DODJELA NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI IZGRADNJE STAMBENIH OBJEKATA - Općina Banovići

25.06.2012. 13:11 / Izvor: eKapija.ba

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA BANOVIĆI
Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove

Broj:08-32-128/12
Banovići, 19.06.2012.godine

Na osnovu člana 44. i 45. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne Hercegovine", broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 12. Odluke o građevinskom zemijištu Š"Službeni glasnik općine Banovići", br. 1/2012) i člana 5. Odluke općinskog načelnika o pokretanju postupka dodjele neizgrađenog gradskog građevinsKog zemljišta u državnom vlasništvu radi izgradnje stambenih objekata putem javnog konKursa broĆ:01-05-1024/12 od 12.06.2012.godine Služba za geodetske i imovinsKo pravne poslove općine Banovići, raspisuje

JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi izgradnje stambenih objekata
I PREDMET JAVNOG KONKURSA


Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja stambenih objekata i to:
a) Lokalitet Željeznička - tri građevinske parcele u skladu sa Odlukom o usvajanju Plana parcelacije -lokalitet Željeznička označene u Grafičkom prilogu kao GP4., GP5. i GP6. („Službeni glasnikopćine Banovići",broj:3/2012) i
b) Lokalitet Oskova - dvije građevinske parcele u skladu sa Odlukom o usvajanju Plana parcelacije -lokalitet Oskova označene u Grafičkom prilogu kao GPl i GP2. („Službeni glasnikoDĆine Banovići",broj:7/2011).
c) Lokalitet VII sektor - jedna građevinska parcela u sklaou sa Regulacionim planom VII sektor („Službeni glasnik općine Banovići", broj:3/90),
d) Lokalitet Oskova - jedna građevinske parcele u skladu sa Odlukom o usvajanju Plana parcelacije -lokalitet Oskova („Službeni glasnik općine Banovići",broj:3/2012).
a) Lokaliteti Željeznička
Predmet dodjele neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta su tri građevinske parcele sa sljedećim karakteristikama:
Građevinska parcela označena kao GP4.
- građevinska parcela k.č. broj 2010/27 KO Grivice, označena kao „Hrastik", površine 362m2, upisana u ZK uložak broj:259 KO Grivice kao državno vlasništvo sa pravom raspolaganja na nekretninama 1/1 u korist Opštine Banovići, ukupna površina građevinske parcele 362m2
Građevinska parcela označena kao GP5.
-građevinska parcela k.č. broj 2010/28 KO Grivice, označena kao „Hrastik", površine 606m2, upisana u ZK uložak broj:259 KO Grivice kao državno vlasništvo sa pravom raspolaganja na nekretninama 1/1 u korist Opštine Banovići.
-ukupna površina građevinske parcele 606m2
Građevinska parcela označena kao GP6.
-građevinska parcela k.č. broj 2010/26 KO Grivice, označena kao „Hrastik", površine 739m2, upisana u ZK uložak broj:259 KO Grivice kao državno vlasništvo sa pravom raspolaganja na nekretninama 1/1 u korist Opštine Banovići.
-ukupna površina građevinske parcele 739m2
Zajednički podaci o karakteristikama građevinske parcele i opšti urbanističko tehnički nclnv /a izgradnju stČmhenog Pbiektlj_7a sve tri građevinske parcele na ovom lokalitetu
-građevinske parcele su formirane Odlukom o usvajanju Plana parcelacije - lokalitet Željeznička ulica i označene na grafičkom prikazu - Plan parcelacije kao GP4., GP5. i GP6. i ulaze u zonu individualnog stanovanja
-građevinske parcele se nalaze u granicama gradskog gradevinskog zemljišta i ulaze u II Zonu gradskog građevinskog zemljišta u kojoj naknada za pogodnost zemljišta Šrenta) iznosi 30,00 KM za lm2 korisne površine objekta koji će se graditi
-građevinsko zemljište je djelimično uređeno
-gradsko građevinsko zemljište je neizgrađeno P

POLOŽAJ OBJEKATA: slobodnostojeći
-NAMJENA: stambeni objekat
-KARAKTER: stalni
-SPRATNOST: St + P + 1
DiMENZIJE OBJEKTA: ukupne vanjske dimenzije 10,00 x 9,00m
-POVRŠINA OBJEKTA: površina objekta (bruto) - 240m2, korisna površina objekta 150m2 (tačna korisna površina objekta utvrdit će se u postupku izdavanja odobrenja za građenje na osnovu priložene projektne dokumentacije)
-KROV OBJEKTA:po želji investitora
-Prizemlje planiranih individualniii stambenih objekata se mogu pretvarati u poslovni prostor stim da se u istom mogu obavljati djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš.
Lociranje objekta:
Objekat će se locirati u svemu prema grafičkom prikazu - Plan građevinskih i regulacionih linija, kao i Grafičkom prikazu- Opšti urbanistički uslovi gradnje objekata koji čine sastavni dio odluke o Planu parcelacije. Prije početka građenja izvršit će se iskoličenje objekta u skladu sa odobrenjem za građenje i projektnom dokumentacijom. Građevinska i Regulaciona linija određena Planom parcelacije se u potpunosti mora ispoštovati. Prilaz parceli i objektu ostvaren je sa pristupne saobraćajnice.
b)Lokalitet Oskova
Predmet dodjele neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta su dvije građevinske parcele sa sljedećim karakteristikama:
Građevinska parcela 1.
-građevinska parcela k.č. broj 24/14 KO Omazići, označena kao „plac neplodno", površine 400m2, upisana u ZK uložak broj:92 KO Omazići kao državno vlasništvo sa pravom raspolaganja na nekretninama 1/1 u korist Opštine Banovići. ukupna površina građevinske parcele 400m2
Građevinstva parcela 2.
-građevinska parcela k.č. broj 24/15 KO Omazići, označena kao „plac neplodno", površine 400m2, upisana u ZK uložak broj:92 KO Omazići kao državno vlasništvo sa pravom raspolaganja na nekretninama 1/1 u korist Opštine Banovići, ukupna površina građevinske parcele 400m2
Zajednički podaci o karakteristikama građevinske parcele i opšti urbanističko tehnički uslovi izgradni" rnmhenoe nbiekta za dvije građevinske parcele na ovom lokalitetu
-građevinske parcele su formirane Odlukom o usvajanju Plana parcelacije -lokalitet Oskova i označene u Grafičkom prilogu - Plan parcelacije kao GPl. i GP2 i ulaze u zonu individualnog stanovanja
-građevinske parcele se nalaze u granicama gradskog građevinskog zemljišta i ulaze u III Zonu gradskog građevinskog zemljišta u kojoj naknada za pogodnost zemljišta (renta) iznosi 24,00 KM za m2 korisne površine objekta koji će se graditi
-građevinsko zemljište je djelimično uredeno
-gradsko gradevinsko zemljište je neizgradeno
-POLOŽAJ OBJEKATA: slobodnostojeći
-NAMJENA: stambeni objekat
-KARAKTER: stalni SPRATNOST: P + 1
-DIMENZIJE OBJEKTA: ukupne vanjske dimenzije «,00 x 8,00m
-POVRŠINA OBJEKTA: površina objekta (bruto) - 144m2, Korisna površina objekta 110m2
(tačna korisna površina objekta utvrdit će se u postupku lzđavanja oaobrenja za građenje na osnovu pruožene projektne dokumentacije)
-Prizemlje planiranih individualnih stambenih objekata se mogu pretvarati u poslovni prostor stim da se u istom mogu obavljati djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš.
Lociranje objekta:
Objekat će se locirati u svemu prema grafičkom prikazu - Plan parcelacije. Prije početka građenja izvršit će se iskoličenje objekta u skladu sa odobrenjem za građenje i projektnom dokumentacijom. Građevinska i Regulaciona linija određena Planom parcelacije se u potpunosti mora ispoštovati. Prilaz parceli i objektu ostvaren je sa pristupne saobraćajnice.
c)Lokalitet VII sektor
Predmet dodjele je jedna građevinska parcela sa sljedećim karakterisrikam :
Podaci o građevinskoj parceli
-gradevinska parcela k.č.broj 599/132 KO Banovići grad „plac neplodno", površine 450m2, upisana u ZK uložak broj:376 KO Banovići grad kao državno vlasništvo sa pravom raspolagania na nekretninama 1/1 u Korist Opštine Banovići
-ukupna površina građevinske parcele 450m2,
-građevinska parcela je formirana prema Regulacionom planu VII sektor i prema RP ulazi u zonu individualnog stanovanja
-građevinska parcela se nalazi u granicama gradskog građevinskog zemljišta i ulazi u II Zonu gradskog građevinskog zemljišta u kojoj naknada za pogodnost zemljišta (renta) iznosi 30,00 KM za lm2 korisne površine objekta koji će se graditi
-stepen uređenosti: građevinsko zemljište koje je predmet konkursa je djelimično uređeno
Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju planiranog stambenog objekta
POLOŽAJ OBJEKATA: slobodnostojeći NAMJENA: stambeni objekat KARAKTER: stalni
SPRATNOST: prizemlje + sprat + potkrovlje
DIMENZIJE OBJEKTA: ukupne vanjske dimenzije 10,00 x 8,00m
POVRŠINA OBJEKTA: površina objekta (bruto) - 240m2, korisna površina objekta 150m2 (tačna korisna površina objekta utvrdit će se u postupku izdavanja odobrenja za građenje na osnovu priložene projektne dokumentacije)
Lociranje objekta:
Objekat ćeselocirati u skladu sa Regulacionim planom VII sektor. Prije početka građenja izvršit će se iskoličenje objekta u skladu sa odobrenjem za građenje i projektnom dokumentacijom. Kod iskoličenja objekta u okviru navedene parcele, a u odnosu na lociranje objekata Regulacionim planom VII sektor dozvoljeno je lokaciju objekta u okviru parcele pomjerati samo translatorno onoliko koliko pomjeranje objenta neće ni u kom smislu ugrozm okolinu (put, susjedne parcele i objekte). Prilaz parceli i obiektu ostvaren je sa pristupne saobraćajnice.
d) Lokalitet Oskova
Predmet dodjele je jedna građevinska parcela sa sljedećim karakteristikama: Građevinska parcela 3.
građevinska parcela k.č. broj 28/6 KO Omazići, označena kao „Oskova", površine 395m2, upisana u ZK uložak broj:92 KO Omazići kao državno vlasništvo sa pravom raspolaganja na nekretninama 1/1 u korist Opštine Banovići ukupna površina građevinske parcele 395m2
-građevinska parcela je formirana Odlukom o usvajanju Plana parcelacije - lokalitet Oskova označena na grafičkom prikazu - Plan parcelacije kao GP3 i ulazi u zonu individualnog stanovanja
-građevinska parcela nalazi se u granicama gradskog gradevinskog zemljišta i ulazi u III Zonu gradskog građevinskog u kojoj naknada za pogodnost zemljišta (renta) iznosi 24,00 KM za lm2 konsne površine objekta koji će se graditi
-građevinsko zemljište je ajelimično uređeno, gradsko građevinsko zemljište je neizgrađeno
-POLOŽAJ OBJEKATA: slobodnostojeći
-NAMJENA: stambeni objekat
-KARAKTER: stalni
-SPRATNOST: P + 1
-DIMENZIJE OBJEKTA: ukupne vanjske dimenzije 9,00 x 8,00m
-POVRŠINA OBJEKTA: površina objekta (bruto) - 144m2, korisna površina objekta 110m2
(tačna korisna površina objekta utvrdit će se u postupku izdavanja oaobrenja za građenje na osnovu priložene projektne dokumentacije)
-Prizemlje planiranih individualnih stambenih obiekata se mogu pretvarati u poslovni prostor stim da se u istom mogu obavljati djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš.
Lociranje objekta:
Objekat će se locirati u svemu prema grafičkom prikazu -Plan građevinskih i regulacionih linija, kao i Grafičkom prikazu- Opšti urbanistički uslovi gradnje objekata koji čine sastavni dio oaiuke o Planu parcelacije. Prije početka građenja izvršit će se iskoličenje objekta u skladu sa odobrenjem za graaenje i projeKtnom dokumentacijom. Gradevinska i Regulaciona linija određena Planom parcelacije se u potpunosti mora isDoštovati.Prilaz parceli i objektu ostvaren je sa pristupne saobraćajnice.

II NAKNADA – POČETNI IZNOS NAKNADE

Lokalitet Želieznička
Građevinska parcela označena kao GP4.
Naknada za dodijeljeno gradsko gradevinsko zemljište obuhvata:
-naknadu po osnovu površine građevinskog zemljišta za ukuDnu površinu građevinske parcele od 362m2 x 9,00 KM = 3.258.00 KM, pri čemu je procentualno učešće naknade za zemljište 42 % i
-naknadu iz osnova prirodnih Dogodnosti-renta u II zoni iznosi 30,00 KM/m2 korisne površine objekta 150m2 x 30,00 KM = 4500,00KM pri čemu je procentualno učešće naknade za rentu 58 %
počftni iznos naknade (cijena zemliišta + renta) iznosi 7.758.00 KM.
Građevinska parcela označena kao GP5.
Naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište obuhvata:
-naknadu po osnovu površine građevinskog zemljišta za ukupnu površinu građevinske parcele od 606m2 x 9,00KM = 5.454,00 KM, pri čemu je procentualno učešće naknade za zemljište 54,80 %
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti- renta u II zoni iznosi 30,00 KM/m2 korisne površine objekta 150m2 x 30,00 KM = 4500,00KM - pri čemu je procentualno učešće naknade za rentu 45,20 %
pnčetni iznos naknade (cijena zemljišta + renta) iznosi 40,35 %
Građevinska parcela označena kao GP6.
Naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište obuhvata:
-naknadu po osnovu površine građevinskog zemljišta za ukupnu površinu građevinske parcele od 739m2 x 9,00KM = 6.651,00 KM, pri čemu je procentualno učešće naknade za zemljište 59.65 %
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti-renta u II zoni iznosi 30,00 KM/m2 korisne površine objekta 150m2 x 30,00 KM = 4500,00KM -pri čemu je procentualno učešće naknade za rentu 40,35%
početni iznos naknade (cijena zemljišta + renta) iznosi 11.151.00 KM
Pored naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište (za zemljište i rentu) utvrđene za tri građevinske parcele na ovom lokalitetu učesnik konkursa kojem bude dodijeljeno gradevinsko zemljište dužan je platiti i naknadu za uređenje gradskog gradevinskog zemljišta za djelimično uredeno gradevinsko zemljište za korisnu površinu objekta od 150m2. Iznos naknade za djelimično uređeno gradevinsko zemljište na ovom lokalitetu za svaku parcelu iznosi 7275,00 KM (150m2 x 48,50KM), a ista će biti utvrđena rješenjem o dodjeli građevinskog zemljišta. Lokalitet OsKova

Građevinska parcela 1.
Naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište obuhvata:
-naknadu po osnovu površine građevinskog zemljišta za ukupnu površinu građevinske parcele od 400m2 x 7,00 KM = 2800,00 KM, pri čemu je procentualno učešće naknade za zemljište 51,50 %
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti-renta u II zoni iznosi 24,00 KM/m2 korisne površine objekta 110m2 x 24,00 KM = 2640,00KM - pri čemu je procentualno učešće naknade za rentu 48,50 %
početni iznos naknade (zemljište+renta) iznosi 5.440.00 KM
Građevinska parcela 2.
Naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište obuhvata:
naknadu po osnovu površine građevinskog zemljišta za ukupnu površinu građevinske parcele od 400m2 x 7,00 KM = 2800,00 KM, pri čemu je procentualno učešće naKnaae za zemijište 51,70 %
naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti- renta u II zoni lznosi 24,00 KM/m2 korisne površine objekta 110m2 x 24,00 KM = 2640,00KM - pri čemu je procentuaino učešće naKnaae za rentu 48,30 %
pocetni iznos naknade (zemljište + renta)iznosi 5.440.00 KM
Pored naknade za dodijeljeno gradsko gradevinsko zemljište (za zemljište i rentu) utvrđene za dvije građevinske parcele na ovom lokalitetu učesnik konkursa kojem bude dodijeijeno gradevinsko zemljište dužan je platiti i naknadu za uređenje gradskoggrađevinskog zemljišta za djelimično uredeno gradevinsko zemijište za korisnu površinu objekta od 110m2. Iznos naknade za djelimično uređeno građevinsko zemljište na ovom lokalitetu za svaku parcelu iznosi 1620.00 KM (110m2 x 42,00KM), a ista će biti utvrđena rješenjem o dodjeli gradevinskog zemljišta. Lokalitet VII sektor Građevinska parcela 1.
Naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište obuhvata:
-naknadu po osnovu površine građevinskog zemljišta za ukupnu površinu gradevinske parcele od - 450m2 x 9,00 KM = 4.050 KM, pri čemu je procentualno učešće naknade za zemljište 47,37 %
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti-renta uiznosuod 30 00 KM/m2korisne površine objekta - 150m2 x 30,00 KM = 4500,00KM pri čemu je procentualno učešće naknade za rentu 52,63 %
Početni iznos naknade fciiena zemljišta + renta) iznosi 8.550.00 KM
Pored naknade za dodijeljeno gradsko gradevinsko zemljište (za zemljište i rentu), učesnik konkursa kojem bude dodijeljeno gradevinsko zemljište dužan je platiti i naknadu za uređenje gradsKog građevinskog zemljišta za djelimično uređeno gradevinsko zemliište za korisnu površinu objekta od 150m2.
Iznos naknade za djelimično uredeno gradevinsko zemljište za predmetnu parcelu iznosi 6.487,50 KM (150m2 x 43,25KM), a ista će biti utvrđena rješenjem o dodjeli građevinskog zemlljišta i lokalitet
Oskova Građevinska parcela 3.
Naknada za dodijeijeno gradsko građevinsko zemljište obuhvata:
-naknadu po osnovu površine građevinskog zemijišta za ukuDnu površinu građevinske parcele od 395m2 7,00 KM = 2.765,00 KM, pri čemu je procentualno učešće naknade za zemljište 51,20 %
-naknadu iz osnova prirodnih pogoanosti- renta u II zoni iznosi 24,00 KM/m2korisne površine objekta 110m2 x 24,00 KM = 2640,00KM - pri čemu je procentualno učešće naknade za rentu 48,80%
početni iznos naknade iznosi (zemljište + renta) 5.405.00 KM
Pored naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište (za zemljište i rentu) učesnik konkursa kojem bude dodijeljeno građevinsko zemljište dužan je platiti i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za djelimično uredeno građevinsko zemljište za korisnu površinu objekta od 110m2.
Iznos naknade za djelimično uredeno građevinsko zemijište na ovom loKalitetu za svaku parcelu iznosi 4620.00 KM (110m2 x 42,00KM), a ista će biti utvrđena rješenjem o dodjeli građevinskog zemljišta.
NAPOMENA: Naknada za prirodne pogodnosti - renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu VII sektor i lnkalitetu Željeznička je obračunata za 150m2 korisne površine objekta koji će se graditi, a na lokalitetu Oskova za 110m2 korisne površine objekta koji će se graditi, stim da će se konačna neto korisna površina objekta utvrdit na osnovu projektne dokumentacije-Glavni projekat u postupku izdavanja odobrenja za građenje kada će se izvršiti konačni obračun naknade za pogodnost lokacije (renta) i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

III USLOVI I KRITERIJI KONKURSA
1. Pravo učešća
Pravo učešća na javnom konkursu lmaju sva fizička lica i pravna lica. Na javnom konkursu ne mogu učestvovati lica koja imaju neizmirene obaveze prema općini Banovići po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište kao i drugi vidovi obaveza prema općini.
2. Kriteriji konkursa
Prednost za dodjelu građevinskog zemljišta ima učesnik konkursa koji ponudi najveću naknadu u odnosu na početni iznos naknade iz ovog javnog konkursa utvrđen u tačci II ovog konkursa -naknada.
Ukoliko dva ili više učesnika konkursa ponuae istu visinu naknade prednost će se dati učesniku konkursa koji ponudi kraći rok izgradnje.
U slučaju da su ponude istovjetne (ista visina naknade i rok izgradnje) prioritet ima ponuda koja je ranije prispjela. Ponuđena cijena ne smije biti manja od utvrđene početne naknade za preametnu građevinsku parcelu ili ista kao početna . Prijave čija ponuđena cijena bude niža ili ista kao početna cijena utvrđena za predmetnu građevinsku parcelu neće se uzeti u razmatranje
3. Posebni uslovi
Navodenje lažnih podataka u prijavi predstavlja osnov za odbacivanje iste.
Ukoliko učesnik javnog konkursa sa utvrđene liste Drvenstva kao najpovolimji do donošenja Rješenja o dodjeli zemljišta od strane Općinskog vijeća, oaustane od utvrđenog prava na dodjeiu neizgradenog gradskog gradevinskog zemljišta, pravo dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta ima sljedeci učesmk konkursa sa utvrdene liste prvenstva. Ukoliko i drugorangirani oonudač sa utvrđene liste prvenstva ao donošenja Riešenja o dodjeli zemljišta od strane OpćinsKog vijeća odustane od utvrđenog prava na dodjelu neizgrađenoe gradskog gradevinskog zemljišta postupak za dodjelu građevinskog zemljišta za predmetnu parcelu se poništava te objavljuje novi javni konkurs za dodjelu zemljišta za tu građevinsKU parcelu. Učesnik javnog konkursa može konkurisati za svaKu građevinsku parcelu ali sa pojedinačnom ponudom.

IV OBAVEZE
Budući investitor je obavezan da:
naknade za dodijeljeno gradevinsko zemljište i naKnadu za uredenje uplatiti u roku koji je naznačen u rješenju o dodjeli građevinskog zemljišta na korištenje radi gradenja.
- prije izgradnje stambenog objekta pribavi svu potreDnu urbanističko tehničku dokumentaciju neophodnu za gradnju predmetnog objekta.
- Investitor je dužan da sam izvrši ostalo uređenje oanosno opremanje nedostajućom komunalnom mfrastrukturom uređajiina i instalacijama na cijeloj površini zemijišta u skladu sa Rješenjem o urbanističkoj saglasnosti koja će biti donesena kao dopuna Rješenja o načelnoj urbanističkoj saglasnosti.
- Investitor koji stekne pravo gradnje na gradevinsko` parceli, dužan je nakon pravosnažnosti rješenja o dodjeli iste podnijeti ovom organu zahtjev za dopunu rješenja o načelnoj urban.stičkoi saglasnosti raai definisanja elemenata i usiova koji nisu poznati u momentu donošenja ove urbanističke saglasnosti
- Investitor je aužan uz zahtjev za izdavanje dopunskog Rješenja-urbanističke saglasnosti priložiti neophodne sagiasnosti: elektroenergetsku, PTT i komunalnu saglasnost.

V GUBITAK PRAVA KORIŠTENJA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJISTA RADI GRAĐENJA
Budući investitor gubi pravo korišćenja građevinskog zemljišta radi gradenja stečenog putem konkursa u sliedećim slučaieČima:
- ako u roku ne izvrši uplatu naknada utvrđenih u Rješenju Opcinskog vijeća o dodjeli zemljišta,
- ako u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli gradskog građevinsKog zemljišta na korištenje radi gradenja ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,
- ako u roku od jedne goaine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini,

VI PRIJAVA NA KONKURS
1. Sadržaj prijave
Prijava na javni konkurs podnosi se u pismenoj formi i mora sadržavati sljedeće:
-ime i prezime, odnosno firmu, tačnu adresu i telefon učesnika konkursa.
Uz prijavu na konkurs lice koje konkuriše za dodielu građevinskog zem`ljišta dužno je priložiti sljedeće dokumente:
-oznaku lokaliteta i broj gradevinske parcele za koju se prijava Dodnosi, ponudu o visini naKnade za zemljište koje je predmet Konkursa (ponuđeni iznos naknade mora biti čitko napisan brojevima i slovima.Ukoiiko dode do neslaganja između iznosa napisanog brojevima i slovima, kao tačan iznos Dočetne naknaae uzet će se iznos koji je napisan slovima.
-rok izgradnje objekta (izjava);
-izvod iz sudskog registra za pravna lica, fotokopiju lične karte za fizička lica (ovjerene fotokopije dokumenata)
-dokaz da učesnik konKursa nema neizmirenih obaveza prema općini Banovići, po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište kao i drugih neizmirenih obaveza -naKnada prema općini Banovići potvrda nadležnih službi koje vode postupak povrata napuštene privatne imovine i stanova da podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991.godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat shodno Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj 11/98, 38/98 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01) i Zakona o prestanku primjene Zakona o privremenom korištenju nekretnina u svojini građana Federacije BiH („Službene novine FBiH" broj 11/98, 29/98, 27/99, 43/99,31/01,56/01i15/02)
- dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini 20% od početne naknade za zainteresovanu građevinsku parcelu iz ovog konkursa, utvrđeni iznos kaucije uplatiti na račun broj:1321300296100059, VP 722431 koji iznos će se učesnicima koji 
ne budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači, vratiti nakon proteka roka za ulaganje prigovora na Zaključak Komisije za provodenje javnog konkursa, ukoliko isti nisu uložili pismeni prigovor na Zaključak, a uračunati u naknadu učesniku koji bude izabran;
Učesniku koji je odustao ili mu je utvrđen gubitak prava gradenja, uplačeni depozit se neće vratiti.
Uplaćeni iznos kaucije (depozita) neće se vratiti učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponuđaču koji je steKao pravo na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, a nakon toga odustane od istog.
Općina Banovići ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom konkursu, te zadržava pravo da ovaj konkurs u svakom momentu poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa.
2. Podnošenje prijave
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter Sali zgrade općine Banovići- centar za pružanje usluga građanima ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu Ulica Alije Dostovića broj 1. Banovići sa naznakom:
Općina Banovići Komisija za provođenje javnog konkursa Prijava na javni konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta za gradnju stambenog objekta na Lokalitetu za građevinsku parcelu br ,,ne otvaraj"
Prijave se čuvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja oa strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.
Javni konkurs će se objaviti u dnevnim novinama "Dnevni avaz", a objaviće se i putem oglasne ploče općine Banovići i web stranice općine Banovići i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 09.07.2012.godine do 15 sati uz obavezu da prijave u naznačenom krajnjem roku budu zaprimljene na protokol Općine Banovići.

Prijave koje se dostave po isteku ovoga roka bit će vraćene ponuđaču neotvorene.
Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon i adresu.

VII POSTUPAK OTVARANJA I RAZMATRANJA PRIJAVA
Javni konkurs za dodjelu zemljišta provodi Komisija za provodenje javnog konkursa imenovana od strane općinskog Načelnika.
Komisija za provodenje Konkursa utvrdit će rezultate Konkursa, te sačiniti rang listu kandidata, prema kriterijima i mjerilima utvrđenim Odlukom o građevinskom zemijištu ("Službeni glasnik općine Banovići",br. 1/12) i uslovima iz Javnog konkursa.
Otvarame dospjelih prijava izvršiće se u sali za sastanke I sprat zgrade općine Banovići dana 10.07.2012.godine (utorak) i to: za lokalitet Željeznička u 1200 sati, za lokalitet Oskova u 12.30 sati i za lokalitet VII sektor u 13.00 sati,
Otvaranju prijava mogu prisustvovati svi zainteresovani učesnici konkursa odnosno njihovi punomoćnici uz priloženu punomoć.
Komisija za provođenje javnog konkursa neće uzeti u razmatranje nepotpune, neblagovremene, neprecizne prijave u pogledu ponuđene cijene, prijave čija ponuđena cijena bude niža ili ista kao početna cijena utvrđena za predmetnu građevinsku parcelu, kao i prijave fizičkih lica uz koie nisu priloženi doKazi da podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991.godine ne koristi imovinu za koiu je podnesen zahtjev za povrat shodno Zakonu o prestanku primjene ZaKona o napuštenim stanovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01) i Zakona o prestanku primjene Zakona o privremenom korištenju nekretnina u svojini gradana Federacije BiH („Službene novine FBiH" broj 11/98, 29/98, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01 i 15/02).

VIII REZULTATI KONKURSA
Zaključak o rezukatima konkursa će se dostaviti svim učesnicima konkursa u roku od osam dana od dana po zaključenju konkursa. Učesnici javnog konkursa mogu u roku od osam dana od dana prijema zaključka o rezultatima javnog konkursa izjaviti prigovor protiv tog zaključka.
Prigovor se izjavijuje Kumisiji za rješavanje prigovora u postupcima konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta imenovana od strane Općinskog vijeća putem Komisije za provođenje konkursa.
Nakon isteka roka od osam dana Komisija za provođenie konkursa putem stručne službe općinskog Vijeća dostavlja zaključak o rezultatima javnog konkursa kao i zaključke kojim se prijave odbacuju kao nepotpune i neblagovremene zajedno sa prigovorima Komisiji za rješavanje prigovora u postupcima Konkursa za dodjelu neizgrađenog gradevinskog zemijišta. Nakon odlučivanja o prigovorima Komisija za rješavanje prigovora će dostaviti svoju odluku Komisiji koja je provodila konkurs radi izrade zakijučka o rezultatima konkursa utvrđenih nakon rješavanja prigovora.
Komisija koja je provodila konkurs će dostaviti zakljućak o rezultatima konkursa općinskoj službi nadležnoj za imovinsko- pravne poslove radi izrade prijedloga rješenja o dodjeli zemljišta i upućivanja istog općinskom Vijeću na usvajanje.

IX OSTALO
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u kancelariji broj: 26. općine Banovići ili na telefon broj 035/743- 452 svakim radnim danom od od 700 do 1430 sati od dana objavljivanja javnog konkursa do isteka roka za podnošenje ponuda.Kontakt osoba Adem Mostarlić. Uvid u grafički prikaz lokacije može se izvršiti svakim radnim danom od 8.00-15,00 sati, u Službi za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije