Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupcima u procesu fiskalizacije

Legislativa

Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupcima u procesu fiskalizacije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije

19.07.2019. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Službene novine Federacije BiH broj 51/19 [19.7.2019.]

 

Na osnovu člana 29. stav (2) i člana 51. stav (3) tačka p) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi 

 

PRAVILNIK 

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA I REDOSLIJEDU RADNJI U PROCESU FISKALIZACIJE 

 

Član 1. 
 

U Pravilniku o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/10, 86/10 i 59/12) u članu 2. u stavu (8) iza riječi: "dužan je PU" dodaju se riječi: "i Ministarstvu". 

U stavu (9) na kraju teksta, tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "i ažurirani pregled o servisnoj mreži dostaviti Ministarstvu i PU." 

Iza stava (14) dodaje se novi stav (15) koji glasi: 

"(15) Ovlašteni proizvođač/zastupnik je dužan dostaviti informacije ovlaštenim servisima/ovlaštenim serviserima kojima je izdao ovlaštenje, o vijeku trajanja hardverskih dijelova fiskalnog uređaja." 
 

Član 2. 
 

Član 3. mijenja se i glasi: 

 

"Član 3. 

(Tehnike, postupci i obaveze u procesu fiskalizacije za ovlaštene servise i ovlaštene servisere) 

(1) Ovlašteni servis dužan je imati ovlaštenje od ovlaštenog proizvođača/zastupnika i potpisan ugovor sa ovlaštenim proizvođačem/zastupnikom o servisiranju i tehničkoj podršci za sve tipove fiskalnih sistema za koje vrši servisiranje i pruža tehničku podršku obveznicima. 

(2) Ovlašteni servis obavezan je imati minimalno jednog zaposlenog servisera koji posjeduje ovlaštenje od ovlaštenog proizvođača/zastupnika za servisiranje i pružanje teničke podrške za tipove fiskalnih sistema za koje vrši servisiranje i pruža tehničku podršku obveznicima. 

(3) Ovlašteni servis potpisuje ugovor o servisiranju fiskalnih sistema sa svakim obveznikom čije fiskalne sisteme servisira. 

(4) Ovlašteni servis na osnovu potpisanog Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju (u daljem tekstu: ZIF) od strane obveznika i tek nakon što mu se isporuči ispravan i plombiran fiskalni uređaj od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa, elektroničkim putem šalje ZIF PU u ime svog klijenta (obveznika) sa IBFU i IBFM koji je vezan za taj fiskalni uređaj. 

(5) Fiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa, a u njoj sudjeluju ovlašteno lice PU i ovlašteni serviser. 

(6) Ovlašteni servis/serviser je dužan prilikom fiskalizacije u fiskalni uređaj upisati JIB i PIB (kao i IOSA u slučaju fiskalnog pisača i fiskalne kase-pisača) klijenta, te vremenske odrednice završetka fiskalizacije. Ukoliko klijent nije PDV obveznik, u polje namijenjeno za PIB upisuju se nule. 

(7) Ovlašteni serviser je dužan u fiskalni uređaj upisati naziv i adresu prodajnog mjesta. 

(8) Ovlašteni serviser je dužan popuniti servisne knjižice sa potrebnim podacima. 

(9) Ovlašteni servis je dužan povezati fiskalni uređaj sa terminalom. 

(10) Ovlašteni serviser je dužan, nakon stavljanja fiskalne i programske plombe, staviti servisnu plombu na fiskalni uređaj i terminal. 

(11) Ovlašteni servis, nakon obavljene fiskalizacije, isporučuje fiskalizirani fiskalni uređaj, tj. kompletan fiskalni sistem obvezniku u ovlaštenom servisu ili na prodajnom mjestu obveznika. 

(12) Ovlašteni servis je dužan prikupiti svu potrebnu i pravilno popunjenu dokumentaciju koja je neophodna za zaključenje ugovora o korištenju GPRS usluga između obveznika i telekomunikacijskog operatera ili drugog subjekta koji osigurava GPRS mrežu, te istu dostaviti ovlaštenom proizvođaču/zastupniku u roku od sedam dana od dana isporuke fiskaliziranog fiskalnog uređaja i terminala obvezniku, a u skladu sa procedurom propisanom od strane ovlaštenog proizvođača/zastupnika. 

(13) Ovlašteni servis servisira fiskalne sisteme obveznicima s kojima ima potpisan ugovor o servisiranju i vrši tehnički pregled dijelova fiskalnih sistema u skladu sa članom 46. stav (12) i članom 47. stav (2) Zakona. 

(14) Ovlašteni servis/ovlašteni serviser dužan je kod tehničkog pregleda iz člana 46. stav (10) Zakona, za fiskalne uređaje koji su stariji od tri godine, izvršiti iščitavanje elektroničkog žurnala, za period od posljednjeg iščitavanja elektroničkog žurnala i dostaviti izvještaj o prometu obvezniku zajedno sa fiskalnim uređajem. Ukoliko postoji razlika u izvještaju o prometu na elektroničkom žurnalu u odnosu na promet dostavljen na server PU, ovlašteni servis/ovlašteni serviser je dužan izvršiti korekciju dnevnih izvještaja i obvezniku dostaviti izvještaj o utvrđenom prometu za taj period. 

(15) Kod svake prijave neispravnosti fiskalnog sistema ili dijela fiskalnog sistema iz člana 6. stav (20) ovog pravilnika od strane obveznika, ovlašteni servis/ovlašteni serviser je dužan da očita elektronički žurnal, za period od posljednjeg iščitavanja elektroničkog žurnala i obvezniku zajedno sa fiskalnim uređajem dostavi izvještaj o prometu na elektroničkom žurnalu i prometu dostavljenom na server PU. 

(16) Ovlašteni servis/ovlašteni serviser dužan je u skladu sa informacijama iz člana 2. stav (14) ovog pravilnika, izvršiti zamjenu dijelova fiskalnog uređaja, kod tehničkog pregleda iz člana 46. stav (10) Zakona. 

(17) U slučajevima kada ovlašteni servis/ovlašteni serviser ne može da očita elektronički žurnal ili je prema članu 6. stav (19) ovog pravilnika od strane obveznika obaviješten o neslaganju prometa, dužan o istom je obavijestiti Komisiju Ministarstva, putem PU. 

(18) Ovlašteni servis/ovlašteni serviser dužan je izvršiti korekciju dnevnih izvještaja po zahtjevu obveznika, a koji su nastali greškom obveznika ili kvarom na fiskalnom uređaju koji ovlašteni servis/ovlašteni serviser može otkloniti. 

(19) Ovlašteni servis dužan je svaku servisnu intervenciju evidentirati u pisanim i elektroničkim servisnim knjižicama u skladu sa članom 46. stav (7) Zakona. 

(20) Ovlašteni servis dužan je pisano obavijestiti PU o svim slučajevima neosnovanog prijavljivanja neispravnosti fiskalnog proizvoda. 

(21) Ovlašteni servis je dužan podnijeti PU zahtjev za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja, ukoliko se prilikom servisiranja utvrdi potreba za skidanjem fiskalne ili programske plombe sa fiskaliziranog fiskalnog uređaja. Nakon odobrenja zahtjeva od strane PU i nakon što se servisiranje završi, ovlašteni servis ponovno vrši fiskalizaciju fiskalnog uređaja. 

(22) Ovlašteni serviser, na osnovu odobrenog zahtjeva obveznika za brisanje iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja u ovlaštenom servisu uz prisustvo ovlaštena lica PU. 

(23) Ovlašteni servis dužan je osigurati tehničke i kadrovske uvjete za preuzimanje podataka iz fiskalne memorije i memorije sa elektroničkim žurnalom. 

(24) U slučaju preuzimanja podataka iz fiskalne memorije i/ili memorije sa elektroničkim žurnalom, ovlašteni serviser dužan je uz prisustvo ovlaštena lica PU ukloniti fiskalni modul i/ili memoriju sa elektroničkim žurnalom iz fiskalnog uređaja i iz istih preuzeti sve podatke. 

(25) Nakon preuzimanja podataka iz fiskalne memorije i/ili memorije sa elektroničkim žurnalom ovlašteni serviser je dužan, na zahtjev PU, čuvati fiskalni modul i/ili memoriju sa elektroničkim žurnalom radi vještačenja. 

(26) Ovlašteni serviser je, u slučaju gubitka ovlaštenja za servisiranje fiskalnih sistema, dužan vratiti serviserski pečat ovlaštenom proizvođaču/zastupniku. 

(27) Ovlaštenom serviseru koji prekine radni odnos ili ugovor sa ovlaštenim serviserom prestaje važiti ovlaštenje za servisiranje i pružanje tehničke podrške za fiskalne sisteme." 
 

Član 3. 
 

U članu 4. iza stava (12) dodaje se novi stav (13) koji glasi: 

"(13) PU je dužna po zaprimljenom zahtjevu za korekciju primljenih dnevnih izvještaja od ovlaštenog servisa/ovlaštenog servisera i obveznika, odnosno po zaprimljenoj dokumentaciji Komisije Ministarstva, izvršiti korekciju dnevnog prometa u roku od dva dana od dana zaprimanja zahtjeva odnosno dokumentacije." 

Dosadašnji st. (13) do (16) postaju st. (14) do (17). 
 

Član 4. 
 

U članu 5. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: 

"(3) Komisija Ministarstva je dužna po prijavi ovlaštenog servisa/ovlaštenog servisera iz člana 3. stav (17) ovog pravilnika, utvrditi ispravnost uređaja i naložiti otklanjanje kvara ukoliko je moguće. U slučajevima gdje se ne može otkloniti kvar na fiskalnom uređaju, a isti je utvrđen od strane Komisije, PU će po dostavljenoj dokumentaciji Komisije Ministarstva izvršiti korekciju prometa za svaki fiskalni uređaj, u skladu sa poslovnim knjigama obveznika". 

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4). 
 

Član 5. 
 

U članu 6. iza stava (18) dodaje se novi stav (19) koji glasi: 

"(19) Obveznik je po prijemu izvještaja iz člana 3. st. (14) i (15) ovog Pravilnika dužan izvršiti kontrolu prometa po izvještaju sa Knjigom dnevnih izvještaja i svojim poslovnim knjigama i u slučaju neslaganja prometa o istom obavijestiti ovlašteni servis/ovlaštenog servisera." 

Dosadašnji st. (19) do (22) postaju st. (20) do (23). 

Iza dosadašnjeg stava (22), koji postaje stav (23), dodaje se novi stav (24) koji glasi: 

"(24) Obveznik je dužan tražiti korekciju dostavljenih dnevnih izvještaja na server PU, putem svog ovlaštenog servisa/ovlaštenog servisera, u slučaju da su isti nastali njegovom greškom ili kvarom na fiskalnom uređaju koji ovlašteni servis/ovlašteni serviser može otkloniti." 

Dosadašnji st. (23) do (30) postaju st. (25) do (32). 
 

Član 6. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj 05-02-3353-3/10
Jula 2019. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

fiskalizacija

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.