Pravilnik o izmjenama Pravilnika o objavi informacija na tržištu vrijed. papira

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o objavi informacija na tržištu vrijed. papira

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

06.09.2019. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 65/19 [6.9.2019.]

 

Na osnovu člana 10. tačka 9. i člana 11. stav 1. tačka 22. a u vezi sa članom 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 06/17) i članom 270. stav (1) tačka e) Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 620. sjednici, održanoj dana 29.08.2019. godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBJAVLJIVANJU INFORMACIJA I IZVJEŠTAVANJU NA TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

 

Član 1.

 

U Pravilniku o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/13), u članu 9. stav (1) tačka a) iza riječi "najkasnije do" zamjenjuju se riječi "30. aprila/travnja" sa riječima "posljednjeg dana februara/veljače", te u tački b) iza riječi "najkasnije do" zamjenjuju se riječi "31. augusta/kolovoza" sa riječima "31. jula/srpnja".
 

Član 2.

 

U članu 12. dodaje se stav (1) koji glasi:

"(1) Vrijeme objavljivanja dokumenta na web stranici je vrijeme kada je dokument elektronski kreiran i učinjen dostupnim (vidljivim) javnosti, pri čemu dato vrijeme mora biti transparentno prikazano i mora odgovarati stvarnom vremenu objave koje odgovara sistemski i automatski dodijeljenom vremenu od strane informacionog sistema koji je podrška objavljivanju."

Dosadašnji stavovi (1), (2) i (3) u članu 12. postaju stavovi (2), (3) i (4).
 

Član 3.

 

U članu 14. dodaje se stav (2) koji glasi:

"(2) U slučaju nastanka okolnosti u kojima emitent iz stava (1) ovog člana ne može osigurati kontinuirane uslove za objavljivanje i dostupnost izvještaja dužan je iste dostavljati berzi radi objavljivanja na web stranici berze."
 

Član 4.

 

U članu 23. iza riječi "proslijediti" zamjenjuju se riječi "profesionalnim posrednicima" sa riječima "ovlaštenim učesnicima", te iza riječi "objavljenim" zamjenjuju se riječi "tender ponudama za kupovinu vrijednosnih papira" sa riječima "ponudama za preuzimanje".
 

Član 5.

 

U članu 36. stav (3) mijenja se i glasi:

(3) Ovlašteni učesnik u obavljanju brokerskih i skrbničkih poslova je dužan dostavljati Komisiji i izvještaje o realiziranim nalozima po osnovu skrbništva koji minimalno sadrži informacije o broju naloga, datumu davanja naloga, datumu realizacije naloga, imenu i prezimenu/nazivu stvarnog davaoca naloga, tipu naloga, oznaci vrijednosnog papira, realizovanoj količini vrijednosnih papira, cijeni kupovine/prodaje, nazivu ovlaštenog učesnika za obavljanje brokerskih i skrbničkih poslova, i to do 5. tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
 

Član 6.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 01-02-1206/19
29. augusta 2019. godine
Sarajevo


Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine
Mr. sc. Hasan Ćelam, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

tržište vrijednosnih papira

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.