Tekući transferi Vlade Federacije - kome su dodijeljeni i na koji način

Kapital / IZVJEŠTAJI

Tekući transferi Vlade Federacije - kome su dodijeljeni i na koji način

Ured za reviziju institucija Federacije BiH izvršio je reviziju Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu.

30.08.2021. 13:26 Izvor: / Akta.ba

Ured za reviziju institucija Federacije BiH izvršio je reviziju Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu.

Uz reviziju financijskog Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu, izvršili su i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima. 

Analizirajući revizorski izvještaj, posebnu pažnju smo posvetili tekućim transferima i drugim tehućim rashodima, kome su dodijeljeni i na koji način. Raspodjela jednog dijela transfera nije izvršena s jasno utvrđenom svrhom dodjele, mjerljivim kriterijima, transparentno, a s korisnicima nisu zaključeni ugovori kojima bi se regulirala međusobna prava i obveze.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi realizirani su u iznosu od 3.492.520.712 KM i u ukupnim rashodima i izdacima Proračuna FBiH za 2020. godinu sudjeluju 74%. U odnosu na plan manji su za 10%, a u odnosu na prethodnu godinu viši su za 2.450.353.196 KM, što je rezultat prelaska Zavoda na rizničarsko poslovanje, te činjenica da je po temelju transfera pojedincima iz nadležnosti Zavoda u 2020. godini realizirano 2.292.661.324 KM, što čini 65,6% ukupno ostvarenih tekućih transfera i drugih tekućih rashoda. 

U nastavku pogledajte tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih tekućih transfera i drugih tekućih rashoda, s indeksima ostvarenja u odnosu na planirana sredstva, te indeksima ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu: 

Tekući transferi realizirani su u iznosu od 3.053.189.815 KM. U odnosu na prethodnu godinu viši su za 2.011.022.299 KM, a u odnosu na plan manji su za 98.154.033 KM 

U okviru transfera pojedincima i drugim razinama vlasti su i transferi koji se odnose na isplate po posebnim zakonskim propisima, a realizirane su preko Zavoda (2.292.661.324 KM), Ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (317.643.564 KM) i Ministarstva rada i socijalne politike (161.916.552 KM).

"Ti transferi regulirani su Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju, 48 Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom,49 Zakonom o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji50, Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja51 i Zakonom o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata.52 Važno je istaknuti da u ukupnim tekućim transferima sudjeluju 79,4%, dok u ukupno realiziranim rashodima i izdacima Proračuna FBiH u 2020. godini sudjeluju 58,6%", navode revizori. 

Tekući transferi drugim razinama vlasti 

Najznačajniji tekući transferi drugim razinama vlasti iskazani su kod sljedećih korisnika: Ministarstvo zdravstva (31.938.448 KM), Ministarstvo rada i socijalne politike (33.525.696 KM), Ministarstvo financija (20.189.805 KM), Ministarstvo kulture i sporta (6.298.500 KM), Ministarstvo prostornog uređenja (2.600.000 KM), Ministarstvo obrazovanja i znanosti (1.398.242 KM) i Ministarstvo okoliša i turizma (1.000.000 KM). 

Budžetom FBiH za 2020. godinu planirano je da se ova sredstva doznačavaju kantonima, općinama, agencijama, zavodima i fondovima s federalne, kantonalne i gradske/općinske razine. Jedan dio također se dodjeljuje ustanovama iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja i udrugama, ovisno o tome za koju su oblast osnovane. 

Obavljenom revizijom transfera dodijeljenih nižim razinama vlasti kod jednog broja budžetskih korisnika konstatirano je da: 

 • nije utvrđena namjena i svrha transfera, te ne postoji zakonski temelj za planiranje; 

 • nije bilo javnog poziva za dodjelu transfera, tako da nije osiguran jedan od glavnih budžetskih principa – transparentnost, te nije prezentirana dokumentacija temeljem koje bi se potvrdio način raspodjele sredstava; 

 • nisu utvrđeni kriteriji, a gdje su bili utvrđeni u najvećem broju slučajeva nisu bili mjerljivi. Mjerljivost kriterija je bitna jer se time utvrđuje broj bodova koji je opredjeljujući za iznos doznačenih sredstava; 

 • izvještaji o dodijeljenim sredstvima nisu objavljena shodno članku 37. Zakona o izvršavanju budžeta u FBiH za 2020. godinu; 

 • korisnicima koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava iz prethodne godine, sredstva su dodijeljena i u revidiranoj godini. 

Tekući transferi pojedincima 

Najznačajniji tekući transferi pojedincima iskazani su kod sljedećih korisnika: Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (22.598.415 KM), Predsjednik i dva potpredsjednika FBiH (55.800 KM) i Parlament FBiH (50.750 KM).

Osim što je najveći dio sredstava pojedincima dodijeljen preko Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, pojedincima su dodjeljivana sredstva za rješavanje socijalnih pitanja (troškove liječenja, pomoć socijalno ugroženim osobama, povratnicima i raseljenim licima, učenicima i studentima, sportašima, znanstvenicima i za humanitarne akcije sl.).

Dodjela sredstava na ovaj način dovodi u pitanje rad resornih ministarstava, odnosno budžetskih korisnika, s obzirom na to da se ova sredstva svake godine planiraju u budžetima resornih ministarstava po razinama vlasti i po oblastima za koje su zadužena pojedina ministarstva (primjera radi: za liječenje – Ministarstvo zdravstva; za pomoć učenicima i studentima – Ministarstvo obrazovanja i znanosti; za socijalno ugrožene osobe – Ministarstvo rada i socijalne politike i sl.).

"Imajući u vidu navedeno, ne možemo potvrditi opravdanost ovakvog načina financiranja pomoći pojedincima", ističe se u revizorskom izvještaju.

Obavljenom revizijom transfera dodijeljenih pojedincima, kod jednog broja budžetskih korisnika konstatirano je da: 

 • nije bilo zakonskog temelja za planiranje; 

 • nije objavljen javni poziv za dodjelu sredstva, zbog čega nije osiguran jedan od glavnih proračunskih principa – transparentnost; 

 • nisu utvrđene procedure o načinu rangiranja i raspodjele planiranih transfera; 

 • sredstva se dodjeljuju za namjene koje su regulirane posebnim propisima i koje se isplaćuju putem resornih ministarstava (sufinanciranje troškova liječenja, pomoć socijalno ugroženim osobama, povratnicima i raseljenim osobama, učenicima i studentima, sportašima, znanstvenicima, za humanitarne akcije i sl.); 

 • nisu utvrđeni kriteriji raspodjele, a sredstva su dodijeljena na temelju molbi i zahtjeva; 

 • nisu objavljeni rezultati javnog poziva, odnosno liste potencijalnih korisnika; 

 • nije utvrđena obveza izvješćivanja o namjenskom utrošku sredstava. 

Tekući transferi neprofitnim organizacijama 

Najznačajniji tekući transferi neprofitnim organizacijama iskazani su kod sljedećih korisnika: Ministarstvo financija (2.833.816 KM), Ministarstvo obrazovanja i znanosti (2.548.225 KM), Ministarstvo rada i socijalne politike (2.421.802 KM), Ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (2.329.488 KM), Vlada FBiH (2.024.313 KM), Ministarstvo kulture i sporta (1.960.000 KM) i Predsjednik i dva potpredsjednika FBiH (190.500 KM). 

Posebno ukazujemo na dodjelu sredstava putem transfera raznim udrugama, jer se rad udruga financira kako iz federalnog proračuna, tako i iz županijskih i gradskih/općinskih proračuna. Udruge posluju sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama53 i registriraju se u nadležnom ministarstvu pravde. Nije uspostavljen adekvatan registar svih udruga registriranih na području FBiH, tako da im trenutne okolnosti omogućuju financiranje s različitih razina vlasti. 

Obavljenom revizijom transfera dodijeljenih neprofitnim organizacijama, kod jednog broja proračunskih korisnika konstatirano je da: 

 • kod planiranja sredstava nije utvrđena svrha i namjena financiranja kako bi se mogli ocijeniti efekti uloženih proračunskih sredstava; 

 • ne osiguravaju se prijedlozi prioritetnih projekata koji se financiraju iz doznačenih sredstava, kako bi se realizirali u ugovorenom roku; 

 • kriteriji u najvećem broju slučajeva nisu bili mjerljivi, a kod pojedinih subjekata utvrđeni kriteriji (mjerljivi) nisu se primjenjivali; 

 • ugovorima nije utvrđeno koje će se projektne aktivnosti financirati, a sredstvima koja se odobravaju iz Proračuna financira se samo manji dio projektnih troškova;

 • nije objavljivano izvješće o dodijeljenim sredstvima s listom korisnika.

Tekući transferi javnim poduzećima 

Tekući transferi javnim poduzećima iskazani su kod sljedećih korisnika: Ministarstvo prometa i komunikacija (30.860.000 KM) i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije (13.085.873 KM). 

Obavljenom revizijom transfera dodijeljenih javnim poduzećima, kod ovih proračunskih korisnika konstatirano je da: 

 • sredstva su dodjeljivana korisnicima koji nisu opravdali (djelomično ili u cijelosti) sredstva u prethodnim razdobljima; 

 • nisu okončane aktivnosti za izdvajanje sredstava javnim poduzećima iz Proračuna FBiH, a za koji su korisnici bili dužni za visinu sredstava povećati udio državnog kapitala u temeljnom kapitalu poduzeća (kod Ministarstva prometa i komunikacija izdvojeno je u 2020. godini 6.000.000 KM za JP „Željeznice FBiH“ d.o.o. Sarajevo za provođenja Zakona o financijskoj konsolidaciji). 

Tekući transferi privatnim poduzećima 

Tekući transferi privatnim poduzećima iskazani su kod Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (86.345.197 KM). 

Obavljenom revizijom transfera dodijeljenih privatnim poduzećima kod Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nisu konstatirane nepravilnosti u dijelu izbora korisnika i dodjele sredstava. 

Drugi tekući rashodi najvećim dijelom odnose se na naknade za povrat više uplaćenog poreza na dobit, evidentirane u Ministarstvu financija (17.615.534 KM). Preostali iznos odnosi se na rashode po temelju izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju i ostale tekuće rashode. 

Tekući transferi COVID-19 

Tekući transferi COVID-19 realizirani su u iznosu od 439.330.897 KM. Njihova struktura je sljedeća: transferi županijama – sredstva iz RFI aranžmana s MMF-om (200.000.000 KM), transferi drugim razinama vlasti – Fond za stabilizaciju gospodarstva (90.934.169 KM), financijska pomoć ugroženim sektorima na temelju Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva FBiH u okolnostima pandemije COVID-19 (84.181.457 KM), transfer za sanaciju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH (30.000.000 KM), transfer za nabavu vakcina-COVAX (13.707.011 KM), tekući transferi jedinicama lokalne samouprave (10.000.000 KM), transfer za kliničke centre u FBiH (10.000.000 KM) i transfer za troškove karantene u FBiH (508.260 KM). 

 

Tekući transferi jedinicama lokalne samouprave 

Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2020. godinu odobrena su sredstva u okviru razdjela Ministarstva financija u iznosu od 30.000.000 KM na poziciji „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – županije i općine“. 

Od ukupno 30.000.000 KM planiranih za gradove i općine, 10.000.000 KM je dodijeljeno po principu solidarnosti svim gradovima i općinama u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime financijske pomoći proračunu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19, na temelju Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – županije i općine“ općine i gradovi, koju je Vlada FBiH donijela 2. 7. 2020. godine. Preostali iznos (20.000.000 KM) dodijeljen je gradovima i općinama za sufinanciranje projekata/zahtjeva/inicijativa na temelju javnog poziva. 

Nakon što je provedena procedura dodjele sredstava za 20.000.000 KM koji se dodjeljuju za sufinanciranje projekata/zahtjeva/inicijativa na temelju javnog poziva, Vlada FBiH je 29. 7. 2020. godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – županije i općine“ općine i gradovi, kojom je obuhvatila dodjelu sredstava gradovima i općinama na ime financijske pomoći proračunu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID- 19 i za sufinanciranje projekata. Sukladno točki III. Odluke, korisnici su u obvezi da Ministarstvu dostave Izvješće o utrošku sredstava do 30. 6. 2021. godine. Sredstva su doznačena gradovima i općinama u razdoblju od 11. 8. do 21. 9. 2020. godine. Revidiranje nadzora i izvješćivanja o utrošku dodijeljenih sredstava Ured za reviziju izvršit će u narednom razdoblju. 

Tekući transferi drugim razinama vlasti – Fond za stabilizaciju gospodarstva 

Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2020. godinu odobrena su sredstva u okviru razdjela Ministarstva financija u iznosu od 488.207.999 KM na poziciji „Tekući transferi drugim razinama vlasti – Fond za stabilizaciju gospodarstva“. Definirano je da će se sredstva na ovoj poziciji koristiti za implementaciju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. 

"Podaci prezentirani u Informacijama Ministarstva financija jasno ukazuju na to da je već tada bilo primjereno, opravdano i potrebno poduzeti odgovarajuće analize i aktivnosti s ciljem preispitivanja implementacije Zakona, odnosno aktivnosti koje bi za posljedicu imale obuhvat većeg broja subjekata trenutnim mjerama i/ili uvođenje novih mjera. To više dobiva na važnosti jer je Zakon prestao važiti 31. 7. 2020. godine", navodi se u izvještaju. 

Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica nije realiziran sukladno planiranim sredstvima. Za implementaciju Zakona osigurana su sredstva u iznosu od 488.207.999 KM, a realizirano je tek 18,63% (90.934.169 KM), i to samo za subvencioniranje doprinosa za obvezna osiguranja. 

Revizori su utvrdili da je dio sredstava u ukupnom iznosu od 111.700.000 KM preraspodijeljen za druge namjene (100.000.000 KM preraspoređeno je u tekuću pričuvu Vlade FBiH i 11.700.000 KM preraspoređeno je Ministarstvu zdravstva i to nakon prestanka važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Nakon izvršenih preraspodjela na ovoj poziciji, ostalo je neiskorišteno 285.573.830 KM.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital