Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o radu

Legislativa

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o radu

Ovim pravilnikom bliže se propisuje oblik, sadržaj i druga pitanja u vezi sa ugovorom o radu koji se zaključuje između Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i policijskog službenika.

07.11.2019. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 44/19, 07.11.2019.

 

Na osnovu čl. 21. stav (2) tačka e) i 23. stav (3) tačka d) Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/16, 26/19 i 31/19), čl. 127. tačka j) i 65. stav (2) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18 i 26/19), na prijedlog policijskog komesara, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O RADU


 

Član 1. (Predmet)

 

Ovim pravilnikom bliže se propisuje oblik, sadržaj i druga pitanja u vezi sa ugovorom o radu koji se zaključuje između Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Uprava policije) i policijskog službenika.
 

Član 2. (Ugovor o radu)

 

(1) Ugovor o radu zaključuje se u pisanoj formi.

(2) Ugovorom o radu između Uprave policije i policijskog službenika zasniva se radni odnos i uređuju međusobna prava i obaveze.

 

Član 3. (Osnovni elementi ugovora o radu)

 

Ugovor o radu sadrži sljedeće podatke:

a) naziv i sjedište Uprave policije;

b) ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište policijskog službenika;

c) čin policijskog službenika;

d) datum početka rada, odnosno zasnivanja radnog odnosa i trajanje ugovora;

e) organizaciona jedinica, radno mjesto, odnosno poslovi i radni zadaci na koje se policijski službenik raspoređuje;

f) dužina i raspored radnog vremena;

g) odmori u toku radnog dana i u toku rada;

h) plaća, dodaci na plaću, naknade, ovlaštenja, način i period isplate;

i) prava, obaveze i odgovornosti policijskog službenika koja proističu iz zakona, podzakonskih akata, i drugih općih akata i ugovora o radu;

j) prava i obaveze Uprave policije prema policijskom službeniku,

k) druge podatke koji su u vezi sa radom i uslovima rada koji su utvrđeni zakonom, podzakonskim aktima ili općim aktima Uprave policije.

 

Član 4. (Nastanak prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa)

 

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa nastaju na dan kada policijski službenik počne raditi na osnovu zaključenog ugovora o radu.
 

Član 5. (Obrazac ugovora o radu)

 

Ugovor o radu između Uprave policije i policijskog službenika zaključuje se prema Obrascu ugovora o radu koji je sastavni dio ovog pravilnika.
 

Član 6. (Primjena ugovora o radu u slučaju donošenja novih propisa)

 

U slučaju da nakon zaključenja ugovora o radu dođe do izmjene ili dopune ili donošenja novih propisa koji su predmet ugovora o radu, primjenjuju se odredbe tih propisa.
 

Član 7. (Ravnopravnost spolova)

 

Gramatička terminologija u ovom pravilniku podrazumijeva uključivanje oba spola.
 

Član 8. (Prestanak primjene propisa)

 

Ovim pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik o obliku i sadržaju Ugovora o zaposlenju broj 01-27/07 od 08.01.2007. godine.
 

Član 9. (Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01/2-05-8984
30. oktobra 2019. godine
POLICIJSKI SLUŽBENIK

 


Ministar
Admir Katica, s. r.
POLICIJSKI KOMESAR

 

 

 

Obrazac - Ugovor o radu
 

UGOVOR O RADU
 

Zaključen između:

1. Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Uprava policije) sa sjedištem u Sarajevu u ul. _____________, koju zastupa policijski komesar kao poslodavac,

i

2. _____________ (____________) ___________, JMB________________, kao zaposlenik (u daljem tekstu: policijski službenik).

Ugovorne strane su se sporazumjele o slijedećem:

 

Član 1.

 

Zaključivanjem ovog ugovora između ugovornih strana zasniva se radni odnos na neodređeno vrijeme.
 

Član 2.

 

Policijski službenik stupa na rad u Upravi policije dana _________, u činu__________, IV stepenom stručne spreme / ili u činu _____________, sa završenom __________ (navesti vrstu visoke stručne spreme u skladu sa članom 52. stav (1) tačka c) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18 i 26/19)), na radno mjesto ________________________, o čemu se donosi posebno rješenje nakon zaključenja ovog ugovora shodno odredbama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18 i 26/19), (u daljem tekstu: Zakon).

Stupanjem na rad policijski službenik obavezan je da obavi probni rad u trajanju od 12 mjeseci, koji obuhvata uvođenje u posao i radni period, kad policijski službenik vrši redovne policijske dužnosti i odgovornosti radnog mjesta na koje je raspoređen.

Policijskom službeniku koji zadovolji na probnom radu potvrđuje se zapošljavanje u Upravi policije, a u slučaju da je ocjena probnog rada "ne zadovoljava", policijskom službeniku prestaje ugovor o radu u skladu sa članom 17. ovog ugovora.

 

Član 3.

 

U toku trajanja radnog odnosa, ukoliko to zahtijevaju interesi Uprave policije, policijski službenik se može interno premjestiti i rasporediti na drugo radno mjesto, a uz njegovu saglasnost isti se može privremeno premjestiti u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini, uključujući i upućivanje na rad van područja Bosne i Hercegovine, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu ovo pitanje.
 

Član 4.

 

Sedmično radno vrijeme policijskog službenika je 40 sati sedmično, što ne uključuje odmor u toku radnog dana propisan važećim zakonima, a dužinu i raspored radnog vremena, uključujući odmor u toku radnog dana, dnevni i sedmični odmor, policijski službenik će koristiti u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu oblast.
 

Član 5.

 

Za rad po ovom ugovoru policijski službenik ima pravo na plaću, dodatke i ostale naknade propisane Zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Isplata plaća i naknada plaća, kao i pripadajućih poreza i doprinosa, vršit će se mjesečno za prethodni mjesec u skladu sa propisima koji regulišu način i rokove isplate plaća zaposleni- cima budžetskih korisnika Kantona Sarajevo.

 

Član 6.

 

Policijski službenik i Uprava policije su saglasni da se plaća može umanjiti zbog utvrđene disciplinske ili materijalne odgovornosti.
 

Član 7.

 

Policijski službenik ima pravo na godišnji odmor, a trajanje, vrijeme i način korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se rješenjem po odredbama Zakona.

Policijski službenik ima pravo na plaćeno i neplaćeno odsustvo u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom i podzakonskim aktima.

 

Član 8.

 

Policijski službenik ima pravo na staž osiguranja s uvećanim trajanjem (beneficirani staž) propisan Zakonom.
 

Član 9.

 

Policijski službenik pri vršenju svojih dužnosti rukovodit će se opštim interesom, te naročito služiti i pomagati javnosti.

Policijski službenik bit će nepristrasan, te će izbjegavati aktivnosti ili propuste koji su nespojivi sa dužnostima ili koji krše dužnosti regulirane Zakonom.

Policijski službenik uvijek će se uzdržavati od javnog ispoljavanja političkih uvjerenja, a od javnog ispoljavanja vjerskih uvjerenja dok je na dužnosti.

Policijski službenik neće tražiti niti prihvatati za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, korist, uslugu ili kakvu drugu naknadu, osim onih dozvoljenih Zakonom.

Policijski službenik će i tokom i izvan radnog vremena djelovati na način koji odgovara interesu i ugledu policijskog organa.

Policijski službenik će se pridržavati zakonito izdatih naredbi po hijerarhijskoj liniji rukovođenja kao i svih drugih dužnosti propisanih Zakonom i podzakonskim aktima.

Policijski službenik u vršenju svojih zadataka će se rukovoditi principima utvrđenim u etičkom kodeksu za policijske službenike koji donosi policijski komesar.

Policijski službenik je dužan da poslove i zadatke provođenja zakona, zaštite života i lične sigurnosti građana, sprečavanja izvršenja krivičnih djela i hvatanja njihovih počinilaca, kao i poslove i zadatke održavanja javnog reda i mira, vrši u svakoj prilici bez obzira da li se nalazi na službenoj dužnosti i da li mu je to posebno stavljeno u zadatak.

U slučaju preduzimanja mjera i radnji iz prethodnog stava ovog člana policijskom službeniku pripadaju sva prava i ovlaštenja policijskog službenika koji se nalazi na službenoj dužnosti.

 

Član 10.

 

Policijski službenik će čuvati kao tajne sve povjerljive podatke i materijale do kojih dođe, osim kada zakonske odredbe zahtijevaju drugačije.

Policijski komesar može iz valjanog razloga ili po zahtjevu ovlaštenog organa osloboditi sadašnjeg ili bivšeg policijskog službenika obaveze čuvanja tajnosti podataka u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka.

Obaveza čuvanja tajnih podataka i materijala iz prvog stava ovog člana se nastavlja i nakon prekida radnog odnosa policijskog službenika.

 

Član 11.

 

Rad policijskog službenika se ocjenjuje najmanje jednom godišnje na osnovu Zakona i podzakonskog akta koji reguliše ovo pitanje.
 

Član 12.

 

Policijski službenik ne može zauzimati položaj, vršiti funkciju ili aktivnost nespojivu sa njegovim službenim dužnostima, a posebno: ne može vršiti javnu izbornu dužnost niti biti nosilac bilo kakve izvršne funkcije koja podrazumijeva imenovanje od strane bilo kojeg tijela vlasti na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini, osim imenovanja na poziciju rukovodioca i zamjenika rukovodioca policijskih organa u Bosni i Hercegovini, ne može obavljati nikakvu dodatnu aktivnost uz naknadu osim naučnog i pedagoškog rada, rada u umjetničkim, sportskim, humanitarnim i drugim organizacijama čija djelatnost nije u sukobu sa interesima službe, uz prethodno odobrenje policijskog komesara, ne može biti član političke stranke niti slijediti uputstva političkih stranaka, niti biti predložen od političke stranke za imenovanje na bilo koju izvršnu funkciju, niti u policijskoj uniformi prisustvovati skupovima političkih stranaka ili drugim političkim skupovima, osim ukoliko je na dužnosti, ne može davati javne izjave niti na drugi način javno komentirati rad policijskog organa bez odobrenja policijskog komesara.

Po sticanju statusa policijskog službenika, policijski službenik, u skladu sa Zakonom, daje sve informacije o funkcijama i djelatnostima koje vrši, kao i podatke o imovini kojom raspolaže u formi izjave ovjerene od strane nadležnog organa, a u skladu sa važećim propisima. Svi podaci iz ovog člana pohranjuju se u kadrovskoj evidenciji policijskog organa u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka.

 

Član 13.

 

Ugovorne strane su saglasne da se omogući sloboda sindikalnog udruživanja u skladu sa zakonskim propisima.
 

Član 14.

 

Uprava policije se obavezuje da će policijskog službenika snabdijevati pripadajućom uniformom, opremom, naoružanjem, radnim prostorom i sredstvima rada, drugim potrepštinama i uslugama koje su primjerene tom radnom mjestu i prikladne za obavljanje njegovih dužnosti, u skladu važećim propisima koji regulišu ovu oblast.
 

Član 15.

 

Policijski službenik podliježe disciplinskoj odgovornosti za povrede službene dužnosti, nastale kao rezultat njegove krivice, te materijalnoj odgovornosti za štetu koju prouzrokuje namjerno ili iz krajnje nepažnje tokom obavljanja dužnosti.
 

Član 16.

 

Policijski službenik može ovaj ugovor otkazati pismenim putem, bez obaveze navođenja posebnog razloga za otkaz.
 

Član 17.

 

Policijskom službeniku će prestati radni odnos u slučajevima propisanim u odredbama Zakona koje se odnose na osnove prestanka radnog odnosa.
 

Član 18.

 

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove oko prava i dužnosti utvrđenih ovim ugovorom rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazuma ne dođe, da spor rješava nadležni sud prema sjedištu Uprave policije.
 

Član 19.

 

Policijski službenik je saglasan da Uprava policije može vršiti obradu njegovih ličnih podataka u preduzimanju nadležnih poslova, a za vrijeme trajanja ugovora o radu.
 

Član 20.

 

U svemu što nije regulisano ovim ugovorom, primjenjivat će se važeći Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, kolektivni ugovor, te ostali zakonski i podzakonski akti kojima se uređuju prava i obaveze policijskih službenika.
 

Član 21.

 

Ovaj ugovor sačinjen je u tri istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava policijski službenik, a dva primjerka Uprava policije.

Datum:______________

Broj: _______________

 

M P

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

ugovor o radu

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.