Raspodjela sredstava tekućih transfera FMKS nije u skladu sa Programom

Kapital / IZVJEŠTAJI

Raspodjela sredstava tekućih transfera FMKS nije u skladu sa Programom

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva kulture i sporta za 2017. godinu je dao mišljenje sa rezervom.

18.06.2018. 13:19 Izvor: / Akta.ba

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva kulture i sporta za 2017. godinu je dao mišljenje sa rezervom.

Kao osnova za mišljenje s rezervom revizori navode da raspodjela sredstava tekućih transfera u iznosu od najmanje 4.325.850 KM nije izvršena uz dosljedno poštivanje Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera usvojenog od strane Vlade FBiH, što nije u skladu sa članovima 34., 38. i 39. Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu (tačka 6.1.1.3. izvještaja). Također, raspodjela interventnih sredstava tekućih transfera u ukupnom iznosu od 324.900 KM je izvršena bez raspisivanja javnog poziva i bez jasnih i pisanih kriterija za odabir projekata i za određivanje visine grant sredstava, što nije u skladu sa Programom utroška sredstava za 2017. godinu, kao i članom 4. Zakona o budžetima u FBiH i članom 39. Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2017. godinu u dijelu koji se odnosi na transparentnost prilikom trošenja budžetskih sredstava (tačka 6.1.1.3. Izvještaja).

"Nisu poduzimane sve zakonom propisane radnje radi naplate potraživanja po osnovu neopravdanih sredstava tekućih transfera od strane krajnjih korisnika, što nije u skladu sa članom 46. stav 2. Zakona o budžetima u FBiH (tačka 6.1.1.4. Izvještaja). Raspodjela sredstava od priređivanja igara na sreću u iznosu od 723.248 KM je izvršena na osnovu kriterija koji nisu mjerljivi i na osnovu podataka iskazanih u aplikacijskim obrascima popunjenih od strane krajnjih korisnika, zbog čega nije ispoštovan princip transparentnosti, što nije u skladu sa članom 4. Zakona o budžetima u FBiH i članom 6. stav 2. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (tačka 9.1. Izvještaja)", naveli su Revizori.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru finansijske revizije provodi i reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti. Revizija usklađenosti, u okviru finansijske revizije, podrazumijeva proces objektivnog prikupljanja i procjenjivanja dokaza, kako bi se utvrdilo da li su dati predmet revizije, tj. finansijski izvještaji kao i aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima, usklađeni sa odgovarajućim kriterijima koji su sadržani u zakonima i drugim propisima.

"Kriteriji za reviziju finansijskih izvještaja su sljedeći, Zakon o budžetima u FBiH. Uredba o računovodstvu budžeta u FBiH, Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH, Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH, Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH", navodi se u revizorskom izvještaju.

Kriterij za reviziju usklađenosti su Zakon o budžetima u FBiH, Zakon o izvršenju Budžeta FBiH za 2017. godinu, budžet FBiH za 2017. godinu, Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH, Zakon o trezoru u FBiH, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o državnoj službi u FBiH, Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH, Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, te drugi.

Ured za reviziju institucija u FBIH je izvršio reviziju finansijskih izvještaja Ministarstva za 2016. godinu, sačinio Izvještaj o izvršenoj reviziji i dao mišljenje sa rezervom o finansijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja sa zakonskim i ostalim propisima. U Izvještaju su date preporuke u cilju otklanjanja uočenih propusta i nedostataka. Ministarstvo je postupilo u skladu sa članom 16. tačka 3. Zakona o reviziji institucija u FBiH i obavijestilo o preduzetim aktivnostima na realizaciji datih preporuka u cilju prevazilaženja nepravilnosti identifikovanih u revizorskom izvještaju za 2016. godinu.

Uvidom u poduzete aktivnosti, te analizom realizacije datih preporuka utvrdili su realizovane, djelimično realizovane, te nerealizovane preporuke.

"Neke od nerealizovaih preporuka su osigurati da se poslovi i zadaci iz nadležnosti Ministarstva, kao i upute, instrukcije i naredbe za rad obavljaju u skladu sa odredbama članova od 7. do 10., kao i članova 66., 67. i 70. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH", navode Revizori.

Također, uspostaviti funkciju interne revizije u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH i Pravilnikom o internoj reviziji budžetskih korisnika, te osigurati da poslove izrade Godišnjeg plana i Godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva za predmetnu fiskalnu godinu obavljaju sekretar i rukovodioci organizacionih jedinica, u cilju pravilnog i odgovornog izvještavanja Vlade FBiH i javnosti, u skladu sa odredbama članova 9. i 20. Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade BiH, federalnih ministarstava i institucija, te druge.

JAVNE NABAVKE

Ministarstvo je 28.02.2017. godine donijelo Plan nabavki za 2017 godinu kojim je planirana nabavka roba 13.000 KM, usluga 16.000 KM i radova 5.000 KM. Tokom obavljanja revizije konstatovano je da je proveden 1 konkurentski postupak (nabavka uredske opreme) u iznosu od 6.879 KM i 7 direktnih sporazuma ukupne vrijednosti 18.557 KM. Obzirom da je ministarstvo imalo važeće ugovore iz 2016. godine, a koji su vrijedili do kraja 2017. godine, u 2017. godini (krajem godine) nabavke su vršene putem direktnih sporazuma kako bi za tekuću 2018. godinu zaključili ugovore na početku budžetske godine. U revidiranom uzorku javnih nabavki nisu konstatovane nepravilnosti.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital