Revizija: Zdravstvo neadekvatno planira i odobrava sredstva tekućih transfera

Kapital / IZVJEŠTAJI

Revizija: Zdravstvo neadekvatno planira i odobrava sredstva tekućih transfera

Mišljenje sa rezervom dali su za aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonima i drugima propisima.

06.06.2018. 12:08 Izvor: / Akta.ba

Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je reviziju finansijskih izvještaja Federalnog ministarstva zdravstva za 2017. godinu u kojem prema njihovom mišljenju stoji da se finansijski izvještaj ministarstva, prikazuju fer i istinito u svim materijalnim aspektima, stanje imovine, obaveza i izvora sredstava na dan 31.12.2017. godine i izvršenje budžeta u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Bez kvalifikacije na dato mišljenje o finansijskim izvještajima, Ured je skrenuo pažnju na obaveze koje se tiču pravosnažnih sudskih presuda iz radnog odnosa u iznosu od 304.438 KM.

"U vanbilansnoj evidenciji sa 31.12.2017. godine iskazan je iznos od 304.438 KM. Navedeni iznos odnosi se na sudske presude iz 2013. i 2014. godine, a koje se odnose na naknade za ishranu u toku rada i naknade za korištenje godišnjeg odmora sa kamatama i troškovima postupka i po osnovu presuda iz 2015. godine za usklađivanje osnovice troškova života i troškovima postupka. Iskazivanje obaveza u Glavnoj knjizi Trezora izvršeno je na osnovu uspostavljenih evidencija u Ministarstvu o pravomoćnim sudskim presudama umanjenih za iznos isplaćenih presuda, po pregledima koji se dostavljaju od strane Federalnog ministarstva finansija. U toku 2017. godine izvršene su isplate po sudskim presudama u visini odobrenog budžeta od 20.034 KM. Ovakav način evidentiranja u vanbilansnoj evidenciji nije u skladu sa članom 76. Zakona o budžetima u FBiH, obzirom da pravosnažne sudske presude predstavljaju dospjele obaveze, koje je trebalo evidentirati na pripadajućim pozicijama rashoda i obaveza u izvještajnom periodu na koji se odnose, neovisno od plaćanja", navedeno je u Izvještaju.

Kao preporuka je rečeno da ovakve pravosnažne sudske presude moraju evidentirati na pripadajućim pozicijama rashoda i obaveza, u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH.

Mišljenje sa rezervom dali su za aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonima i drugima propisima.

Kroz ovu analizu Osnova za mišljenje je s rezervom data prvenstveno zbog neadekvatnog planiranja i odobravanja sredstava tekućih transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH, prvenstveno Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH i Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH u iznosu od 10.425.000 KM, nije vršeno na osnovu relevantne dokumentacije sa mjerljivim kriterijima koji opravdavaju svrhu finansiranja, što onemogućava uspostavu adekvatnog nadzora nad namjenskim utroškom doznačenih sredstava.

U skladu sa zakonskim propisima izdate su i preporuke u kojima je navedno da se programski i ciljano treba djelovati.

"Planirati sredstva za finansiranje Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH sa konkretnim programskim ciljevima u Programu u cilju ostvarivanja svrhe finansiranja i provesti suštinski nadzor nad namjenskim utroškom doznačenih sredstava. Programom treba planirati i finansiranje Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu – AKAZ iz Budžeta FBiH sa konkretnim programskim ciljevima u cilju ostvarivanja svrhe finansiranja i provođenja suštinskog nadzor nad namjenskim utroškom doznačenih sredstava", navedeno je u Izvještaju.

Kada je riječ o transferima za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH revizori nisu mogli potvrditi osnov za utvrđivanje visine sredstava, kao ni kriterij za odabir korisnika s obzirom da tri zdravstvene institucije kojima su odobrena sredstva u istom iznosu, nisu iste u dijelu veličine broja zaposlenih, visine stvorenih obaveza, niti iskazanih gubitaka.

Također ni kontrola namjenskog trošenja sredstava za korisnike sredstava prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, nije vršena u skladu sa Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću i potpisanim ugovorima sa korisnicima.

Ministarstvo je objavilo 04.03.2017. godine "Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću" koji je bio otvoren do 27.03.2017. godine.

Od pristiglih 58 prijava, Komisija je pristupila bodovanju 34 prijave koje su bile potpune i izvršila bodovanje u skladu sa usvojenom Metodologijom, te sačinila rang listu sa prijedlogom dodijeljenih iznosa u ukupnom iznosu od 476.242 KM.

Preostali raspoloživi iznos od 249.406 KM Komisija je predložila da se dodjeli Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće da se provodi izvan BiH, a na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje ova oblast, kao i za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti.

Na prijedlog Ministarstva, Vlada FBiH je 28.09.2017. godine donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću nakon čega je Ministarstvo potpisalo Ugovore sa korisnicima 25.10.2017. godine. Korisnici su bili dužni dostaviti izvještaje o utrošku sredstava najkasnije do 31.12.2017. godine.

Ugovorom je definisano da ukoliko korisnik ne dostavi izvještaj ili utroši nenamjenski sredstva za ista mora na zahtijev Ministarstva izvršiti povrat u Budžet FBiH i ne može ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine. Isplata sredstva svim korisnicima na osnovu potpisanih ugovora je izvršena 30.11.2017. godine. Do kraja godine samo su pojedini korisnici dostavili izvještaje.

Ministar je imenovao Komisiju za praćenje namjenskog utroška sredstava 09.03.2018. godine da u roku od 30 dana izvrši uvid i kontrolu nad utroškom doznačenih sredstava i sačini izvještaj.

Korisnici po javnim pozivu iz 2016. godine su primili sredstva tek u januaru i februaru 2017. godine i dostavili su izvještaje o namjenskom utrošku.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH kome su sredstva doznačena u aprilu 2017. godine nije dostavio izvještaj ni za utrošak sredstava 2016. godine iako je isto predviđeno potpisanim ugovorom sa Ministarstvom.

Do kraja obavljanja revizije nisu svi korisnici po javnom pozivu 2017. godine dostavili izvještaje sa pratećom dokumentacijom o namjenskom trošenju sredstva iako je rok bio 31.12.2017. godine.

Komisiju za praćenje namjenskog utroška sredstava vrši uvid u dostavljenu dokumentaciju i pripremu informacije o utrošku sredstava koju treba dostaviti Vlade FBiH, ali do okončanja predmetne revizije navedeno nije bilo završeno.

Revizija finansijskih izvještaja obuhvatila je, račun prihoda i rashoda, bilans stanja, izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta te analizu izvršenja budžeta.

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital