Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima

08.10.2019. 06:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 83, 08.10.2019.

 

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/94), donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Šestoj redovnoj sjednici, održanoj 27. septembra 2019. godine, a Vijeće naroda 7. oktobra 2019. godine konstatiralo da usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstituirajućeg naroda u Republici Srpskoj.

Broj: 01-020-3935/19

8. oktobra 2019. godine Banjaluka

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA

 

Član 1.

U Zakonu o javnim putevima ("Službeni glasnik Repu- blike Srpske", broj 89/13) u članu 2. u stavu 1. t. i) i j) mijenjaju se i glase:

"i) naselje je izgrađen, naseljen, prostorno i funkcional- no objedinjen dio naseljenog mjesta u kom su javni putevi izgrađeni sa uređenim trotoarom i ivičnjakom, pored kojeg je najmanje s jedne strane red kuća ili grupa zgrada i čije su granice obilježene saobraćajnim znakom za obilježavanje naselja,

j) naseljeno mjesto je prostorna jedinica koja obuhvaća jedno ili više naselja sa područjem koje pripada tom naselje- nom mjestu, čiji se naziv i teritorija uređuju posebnim pro- pisima i čija je teritorija označena saobraćajnim znakom za obilježavanje naseljenih mjesta,".

Član 2.

U članu 4. u stavu 5. riječi: "na osnovu zakupa" zamjenju- ju se riječima: "uz naknadu, na osnovu ugovora o zakupu".

Poslije stava 7. dodaje se novi stav 8, koji glasi:

"(8) Korisnik putnog zemljišta dužan je da zaključi ugo- vor i plaća naknadu iz stava 5. ovog člana.".

Član 3.

U članu 5. u stavu 1. poslije riječi: "svojini Republike" dodaju se zarez i riječi: "odnosno u svojini jedinice lokalne samouprave kada se radi o lokalnim putevima, ulicama u na- selju i nekategoriranim putevima".

Član 4.

U članu 16. u stavu 5. poslije riječi: "ulica u naselju" dodaju se zarez i riječi: "nekategoriranih puteva koji su upisani u javne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima".

U stavu 6. poslije riječi: "ulica u naselju" dodaju se zarez i riječi: ", nekategoriranih puteva koji su upisani u javne evi- dencije o nepokretnostima i pravima na njima".

Član 5.

Poslije člana 29. dodaju se novi čl. 29a. i 29b, koji glase: "Član 29a.

(1)          Autobusko stajalište na javnom putu, osim ulice u na- selju, obavezno se izgrađuje van kolovoza javnog puta, osim kada to nije moguće zbog uvjeta na terenu.

(2)          Autobusko stajalište iz stava 1. ovog člana gradi se na zahtjev nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, uz prethodno pribavljenu saglasnost upravljača puta.

(3)       U skladu sa potrebama jedinice lokalne samouprave za izgradnju autobuskih stajališta, upravljač puta prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javnog puta, utvrđuje lokacije autobuskih stajališta u okviru projektne dokumentacije za navedene radove.

(4)          Troškove izrade tehničke dokumentacije i izgradnje autobuskih stajališta snosi jedinica lokalne samouprave ili drugi investitor, uz prethodno pribavljenu saglasnost jedini- ce lokalne samouprave i upravljača puta.

(5)          Ministar donosi pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta.

Član 29b.

(1)          Na dijelu javnog puta, koji prolazi kroz naselje, može se na zajedničkim nosačima izgraditi javna rasvjeta i nisko- naponska mreža, na zahtjev investitora, uz prethodno priba- vljenu saglasnost upravljača puta.

(2)          Troškove izrade tehničke dokumentacije i izgradnje nosača iz stava 1. ovog člana snosi investitor. 

(3) Ministar donosi pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu nosača javne rasvjete i ni- skonaponske mreže na dijelu javnog puta.".

Član 6.

U članu 33. u stavu 6. riječ: "mogu" zamjenjuje se rije- čima: "obavezni su".

Član 7.

U članu 34. u stavu 2. poslije riječi: "pravnim licima" do- daju se riječi: "koja su registrirana, specijalizirana, tehnički opremljena i kadrovski osposobljena za poslove održavanja puteva kojima upravlja upravljač puta".

Član 8.

U članu 42. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"(1) Vanredni prijevoz je prijevoz vozilom, odnosno sku- pom vozila koja sama ili sa teretom posjeduju masu ili oso- vinsko opterećenje veće od dozvoljenog, odnosno dimenzije veće od propisanih.

(2) Rješenje kojim se odobrava vanredni prijevoz može se izdati ako stanje javnog puta i tehničke karakteristike omogućavaju sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja.".

U stavu 6. ispred riječi "Načelnik" broj: "(7)" zamjenjuje se brojem: "(6)".

Član 9.

U članu 43. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"(1) Kontrolu vanrednog prijevoza i mjerenje osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzije vozila na javnim putevi- ma obavlja upravljač puta, odnosno od njih ovlašćeno lice uz prisustvo saobraćajnog inspektora ili policijskog službenika.".

(2) Kontrolu i mjerenje iz stava 1. ovog člana upravljač puta može vršiti automatskim uređajima za vaganje".

U stavu 3. poslije riječi: "kontrolom" dodaju se riječi: "i mjerenjem".

U stavu 3. u tački a) poslije riječi: "a" dodaje se riječ: "vanredni".

Član 10.

U članu 51. u stavu 1. ispred riječi: "Građevinski" dodaje se broj 1 u obostranoj zagradi.

Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"(2) Zabranjeno je oštećivati put ili putni objekat i oštećivati ili otuđivati saobraćajnu signalizaciju, odnosno opremu puta.".

Član 11.

U članu 58. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"(2) Upravljač puta je obavezan da prije obavještavanja nadležnog organa iz stava 1. ovog člana preduzme sve pre- ventivne mjere i radnje s ciljem zaštite javnog puta.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 12.

Poslije člana 60. dodaju se novi čl. 60a, 60b, 60v. i 60g, koji glase:

"Član 60a.

(1)          Tuneli na javnim putevima koji su dio transevropske mreže, a čija dužina prelazi 500 metara obavezno ispunjava- ju određene tehničke i eksploatacione uvjete radi sigurnog odvijanja saobraćaja (u daljem tekstu: sigurnosni zahtjevi).

(2)          Sigurnosni zahtjevi primjenjuju se na projektiranje, izgradnju, održavanje, upotrebu tunela iz stava 1. ovog člana, na stručne službe i radnike u tunelu s ciljem zaštite ljudskih života, životne sredine i tunela kao objekta.

(3)          Ministar donosi pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima koje obavezno ispunjavaju tuneli iz stava 1. ovog člana.

Član 60b.

(1)          Upravljač puta je zadužen za upravljanje tunelima i uspostavljanje sigurnosnih zahtjeva u tunelima i za preduzi- manje svih nužnih radnji za zadovoljenje sigurnosnih zah- tjeva za tunele u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: upravnik tunela).

(2)          Upravnik tunela dužan je da osigura izradu neovisnih projekata mapiranja rizika kojima se utvrđuju svi faktori koji utiču na sigurnost saobraćaja u tunelu, a naročito karakteri- stike saobraćajnog toka i prognozirani dnevni broj teretnih vozila.

(3)          Projekat iz stava 2. ovog člana dostavlja se Ministarstvu.

(4)          Ministar donosi pravilnik o načinu upravljanja tune- lom.

Član 60v.

(1)          Upravnik tunela dužan je da imenuje službenika za sigurnost za svaki tunel na javnom putu kojim upravlja.

(2)          Službenik iz stava 1. ovog člana je neovisan pri dono- šenju svih odluka o pitanju sigurnosti u tunelu.

(3)          Službenik za sigurnost u tunelu dužan je da:

a)            usklađuje djelovanje sa subjektima sistema zaštite i spasavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanred- ne situacije,

b)           učestvuje u pripremi planova i programa razvoja si- stema zaštite i spasavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije,

v) učestvuje u definiranju sigurnosnih zahtjeva prilikom projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja tunela i

g) učestvuje u sistemu zaštite i spasavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije, uzimajući u obzir sigurnosne zahtjeve u tunelu.

Član 60g.

(1)          Upravnik tunela dužan je da o saobraćajnoj nezgodi u tunelu, odnosno oštećenju tunela koje utiče na sigurno odvi- janje saobraćaja, bez odgađanja, sačini izvještaj, a najkasnije 15 dana od dana kada se saobraćajna nezgoda dogodila, od- nosno kada je nastalo oštećenje tunela.

(2)          Izvještaj iz stava 1. ovog člana dostavlja se Ministar- stvu i subjektima sistema zaštite i spasavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije.

(3)          Upravnik tunela izrađuje godišnji izvještaj o vrstama, uzrocima i razmjerama vanrednih događaja i vanrednih situa- cija u tunelima, o preduzetim mjerama i aktivnostima sistema zaštite i spasavanja i o procjenama daljeg razvoja situacije, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije.

(4)          Izvještaj iz stava 3. ovog člana dostavlja se Ministar- stvu svake godine do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.".

Član 13.

Član 66. mijenja se i glasi:

"(1) Cestarina iz člana 63. stav 2. tačka b) ovog zakona ne plaća se za:

a)            vozila ministarstava unutrašnjih poslova u BiH,

b)           specijalna vozila namijenjena za prijevoz bolesnih ili povrijeđenih lica i opremljena specijalnom opremom za tu namjenu, registrirana u BiH,

v) specijalna vozila opremljena nadogradnjom sa opre- mom za gašenje požara registrirana u BiH,

g) vozila oružanih snaga BiH i

d) vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza, koja su određena zakonom kojim se uređuje sigurnost sao- braćaja na putevima.

(2) Za vozila iz stava 1. ovog člana upravljač puta ne izdaje odobrenje.

 

Upravljač puta može osloboditi, u skladu sa propisa- nim uvjetima, plaćanja cestarine iz člana 63. stav 2. tačka b) ovog zakona sljedeća vozila:

a)           civilne zaštite, koja imaju oznaku civilne zaštite, a re- gistrirana su u BiH,

b)           crvenog krsta, koja su registrirana u BiH,

v)          Auto-moto saveza Republike Srpske,

g)           sudske policije, koja imaju oznaku sudske policije, a koja su registrirana u Republici Srpskoj,

d)           kazneno-popravnih ustanova registriranih u Republici Srpskoj,

đ)           diplomatskih i konzularnih predstavništava, u skladu sa međunarodnim sporazumom na bazi reciprociteta,

e)          upravljača puta, koja su u funkciji organiziranja i na- plate cestarine, u skladu sa odlukom nadležnog organa pre- duzeća,

ž)         prijevoz lica i stvari, u okviru domaćih ili međuna- rodnih humanitarnih akcija, u slučaju proglašenja vanrednog stanja ili prirodne nepogode,

z)         klasificirana kao putnička vozila i koja su registrirana u BiH na lica oboljela od rijetkih bolesti ili lica sa utvrđenim invaliditetom sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno lica kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata, odnosno na njihove zakonske zastupnike, roditelje sa produženim roditeljskim staranjem, staratelje ili usvojioce, u skladu sa posebnim zakonskim propisima, a koji prevoze ova lica i

i)           koja su registrirana u BiH na udruženja i saveze orga- nizacija lica sa invaliditetom.

(4)         Vozila iz stava 3. tačka z) ovog člana ne mogu se koristiti u komercijalne svrhe.

(5)        Cestarinu iz člana 63. stav 2. tačka b) ovog zakona ne plaćaju pripadnici međunarodnih mirovnih snaga u BiH koji upravljaju vozilom, uz obavezu pokazivanja na naplat- nom mjestu originalne identifikacione kartice međunarodnih mirovnih snaga.

(6)          Upravljač puta može, uz saglasnost Vlade, odobriti sti- mulativne modele plaćanja za elektronsku naplatu cestarine.".

Član 14.

U članu 70. u tački đ) poslije riječi: "na putevima" doda- ju se zarez i nova tačka e), koja glasi:

"e) korištenja putnog zemljišta".

Član 15.

U članu 72. u stavu 1. u tački d) poslije riječi: "(član 31. stav 2)" dodaju se zarez i nove t. đ), e), ž), z), i), j) i k), koje glase:

"đ) sporazumom ne definira nadležnosti i obaveze o odr- žavanju i zaštiti puta (član 33. stav 6),

e) ne zaštiti javni put (član 40),

ž) izda saglasnost za gradnju zgrada, postavljanje postro- jenja i uređaja, gradnju drugih objekata na udaljenosti koja je manja od propisane (član 54),

z) ne obavijesti nadležni organ ili ne preduzme sve pre- ventivne mjere i radnje s ciljem zaštite javnog puta (član 58. st. 1. i 2),

i) ne uspostavi sigurnosne zahtjeve u tunelima, ne predu- zme radnje za zadovoljenje sigurnosnih zahtjeva za tunele, ne osigura izradu neovisnih projekata mapiranja rizika (član 60b. st. 1. i 2),

j) ne imenuje službenika za sigurnost za svaki tunel (član 60v. stav 1),

k) ne sačini izvještaj o saobraćajnoj nezgodi u tunelu, od- nosno oštećenju tunela ili ne sačini godišnji izvještaj ili go- dišnji izvještaj ne dostavi Ministarstvu do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu (član 60g. st. 1, 2. i 3)".

Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"(3) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kaznit će se i fizičko lice nadležno za poslove zaštite javnog puta ili službenik za sigurnost u tunelima ako:

a)  ne obavijesti nadležni organ ili ne preduzme sve pre- ventivne mjere i radnje s ciljem zaštite javnog puta (član 58. st. 1. i 2) i

b)  ne uskladi djelovanje sa subjektima sistema zaštite i spasavanja ili ne učestvuje u pripremi planova i programa ra- zvoja sistema zaštite i spasavanja ili ne učestvuje u definiranju sigurnosnih zahtjeva prilikom projektiranja, izgradnje, rekon- strukcije i održavanja tunela ili ne učestvuje u sistemu zaštite i spasavanja (član 60v. stav 3).".

Član 16.

U članu 73. u stavu 1. poslije tačke z) dodaje se nova tačka i), koja glasi:

"i) ošteti put ili putne objekte, ili ošteti ili otuđi saobra- ćajnu signalizaciju ili opremu puta (član 51. stav 2),".

Dosadašnje t. i), j), k), l), lj), m), n) i nj) postaju t. j), k), D^ l^ mX nX nj) i. o).

U stavu 3. riječi: "od v) do nj)" zamjenjuju se riječima: "od v) do o)".

Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"(4) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM ka- znit će se korisnik putnog zemljišta ako ne zaključi ugovor ili ne plaća naknadu (član 4. stav 8).".

Član 17.

U članu 74. u tački b) poslije riječi: "(član 43. stav 3)" dodaju se zarez i nova tačka v), koja glasi:

"v) vrši isporuku robe drugim korisnicima vozilom koje je opterećeno preko dozvoljenog osovinskog opterećenja, ili vozilom ili skupom vozila koja po dimenzijama, odno- sno najvećoj dozvoljenoj masi prelaze najveće dozvoljene dimenzije, odnosno masu propisanu normama i propisima kojima se uređuje ova oblast (član 43)".

Član 18.

Poslije člana 76. dodaje se novi član 76a, koji glasi: "Član 76a.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a)            Pravilnik o uvjetima za izgradnju i upotrebu autobu- skih stajališta (član 29a. stav 5),

b)           Pravilnik o uvjetima za izgradnju i upotrebu nosača javne rasvjete i elektrovodova na javnom putu (član 29b. stav 3),

v) Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (član 60a. stav 3),

g) Pravilnik o načinu upravljanja tunelom (član 60b. stav 4).".

Član 19.

Poslije člana 77. dodaje se novi član 77a, koji glasi: "Član 77a.

Upravljač puta, nadležni organ jedinice lokalne samo- uprave i upravljač graničnog prijelaza dužni su da, u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, zaključe sporazum iz člana 33. stav 6. ovog zakona.".

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-928/19   

27. septembra 2019. godine       

Banjaluka   

 

Predsjednik  

Narodne skupštine

Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

javni putevi

zakon

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.