Zaštitna sredstva za borbu protiv pandemije

Datum objave: 26.04.2021. 12:18 / Izvor: Akta.ba, 26.04.2021.

TOPLANE SARAJEVO

UPRAVA

 

Broj: 03-03-01-З49/21

Sarajevo, 21.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1., tačka b., člana 25. i člana 70. stav l.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 01-05-02/20 od 27.01.2020. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 08/21/5 od 21.04.2021. godine, v.d. direktor donosi:

 

ODLUKU

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku -

NABAVKA ZAŠTITNIH SREDSTAVA ZA BORBU PROTIV PANDEMIJE

KZ 08/21

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 08/21/5 od 21.04.2021. godine i ugovor za javnu nabavku KZ 08/21 - Nabavka zaštitnih sredstava za borbu protiv pandemije se dodjeljuje ponuđaču:

„ R & S " d.o.o. Sarajevo

prema ponudi broj: 1461/21 od 20.04.2021. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od:33.995,00 KM kao najpovoljnije ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (ukoliko ponuđač iste nije dostavio u svojoj ponudi).

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 5.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici wwTv.toplanesarajevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01- 280/21 od 30.03.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Obavještenje o nabavci broj: 160-7-1-31-3-21/21 poslato je na objavu dana 30.03.2021. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 30.03.2021. godine u 15:54 sati te upućen zahtjev za dostavu ponuda na tri adrese, shodno članu 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-283/21 od 30.03.2021. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 32 (tridesedva) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH www.ein.gov.ba).

 

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da su putem protokola u zatvorenoj koverti pristigla ponuda:

1. „ R & S " d.o.o. Sarajevo, broj protokola 1461/21 datum 20.04.2021. godine u 08:15 sati

 

Dana 20.04.2021. godine u 11:15 sati. Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristigle ponude sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristigle ponude.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije. Komisija je utvrdila da pristigla ponuda ispunjava formalno - pravne i tehničke zahtjeve ugovornog organa odnosno da je prihvatljiva za ugovorni organ i da može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenom kriteriju.

 

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je zakazivanje e - aukcije, ali se shodno članu 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e - aukcije („ Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), u slučaju prihvatljive jedne ponude, e - aukcija se ne može zakazati i postupak se okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku dostavila je, dana 21.04.2021. godine, preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 08/21/5 od 21.04.2021. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 08/21/4 od 21.04.2021. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08/21/3 od 21.04.2021. godine, u postupku javne nabavke za nabavku zaštitnih sredstava za borbu protiv pandemije - KZ 08/21.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- daje ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna).

-daje blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda.

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- daje ponuda ponuđača „ R & S " d.o.o. Sarajevo prihvatljiva.

- da nema neprihvatljivih ponuda.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

 

u postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, primjenjujući kriterij „ najniža cijena ", te daje rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača slijedeća:

1. „ R & S " d.o.o, Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 33.995,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Cijeneći navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ugovor za nabavku zaštitnih sredstava za borbu protiv pandemije se dodjeljuje ponuđaču:

„ R & S " d.o.o. Sarajevo

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 33.995,00 KM bez uračunatog PDV-a, kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrži najnižu cijenu.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b, člana 25 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu, kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pisanoj formi i najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: