Usluge servisiranja, čišćenja i montaže klima uređaja u prostorijama područnog centra

Datum objave: 27.06.2019. 13:35 / Izvor: Akta.ba, 27.06.2019.

Na osnovu odredbn člana 87. stav 3. Zakona o javnnm nabavkama ("'Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a u skladu sa odredbom člana 4. Pravilnika u postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", br. 90/14) i odredbom člana 17. stav 3. Pravilnika o sistemu javnih nabavki broj 06/1.01/0203-020-6/18 od 05.06.2018. godine, direktor Poreske uprave Republike Srpske d o n o s i

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma

 

1.         Ponuđač „SEGMENT" d.o.o. Trebinje. čija cijena Ponude 124365/19 od 12.06.2019. godine iznosi 1.474,20 КM sa uračunatim PDV-om, bira se za najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma.

2.         Nabavka će se finansirati iz sredstava dostupnih na računu prinudne naplate.

3.         Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Dana 12.06.2019. godine Područni centar Trebinje podnio je Zahtjev za nabavku usluga servisiranja - čišćenja i montaže klima uređaja u prostorijama područnog centra.

U cilju istraživanja tržišta, u prilogu zahtjeva dostavljene su dvije ponude i to: Ponuda „SEGMENT" d.o.o. Trebinje br. 124365/19 od 12.06.2019. godine, koja iznosi 1.474,20 КM sa uračunatim PDV-om i Ponuda Info Centar „Odavić" d.o.o. Trebinje br. 1-12/06-19 od 12.06.2019. godine, koja iznosi 1.614,60 КM sa uračunatim PDV-om.

Razmatrajući predmetni zahtjev i dostavljene ponude, direktor Poreske uprave utvrdio je da dostavljeni pozivi za dostavljanje ponuda pružaju dovoljan dokaz o ispitivanju tržišta u smislu odredbi Pravilnika o sistemu javnih nabavki.

Imajući u vidu da je izloženo činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno, te da istaknute pravno relevantne činjenice pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, direktor Poreske uprave utvrdio je da je u predmetnom postupku najpovoljniji ponuđač „SEGMENT" d.o.o. Trebinje, stoga je donio odluku kao u dispozitivu.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEКU:

U skladu sa odredbama člana 101. stav 5. Zakona o javnim nabavkama, protiv ove Odluke ponuđači u postupku nabavke putem direktnog sporazuma nemaju prava žalbe.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: