ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA PARCELACIJE ZONA UZ MAGISTRALNI PUT M-15 PRIJEDOR-KOZARSKA DUBICASEKCIJA 1 SJEVER I MAGISTRALNI PUT M-4 PRIJEDOR-BANJALUKASEKCIJA 2 ISTOK - Opština Prijedor

14.05.2012. 14:32 / Izvor: eKapija.ba

Na osnovu člana 30. čl.43. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 55/10) i člana 18. Statuta opštine Prijedor („Službeni glasnik opštine Prijedor“ br.5/05 i 9/07 ), Skupština opštine Prijedor na XXXV sjednici održanoj dana 19.04.2012. godine, donijela je:

ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI PLANA PARCELACIJE ZONA UZ MAGISTRALNI PUT M-15 PRIJEDOR-KOZ.DUBICA–SEKCIJA 1 SJEVER I MAGISTRALNI PUT M-4 PRIJEDOR - BANJALUKA–SEKCIJA 2 ISTOK

Član 1.
Ovom Odlukom propisuju se uslovi, način i postupak pripreme, izrade i donošenja Plana parcelacije zona uz magistralni put M-15 Prijedor - Koz.Dubica – Sekcija 1 SJEVER i magistralni put M-4 Prijedor- Banjaluka – Sekcija 2 ISTOK; u daljem tekstu: Plana

Član 2.
Izradom Plana biće obuhvaćen prostor obostrano uz magistralni put M-15 Prijedor – Koz.Dubica na potezu od „Tešinića raskršća“ do „Ljubičića strane“ (Sekcija 1 SJEVER) i prostor obostrano uz magistralni put M-4 Prijedor – Banjaluka na potezu od Kozarske ulice do poslovne zone „Čirkin polje“ (Sekcija 2 ISTOK) u ukupnoj površini od oko 103,0 ha (55,0 ha + 48,0 ha) . Prostor obuhvaćen izradom Plana prikazan je na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke. Obuhvata Plana će se obrađivati u različitim vremenskim intervalima i u dvije (2) sekcije čije granice su određene prema veličini površine tretiranog područja i položaju u odnosu na obuhvat u cjelini kao i u odnosu na položaj u sklopu urbanog područja Prijedora. Granice područja iz prethodnog stava su orijentacione a konačne granice će se odrediti nakon što Nosioc pripreme i Nosioc izrade Plana izvrše usaglašavanje načina izrade dokumenta u digitalnom obliku sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u skladu sa čl. 171. stav (3) Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja („Sl. glasnik RS“ br. 59/11).

Član 3.
Za izradu Plana definišu se slijedeće smjernice:
- Plan izraditi u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, te drugim propisima iz posebnih oblasti relevantnih za planiranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdjevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, vode, tla, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, poljoprivrednog i šumskog zemljišta i drugih elemenata životne sredine i dr.)
- Prilikom izrade Plana, potrebno je voditi računa o javnom interesu i opštim i posebnim ciljevima prostornog razvoja
- Nosilac izrade je obavezan obezbjediti usaglašenost Plana u toku njegove izrade sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja, odnosno da je u saglasnosti sa važećim dokumentom prostornog uređenja najbližeg predhodnog nivoa kao i preuzeti planska rješenja dijelova obuhvata koji se preklapaju iz važećih sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja čiji obuhvati su u kontaktu sa predmetnim područjem.
- Kod izrade planskog rješenja za pojedine Sekcije izvršiti usaglašavanja sa novonastalim potrebama za određene dijelove obuhvata sekcija u pogledu izgradnje stambenih i poslovnih objekata, objekata javne namjene, objekata za potrebe saobraćaja i infrastrukture svih vrsta te iznaći odgovarajuće rješenje za regulaciju gornjeg toka rijeke Puharska.
- U zavisnosti od stanja na terenu potrebno je maksimalno ispoštovati pravila iz čl. 167, 168, 168 i 170. Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja („Sl.glasnik Republike Srpske" br. 59/11).
- Kod izrade planskog rješenja rukovoditi se rezultatima i smjernicama iz Studije saobraćaja za šire urbano područje Prijedora.

Član 4.
Vremenski period za koji se procjenjuju i utvrđuju planski parametri je 10 (deset) godina.

Član 5.
Prednacrt Plana izradiće se u roku od 60 dana od zaključenja ugovora o izradi Plana. Prijedlog Plana utvrdiće Nosilac pripreme nakon održavanja stručne rasprave koja se mora održati u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida iz čl. 39. stav (4) Zakona o uređenju prostora i građenju. Prijedlog Plana utvrđuje se u skladu sa zaključcima sa stručne rasprave.

Član 6.
Na prijedlog Nosioca pripreme Plana, Skupština opštine utvrđuje Nacrt Plana, mjesto, vrijeme i način njegovog izlaganja na javni uvid. Nacrt Plana staviće se na javni uvid u trajanju od 30 dana, u prostorijama Nosioca pripreme i Nosioca izrade Plana i mjesnih zajednica Puharska i Prijedor II. O mjestu, vremenu i načinu izlaganja Nacrta Plana na javni uvid, javnost će biti obaviještena oglasom, objavljenim u sredstvima javnog informisanja 15 dana prije početka javnog uvida i dva dana uzastopno, neposredno pred početak javnog uvida. Nosilac pripreme Plana obavijestiće oglasom vlasnike nekretnina na području obuhvaćenom Planom o javnom uvidu na Nacrt Plana. Nosilac izrade Plana obavezan je da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i da prije utvrđivanja Prijedloga plana o njima zauzme svoj stav koji u pisanoj formi dostavlja nosiocu pripreme Plana i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja. Stav Nosioca izrade Plana o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima razmatra se na stručnoj raspravi koja će se zakazati i održati u sastavu utvrđenom u odredbama čl. 39. Zakona o uređenju prostora i građenju.

Član 7.
Nosilac pripreme Plana je Odjeljenje za prostorno uređenje Administrativne službe opštine Prijedor a Nosilac izrade Plana će se izabrati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 8.
Sredstva za izradu Plana osiguraće se iz budžeta opštine Prijedor.

Član 9.
Nosilac pripreme Plana dužan je da u toku izrade Plana obezbijedi saradnju i usaglašavanje stavova, a Nosilac izrade Plana - stručna organizacija koja će izrađivati Plan dužna je da sarađuje sa nadležnim organima i organizacijama za poslove planiranja i programiranja razvoja, te preduzećima u čijoj je nadležnosti saobraćajna, komunalna i energetska infrastruktura a da obavezno pribavi mišljenja na prijedloge planskih rješenja od:
- Odjeljenja za privredu i poljoprivredu
- Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove
- Odjeljenja za društvene djelatnosti
- Zavod za izgradnju grada - Prijedor,
- ODKP „Vodovod“ Prijedor,
- R.J. « Elektrodistribucija « Prijedor,
- „Srpske pošte“ Prijedor i Telekom Prijedor,
- JP Putevi Republike Srpske
- JP Komunalne usluge kao i
- organizacija u čijem djelokrugu su: protivpožarna zaštita, zaštita životne okoline i zaštita kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa,
- Nevladinih organizacija i udruženja za zaštitu životne sredine
Organi, organizacije i preduzeća iz stava 1. ovog člana dužni su sarađivati sa Stručnom organizacijom, davati joj prijedloge, mišljenja, primjedbe i podatke vezane za rad na izradi Plana.

Član 10.
Sadržaj Plana načelno je određen čl.26. Zakona o uređenju prostora i građenju („Sl. glasnik Republike Srpske“ , broj 55/10) a detaljnije članovima 140. i 141. Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja („Sl. glasnik Republike Srpske“ broj 59/11). Plan će se izraditi na ažurnim topografsko – katastarskim podlogama u propisanoj razmjeri 1: 1000 i 1:2500 za potrebne pregledne karte.

Član 11.
Stručna organizacija će dostaviti Nosiocu pripreme elaborat Plana u digitalnom obliku i analognom obliku u dogovorenom broju primjeraka.
Plan se obrađuje u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju, Pravilnikom o sadržaju, načinu izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i Pravilnikom o metodologiji prikupljanja podataka za jedinstveni prostorno-informacioni sistem („Sl. glasnik RS br. 46/11“). Stručna organizacija je dužna da izvrši dopunu ili ispravku elaborata Plana u skladu sa pismenim primjedbama Nosioca pripreme u roku od 30 ( trideset ) dana od njegovog dostavljanja.

Član 12.
Sve stručne, administrativne i druge poslove u vezi donošenja Plana, obaviće Odjeljenje za prostorno uređenje.

Član 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku opštine Prijedor.

Broj:01-022-53/12
Datum:19.4.2012.g
PREDSJEDNICA
Prijedor SKUPŠTINE OPŠTINE
Prim. dr. Azra Pašalić,s.r.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije