Ured za reviziju

Kapital / IZVJEŠTAJI

Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio 101 finansijsku reviziju

Kod 52 subjekta je utvrđeno da je došlo do blagog poboljšanja u stepenu realizacije.

05.10.2021. 09:52 / Izvor: Akta.ba

 Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je u skladu s Planom revizije za 2020/2021., od planiranih 102 izvršio 101 finansijsku reviziju.

Kod 52 subjekta izvršeno je praćenje primjene ranije datih preporuka i analiza mjera preduzetih na osnovu tih preporuka, te je utvrđeno da je došlo do blagog poboljšanja u stepenu realizacije u odnosu na prethodnu godinu.

Naime, 57 posto preporuka je potpuno implementirano ili je implementacija u toku, 38 posto preporuka nije implementirano, a pet posto preporuka je ocijenjeno kao neprovodivo ili je bez ocjene zbog protoka vremena.

Sve grupe subjekata, osim subjekata koji se revidiraju svake godine, pokazuju stepen implementacije preporuka preko 50 posto. Posebno se ističu zavodi, fondovi i javne ustanove (81 posto) i općine (79 posto). Analiza i ocjena postupanja po preporukama nije vršena kod 49 subjekata kod kojih su revizije ili obavljane prvi put ili je proteklo više od 10 godina od prethodne revizije.

U revizijama federalnih budžetskih korisnika, većina utvrđenih nepravilnosti odnosi se na neusklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, od kojih su najznačajniji: neuspostavljanje Registra budžetskih korisnika u skladu s važećom zakonskom regulativom, nedovoljne aktivnosti na uspostavi interne revizije, netransparentnu raspodjelu i neadekvatan nadzor nad namjenskim utroškom tekućih transfera i naknade zaposlenicima za rad u komisijama na koje nisu obračunati pripadajući porezi i doprinosi u skladu s važećim propisima.

Revizijama kantona utvrđeno je da nije uspostavljen budžetski nadzor kao inspekcijski nadzor zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava; tekući i kapitalni transferi nisu realizovani u skladu sa zakonima o izvršavanju budžeta i usvojenim programima; finansijski rezultati i ukupno neraspoređeni viškovi rashoda nad prihodima/prihoda nad rashodima kod pojedinih kantona nisu tačno iskazani zbog neevidentiranih pravosnažnih presuda i sudskih rješenja o izvršenju, koje se u najvećem dijelu odnose na tužbe zaposlenika po osnovu prava iz radnih odnosa.

Dugoročne obaveze po osnovu ugovora o kreditima i izdaci po ovom osnovu kod pojedinih kantona nisu tačno iskazani, s obzirom na to da nisu knjigovodstveno evidentirani, ili nisu evidentirani na odgovarajućim pozicijama obaveza i izdataka. Ministarstva finansija u dva revidirana kantona još uvijek nisu uspostavila zajedničku jedinicu za internu reviziju, dok u preostala tri nije obezbijeđena odgovarajuća popunjenost sistematizovanih radnih mjesta u ovim jedinicama.

Kantonalna ministarstva zdravstva i socijalne pomoći nisu donijela ili vladama kantona predložila planove i programe mjera zdravstvene zaštite, kao ni odluke o mjerilima za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

Izvršena je i revizija do sada najvećeg broja jedinica lokalne samouprave u jednoj godini, koje su najvećim dijelom rađene 2010. ili ranije. Kod tih su subjekata zbog toga utvrđeni brojni nalazi koji su se odnosili na planiranje budžeta i izvještavanje, uspostavljanje registra budžetskih korisnika i trezorskog poslovanja, godišnji popis imovine i obaveza, provođenje javnih nabavki, raspodjelu transfera, evidentiranje komunalne infrastrukture i drugi.

Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja ugovaranje zdravstvenih usluga vršili su na osnovu odluka vlada kantona, bez provođenja zakonskih procedura. Zavodi nisu u svim slučajevima poštivali odredbe Zakona o javnim nabavkama u dijelu izrade tenderske dokumentacije i izbora postupka.

Raspodjela transfera za poticaje u privredi, transfera zdravstvenim ustanovama i poticaja za zapošljavanje je izvršena bez primjene kriterija koji su usvojeni odlukama nadležnih institucija i organa, ili primjenom kriterija koji nisu mjerljivi, zbog čega su pojedini korisnici transfera i poticaja ostvarili veći broj bodova koji su bili opredjeljujući za visinu dodijeljenih sredstava. Također, nisu objavljivani podaci o dodijeljenim transferima i nije osiguran adekvatan nadzor nad namjenskim utroškom realizovanih transfera.

Kod preduzeća u većinskom državnom vlasništvu konstatovana je nedosljedna primjena Okvira finansijskog izvještavanja prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja, zbog čega nisu realno iskazana sredstva, obaveze, prihodi, rashodi, te finansijski rezultat, a samim tim i kapital. Zbog značajnosti pogrešnih prikaza koji su bili prožimajući, finansijski izvještaji nisu istinito i fer prikazali finansijski položaj i uspješnost pojedinih preduzeća. Prijem zaposlenika u radni odnos nije vršen u skladu sa Zakonom o radu u dijelu obaveznog provođenja procedure javnog oglašavanja, već su primjenjivana izuzeća shodno Uredbi o postupku prijema u radni odnos.

Imenovanje direktora, upravnih i nadzornih odbora kod preduzeća, zavoda i javnih ustanova se nije provodilo, zbog čega su već duži period na čelu pojedinih institucija direktori vršioci dužnosti, a članovima upravnih i nadzornih odbora i odbora za reviziju je istekao mandat.

Kako bi Ured za reviziju demonstrirao svoju relevantnost i važnost za građane, i revizijama ispratio upravljanje javnim sredstvima u periodu krize, plan se usmjerio na subjekte u Federaciji BiH čije su aktivnosti imale značajniju ulogu u smanjenju negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom.

Tako su obuhvaćena kantonalna ministarstva finansija, privrede i zdravstva, te federalne i kantonalne zdravstvene ustanove i zavodi. U pojedinačnim izvještajima u posebnim poglavljima, prezentirani su nalazi u vezi raspodjele sredstava za COVID-19 mjere.

Kod Ministarstva privrede TK nije bilo moguće potvrditi da su dodijeljena sredstva namjenski utrošena u skladu sa Zakonom o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće, niti da je budžetska inspekcija izvršila blagovremen i adekvatan nadzor.

U Ministarstvu privrede ZDK budžetska sredstva za COVID-19 realizovana su samo 58 posto, a u Ministarstva privrede SBK i Ministarstva privrede USK, raspodjela poticajnih sredstava za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica usljed pandemije COVID-19 u iznosu 4.082.675 KM i iznosu 1.442.385 KM nije u potpunosti izvršena uz dosljednu primjenu utvrđenog kriterija koji se odnosi na izmirenje svih obaveza po osnovu javnih prihoda.

Kod četiri federalna ministarstva skrenuta je pažnja na Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, s obzirom na to da su ta ministarstva bila nadležna za dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 90 miliona KM. 

Revizijom Izvještaja o izvršenju budžeta FBiH utvrđeno je da u njemu nisu prezentirane sveobuhvatne informacije o planiranim i realizovanim mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, te je konstatovano da su sredstva namijenjena za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica realizovana svega 18,63 posto (90.934.169 KM) od ukupno raspoloživih sredstava (488.207.999 KM). Ured nije mogao potvrditi da su poduzete sve potrebne aktivnosti s ciljem smanjenja negativnih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.    

Revidirani subjekti dužni su u roku od 60 dana od dana prijema izvještaja dostaviti Uredu za reviziju odgovor o preduzetim radnjama radi prevazilaženja slabosti i neregularnosti koji su identifikovani u revizorskim izvještajima. U zavisnosti od obima, vrste i značaja utvrđenih nepravilnosti, Ured za reviziju će u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH dostaviti izvještaje nadležnim organima za provođenje zakona i drugim nadležnim institucijama.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju održala je rasprave po objavljenim izvještajima obaveznih revizija u julu 2021., te se uskoro očekuje održavanje rasprava i za ostale revidirane subjekte, na kojima će predstavnici Ureda imati aktivno učešće.  

Do kraja godine, Ured za reviziju pripremit će za Parlament FBiH i javnost Godišnji izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama, koji će obuhvatiti detaljniji pregled najznačajnijih nalaza i datih preporuka za sve izvršene revizije u 2020/2021. 

Revizorski izvještaji dostupni su na linku: www.vrifbih.ba, saopćeno je iz Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital