može sudjelovati u daljnjem postupku dodjele ugovora.

Ugovorom sa ponuđačem “ALFA THERM” d.o.o. Mostar precizirat će se pojedinosti oko nabavke roba- Zamjena dijela sustava grijanja/hlađenja dizalica topline za potrebe Središnje administrativne službe Mostar. Dubrovačka bb. Federalnog zavoda za mirovinsko /penzijsko i invalidsko osiguranje, a u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

Najuspješniji ponuđač je odmah dostavio sve dokumente tražene konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda te se oslobađa obveze naknadnog dostavljanja dokumenata.

Žalba na ocjenu I izbor najpovoljnijeg ponuđača može se izjaviti u roku od pet (5) dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje u pisanoj formi ugovornom organu u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Bona i Hercegovina

Federacija Bosne I Hercegovine

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I

INVALIDSKO OSIGURANJE

FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I

INVALIDSKO OSIGURANJE

 

Broj: FZ3/5/2-45-4-2359-8/20

Mostar, 24. Lipnja 2020.

 

Prilog:Zapisnik o ocjeni ponuda

 

Dostaviti:

1. “ALFA THERM” d.o.o.Mostar,Bišćepolje bb,88000 Mostar

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: