DODJELA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE RADI IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI HANUMINA U NOVOM TRAVNIKU - Općina Novi Travnik

21.07.2012. 10:58 / Izvor: eKapija.ba

OPĆINA NOVI TRAVNIK

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine FBiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu broj: 08-23-309/11 («Službeni glasnik općine Novi Travnik“, broj: 1/11 i 1/12), i Regulacionog plana stambeno-poslovne zone „Trg Federacije-Kalinska“ („Službeni glasnik Općine Novi Travnik“, broj: 2/12), Općinski načelnik, r a s p i s u j e


JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u ulici Hanumina u Novom Travniku


a) Građevinska parcela površine P=114,00 m²

I/a PREDMET JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta, površine P=114,00 m² za izgradnju poslovnog objekta u ulici Hanumina u Novom Travniku, na zemljištu označenom: k.č.broj: 1163/17, zv. „kod doma zdravlja“, gradilište, površine 114 m², upisana u elektronski zk.ul.broj: 50, K.O. Kasapovići, identična po novom premjeru k.p. broj: 723/21, zv. „kod doma zdravlja“, gradilište, površine 114 m², upisana u p.l. broj: 129, k.o. Novi Travnik.

II/a POČETNA CIJENA – NAKNADA
Naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište na korištenje obuhvata:

- početna cijena naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište iznosi 25,00 KM po 1 m²,
- cijena naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (renta) iznosi 36,00 KM po 1 m²,
korisne površine,

III/a URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI
1. Urbanističko-tehnički uvjeti za gradnju, utvrđeni su u skladu sa Regulacionim planom stambeno-poslovne zone „Trg Federacije-Kalinska“, („Službeni glasnik Općine Novi Travnik“, broj: 2/12).

2. Maksimalni gabariti poslovnog objekta su: 10,00 x 6,00 m², bruto površine P=60,00 m², neto korisne površine cca P= 100,00 m².

Spratnost objekta: P+1 (prizemlje plus sprat)

Namjena objekta je: poslovni objekat.

3. Obaveza investitora je da o svom trošku izgradi mrežu infrastrukture (elektro, kanalizacija, vodovod, toplovod, PTT), ukoliko ne postoji.


II PRAVO UČEŠĆA – DOKUMENTACIJA KOJU PONUDA TREBA DA SADRŽI

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju sva pravna i fizička lica odnosno organizacije koje prilože slijedeću dokumentaciju:

1. Prijava na Javni konkurs sa ponuđenom cijenom za zemljište po 1m²,
2. Fotokopija lične karte (za fizičko lice) ili Izvod o upisu u sudski registar (pravno lice),
rješenje nadležnog Ministarstva (organizacija),
3. Dokaz o uplaćenoj kauciji (2.000,00 KM) za sudjelovanje na Javnom konkursu, uplatu izvršiti na račun broj: 1549995000429981 - Budžet Općine Novi Travnik, vrsta prihoda: 722131, općina: 065, poziv na broj: 19000209. Učesnicima Javnog konkursa koji ne ostvare pravo kupnje uplaćeni iznos kaucije u iznosu 2.000,00 KM se vraća.

III UVJETI KONKURSA I NAČIN DODJELE
1. Investitorima naknada za uređenje građevinskog zemljišta neće se posebno obračunavati, ali investitori imaju obavezu da o svom trošku izgrade mrežu infrastrukture (elektro, kanalizacija, vodovod, toplovod, PTT), predviđen javni parking površine, saobraćajnice, (kolske, pješačke i zelene površine), sve u skladu sa propisanim urbanističko-tehničkim uvjetima.
2. Investiciono-tehničku dokumentaciju finansirati će najpovoljniji ponuđač (idejni projekat, glavni projekat, elaborat o geomehaničkim ispitivanjima i dr.).
3. Dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta iz tačke I/a, ovog Konkursa izvršit će se javnim nadmetanjem putem pribavljanja pismenih ponuda.
4. Prednost za dodjelu lokacije za izgradnju objekata iz tačke I/a, ovog javnog konkursa ima ponuđač koji ponudi najveću naknadu za dodijeljeno zemljište koja ne može biti manja od početne cijene, kraći rok izgradnje i ostali kriteriji iz Odluke o građevinskom zemljištu broj: 08-23-309/11 («Službeni glasnik općine Novi Travnik“, broj: 1/11 i 1/12).
5. Ukoliko učesnik konkursa koji ostvari pravo kupnje, odustane iz bilo kojih razloga do konačne dodjele ili ne izvrši obavezu uplate naknade za dodijeljeno zemljište po rješenju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa kaucije, a zemljište ostaje na raspolaganju Općini,
6. Najpovoljniji ponuđač gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja, ako u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta na korištenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
7. Prijava na konkurs obavezno sadrži naziv i tačnu adresu lica koje se prijavljuje na konkurs, oznaku zemljišta za čiju dodjelu se konkuriše, ponuđeni iznos naknade za zemljište, datum i potpis ponuđača – potpis ovlaštenog lica i pečat pravnog lica.
8. Prijave na javni konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Komisiju za provođenje Javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta“ na adresu:
OPĆINA NOVI TRAVNIK, ulica Kralja Tvrtka bb. ili neposredno na protokol Općine.
Na poleđini koverte napisati tačnu adresu i kontakt telefon podnosioca prijave.
9. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u jednom dnevnom listu, na oglasnoj ploči Općine Novi Travnik i web stranici Općine Novi Travnik.O datumu otvaranja prijava ponuđači će biti naknadno obaviješteni.
10. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se ni razmatrati a Komisija će donijeti Zaključak kojim se takva prijava odbacuje.
11. Zaključak o rezultatima Konkursa, komisija će dostaviti svim učesnicima Javnog konkursa u roku od 8 dana po zaključenju Konkursa i isti će biti objavljen na Oglasnoj ploči Općine Novi Travnik.
12. Učesnici Konkursa mogu u roku od 8 dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatu Konkursa izjaviti prigovor protiv tog zaključka Općinskom vijeću Novi Travnik.
13. Za dodatne informacije ili objašnjenja može se obratiti Službi za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar Općine Novi TravnikNovi Travnik, juli 2012. godine


NAČELNIK

Refik Lendo

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije