Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nošenju oružja i municije

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nošenju oružja i municije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

25.07.2019. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

 

Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 30, četvrtak, 25. jula 2019. godine

 

Skupština Kantona Sarajevo

 

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96,2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 15.07.2019. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NABAVLJANJU, DRŽANJU I NOŠENJU ORUŽJA I MUNICIJE

Član 1.

(Izmjene člana 5.)

(1)          U Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/18 i 13/18 - Ispravka) učlanu 5. u stavu (1) tačka a) alineja 16) mijenja se i glasi: "16) "kombinovano oružje" je oružje s dvije ili više olučenih (užljebljenih) i neolučenih (glatkih) cijevi različitog kaUbra,"

(2)          U tačka b) al. 11) i 27) mijenjaju se i glase:

"11) prenošenje oružja" je premještanje oružja za koje je izdat oružni list ili izdato rješenje za držanje, s jednog mjesta na drugo," "27) "civilno strelište" je otvoreni ili zatvoreni objekat (streljana) koji može biti i vojno strelište dopušteno za civilnu upotrebu, ili drugo službeno strelište namijenjeno sportsko-rekreativnom gađanju i edukaciji koji ispunjavaju tehničke i sigumosne uvjete za upotrebu registrovanog ili prijavljenog oružja,"

 

Član 2.

(Izmjena člana 7.)

U članu 7. stav (5) mijenja se i glasi: "(5) Zabranjeno je bez opravdanog razloga nositi hladno oružje na javnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objektima, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima."

 

Član 3.

(Izmjena člana 8.)

U članu 8. u stavu (1) tačka b) mijenja se i glasi: "b) oružni list za držanje i nošenje oružja (u daljem tekstu: oružni list),"

 

Član 4.

(Izmjene i dopuna člana 10.)

(1)          U članu 10. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kategorije B za fizička lica podnosi se na propisanom obrascu nadležnoj policijskoj upravi. Jedan zahtjev se može podnijeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje više komada oružja iste vrste.

(2)          U stavu (4) tačka e) mijenja se i glasi:

"e) da lice u posljednje dvije godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja ili od momenta vršenja provjera na osnovu stava 7. ovog člana nije kažnjavano za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjem nasilja, prekršaj propisan ovim zakonom ili prekršaj s obilježjem nasilja propisan drugim zakonom," U stavu (4) tačka f) briše se. Dosadašnja tačka g) postaje tačka f).

(3)          Stav (8) mijenja se i glasi:

"(8) Načelnik nadležne policijske uprave će formirati komisiju koju čine tri člana iz policijske uprave, od kojih su dva člana policijski službenici, a jedan član stručni saradnik za sprovođenje propisa o oružju i predstavljanje u prekršajnom postupku ili referent za oružje kao stručni član komisije".

(4)          Iza stava (10) dodaje se novi stav (11) koji glasi:

(11) Izuzetno, za lica iz člana 2. stav (3) ovog zakona, kada podnose zahtjev za nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja kategorije B, neće se provoditi postupak utvrđivanja uvjeta iz st. (4) i (5) ovog člana, osim utvrdivanja uvjeta položenog lovačkog ispita i članstva u lovačkoj organizaciji, odnosno članstva u sportskoj streljačkoj organizaciji."

 

Član 5.

(Izmjene člana 11.)

U članu 11. st. (9) i (10) mijenjaju se i glase:

"(9) Postojanje uvjeta iz člana 10. stav (4) tačka b) ovog zakona utvrđuje se na osnovu uvida u ličnu kartu podnosioca zahtjeva i obavijesti nadležnog organa o prebivalištu - boravištu sa ličnim podacima (PBA - 3 obrazac). Nadležni organ ovlašten je provjeravati navedene podatke u službenoj evidenciji.

(10) PostojanjeuvjetaizčlanalO. stav(4)tač.c),d)ie)ovog zakona, po službenoj dužnosti utvrduje nadležna policijska uprava na osnovu izvršenih provjera kod 

nadležnog suda, nadležnog tužilaštva i organa nadležnog za vođenje kaznenih ili prekršajnih evidencija, a nakon toga, ukoliko iz objektivnih i opravdanih razloga to nije u mogućnosti izvršiti, nadležna policijska uprava će podnosioca zahtjeva uputiti da tražene podatke dostavi lično."

 

Član 6.

(Izmjena člana 16.)

U članu 16. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, lica koja obavljaju ili su obavljali poslove policijskog službenika, službenika sudske policije, službenika straže kazneno-popravnih ustanova, službenika obavještajno-sigumosne agencije Bosne i Hercegovine, osiguranja lica i imovine, profesionalna vojna lica, rezervne vojne starješine i lica koja imaju ili su imala registrovano vatreno oružje oslobođena su obuke za pravilno rukovanje oružjem i obuke o poznavanju propisa koji se odnose na držanje, čuvanje i nošenje oružja, kao i druga lica koja su kroz školovanje i druge vidove obuke osposobljena za pravilno rukovanje oružjem i poznaju propise koji se odnose na držanje, čuvanje i nošenje oružja, što se dokazuje odgovarajućom ispravom nadležnog organa."

 

Član 7.

(Izmjena člana 17.)

Član 17. mijenja se i glasi:

"Član 17.

(Rok za dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih uvjeta koji se odnose na nabavljanje oružja)

Od podnosioca zahtjeva koji ispunjava opće uvjete iz člana 10. stav (4) ovog zakona, nadležna policijska uprava će zatražiti da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz člana 10. stav (5) ovog zakona."

 

Član 8.

(Dopunačlana 19.)

U članu 19. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Nadležna policijska uprava postupa na način propisan u st. (1) i (2) ovog člana i u postupku oduzimanja oružja iz člana 51. ovog zakona".

 

Član 9.

(Izmjena člana 24.)

U članu 24. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Pravna lica, poduzetnici i fizička lica dužni su, u roku od osam dana od dana nabavljanja municije, o izvršenoj nabavci municije obavijestiti policijsku upravu koja je izdala važeću ispravu o oružju i koja o tome vodi evidenciju, izuzev ukoliko su municiju nabavili na području Kantona Sarajevo."

 

Član 10.

(Izmjene člana 28.)

Broj 30 - Strana 2

U članu 28. st. (4), (5) i (6) mijenjaju se i glase: "(4) Fizička lica, pravna lica i poduzetnici kojima je izdat oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, ne mogu prenijeti pravo svojine na vatreno oružje drugim fizičkim licima, pravnim licima i poduzetnicima koja nemaju odobrenje za nabavku te vrste oružja, izuzev pravnim lica iz člana 60. ovog zakona." (5) Vlasnik oružja koji je prenio pravo svojine na oružje dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana, predati nadležnoj policijskoj upravi oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja i priložiti primjerak ugovora i odobrenja za nabavku oružja izdatog fizičkom licu, odnosno pravnom licu i poduzetniku na koje se prenosi pravo svojine, odnosno iješenje o obavljanju djelatnosti pravnog lica iz člana 60. ovog zakona.

(6) Fizička lica, pravna lica i poduzetnici kojima je izdat oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja mogu, uz ispunjavanje obaveza iz stava (5) ovog člana, prenijeti pravo svojine na vatreno oružje i pravnim licima i poduzetnicima iz člana 60. ovog zakona, nakon čega su obje strane u postupku dužne u roku od osam dana obavijestiti nadležnu policijsku upravu o izvršenom prenosu prava svojine."

 

Član 11.

(Izmjena člana 29.) Član 29. mijenja se i glasi:

"Član 29.

(Oružni list za držanje i nošenje oružja)

(1)          Za držanje i nošenje oružja fizičkim licima se izdaje oružni list.

(2)          Oružni llst izdaje se na neograničeno vrijeme, ali je imalac oružnog lista dužan svakih 10 godina dostaviti nadležnoj policijskoj upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

(3)          Imalac oružja može, u roku od šest mjeseci od dana isteka roka iz stava (2) ovog člana, dostaviti nadležnoj policijskoj upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

(4)          Nadležna policijska uprava će najkasnije tri mjeseca prije isteka roka iz stava (2) ovog člana, pisanim putem, a izuzetno i usmeno, obavijestiti i upozoriti imaoca oružja o predstojećem nastupanju isteka roka iz stava (2) ovog člana i posljedlcama propuštanja roka.

(5)          Ukoliko u roku iz stava (3) ovog člana ne dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, imalac oružja je dužan nakon isteka navedenog roka oružje, municiju i oružni list predati nadležnoj policijskoj upravi, koja je u svakom slučaju, istekom propisanog roka od šest mjeseci, obavezna donijeti iješenje o oduzimanju oružja, municije i oružnog lista te postupiti u skladu sa čl. 51. i 56. ovog zakona.

(6)          Protiv iješenja o oduzimanju iz stava (5) ovog člana može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema iješenja.

(7)          Na isto lovačko ili sportsko oružje mogu se izdati oružni listovi za najviše tri lica, uz ovjerenu saglasnost vlasnika oružja.

(8)          Lica iz člana 2. stav (3) ovog zakona oslobođena su obaveze iz stava (2) ovog člana, ali su dužna u roku iz stava (3) ovog člana dostaviti uvjerenje ili potvrdu poslodavca o radnopravnom statusu nadležnoj policijskoj upravi za upis u evidenciju oružja, a nadležna policijska uprava i za ova lica postupa u skladu sa odredbama st. (4) i (5) ovog člana."

 

Član 12.

(Izmjene člana 37.) U članu 37. st. (1), (5) i (6) mijenjaju se i glase: "(1) Oružje kategorije B se ne smije nositi bez oružnog lista niti prenositi bez odobrenja za držanje oružja.

(5)          Van lovišta ili strelišta, vatreno, lovačko i sportsko oružje mora se držati, odnosno nositi u futroli ili namjenskom koferu/torbi za oružje i ne smije biti napunjeno.

(6)          Prilikom prenošenja oružje ne smije biti napunjeno, odnosno metak ne smije biti u cijevi i mora se nalaziti u odgovarajućim futrolama, kutijama ili spremnicima za prijenos oružja."

 

Član 13.

(Izmjena člana 44.)

Ćetvrtak, 25. jula 2019.

U članu 44. stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Fizička lica, pravna lica i poduzetnici dužni su u službenim novinama oglasiti nestanak isprava o oružju, osim odobrenja za nabavljanje oružja i municije, a nadležna policijska uprava koja je izdala isprave o oružju, donosi iješenje kojim se isprava o oružju oglašava nevažećom." 

 

Član 14.

(Izmjena i dopune člana 46.)

(1)          U članu 46. naziv člana mijenja se i glasi:

"(Promjena prebivališta, ličnog imena, naziva ili sjedišta i gubitak državljanstva)"

(2)          Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

"(3) Kada fizičkom licu pravosnažnom odlukom prestane državljanstvo, dužno je u roku od 30 dana od pravosnažnosti odluke predati oružje i isprave o oružju nadležnoj policijskoj upravi, koja u navedenom slučaju postupa na način opisan u članu 56. ovog zakona sa napomenom da se u navedenom slučaju donosi iješenje o oduzimanju i deponovanju oružja zbog prestanka državljanstva.

(4) U slučaju promjene sjedišta pravnog lica nadležna policijska uprava iz koje se vrši odjava donosi zaključak u kojem se konstatuje promjena sjedišta pravnog lica i izvršava prenos nadležnosti u skladu s odredbama zakona kojim je regulisan upravni postupak."

 

Član 15.

(Dopuna člana 49.) U članu 49. dodaje se novi stav (8) koji glasi: "(8) Nadležna policijska uprava prati i redovno ažurira evidenciju vlasnika oružja u skladu sa prijavljenim podacima u centralnom registru IDDEEA i lokalnoj evidenciji JMB, prebivališta/boravišta i izdatih ličnih karti koja je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te u skladu sa pribavljenim podacima poduzima operativne radnje na terenu u cilju provodenja odredbi ovoga člana."

 

Član 16.

(Izmjena člana 51.) U članu 51. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Nadležna policijska uprava će donijeti iješenje o oduzimanju oružja i municije i isprava o oružju od fizičkog lica ako nastupi neki od slučajeva koji bi bili u suprotnosti s uvjetima utvrđenim u članu 10. stav (4) tač. a), c), d), e) i f), stav (5) tačka a) i stav (10), članu 11. st. (3) i (6) i članu 29. st. (3) i (5) ovog zakona."

 

Član 17.

(Izmjena člana 61.) U članu 61. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Ovlašteni prodavač oružja može prodavati municiju samo licima koja imaju važeću ispravu o oružju, a u roku od pet dana od dana prodaje dužan je o tome obavijestiti policijsku upravu koja je izdala važeću ispravu o oružju i dostaviti jedan primjerak fakture o kupoprodaji municije nadležnoj policijskoj upravi."

 

Član 18.

(Izmjena člana 65.) Član 65. mijenja se i glasi:

"Član 65.

(Uvjeti za osnivanje civilnog strelišta)

(1)          Za obavljanje sportske i druge djelatnosti civilna strelišta mogu osnovati: udruženja i savezi upisani u registar udruženja kod nadležnog organa uprave i pravna lica i poduzetnici koji imaju registrovanu djelatnost, a za to dobiju odobrenje nadležne policijske uprave.

(2)          Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (1) ovog člana, prilaže se:

a)            upotrebna dozvola za novoizgrađena strelišta, a za postojeća strelišta upotrebna dozvola ili zemljišnoknjižni izvadak,

b)           dokaz da lice ovlašteno za zastupanje u udruženju i savezu, odgovomo lice u pravnom licu, odnosno poduzetnik ispunjava uvjete iz člana 10. stav (4) ovog zakona, a lice koje neposredno rukuje oružjem ispunjava uvjete iz člana 10. st. (4) i (5) ovog zakona i

c) dokaz da udruženje, savez, pravno lice i poduzetnik ima pravo vlasništva ili pravo korištenja objekta (otvorenog i/ili zatvorenog).

(3)          Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na lovačka strelišta koja se upotrebljavaju za gađanje i isprobavanje lovačkog oružja svojih članova prema propisima o lovstvu.

(4)          Protiv iješenja nadležne poficijske uprave može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema iješenja.

(5)          Bliže odredbe o prostomim i tehničkim uvjetima civilnog strelišta, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar uz suradnju sa nadležnim ministarstvima."

 

Član 19.

(Izmjena člana 74.) Član 74. mijenja se i glasi:

"Član 74.

(Krivična djela)

(1)          Novčanom kaznom ili kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine kaznit će se za krivično djelo:

a)            ko bez odobrenja nabavi, drži ili nosi vatreno oružje kategorije B (čl. 10. i 20. ovog zakona), izuzev pravnih lica kada nabavljaju oružje kategorije B na osnovu člana 28. stav (4) ovog zakona,

b)           ko proda vatreno oružje kategorije B pravnom licu, poduzetniku ili fizičkom licu koji nemaju odobrenje za nabavljanje te vrste oružja (čl. 28. stav (4) i 61. stav (1), tačka a) ovog zakona), izuzev kada se vatreno oružje kategorije B prodaje pravnim licima na osnovu člana 28. stav (4) ovog zakona i

c)            ko drugom da pištolj ili revolver na poslugu (član 40. stav (1) ovog zakona) ili ko da na poslugu lovačko oružje ili sportsko vatreno oružje licu koje za tu vrstu oružja nema oružni list (član 40. stav (2) ovog zakona) i

(2)          Za krivična djela iz stava (1) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

(3)          U izvršenju zaštitne mjere iz stava (2) ovog člana za krivično djelo iz stava (1) tač. b) i c) ovog člana oduzima se oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja."

 

Član 20.

(Izmjena člana 75.) Član 75. mijenja se i glasi:

"Član 75.

(Novčane kazne i zaštitne mjere za prekršaje fizičkih lica)

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice:

a)            koje bez opravdanog razloga nosi hladno oružje najavnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objekti- ma, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima (član 7. stav (5) ovog zakona),

b)           koje ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oružja, koja može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja, a o tome ne obavijesti nadležnu policijsku upravu ili najbližu policijsku stanicu (član 14. stav (1) ovog zakona),

c)            koje u propisanom roku, nakon upućivanja na vanredni zdravstveni pregled, nadležnoj policijskoj upravi ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (član 14. stav (3) ovog zakona),

d)           koje u propisanom roku ne prijavi nabavku bitnih dijelova oružja nadležnoj policijskoj upravi ili ne preda nadležnoj policijskoj upravi zamijenjene tehnički ispravne dijelove vatrenog oružja koji se označavaju fabričkim brojem (član 23. stav (1) ovog zakona),

e)           član streljačke i lovačke organizacije koji spravlja municiju bez odobrenja nadležne policijske uprave ili istu stavlja u promet (član 25. st. (1) i (4) ovog zakona),

f)            koje zamijeni oružje za onu vrstu oružja za koju nema izdat oružni list (član 28. st. (1) i (2) ovog zakona), 

g)            koje bez odobrenja nadležne policijske uprave sakuplja staro oružje (član 33. stav (1) ovog zakona),

h)           koje preda ili proda staro oružje pravnom licu, poduzetniku i fizičkom licu koji nemaju odobrenje za sakupljanje starog oružja (član 33. stav (7) ovog zakona),

i)             koje osposobi staro oružje koje je onesposobljeno za upotrebu (član 33. stav (9) ovog zakona),

j) koje postupi protivno odredbama člana 36. ovog zakona, k) koje postupi protivno odredbama člana 37. ovog zakona, 1) koje postupi protivno odredbama člana 38. ovog zakona, m) koje postupi protivno odredbi člana 39. ovog zakona, n) koje posudi vazdušno oružje i oružje s tetivom maloljetnoj

osobi (član 42. stav (2) ovog zakona), o) koje prenosi sportsko oružje i pripadajuću municiju bez potvrde sportske streljačke organizacije (član 42. stav (3) ovog zakona),

p) koje postupi protivno odredbama člana 43. ovog zakona, r) koje postupi protivno odredbama člana 44. ovog zakona, s) koje ne obavijesti najbližu policijsku upravu, policijsku stanicu ili policijskog službenika u slučaju pronalaska oružja, municije i isprava o oružju ili o saznanju za sakriveno oružje, municiju i ispravu o oružju (član 45. stav (1) ovog zakona) i t) koje postupi protivno odredbi člana 48. stav (1) ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava (1), tač. a), c), f), g), h), i), j), k), 1), m), n), 0) , p), r), s) i t) ovog člana, pored novčane kazne, izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprava o oružju."

 

Član 21.

(Izmjena člana 76.)

Član 76. mijenja se i glasi:

"Član 76.

(Novčane kazne i zaštitne mjere za prekršaje fizičkih lica)

(1) Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice:

a)            koje u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oružja (član 18. stav (3) ovog zakona),

b)           koje nosi, koristi i rukuje s oružjem koje mu je povjereno u vrijeme kada ne vrši službu, ili iznese oružje van objekta odnosno prostora ili pravca kretanja transporta koji obezbjeđuje ili ne čuva na bezbjednom mjestu tako da ne onemogući pristup oružju neovlaštenim licima (član 21. stav (2) ovog zakona),

c)            koje nabavi municiju za oružje za koje nema izdat oružni list ili u propisanom roku ne prijavi nabavku municije, izuzev ukoliko je municija nabavljena na području Kantona Sarajevo (član 24. ovog zakona),

d)           koje u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadležnoj policijskoj upravi za registraciju oružja i izdavanje oružnog lista (član 27. stav (1) ovog zakona),

e)           koje u propisanom roku nadležnoj policijskoj upravi ne prijavi zamjenu vatrenog oružja, ne preda oružni list i ne podnese zahtjev za izdavanje novog oružnog lista (član 28. stav (3) ovog zakona),

f)            koje u propisanom roku ne prijavi prenos prava svojine na vatreno oružje (član 28. st. (5) i (6) ovog zakona),

g)            koje u propisanom roku o izvršenoj nabavci, prodaji ili predaji starog oružja ne obavijesti nadležnu policijsku upravu (član 33. stav (8) ovog zakona),

h)           koje u propisanom roku ne prijavi nadležnoj policijskoj upravi nabavljanje oružja kategorije C (član 34. stav (2) ovog zakona),

l)            prekršajno odgovomo maloljetno lice koje nabavi, drži i nosi oružje kategorije D protivno odredbama člana 35. ovog zakona, odnosno roditelj, usvojitelj ili staratelj maloljetnika koji nabavi, drži i nosi oružje kategorije D, protivno odredbama člana 35. ovog zakona, ako je počinjeni prekršaj maloljetnika posljedica propuštanja nadzora nad maloljetnikom, a bio je u mogućnosti vršiti takav nadzor,

j) koje ne vrati pravnom licu koje upravlja lovištem oružje odnosno neutrošenu količinu municije dobijenu na poslugu u odredenom roku ili ih upotrebljava, odnosno iznosi van određenog lovišta (član 41. stav (3) ovog zakona),

k) koje postupi protivno odiedbama člana 46. ovog zakona, 1) koje u propisanom roku ne obavijesti i ne preda na čuvanje nadležnoj policijskoj upravi oružje, municiju i oružni list u slučaju smrti vlasnika oružja i municije (član 49. stav (1) ovog zakona),

m) nasljednik oružja i municije koji u propisanom roku ne postupi u skladu s ovim Zakonom (član 49. stav (3) ovog zakona),

n) nasljednik oružja koji u propisanom roku nakon prodaje oružja isto ne odjavi kod nadležne policijske uprave (član 49. stav (6) ovog zakona) i

0)  fizičko lice koje ne vodi evidenciju iz člana 70. stav (8) ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava (1), tač. a), b), c), e), f) i i) ovog člana, pored novčane kazne, izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprava o oružju." Član 22.

(Izmjena člana 77.) Član 77. mijenja se i glasi:

"Član 77.

(Novčane kazne i zaštitne mjere za prekršaje pravnih lica i poduzetnika)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj:

a)            zdravstvena ustanova koja ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oružja, koja može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja, a o tome ne obavijesti nadležnu policijsku upravu ili najbližu policijsku stanicu (član 14. stav (1) ovog zakona),

b)           sportska streljačka, odnosno druga organizacija ili ustanova koja postupi suprotno odiedbama člana 16. ovog zakona,

c)            pravna lica i poduzetnici koja povjere nošenje oružja i municije licu koje nije određeno da neposredno vrši poslove zaštite i koje ne ispunjava uslove za nošenje oružja propisane ovim Zakonom (član 21. stav (1) ovog zakona) ili koje naredi ili dozvoli da lice kome je povjereno oružje radi vršenja poslova zaštite nosi to oružje suprotno odiedbama člana 21. stav (2) ovog zakona,

d)           pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi nabavku bitnih dijelova oružja nadležnoj policijskoj upravi (član 23. stav (1) ovog zakona),

e)           pravno lice i poduzetnik koji nabavi municiju za oružje za koje nema izdat oružni list ili u propisanom roku ne prijavi nabavku municije (član 24. ovog zakona),

f)            sportska streljačka i lovačka organizacija koja spravlja municiju bez odobrenja nadležne policijske uprave ili istu stavlja u promet (član 25. st. (1) i (4) ovog zakona),

g)            pravno lice i poduzetnik koji zamijene oružje za onu vrstu oružja za koju nema izdat oružni list (član 28. stav (2) ovog zakona),

h)           pravno lice i poduzetnik koji ne obavijesti u propisanom roku nadležnu policijsku upravu o prestanku potrebe za daljnjim držanjem oružja i municije (član 31. stav (2) ovog zakona),

1)            pravno lice i poduzetnik koji bez odobrenja nadležne policijske uprave sakuplja staro oružje (član 33. stav (1) ovog zakona),

j) pravno lice i poduzetnik koji proda ili preda staro oružje fizičkom ili pravnom licu ili poduzetniku koji nemaju odobrenje za sakupljanje starog oružja (član 33. stav (7) ovog zakona), 

k) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku o izvršenoj nabavci, prodaji ili predaji starog oružja ne obavijesti nadležnu policijsku upravu (član 33. stav (8) ovog zakona),

1) pravno lice i poduzetnik koji osposobi staro oružje koje je onesposobljeno za upotrebu (član 33. stav (9) ovog zakona),

m) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi nadležnoj policijskoj upravi nabavljanje oružja kategorije C (član 34. stav (2) ovog zakona), n) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 38. st. (8), (9), (10) i (11) ovog zakona, o) pravno lice koje upravlja lovištem koje postupi protivno odredbama člana 41. ovog zakona, p) streljačka organizacija koja postupi protivno odredbamačlana 42. ovog zakona, r) pravno lice i poduzetnik, streljačka organizacija i organizacija koja gazduje lovištem koji postupe protivno odredbama člana 43. stav (6) ovog zakona, s) pravno lice i poduzetnik koji postupe protivno odiedbama člana 44. ovog zakona, t) pravno lice i poduzetnik koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja, koji postupe protivno odredbama člana 57. ovog zakona, u) pravno lice i poduzetnik koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja, koji postupe protivno odredbama člana 58. ovog zakona, v) pravno lice i poduzetnik koji se bavi prometom oružja, bitnih dijelova oružja i municije, koji postupe protivno odredbama člana 60. stav (1) ovog zakona, z) ovlašteni prodavac oružja koji u propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o prodaji municije i ne dostavi jedan primjerak fakture o kupoprodaji municije nadležnoj policijskoj upravi (član 61. stav (2) ovog zakona), oružja kategorije C i bitnih dijelova oružja (član 61. stav (1) tačka b) ovog zakona), aa) ovlašteni prodavac oružja koji postupi protivno odredbi člana 62. ovog zakona, bb) pravno lice i poduzetnik koji se bavi posredovanjem u prometu oružja i municije bez odobrenja nadležne policijske uprave (član 64. stav (1) ovog zakona), cc) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 65. ovog zakona, dd) pravno lice i poduzetnik, osnivač civilnog strelišta, koji postupi protivno odredbama člana 67. ovog zakona i

ee) pravno lice i poduzetnik, osnivač civilnog strelišta, koji u propisanom roku ne uskladi svoj rad u skladu sa odredbama zakona i podzakonskog akta iz člana 63. stav (3) ovog zakona (član 69. ovog zakona).

(2)          Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 3.000,00 KM i odgovomo lice u pravnom licu i poduzetnik.

(3)          Za prekršaj iz stava (1) tač. b), c), f), g), i), j), 1), n), o), p), r), u), v), aa), bb), cc) i dd) ovog člana izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprava o oružju, a za prekršaje iz stava (1) tač. b), c), 1), n), o), p), t), u), v), aa), bb) i cc) izreći će se i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci."

 

Član 23.

(Izmjena člana 78.) Član 78. mijenja se i glasi:

"Član 78.

(Novčane kazne i zaštitne mjere za prekršaje pravnih lica i poduzetnika)

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj:

a)            lovačko udruženje (član 11. stav (4)) i sportska streljačka organizacija (član 11. stav (7) ovog zakona) koji u propisanom roku ne dostavi dokaz o prestanku članstva,

b)           pravno lice i poduzetnik koji ne izda posebnu potvrdu licu kojem povjeravaju oružje i koji ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o licu kojem je povjerila oružje (član 21. stav (3) ovog zakona),

c)            pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oružja (član 22. stav (3) ovog zakona),

d)           pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadležnoj policijskoj upravi za registraciju oružja i izdavanje odobrenja za držanje oružja i ne vodi evidenciju o nabavljenom oružju (član 27. stav (2) ovog zakona),

e)           pravno lice i poduzetnik koji propisanom roku ne prijavi zamjenu vatrenog oružja, odnosno ne preda odobrenje za držanje oružja i ne podnese zahtjev za izdavanje novog odobrenja za držanje oružja, (član 28. stav (3) ovog zakona),

f)            pravno lice ili poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi prenos prava svojine na vatreno oružje (član 28. st. (5) i (6) ovog zakona),

g)            pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 46. ovog zakona,

h)           imalac oružja koji postupi protivno odredbi člana 48. stav (1) ovog zakona,

i)             pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (član 60. stav (3) ovog zakona),

j) ovlašteni prodavač oružja koji proda municiju licu koje nema važeću ispravu o oružju (član 61. stav (2) ovog zakona),

k) ovlašteni prodavac oružja koji postupi protivno odredbi

člana 61. stav (3) ovog zakona, 1) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (član 64. stav (3) ovog zakona),

m) pravno lice, poduzetnik, sportska streljačka organizacija, lovačka organizacija, ovlašteni prodavac oružja i stručna ovlaštena organizacija koji ne vode propisane evidencije iz člana 70. ovog zakona.

(2)          Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM i odgovomo lice u pravnom licu i poduzetnik.

(3)          Za prekršaj iz stava (1) tač. d), h) i j) ovog člana izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprava o oružju, a za prekršaje iz stava (1) tačka j) izreći će se i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci."

 

Član 24.

(Dodaje se član 79a.)

Iza člana 79. dodaje se član 79a. koji glasi:

"Član 79a.

(Započeti postupci)

Postupci koji nisu pravomoćno okončani do momenta stupanja na snagu ovog zakona, a odnose se na odredbe iz člana 29. ovog zakona riješit će se u skladu sa odredbama ovog zakona."

 

Član 25.

(Dodaje se član 80a.)

Iza člana 80. dodaje se član 80a. koji glasi: 

"Član 80a.

(Provedbeni propis)

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona na prijedlog policijskog komesara, ministar će uskladiti propise iz člana 80. stav (1) od tačke a) do tačke i), kao i donijeti propis iz člana 65. stav (5) ovog zakona."

 

Član 26.

(Izmjena člana 83.)

U članu 83. u stavu (1) iza riječi: "ovog zakona" dodaju se riječi: "odgovarajućih provedbenih podzakonskih propisa iz člana 80. ovog zakona".

 

Član 27.

(Izmjena člana 84.)

U članu 84. u stavu (1) riječi: "31.12.2018." zamjenjuju se riječima: "01.07.2020.".

 

Član 28.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-02-28355/19      

15. jula 2019. godine

 

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo  

Elmedin Konaković, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

zakon

oružje

municija

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.