Zaštitne rukavice, zaštitna obuća i druga zaštitna oprema za profesionalnu upotrebu

Datum objave: 24.06.2019. 14:19 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2019.

Na osnovu člana 25. člana 70.stav (1), (2), (3) i (6) i člana 71. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, člana 15., člana 73. stav (1), (2), (3), (4), (5) i (8) i člana 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) i člana 7. stav (1) tačka 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 066522/18 od 05.03.2018. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o izboru ponuđača

 

Član 1.

Izabrani ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke roba, po Tenderu, broj: OP EDEZ- 8/19 LOT 2 - Nabavka zaštitnih rukavica, zaštitne obuće i druge zaštitne opreme za profesionalnu upotrebu, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla, je: „INKOS" EXPORT-IMPORT D.O.O. KAKANJ

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla, da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđaču koji je blagovremeno dostavio ponudu i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema iste, dostavi dokumente navedene u tački 12.1.2. tenderske dokumentacije.

 

Obrazloženje:

Otvoreni postupak javne nabavke roba, po Tenderu, broj: OP EDTZ- 8/19 LOT 2 - Nabavka zaštitnih rukavica, zaštitne obuće i druge zaštitne opreme za profesionalnu upotrebu, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Tuzla, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke i imenovanju Komisije za nabavku broj: 03-5-63-9412/2019 od 24.04.2019. Ugovorni organ je na web stranici www.ejn.gov.ba. dana 24.04.2019. godine, objavio obavještenje o nabavci, broj: 1426-1-1-38-3-70/19. Sažetak obavještenja je objavljen u „Službenom glasniku BiH", broj: 31/19 od 26.04.2019. godine.

Ponudu je blagovremeno dostavio sljedeći ponuđač:

1. „INKOS" EXPORT-IMPORT D.O.O. KAKANJ


Komisija za nabavku, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljene ponude i utvrdila da ponuda ponuđača „INKOS" EXPORT-IMPORT D.O.O. KAKANJ ispunjava sve zahtjeve tražene tenderom i ista je ocijenjena kao prihvatljiva.

S obzirom da je u tenderskoj dokumentaciji predviđeno da će "Ugovorni organ u predmetnom postupku omogućiti podnošenje cijena putem sistema e-aukcije ". e-aukcija nije zakazana niti provedena iz razloga jer je primljena samo jedna prihvatljiva ponuda.

U skladu sa naprijed navedenim, Komisija za nabavku je, na osnovu ukupne ocjene ponude, po kriteriju „najniža cijena", predložila izbor društva „INKOS" EXPORT-IMPORT D.O.O. KAKANJ sa ponudom u iznosu od 38.756,50 KM bez PDV-a.

S obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija" Tuzla) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: