Pravilnik o javnim nabavkama

Legislativa

Pravilnik o javnim nabavkama

Pravilnikom o javnim nabavkama Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo utvrđuje se: planiranje javnih nabavki, osnovni elementi plana javnih nabavki, istraživanje tržišta, predmet istraživanja tržišta i način korištenja podataka dobijenih istraživanjem tržišta, komisija za javne nabavke, obaveze i ovlaštenja komisije za javne nabavke

14.11.2019. 11:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 45/19 [14.11.2019.]

 

Na osnovu člana 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon), Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/19) od 04.07.2019. godine (u daljem tekstu: Uredba) i člana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O JAVNIM NABAVKAMA

 

I - OPŠTE ODREDBE
 

Član 1. (Predmet Pravilnika)
 

Pravilnikom o javnim nabavkama Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo utvrđuje se: planiranje javnih nabavki, osnovni elementi plana javnih nabavki, istraživanje tržišta, predmet istraživanja tržišta i način korištenja podataka dobijenih istraživanjem tržišta, komisija za javne nabavke, obaveze i ovlaštenja komisije za javne nabavke, okončanje rada komisije za javne nabavke, službenik za javne nabavke, edukacija i stručno usavršavanje službenika za javne nabavke, određivanje vrijednosnih razreda, procijenjena vrijednost javnih nabavki, kriterij za dodjelu ugovora, podjela predmeta javne nabavke na lotove, vrste postupaka za dodjelu ugovora o nabavci, izbor postupka nabavke, otvoreni postupak, ograničeni postupak, pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci, pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za robe, usluge i radove, takmičarski dijalog, konkurentski zahtjev, direktni sporazum, provođenje postupaka koji se odnose na usluge iz Anex-a II dio B, obavještenja o nabavci, objavljivanje obavještenja, prethodno informacijsko obavještenje, način određivanja rokova, redovni rokovi, skraćeni rokovi, ostali rokovi, izrada tenderske dokumentacije, sadržaj tenderske dokumentacije, dostupnost tenderske dokumentacije, pojašnjenje tenderske dokumentacije, obavezno produženje roka za dostavljanje ponuda/zahtjeva za učešće, uslovi za početak postupka javne nabavke, donošenje odluke o pokretanju postupka nabavke, dostavljanje ponuda, način dostavljanja dokumenata koji su zajednički za više lotova, sadržaj ponude, period važenja ponude, garancija za ozbiljnost ponude, garancija za uredno izvršenje ugovora, garancija za kvalitet ponuđenih roba, usluga i radova, alternativne ponude, neblagovremene ponude, zapisnik o zaprimanju ponuda, otvaranje ponuda, sadržaj zapisnika sa otvaranja ponuda, poređenje ponuda, ocjena blagovremeno pristiglih ponuda, sadržaj zapisnika sa pregledu i ocjeni ponuda, preporuka za izbor najpovoljnijeg ponuđača, odluka o izboru i odluka o poništenju postupka javne nabavke, obavještenje o poništenju/izboru najpovoljnijeg ponuđača, E-aukcija i način provođenja E-aukcije, priprema ponuda, način dostavljanja ponuda, obrazac za cijenu ponude, način određiva- nja cijene, valuta ponude, neprirodno niske cijene, preferen- cijalni tretman domaćeg, obrazloženje o preferencijalnom tretmanu domaćeg, obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača, zaključivanje ugovora o nabavci, način zaključivanja ugovora o nabavci, ugovor o javnoj nabavci, okvirni sporazum, izvještaj o provedenom postupku nabavke, način zaključivanja i dostavljanje ugovora o javnoj nabavci, komunikacija, kvantitativni i kvalitativni prijem roba, usluga ili radova, zapisnik o prijemu roba, usluga ili radova, zapisnik o reklamaciji, provjera ugovorenih uslova, realizacija sredstava finansijskog obezbjeđenja, otklanjanje grešaka u garantnom roku, izmjena ugovora o javnoj nabavci, izvještaj o izvršenju ugovora o javnoj nabavci, imenovanje lica u fazi izvršenja ugovora, postupanje ministarstva u smislu kontrole javnih nabavki od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sara- jevo, aneksi iz Uredbe, objedinjene javne nabavke (zajedničke javne nabavke, obaveze ministarstva u slučaju potpisivanja sporazuma o zajedničkim javnim nabavkama, nabavke u ime drugog ugovornog organa, centralni nabavni organ), pravna zaštita (način izjavljivanja žalbe i postupanje po žalbi, rokovi za izjavljivanje žalbe), aneksi iz Uredbe, stupanje na snagu Pravilnika.
 

DIO II - PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

 

Član 2. (Plan javnih nabavki)

 

(1) Plan javnih nabavki se priprema na osnovu potreba za robama, uslugama ili radovima i donosi se za svaku budžetsku godinu u roku od 60 dana od dana usvajanja Budžeta za tekuću budžetsku godinu i objavljuje na web stranici ministarstva;

(2) Osnov za planiranje javnih nabavki je Dokument okvirnog budžeta/DOB (trogodišnji plan) sa budžetom za narednu godinu, a plan javnih nabavki se donosi nakon usvajanja budžeta za tekuću godinu;

(3) Procedura do donošenja plana javnih nabavki podrazumijeva dostavljanje pismenih prijedloga o potrebnim javnim nabavkama od strane organizacionih jedinica ministarstva, a prema instrukciji ministra;

(4) Nakon objedinjavanja potreba, ministar donosi odluku o utvrđivanju plana javnih nabavki;

(5) U slučaju potrebe za hitnim i dodatnim nabavkama, koje nisu predviđene planom javnih nabavki, ministar donosi posebnu odluku o izmjeni plana javnih nabavki, te se izmijenjeni plan javnih nabavki objavljuje na web stranici Ministarstva prije donošenja odluke o pokretanju hitne i dodatne nabavke.
 

Član 3. (Osnovni elementi Plana javnih nabavki)

 

(1) Plan javnih nabavki sadrži:

1. Predmet javne nabavke,

2. šifru Jedinstvenog riječnika javnih nabavki (JRJN),

3. vrstu postupka koji će se provoditi po pojedinačnim nabavkama,

4. procijenjenu količinu potrebne nabavke,

5. procijenjenu vrijednost pojedinačnih javnih nabavki,

6. okvirni datum početka pokretanja postupka javne nabavke,

7. okvirni datum okončanja javne nabavke (potpisivanja ugovora o javnoj nabavci),

8. izvor finansiranja svakog pojedinačnog postupka nabavke (stavka u budžetu za određenu namjenu),

(2) Plan javnih nabavki se dijeli na tri cjeline:

1. nabavka roba,

2. nabavka usluga,

3. nabavka radova.
 

Član 4. (Istraživanje tržišta)

 

(1) Istraživanje tržišta i prikupljanje podataka za potrebe pripreme javnih nabavki vrši se kontinuirano, kako bi se obezbijedila sigurnost, ekonomičnost i kvalitet prilikom provođenja procedura javnih nabavki i odabira najpovoljnijeg/ih ponuđača;

(2) Istraživanje se vrši na dva načina:

1. kontinuirano istraživanje tržišta za potrebe svakodnevnog operativnog poslovanja korištenjem "Baze podataka o javnim nabavkama za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo";

2. specijalno istraživanje tržišta prije samog pokretanja složenih javnih nabavki.
 

Član 5. (Predmet istraživanja tržišta i način korištenja podataka dobijenih istraživanjem tržišta)

 

(1) Istraživanje tržišta odnosi se na:

1. istraživanje predmeta javne nabavke (istraživanje ponuda na tržištu, cijena potrebnih roba, usluga i radova, kvalitet, rokove isporuke i dr.),

2. istraživanje dobavljača i njihovih tehničkih i profesionalnih sposobnosti,

3. istraživanje činilaca koji mogu imati uticaja na stanje i kretanje na tržištu nabavke (zakonski propisi, razvoj nauke, tehnička dostignuća i sl.);

(2) Podaci dobijeni istraživanjem tržišta koristiće se isključivo u javnim nabavkama, te će se staviti na raspolaganje svim javnim i privrednim subjektima objavom u Bazi podataka;

(3) Ukoliko se ukaže potreba za korištenjem podataka u druge svrhe, tražit će se saglasnost ugovornog organa koji je istražio tržište i prikupio i objavio podatke;

(4) Dokumenti nastali tokom istraživanja tržišta za konkretnu nabavku, arhiviraće se zajedno sa ostalom dokumentacijom o predmetnoj nabavci u skladu sa propisima koji se odnose na ovu oblast.
 

DIO III - KRITERIJ ZA IMENOVANJE KOMISIJE ZA JAVNU/E NABAVKU/E, OBAVEZE I OVLAŠTENJA KOMISIJE ZA JAVNU/E NABAVKU/E

 

Član 6. (Komisija za javne nabavke)

 

(1) Ministar imenuje komisiju za javne nabavke donošenjem odluke/rješenja;

(2) Ministar može imenovati komisiju za svaki postupak javne nabavke posebno, odnosno može imenovati jednu komisiju koja će provoditi sve postupke planiranih javnih nabavki;

(3) Za predsjednika i većinu članova komisije imenuju se zaposlenici ministarstva koji pored moralnih kvaliteta posjeduju i stručne sposobnosti i znanje. Jedan od članova komisije iz reda zaposlenika je službenik koji obavlja poslove provođenja i praćenja javnih nabavki i poznaje propise o javnim nabavkama BiH;

(4) Ministar u komisiju može imenovati i jednog eksperta sa Liste eksperata iz člana 4. Uredbe. Ukoliko vrijednost javne nabavke prelazi iznose iz člana 14. stav (2) i (3) Zakona, ministar u komisiju obavezno imenuje jednog eksperta sa Liste eksperata, i u tom slučaju će donijeti posebnu odluku o imenovanju;

(5) Izuzetno iz stava (4) ovog člana, ukoliko na listi eksperata nema eksperta za konkretni predmet javne nabavke, ministar može za taj predmet javne nabavke imenovati lice koje nije na Listi eksperata, a koje posjeduje stručno znanje iz oblasti predmeta javne nabavke, takođe posebnom odlukom o imenovanju;

(6) Sekretar komisije vrši sazivanje sastanaka, vođenje zapisnika, distribuciju pismena, izradu preporuka donesenih od strane komisije za nabavke kao i izradu prijedloga odluka o poništenju ili dodjeli ugovora koje će vršiti po instrukciji predsjednika komisije, kao i sve druge poslove koje mu naloži predsjednik komisije. Lice imenovano za sekretara komisije je bez prava glasa;

(7) Komisija se sastoji od najmanje 3 (tri) člana, a u slučaju ugovora čija vrijednost je jednaka ili veća od 250.000,00 KM za robe i usluge, odnosno jednaka ili veća od 9.000.000,00 KM za radove komisija se sastoji od najmanje 5 (pet) članova, u svakom slučaju broj članova komisije je neparan.
 

Član 7. (Obaveze i ovlaštenje Komisije)

 

(1) Komisija obavlja poslove u skladu sa ovlaštenjima koje joj odredi ministar u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o uspostavljanju i radu komisije ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14), te iste obavlja od pokretanja do okončanja ili prekida postupka javne/ih nabavke/i;

(2) Poslovi komisije uključuju:

1. pripremu tenderske dokumentacije,

2. objavljivanje obavještenja o nabavci,

3. sačinjavanje zapisnika o pristiglim ponudama/zahtjevima za učešće,

4. provođenje javnog otvaranja ponuda/zahtjeva za učešće,

5. sačinjavanje zapisnika o otvaranju ponuda/zahtjeva za učešće,

6. pregledanje, ocjenu i poređenje ponuda/zahtjeva za učešće,

7. sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda/zahtjeva za učešće,

8. sačinjavanje izvještaja o postupku javne nabavke,

9. davanje preporuke ministru za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabavke,

10. rješavanje po žalbi,

11. sve druge poslove potrebne za pravilno provođenje i okončanje procedura javne/ih nabavke/i, a koje odredi i naloži predsjednik komisije.

(3) Svi članovi komisije su dužni prije početka obavljanja preuzetih poslova i zadataka:

1. donijeti Poslovnik o radu komisije koji potpisuje predsjednik komisije,

2. potpisati Izjavu o povjerljivosti, nepristrasnosti i nepostojanju sukoba interesa.
 

Član 8. (Okončanje rada Komisije)

 

(1) Komisija djeluje od dana donošenja rješenja/odluke o imenovanju do okončanja svih poslova vezanih za javnu/e nabavku/e;

(2) Naknadu za rad u komisiji i visinu naknade određuje ministar posebnim aktom.
 

DIO IV - SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE

 

Član 9. (Službenik za provođenje i praćenje javnih nabavki)

 

(1) Ministarstvo prema sistematizaciji radnih mjesta ima kvalifikovanog službenika raspoređenog na radno mjesto za poslove provođenja i praćenja javnih nabavki u sektoru za ekonomske poslove i projekte ministarstva;

(2) Službenik za provođenje i praćenje javnih nabavki je državni službenik koji provodi i prati kompletnu proceduru od pokretanja do okončanja svih postupaka javnih nabavki, te provodi sve aktivnosti u smislu redovnog, javnog i transparentnog objavljivanja svih neophodnih informacija o početku, toku i završetku postupaka javnih nabavki, na način propisan Zakonom, podzakonskim aktima i Uredbom.

(3) Službenik za javne nabavke obavlja poslove člana komisije za javne nabavke;

(4) Službenik za javne nabavke vrši usmenu i pismenu komunikaciju sa Agencijom za javne nabavke BiH i Uredom za razmatranje žalbi BiH.
 

Član 10. (Edukacija i stručno usavršavanje službenika za javne nabavke)

 

(1) Službeniku za javne nabavke će se obavezno omogućiti kontinuirana obuka na seminarima koje organizuje Agencija za javne nabavke BiH, Vlada Kantona Sarajevo ili druga nadležna institucija, odnosno učešće službenika u najmanje dvije obuke u toku godine, a u skladu sa članom 3. st. 2., 3. i 5. Uredbe i čl. 4. i 5. Pravilnika o obuci službenika za javne nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 08/18);

(2) U budžetu ministarstva planiraju se fmansijska sredstva za ovu namjenu, shodno članu 4. Uredbe.
 

DIO V - POČETAK POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

 

Član 11. (Određivanje vrijednosnih razreda za dodjelu ugovora o nabavci)

 

(1) Postupak javne nabavke provodi se u skladu sa vrijednosnim razredima, odnosno procijenjenom vrijednosti ugovora;

(2) Kod dodjele ugovora čija je vrijednost manja od 50.000,00 KM za robu i usluge, odnosno manja od 80.000,00 KM za radove, primjenjuju se otvoreni, ograničeni, pregovarački sa i bez objave obavještenja o nabavci i konkurentski zahtjev, izuzev direktnog sporazuma, uz obavezu ispunjenja propisanih uslova za svaki postupak;

(3) Ukoliko je vrijednost ugovora jednaka ili veća od 250.000,00 KM za robe i usluge, odnosno jednaka ili veća od 9.000.000,00 KM za radove, primjenjuju se otvoreni, ograničeni, prego- varački sa i bez objave obavještenja ili konkurs za izradu idejnog rješenja ili takmičarski dijalog;

(4) Kada je vrijednost nabavke jednaka ili veća od 50.000,00 KM a manja od 250.000,00 KM za robe, usluge, odnosno jednaka ili veća od 80.000,00 KM, a manja od 9.000.000,00 KM za radove, primjenjuju se otvoreni ili ograničeni postupak, ili pregovarački postupak sa objavom ili bez objave obavještenja ili konkurs za izradu idejnog rješenja ili takmičarski dijalog;

(5) Ukoliko je vrijednost javne nabavke jednaka ili veća od vrijednosnih razreda iz člana 14. st. (2) i (3) Zakona, odnosno iz stava 3. ovog člana, dodatno se objavljuje sažetak obavještenja na engleskom jeziku na Portalu javnih nabavki i u "Službenom glasniku BiH".
 

Član 12. (Procijenjena vrijednost javne nabavke)

 

(1) Izbor postupka javne nabavke vrši se u skladu sa vrijednosnim razredima utvrđenim u članu 14. Zakona, procijenjene vrijednosti javne nabavke i drugih uslova propisanih Zakonom i podzakonskim aktima;

(2) Računanje procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavci zasniva se na ukupnom iznosu koji plaća se bez uračunate vrijednosti PDV-a, a u skladu sa članom 15. Zakona i člana 16. stav 2. Uredbe;

(3) Procijenjenu vrijednost robe, usluga ili radova čini njihova procijenjena tržišna vrijednost (nastala prilikom istraživanja tržišta) u vrijeme objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci ili u trenutku pokretanja postupka nabavke ukoliko nije obavezna objava obavještenja;

(4) U određivanju procijenjene vrijednosti javne nabavke robe, usluga ili radova uključuju se svi elementi cijene koja se plaća za nabavku robe, usluge ili radova;

(5) Ako se radi o nabavci roba, usluga ili radova podijeljenih na lotove, kao procijenjena vrijednost uzima se zbir svih lotova za određivanje vrijednosnog razreda te nabavke;

(6) Kada se radi o utvrđivanju procijenjene ugovorne vrijednosti za usluge, kod obračuna ove vrijednosti vodi se računa o vrsti usluge, te se ista procjenjuje u skladu sa vrstom usluge, vodeći računa o važećoj zakonskoj regulativi, a kod konkursa za izradu idejnog rješenja u određivanju procijenjene vrijednosti ugovora uzimaju se u obzir i isplate naknada, provizije, kamata i druge forme plaćanja;

(7) Kod obračuna vrijednosti ugovora o radovima, obračunavaju se svi radovi potrebni za realizaciju posla kao i predračunska vrijednost nabavke potrebna za izvršenje radova, a koji se daju na raspolaganje ponuđaču;

(8) Ako je za konkretnu javnu nabavku određeno zaključivanje okvirnog sporazuma, procijenjenu vrijednost čini ukupna procijenjena vrijednost bez PDV-a svih ugovora koji se planiraju zaključiti u periodu trajanja okvirnog sporazuma;

(9) Kod konkursa za izradu idejnog rješenja (projektne dokumentacije) ugovorna vrijednost se obračunava kao predračunska (procijenjena) vrijednost bez umanjenja poreza na usluge, a ako je javni konkurs raspisan radi nabavke plana ili idejne dokumentacije, ugovorena vrijednost je jednaka ukupnom iznosu nagrade odnosno isplate učesnicima;

(10) Ako ugovor o javnoj nabavci sadži alternativnu ponudu, osnov za utvrđivanje procijenjene vrijednosti ugovora je maksimalni mogući ukupni iznos javne nabavke.
 

Član 13. (Kriterij za dodjelu ugovora)

 

(1) Kriteriji za dodjelu ugovora se određuju u skladu sa članom 64. Zakona;

(2) Cijena je uvijek jedan od kriterija za dodjelu ugovora, izuzev u slučaju okvirnog sporazuma sa više ponuđača u kojem nisu određeni svi uslovi za zaključivanje ugovora, cijena ne mora biti jedan od podkriterija ekonomski najpovoljnije ponude za izbor ponuđača koji će biti strane okvirnog sporazuma.
 

Član 14. (Podjela predmeta javne nabavke na lotove)

 

(1) Predmet ugovora neće se dijeliti, kako bi se promijenila vrijednost nabavke i izbjegao zakonom zahtijevani postupak nabavke;

(2) Izuzetno, na osnovu objektivnih kriterija, predmet ugovora će se dijeliti na lotove ukoliko su svi dijelovi ugovora predmet istog postupka nabavke koji je određen za cjelokupni ugovor, s ciljem omogućavanja učešća malih i srednjih privrednih subjekata u postupku javne nabavke u skladu sa članom 23. stav 1. Uredbe;

(3) Lotovi se označavaju i precizno definišu tenderskom dokumentacijom;

(4) Ponuđačima će se u tenderskoj dokumentaciji dozvoliti mogućnost dostavljanja ponuda za jedan ili za više lotova, ili za sve lotove;

(5) Ako je jedan ponuđač najuspješniji za dva ili više lotova može se zaključiti jedan ugovor, a ukoliko su svi ponuđači dostavili ponude po različitim lotovima, obavezno se zaključuje ugovor za svaki lot pojedinačno;

(6) Razlozi za objedinjavanje javne nabavke koja se odnosi na isti predmet javne nabavke, kao i razlozi za podjelu javne nabavke na lotove cijene se prema konkretnoj javnoj nabavci i obrazlažu u odluci o pokretanju postupka javne nabavke;

(7) U postupku zajedničke javne nabavke, nabavke u ime drugih ugovornih organa ili nabavke koju provodi centralni nabavni organ, predmet nabavke će se dijeliti na lotove, osim u slučajevima kada podjela javne nabavke na lotove nije moguća iz tehničkih, ekonomskih ili drugih razloga o čemu se sačinjava posebna izjava sa obrazloženjem razloga, u skladu sa članom 31. Uredbe.
 

VI - POSTUPCI NABAVKE

 

Član 15. (Vrste postupaka za dodjelu ugovora o nabavci)

 

(1) Vrste postupaka za dodjelu ugovora o javnoj nabavci su:

1. Otvoreni postupak,

2. Ograničeni postupak,

3. Pregovarački postupak sa objavom obavještenja,

4. Pregovarački postupak bez objave obavještenja,

5. Konkurs za izradu idejnog rješenja,

6. Takmičarski dijalog,

7. Konkurentski zahtjev,

8. Direktni sporazum,

9. Postupak koji se provodi za usluge iz Anex-a II dio B Zakona u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anex-a II dio B Zakona ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16).
 

Član 16. (Izbor postupka nabavke)

 

Osnovni postupci javne nabavke su otvoreni postupak i ograničeni postupak, a ostali postupci javne nabavke su (pregovarački postupak sa objavom obavještenja, pregovarački postupak bez objave obavještenja, takmičarski dijalog, konkurs za izradu idejnog rješenja, konkurentski zahtjev i direktni sporazum) i koriste se samo izuzetno kada je to Zakonom propisano uz obrazloženje o izboru postupka u odluci o pokretanju postupka.
 

Član 17. (Otvoreni postupak)

 

(1) Otvoreni postupak je osnovni postupak za provođenje javnih nabavki;

(2) U otvorenom postupku ponudu može podnijeti svaki zainteresovani ponuđač;

(3) U otvorenom postupku je dovoljna jedna pristigla prihvatljiva ponuda kako bi se moglo pristupiti odabiru najpovoljnijeg ponuđača;

(4) U slučajevima kada nije pristigla nijedna ponuda ili nijedna prihvatljiva ponuda, postupak se poništava u skladu sa zakonom i obavještenje o poništenju postupka se objavljuje na Portalu javnih nabavki i u "Službenom glasniku BiH";

(5) Komisija analizira tendersku dokumentaciju kako bi se utvrdio uzrok poništenja postupka, te pokreće novi postupak korigujući uslove koji su eventualno doveli do nemogućnosti učešća ponuđača. Vrsta novog postupka se određuje u zavisnosti od razloga za poništenje prethodnog postupka;

(6) Nakon okončanja postupka, objavljuje se obavještenje o izboru dobavljača ili obavještenje o poništenju postupka nabavke na Portalu javnih nabavki u roku od 30 dana a sažetak obavještenja u "Službenom glasniku BiH".
 

Član 18. (Ograničeni postupak)

 

(1) Za provođenje javne nabavke putem ograničenog postupka TD se priprema u dva dijela, na Portalu javnih nabavki se objavljuje obavještenje o javnoj nabavci, a sažetak obavještenja u "Službenom glasniku BiH";

(2) U ograničenom postupku bilo koji zainteresovani ponuđač može podnijeti zahtjev za učešće, ali ponudu mogu podnijeti samo ponuđači za koje komisija procijeni da ispunjavaju zadate uslove, te iste pozove da dostave svoje ponude;

(3) Ograničeni postupak se provodi u dvije faze:

1. faza pretkvalifikacije,

2. faza poziva za dostavljanje ponuda koji obavezno sadrži i kriterije za dodjelu ugovora;

(4) Ograničeni postupak provodi se na slijedeći način:

1. objavljuje se obavještenje o nabavci, kojim se pozivaju svi zainteresirani kandidati da preuzmu dokumentaciju za fazu pretkvalifikacije,

2. kandidatima se ustupi tenderska dokumentacija za fazu pretkvalifikacije,

3. izvrši se provjera kvalifikacija kandidata,

4. obavijeste se kandidati koji se nisu kvalificirali,

5. dostavi se tenderska dokumentacija s pozivom za dostavljanje ponuda svim kvalificiranim kandidatima istovremeno,

6. provede se javno otvaranje ponuda,

7. ocijene se ponude prema kriterijima za dodjelu ugovora utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji,

8. obavijeste se ponuđači o ishodu postupka javne nabavke,

9. ponudi se ugovor najuspješnijem ponuđaču;

(5) Nakon okončanja postupka, na Portalu javnih nabavki se objavljuje obavještenje o izboru ili o poništenju postupka nabavke u roku od 30 dana, a sažetak obavještenja u "Službenom glasniku BiH".
 

Član 19. (Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci)

 

(1) Pregovarački postupak sa objavom obavještenja provodi se u slučajevima kada se u otvorenom ili ograničenom postupku ili u postupku takmičarskog dijaloga dobiju sve ponude koje ne ispunjavaju uslove kvalifikacije, a osnovni uslovi iz ugovora se nisu bitno promijenili. U ovakvim situacijama nije obavezno ponovno objavljivanje obavještenja ali se pozivaju svi ponuđači/kandidati da otklone nedostatke u svojim ponudama, te ih učine prihvatljivim;

(2) U izuzetnim slučajevima, kada zbog prirode robe, usluga ili radova ili zbog rizika povezanih sa izvršavanjem predmeta nabavke nije moguće prethodno određivanje ukupne cijene;

(3) U skladu sa odredbama člana 20. stav 2) Zakona, ovakav postupak se može provoditi za nabavke usluga iz Aneksa II dio A kategorija 6; čiji se opis predmeta nabavke ne može odrediti s dovoljnom preciznošću, pa ugovor nije moguće zaključiti izborom najpovoljnije ponude u otvorenom ili ograničenom postupku;

(4) Faze postupaka u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja se provode odvojeno ili u kombinaciji;

(5) Istovremeno se upućuje poziv svim kandidatima da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora;

(6) Sa svim kandidatima/ponuđačima se pregovara odvojeno, te se prilikom pregovora postavljaju isti zahtjevi i daju iste informacije;

(7) Prilikom provođenja pregovora vodiće se zapisnik koji potpisuju obje strane nakon okončanja pregovora;

(8) U postupku pregovaranja sa prethodnom objavom obavješ- tenja, izbor se vrši nakon otvorenog pretkvalifikacionog postupka i pregovora u vezi uslova i rokova nakon čega se učesnici pozvaju da podnesu konačne ponude u skladu sa Zakonom;

(9) Nijedna informacija koja se dobije od kandidata/ponuđača niti informacije o rješenjima koja su predložili kandidati/ponuđači ne otkriva se trećim licima bez prethodne saglasnosti tog kandidata/ponuđača;

(10) Na osnovu rezultata obavljenih pregovora dostavlja se tenderska dokumentacija za dostavljanje konačne ponude i pozvaju se ponuđači da podnesu svoje konačne ponude;

(11) Prilikom provođenja ovog postupka objavljujete obavještenje na Portalu javnih nabavki, a sažetak obavještenja u "Službenom glasniku BiH";
 

Član 20. (Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci)

 

(1) Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci provodi se u slučajevima kada u otvorenom ili u ograničenom postupku nije pristigla nijedna ponuda ili nijedna prihvatljiva ponuda, i kada uslovi za ugovor nisu bitno promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka;

(2) Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci provodi se i u slučajevima kada u ograničenom postupku nijedan zahtjev za učešće nije dostavljen ili nijedan kvalificirani kandidat nije zatražio učešće i kada uslovi za ugovor nisu bitno promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka;

(3) Pregovarački postupak bez objave obavještenja se primjenjuje i u slučajevima kada se iz suštinskih ili dokazivih tehničkih razloga ili iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču;

(4) U slučajevima krajnje hitnosti prouzrokovane događajima koji se nisu mogli predvidjeti i nije bilo mogućnosti za poštivanje zakonskih rokova, s tim da se okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom slučaju neće dovesti u vezu sa ministarstvom;

(5) Ako je na osnovu uslova za izbor pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci propisanih u čl. 21. do 24. Zakona moguće, postupak će se voditi sa jednim ponuđačem, uz poštivanje principa Zakona, izuzev u slučajevima iz člana 21. stav 1. tač. a) i b) Zakona postupak se može voditi sa više ponuđača;

(6) U ovom postupku uslovi za kvalifikaciju se unaprijed utvrđuju;

(7) Na internet stranici se objavljuju informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci koji će se provoditi;

(8) U postupku pregovaranja bez prethodne objave obavještenja, koji se koriste izuzetno, izbor se vrši nakon otvorenog pretkvalifikacionog postupka i pregovora u vezi uslova i rokova nakon čega se učesnici pozivaju da podnesu konačne ponude u skladu sa Zakonom;

(9) Faze postupaka u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja provode se odvojeno ili u kombinaciji;

(10) Javno otvaranje konačnih ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja vrši se samo u slučajevima kada su pozivi za dostavljanje konačnih ponuda upućeni za dva ili više ponuđača;

(11) Izvještaj o provedenom postupku objavljuje se na Portalu javnih nabavki, a sažetak obavještenja u "Službenom glasniku BiH".
 

Član 21. (Pregovarački postupak bez objave obavještenja kada su u pitanju robe)

 

(1) Kada su u pitanju robe, pregovarački postupak bez objave obavještenja se primjenjuje u slučajevima potrebe za dodatnim isporukama od dobavljača iz osnovnog ugovora koje su namijenjene ili kao djelimična zamjena redovnih isporuka ili ugradnje ili kao proširenje postojećih isporuka ili ugradnje ukoliko bi promjena dobavljača prouzrokovala nabavku roba drugačijih karakteristika što bi dovelo do tehničkih ili nekih drugih poteškoća, ali pod uslovom da vrijeme trajanja osnovnog ugovora kao i ugovora koji se ponavljaju nije duže od 12 mjeseci i ne prelazi 10% vrijednosti osnovnog ugovora;

(2) Na mogućnost provođenja postupka na način opisan u tački (1) ovog člana, naznačit će se u tenderskoj dokumentaciji.
 

Član 22. (Pregovarački postupak bez objave obavještenja kada su u pitanju usluge)

 

(1) Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci usluga se primjenjuje u slučajevima potrebe za dodatnim uslugama koje nisu uključene u prvobitno zaključeni ugovor, ali koje usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodne za izvršenje ugovora i kada se takve dodatne i nepredviđene usluge ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ministarstvo, a pod uslovom da je osnovni ugovor dodijeljen nakon provedenog otvorenog ili ograničenog postupka;

(2) Takav ugovor može se dodijeliti dobavljaču sa kojim je zaključen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne usluge ne prelazi 30% od ukupne vrijednosti osnovnog ugovora;

(3) U slučajevima potrebe za novim uslugama koje predstavljaju ponavljanje sličnih usluga povjerenih dobavljaču kojem je ranije dodijeljen ugovor pod uslovom da su takve usluge u skladu sa uslugama iz osnovnog ugovora koji je dodijeljen nakon provedenog otvorenog ili ograničenog postupka;

(4) Na mogućnost provođenja ovog postupka, naznačava se u tenderskoj dokumentaciji prilikom provođenja otvorenog ili ograničenog postupka, a ukupni procijenjeni troškovi kasnijih usluga uzimaju se u obzir prilikom procjenjivanja vrijednosti javne nabavke;

(5) Ovakav postupak se primjenjuje u periodu od 3 (tri) godine od dana zaključivanja osnovnog ugovora.
 

Član 23. (Pregovarački postupak bez objave obavještenja kada su u pitanju radovi)

 

(1) Pregovarački postupak bez objave obavještenja u slučaju radova se provodi u situacijama potrebe za dodatnim radovima koji nisu uključeni u prvobitni zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova i kada se takvi radovi ne mogu ekonomski i tehnički odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ministarstvo;

(2) Ugovor iz tačke 1. ovog člana može se zaključiti sa dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora za dodatne radove ne može preći 20% vrijednosti osnovnog ugovora;

(3) Za nove radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču iz osnovnog ugovora koji je dodijeljen nakon provedenog otvorenog ili ograničenog postupka uz uslov da su takvi radovi u skladu sa osnovnim ugovorom;

(4) Na mogućnost provođenja ovog postupka naznačava se u tenderskoj dokumentaciji, a ukupna vrijednost novih radova uzima se u obzir prilikom procjenjivanja vrijednost javne nabavke;

(5) Ovakav postupak se primijenjuje u periodu od 3 (tri) godine od dana zaključivanja osnovnog ugovora.
 

Član 24. (Takmičarski dijalog)

 

Ministarstvo nije u potrebi za provođenjem ove vrste postupka, a ukoliko se ukaže potreba takmičarski dijalog će se provoditi u skladu sa članom 29., 30. i 31. Zakona.
 

VII - OSTALI POSTUPCI JAVNE NABAVKE

 

Član 25. (Konkurentski zahtjev)

 

(1) Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda provodi se u slučajevima kada je procijenjena vrijednost javne nabavke roba i usluga manja od 50.000,00 KM, odnosno kada je procijenjena vrijednost za nabavku radova manja od 80.000,00 KM;

(2) Nakon što se kroz istraživanje tržišta donese i objavi plan javnih nabavki kroz koji se utvrđuje i definiše procijenjena vrijednost nabavke, donosi se odluka o pokretanju postupka javne nabavke;

(3) Prilikom pripreme tenderske dokumentacije, odnosno pripreme konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda slijedi se Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH", br. 90/14 i 20/15);

(4) Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda obuhvata adekvatne i dovoljne informacije na osnovu kojih dobavljači mogu pripremiti svoje ponude na stvarno konkurentskom osnovu;

(5) Prema predmetu konkurentskog zahtjeva određuje se koja dokumentacija koju su zainteresirani ponuđači obavezni dostaviti kako bi se osigurala ozbiljnost učesnika u ovom postupku, kao i njihova sposobnost da, u slučaju izbora, kvalitetno realizuju ugovor, Svakako, "broj" dokumenata koji se zahtijevaju iz čl. 45.-51. Zakona će biti adekvatan vrijednosti, složenosti i drugim zahtjevima predmeta nabavke;

(6) Nakon objave tenderske dokumentaciju u sistemu E-nabavke, upućuje se poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije putem sistema E-nabavke, koji odgovara zahtjevu za dostavu ponuda koji sadrži minimalno podatke o: ugovornom organu, broj obavještenja i datum slanja obavještenja na objavu;

(7) Istovremeno sa objavom obavještenja o nabavci, konkurentski zahtjev se upućuje na najmanje tri adrese;

(8) Za ovaj postupak se obavezno planira javno otvaranje ponuda. Javno otvaranje ponuda se provodi na isti način kao i kod drugih postupaka.

(9) Samo ponude koje ispunjavaju sve zahtjeve postavljene u konkurentskom zahtjevu smatraju se prihvatljivim ponudama, i između njih se bira najpovoljnija ponuda u skladu sa kriterijima utvrđenim konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda;

(10) Dodjela ugovora kod konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda zasniva se na kriteriju dodjele ugovora utvrđenom u tenderskoj dokumentaciji, odnosno konkurentskom zahtjevu. Kriteriji mogu biti: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. Ukoliko je opredjeljenje za primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, u konkurentskom zahtjevu se navode svi podkriteriji u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, kao i njihov relativni značaj, te obrazlaže metodologija bodovanja svakog podkriterija;

(11) Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ista se ne može mijenjati, kao što se ni ostali elementi ponude ne mogu mijenjati poslije isteka roka za prijem ponuda;

(12) Ipak, ukoliko se predvidi mogućnost promjene cijene, u skladu sa članom 72. stav (5) Zakona, u konkurentskom zahtjevu se utvrđuje metodologija dokazivanja da je na tržištu došlo do povećanja ili smanjenja cijena konkretnog predmeta nabavke;

(13) Zabrana mijenjanja cijene važi apsolutno za vrijeme evaluacije ponuda, odnosno u toku postupka javne nabavke;

(14) U konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda nije dozvoljeno pregovaranje ni o jednom aspektu budućeg ugovora, pa tako ni o cijeni.

(15) Cijena se u pravilu ne mijenja, ali mogućnost promjene postoji samo izuzetno, kod specifičnih roba, usluga ili radova čija cijena se često mijenja na tržištu i nepružanje mogućnosti izmjene cijene bi dovelo do nemogućnosti realizacije ugovora uz prethodno definisanje takve mogućnosti u tenderskoj dokumentaciji;

(16) Za zaključenje ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda. Jedna ponuda je dovoljna i za zaključenje okvirnog sporazuma sa jednim dobavljačem;

(17) Rok za dodjelu ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva je deset dana od dana okončanja postupka javne nabavke, odnosno od dana kada su učesnici u konkurentskom zahtjevu, koji su dostavili blagovremene ponude, obavješteni o rezultatima postupka, odnosno od kada im je dostavljena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača;

(18) Žalba na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača je 5 dana.
 

Član 26. (Direktni sporazum)

 

(1) Direktni sporazum je postupak u kojem se prikuplja prijedlog cijene ili ponude od jednog ili više ponuđača, davatelja usluga ili izvođača radova, i pregovara ili prihvata ta cijena kao uslov za konačni sporazum;

(2) Postupak direktnog sporazuma provodi se kada je procijenjena vrijednost istovrsnih roba, usluga ili radova na godišnjem nivou jednaka ili manja od 6.000,00 KM;

(3) U toku jedne godine za isti predmet nabavke može se utrošiti do 6.000,00 KM putem direktnog sporazuma;

(4) Postupak direktnog sporazuma pokreće se na osnovu plana nabavke i donošenjem odluke o poketanju direktnog sporazuma;

(5) Procijenjena vrijednost nabavki može se bazirati na cijenama: prethodnih sličnih nabavki, iz dobavljačevog kataloga, iz kontinuiranog istraživanja tržišta prije pokretanja konkretne nabavke putem direktnog sporazuma.

(6) Kod nabavki čija vrijednost iznosi do 1.000,00 KM, direktni sporazum se smatra zaključenim uz prilaganje računa, ili drugom odgovarajućom dokumentacijom. Kod nabavki čija vrijednost je viša od 1.000,00 KM, zaključuje se ugovor;

(7) Kod izbora ponude na osnovu koje se dodjeljuje ugovor, u obzir se uzimaju faktori kao što su cijena, količina, kvalitet, tehnički opis, estetski i funkcionalni zahtjevi, karakteristike koje se odnose na okolinu, vrijeme i period isporuke;

(8) Izbor ponuđača vrši se na način koji garantira najbolju razmjenu vrijednosti za novac;

(9) Ukoliko su planirani pregovori za konkretan predmet javne nabavke u ovom postupku, djelovaće se u skladu sa dobrom praksom, te dati ponuđačima određeni rok da pripreme prijedlog cijene/ponudu uzimajući u obzir kompleksnost javne nabavke;

(10) Po opredjeljenju na zaključivanje ugovora, poziva se izabrani dobavljač da potpiše ugovor o nabavci roba, vršenju usluga ili ustupanju radova. Ukoliko za postupak direktnog sporazuma pristigne samo jedna prihvatljiva ponuda, ugovor se sa izabranim dobavljačem zaključuje bez obaveze na period čekanja od 15 dana, a od dobavljača se može tražiti potpisivanje izjave da neće ulagati žalbu;

(11) Sve troškove vezane za potpis ugovora snosi izabrani dobavljač.
 

Član 27. (Provođenje postupka koji se odnosi na usluge iz Anex-a II dio B)

 

(1) Postupci javnih nabavki koji se odnose na usluge iz Anex-a II dio B Zakona provode se u skladu sa članom 8. stav (1) Zakona i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anex-a II dio B ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16);

(2) U usluge iz tačke (1) ovog člana spadaju:

1. Zdavstvene i socijalne usluge,

2. Hotelske i ugostiteljske usluge,

3. Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja;

(3) Ove usluge čine sastavni dio Plana javnih nabavki;

(4) Postupak za ugovaranje ovakvih usluga pokreće se odlukom o pokretanju postupka nabavke usluga i javnim pozivom objavljenim na web stranici i upućenim na najmanje tri adrese.

(5) Usluge se mogu ugovarati jednokratno ili dugoročno;

(6) Kada su u pitanju zdravstvene i socijalne usluge provode se postupci za banjsko liječenje (rehabilitaciju) i klimatsko liječenje (rehabilitaciju);

(7) Nakon provedene porcedure za postupke iz tačke (6) ovog člana, zaključuju se sukcesivni ugovori za svaku grupu korisnika koja se upućuje na neku od rehabilitacija.

(8) Izbor ponuđača se vrši na osnovu Zakona, Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anex-a II dio B ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16) i Pravilnika za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija) ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/17 - Prečišćeni tekst), a za omogućavanje korisnicima korištenja ove vrste prava, imenuje se stručna ljekarska komisija odlukom/rješenjem ministra;

(9) Ljekarska komisija iz tačke (8) ovog Pravilnika ima obavezu pregledati kompletnu priloženu dokumentaciju kao i medicinsku dokumentaciju, te na osnovu potpune dokumentacije, utvrđene dijagnoze/a, i na osnovu karakteristika lječilišta sa kojima se u toj godini raspolaže, donosi odluku i spisak o grupi korisnika po pojedinačnim lječilištima. Za svaku pojedinačnu grupu koja se upućuje u lječilište zaključuje se poseban ugovor;

(10) U ovom postupku može se izabrati više ponuđača za predmetnu uslugu, iz iste kategorije, za period za koji provodi postupak nabavke;

(11) Ugovor za ovu vrstu usluga može se zaključiti za jednokratno izvršenje određene usluge ili sukcesivno za period koji ne može biti duži od 4 godine;

(12) Ako se ugovor dodjeljuje na period od četiri godine, obaveze koje dospijevaju u narednim godinama ugovaraju se u iznosima predviđenim propisima kojima se uređuje izvršenje budžeta ili finansijskog plana za svaku godinu posebno;

(13) Tehničke specifikacije se pripremaju u skladu sa članom 54. Zakona uz JRJN;

(14) Za provođenje postupka ove vrste zadužena je komisija za javne nabavke;

(15) Prilkom provođenja ovakvog postupka može se predvidjeti pregovaranje, a redoslijed ponuđača za pregovore određuje se prema redoslijedu pristiglih ponuda;

(16) Komisija priprema spisak istovjetnih pitanja za svakog ponuđača;

(17) Obavještenje o svim zaključenim sukcesivnim ugovorima u toku jedne godine objavljuje se na Portalu javnih nabavki najkasnije u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine
 

VIII - OBAVJEŠTENJE O NABAVCI I ROKOVI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

 

Član 28. (Sadržaj obavještenja o nabavci)

 

(1) Obavještenje o nabavci sadrži slijedeće podatke:

1. naziv ugovornog organa, adresu, telefon, faks, e-mail adresu, kontakt osobu/e,

2. vrsta postupka dodjele ugovora i podatak o tome da li je predviđen okvirni sporazum,

3. planirana nabavka roba, usluga ili radova navedena kratkim opisom karakteristika predmeta ugovora, kao i navod o tome da li je predmet ugovora dalje razdijeljen na lotove, te mogućnost podnošenja ponuda za jedan za više ili za sve lotove,

4. mjesto i vremenski rokovi za izvršenje / obavljanje radova, isporuku roba i pružanje usluga,

5. trajanje ugovora u slučaju gdje je to primjereno,

6. informacija o (ne)mogućnosti podnošenja alternativnih ponuda,

7. lista tražene dokumentacije za dokazivanje i ocjenjivanje kvalifikacija kandidata i ponuđača prema kriteriju za odabir ponuda,

8. tačno mjesto, datum i vrijeme za prijem pismenih zahtjeva za učešće u slučaju ograničenog ili pregovaračkog postupka,

9. kriterij za vrednovanje utvrđeni kao "najniža cijena" ili "ekonomski najpovoljnija ponuda", u skladu s tim i podkriteriji,

10. kratki pregled uslova u pogledu garancija za ozbiljnost ponude i garancija za uredno izvršenje ugovora,

11. tačno mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda, te tačno mjesto, datum i vrijeme za otvaranje ponuda u slučajevima gdje će se pristupati javnom otvaranju ponuda,

12. uslovi u pogledu upotrebe jezika.
 

Član 29. (Objavljivanje obavještenja)

 

(1) Sva obavještenja o javnoj nabavci kao i obavještenja o dodjeli ugovora i otkazivanju postupka nabavke objavljuju se na Portalu javnih nabavki;

Sažetak svih obavještenja objavljuje se i u Službenom glasniku BiH" u roku od 24 sata nakon objavljivanja obavještenja na Portalu javih nabavki;

(2) Ministarstvo na portalu javnih nabavki objavljuje sažetak obavještenja na engleskom jeziku kada je vrijednost nabavke za robe i usluge jednaka ili veća od 250.000,00 KM, odnosno jednaka ili veća od 9.000.000,00 KM za radove;

(3) Sva obavještenja o javnoj nabavi objavljuju se u rokovima i na način uređen Zakonom i Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E-nabavke" ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14);

(4) Ukoliko se radi o nabavci čija je vrijednost definisana članom 14. stav 5. Zakona, sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku obavezno se objavljuje na Portalu javnih nabavki kao i u "Službenom glasniku BiH";

(5) U slučaju dodjele ugovora iz člana 8. Zakona i zaključenih okvirnih sporazuma, ugovorni organ objavljuje obavještenje o dodjeli ugovora u toku jedne godine i to najkasnije 30 dana od isteka kalendarske godine, član 74. stav 2. Zakona.
 

Član 30. (Prethodno informacijsko obavještenje)

 

U slučaju potrebe izvršiti objavljuje se prethodno informacijsko obavještenje u skladu sa članom 37. Zakona.
 

IX - ROKOVI

 

Član 31. (Način određivanja rokova)

 

(1) Rokovi za prijem ponuda/zahtjeva za učešće se određuju prema složenosti predmeta javne nabavke, kao i vrijeme potrebno za pripremu ponude/zahtjeva za učešće koji ne mogu biti kraći od rokova definisanih Zakonom;

(2) Rok za prijem ponuda u otvorenom postupku, ograničenom postupku, pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja i takmičarskom dijalogu računa se od dana slanja na objavu obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki;

(3) Rok za prijem ponuda u ograničenom i pregovaračkom postupku sa i bez objave obavještenja računa se od dana slanja poziva za dostavu ponuda kvalificiranim kandidatima;

(4) U slučaju ispravke ili izmjene tenderske dokumentacije, rok za prijem ponuda odnosno zahtjeva za učešće računa se od dana slanja na objavu ispravke tenderske dokumentacije svim ponuđačima koji su do tog dana preuzeli tendersku dokumentaciju putem Portala javnih nabavki.
 

Član 32. (Redovni rokovi)

 

(1) U otvorenom postupku za vrijednosni razred iz člana 14. st. 2. i 3. Zakona, rok za dostavu ponuda ne može biti kraći od 45 dana od dana slanja na objavu obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki;

(2) U otvorenom postupku za vrijednosni razred iz člana 14. st. 2. i 3. Zakona rok za dostavu ponuda ne može biti kraći od 45 dana od dana slanja na objavu obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki;

(3) U slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga za vrijednosne razrede iz člana 14. st. 2. i 3. Zakona utvrđuju se rokovi:

1. minimalan rok za prijem zahtjeva za učešće ne može biti kraći od 30 dana od dana slanja na objavu obavještenja na Portal javnih nabavki,

2. u slučaju ograničenog postupka rok za prijem ponuda ne može biti kraći od 35 dana od dana upućivanja poziva kvalificiranim kandidatima za dostavu ponuda;

(4) U otvorenom postupku nabavke za vrijednosni razred iz člana 14. stav 4. Zakona, rok za prijem ponuda ne može biti kraći od 20 dana od dana slanja na objavu obavještenja o nabavci na portal javnih nabavki;

(5) U ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s objavom obavještenja i takmičarskom dijalogu, za vrijednosni razred iz člana 14. stav 4. Zakona, rok za prijem zahtjeva za učešće ne može biti kraći od 15 dana od dana slanja na objavu obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki, a rok za prijem ponuda u ograničenom postupku ne može biti kraći od 15 dana od dana upućivanja zahtjeva za dostavu ponuda.
 

Član 33. (Skraćeni rokovi)

 

Ukoliko se objavi prethodno informacijsko obavještenje, skraćeni rokovi se utvrđuju u skladu sa članom 41. Zakona.
 

Član 34. (Ostali rokovi)

 

(1) U pregovaračkom postupku sa i bez objave obavještenja, takmičarskom dijalogu i u konkursu za izradu idejnog rješenja, rokovi koji nisu obuhvaćeni članom 40. Zakona definišu se tenderskom dokumentacijom na način da u skladu sa predmetom javne nabavke i zahtjevima iz tenderske dokumentacije svi ponuđači imaju dovoljno vremena da pripreme ponude;

(2) Za rokove koji nisu obuhvaćeni Zakonom primjenjivaće se odredbe Zakona o upravnom postupku.
 

DIO X - PROCEDURA IZRADE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

 

Član 35. (Izrada tenderske dokumentacije)

 

(1) Tenderska dokumentacija se izrađuje u skladu sa Zakonom i Uputstvom o pripremi modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH", br. 90/14 i 20/15) (u daljem tekstu: Uputstvo) i članom 21. Uredbe;

(2) U izradi tenderske dokumentacije obavezno učestvuju:

1. lice koje poznaje propise iz oblasti javnih nabavki (službenik za javne nabavke) i

2. lice koje poznaje predmet javne nabavke (lice sa Liste eksperata ili stručno lice u oblasti na koju se odnosi predmet javne nabavke (tehničke, građevinske, zdrav- stvene struke i sl.),

3. ostali članovi komisije;

(3) Za javne nabavke čija procijenjena vrijednost prelazi iznose iz člana 14. stav (2) i (3) Zakona uz gore navedena lica obavezno se imenuje ekspert sa Liste eksperata;

(4) Ukoliko na Listi eksperata nema eksperta za određenu/ciljanu oblast, imenovaće se lice koje nije ekspert, a koje posjeduje stručno znanje iz oblasti predmeta javne nabavke, a koje ne mora nužno biti uposlenik ministarstva.
 

Član 36. (Sadržaj tenderske dokumentacije)

 

(1) Tenderska dokumentacija sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. naziv ugovornog organa, adresu, telefon, faks, te e-mail adresu sektora ili lica ovlaštenog/ih za zastupanje ili kontakt sa ponuđačima u vezi sa postupcima nabavke,

2. odabrani postupak dodjele ugovora i podatak o tome da li je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma,

3. navode o karakteru roba, usluga ili radova, iznose, tačan obim i količinu, vrstu, odgovarajuće uslove u pogledu zaštite okoline;

4. kod nabavke proizvoda podatak o tome da li je predviđen ugovor o kupovini, lizingu, zakupu ili najamnoj kupovini, detaljan opis i karakteristike traženih proizvoda ili ekvivalent,

5. kod nabavke radova tačan opis i vrstu potrebnih radova;

6. tehničke specifikacije;

7. mjesto izvršenja radova, isporuke proizvoda ili pružanja usluga;

8. pojedinačni opis lotova u slučaju da je predmet ugovora podijeljen na lotove, te informaciju o mogućnost podonošenja ponuda za jedan, za više ili za sve lotove,

9. rokovi za izvršenje radova, isporuku roba ili izvršenje usluga i trajanje ugovora;

10. mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda, te navođenje minimalnih uslova koje je potrebno ispuniti u slučaju daje predviđeno,

11. kriterij odabira u pogledu lične situacije u kojoj se nalaze ponuđači u skladu sa odredbama člana 45. Zakona, i potrebni podaci kojima se dokazuje da oni ne potpadaju pod slučajeve kojima se opravdava izuzeće; kriterij za odabir u pogledu ekonomskog i fmansijskog stanja i tehničke i/ili stručne sposobnosti koje se traže od ponuđača u skladu sa odredbama čl. 47-51. Zakona, i potrebni podaci za njihovo ocjenjivanje, navođenje uslova u pogledu kvalifikacija za grupu ponuđača koji dostavljaju jednu ponudu;

12. kriteriji za vrednovanje ponuda utvrđeni kao "najniža cijena" ili "ekonomski najpovoljnija ponuda" kao i podkriterij za ekonomski napovoljniju ponudu;

13. nacrt ugovora;

14. period važenja ponude;

15. uslovi u vezi garancije za ozbiljnost ponude i garancije za uredno izvršenje ugovora:

16. kada je u pitanju period važenja ponude tenderskom dokumentacijom će se definisati period od 90 dana;

17. garancija za ponudu tražiće se za javne nabavke čija procijenjena vrijednost je veća od 100.000,00 KM, odnosno neće prelaziti 1,5% od ukupne vrijednosti ugovora;

18. Kada je u pitanju garancija za uredno izvršenje ugovora tenderskom dokumentacijom se zahtijeva garancija za dobro izvršenje ugovora u iznosu do 10% od vrijednosti ugovora. Obaveza izabranog dobavljača da dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora je na dan zaključenja ugovora;

19. Ukoliko je primjereno predmetu javne nabavke i izboru postupka za provođenje javne nabavke, precizira se instrument garancije (bankovna garancija ili mjenica);

20. Nakon okončanja postupka nabavke ponuđačima koji nisu izabrani, garancija za ponudu se vraća u roku od 10 (deset) dana, a ukoliko se bude radilo o depozitu, povrat garancije se vrši u roku 5 (pet) dana;

21. mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće u ograničenom ili pregovaračkom postupku;

22. mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda, kao i mjesto, datum i vrijeme za otvaranje ponuda,

23. informaciju da ponuđene cijene moraju biti izražene u KM,

24. informacije o kalkulaciji cijene i načinu njenog iskazivanja u ponudama, u koju su uračunate sve

25. odgovarajuće takse;

26. uslovi u pogledu upotrebe jezika.

(2) U pogledu lične sposobnosti ponuđača dokumenti kojima će ponuđač dokazivati svoju sposobnost za izvršenje ugovora su:

1. uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji za korupciju, prevaru ili pranje novca,

2. uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, niti postupka likvidacije;

3. uvjerenje PIO/MIO da je izmirio prispjele obaveze za doprinose za penziono i invalidsko osiguranje,

4. uvjerenje uprave za indirektno oporezivanje F BiH da je izmirio obaveze u vezi plaćanja direktnih i indirektnih poreza,

5. ponuđač je obavezan dostaviti i izjavu ovjerenu kod nadležnog suda u formi i načinu koji je propisala Agencija za javne nabavke, a koja će biti sastavni dio tenderske dokumentacije,

6. komisija prihvata i dostavljeni sporazum sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom ili odgođenom plaćanju obaveza po osnovu poreza, doprinosa i indirektnih poreza uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

(3) U pogledu profesionalne sposobnosti ponuđača, tenderskom dokumentacijom će se kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova tražiti:

1. Potvrda/uvjerenje o registraciji u odgovarajućim profesionalnim i drugim registrima zemlje kako bi ponuđač dokazao da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je u vezi sa predmetom javne nabavke,

2. ostale dokaze za kojima se ukaže potreba u konkretnom postupku javne nabavke.

(4) U pogledu tehničke sposobnosti obavljanja djelatnosti tenderskom dokumentacijom će se kao dokaz o ispunjenju uslova, a u zavisnosti od predmeta nabavke tražiti:

1. Spisak izvršenih ugovora u posljednje 2 (dvije) godine ili od datuma registracije odnosno početka poslovanja ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od jedne godine, uz potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ prihvata se izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju,

2. Povrda o ukupnom prometu ponuđača u segmentu poslovanja koji je predmet konkretnog ugovora,

3. Potvrde o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti ponuđača,

4. Spisak PIO/MIO svih zaposlenih lica, a broj zaposlenih lica će se odrediti prema konkretnom predmetu nabavke,

5. Kada su u pitanju roba, izjava ponuđača da se roba nalazi u prvoj trećini upotrebnog roka,

6. ostale uslove utvrđene Zakonom, ukoliko se ukaže potreba za istim;

(5) U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti tenderskom dokumentacijom će biti traženo:

1. Potvrde poslovnih banaka da računi nisu blokirani zadnjih 6 (šest) mjeseci, odnosno izvještaj o svim računima pravne osobe koji izdaje Centralna banka BiH iz jedinstvenog registra transakcijskih računa ili drugi ovlašteni organ zemlje u kojoj je registrovana,

2. druge uslove ukoliko se ukaže potreba;

(6) Ukoliko je tenderskom dokumentacijom dopušteno dostavljanje alternativnih ponuda, od ponuđača će se zahtijevati dostavljanje dokaza da alternativna ponuda zadovoljava minimum postavljenih zahtjeva u tenderskoj dokumentaciji, kao i detaljno obrazloženje alternativne ponude;

(7) Prilikom izrade tenderske dokumentacije ispoštovaće se materijalni propisi koji regulišu određene pravne oblasti;

(8) Sastavni dio tenderske dokumentacije će biti izjave i aneksi (obrazac za ponudu, obrazac za cijenu ponude), prijedlog ugovora, garancije za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovora);

(9) Sve što se ne definiše tenderskom dokumentacijom, definisaće se odredbama ugovora.
 

Član 37. (Dostupnost tenderske dokumentacije)

 

(1) Tenderska dokumentacija se objavljuje na Portalu javnih nabavki u skladu sa članom 55. Zakona, Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E - nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14) i Uputstvom o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E - nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 53/15), izuzev u slučajevima u kojima Zakonom nije predviđena obaveza objavljivanja tenderske dokumentacije na ovaj način;

(2) Tenderska dokumentacija se neće učiniti dostupnom nijednom kandidatu/ponuđaču na drugi način osim na način iz stava (1) ovog člana;

(3) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana u postupku pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i postupka za dodjelu ugovora za usluge iz Aneksa II dio B Zakona tenderska dokumentacija će se objaviti na web stranici ministarstva kako bi se ispunilo načelo transparentnosti;

(4) Kada su u pitanju izmjene tenderske dokumentacije, kada je ponuđač preuzeo osnovnu tendersku dokumentaciju, a propustio preuzimanje izmijenjene tenderske dokumentacije, a dostavi ponudu koja ispunjava sve uslove iz tenderske dokumentacije, takva ponuda se ocjenjuje prihvatljivom pod uslovom da ispunjava i ostale uslove iz osnovne tenderske dokumentacije.
 

Član 38. (Pojašnjenje tenderske dokumentacije)

 

(1) Zainteresovani ponuđači imaju pravo u pismenoj formi tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije, blagovremeno ali najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda/ zahtjeva za učešće;

(2) Na zahtjev ponuđača se odgovara u pismenoj formi i odgovor sa pojašnjenjem se dostavlja svim ponuđačima/kandidatima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju putem Portala javnih nabavki, najkasnije u roku od 3 dana, odnosno najkasnije u roku od 5 dana prije isteka roka za ponošenje ponuda/zahtjeva za učešće.
 

Član 39. (Obavezno produženje roka za dostavljanje ponuda/zahtjeva za učešće)

 

(1) Ako dođe do izmijene tenderske dokumentacije, a te izmjene od ponuđača /kandidata budu zahtijevale bilo kakvu izmjenu ponude/zahtjeva za učešće, produžiće se rok za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće za najmanje 7 dana;

(2) Ako se nakon preuzimanja tenderske dokumentacije utvrdi da se zahtjev za učešće/ponude mogu pripremiti samo nakon posjete mjestu izvođenja usluga ili radova, ili nakon pregleda dokumenata na osnovu kojih je pripremljena, rokovi za prijem ponuda/zahtjeva za učešće produžiće se za najmanje 7 dana, kako bi se omogućilo da se ponuđači/kandidati upoznaju sa svim informacijama koje su neophodne za pripremu ponude /zahtjeva za učešće.
 

DIO XI - PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Član 40. (Uslovi za početak postupka javne nabavke)

 

(1) Za pokretanje postupka nabavke moraju biti ispunjeni slijedeći uslovi:

1. usvojen budžet za tekuću godinu,

2. donesena i objavljena odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki,

3. utvrđen i objavljen Plan javnih nabavki u zakonskom roku,

4. novčana sredstva za planiranu nabavku moraju biti operativna,

5. formirana komisija za javne nabavke,

6. donesena pojedinačna odluka o pokretanju postupaka nabavke u pisanoj formi i objavljena na web stranici ministarstva.
 

Član 41. (Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabavke)

 

(1) Postupak javne nabavke pokreće se nakon obezbjeđenja novčanih sredstava i to donošenjem Odluke Ministra;

(2) Odluka iz stava (1) ovog člana sadrži:

1. zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke,

2. predmet javne nabavke,

3. vrijednost javne nabavke,

4. podatke o budžetskoj poziciji - osiguranje novčanih sredstava za plaćanje te nabavke,

5. vrstu postupka dodjele javne nabavke,

6. kriteriji koji će se primjenjivati prilikom ocjene ponuda (najniža cijena, ekonomski najpovoljnija ponuda).
 

Član 42. (Dostavljanje ponuda)

 

(1) Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom poštom i trebaju biti pisane neizbrisivom tintom, čvrsto uvezane i sve strane ponude moraju biti numerisane i parafirane od strane ovlaštenog lica ponuđača, u skladu sa uslovima iz javnog poziva i tenderske dokumentacije;

(2) Ukoliko je tenderska dokumentacija objavljena na Portalu javnih nabavki, ponude mogu dostaviti samo ponuđači koji su istu preuzeli putem Portala javnih nabavki. Ukoliko ponude dostave ponuđači koji nisu tendersku dokumentaciju preuzeli putem Portala javnih nabavki ista će "neotvorena" biti vraćena ponuđaču;

(3) Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude;

(4) Ponuda se neće odbaciti ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, to se smatra manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji;

(5) Od ponuđača se zahtijeva i jedna kopija ponude koja mora biti identična originalu. Ukoliko se uoči razlika između originala i kopije ponude vjerodostojan je original;

(6) U zavisnosti od predmeta javne nabavke i izbora postupka, ponuđačima se tenderskom dokumentacijom traži dostavljanje slijedećih izjava:

1. izjava koja se odnosi na član 45. stav 1. tačka a) do d) i stav 4. Zakona, odnosno na dokazivanje lične sposobnosti ponuđača za ispunjenje uslova postavljenih u tenderskoj dokumentaciji,

2. izjava koje se odnosi na član 47. st. 1. tačka a) do d) Zakona, odnosno na dokazivanje ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača za ispunjenje uslova postavljenih u tenderskoj dokumentaciji,

3. izjava koja se odnosi na član 50. tačke: c), d), e) i g) Zakona, odnosno na dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača za ispunjenje uslova postavljenih u tenderskoj dokumentaciji,

4. izjava koja se odnosi na član 51. tačaka c), d) i f) ZJN, odnosno na dokazivanje tehničke i profesionalne spsosobnosti ponuđača za ispunjenje uslova postavljenih u tenderskoj dokumentaciji,

5. izjava koja se odnosi na član 52. stav (2) Zakona

(7) Tenderskom dokumentacijom se određuje rok u kojem je izabrani ponuđač dužan dostaviti dokaze za izjavu koja se odnosi na član 45. Zakona. Ukoliko izabrani dobavljač tražene dokaze ne dostavi u ostavljenom roku, izabraće se slijedeći ponuđač sa liste ponuđača koji su dostavili prihvatljive ponude;

(8) Stručna služba Kantona Sarajevo izdaje pismenu potvrdu ponuđaču koji lično donese ponudu u koju se unosi datum i sat prijema ponude;

(9) Ponuđač može prije isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili od nje odustati;

(10) Ukoliko zbog izmjene ili dopune ponude dođe do izmjene ukupne cijene, nova cijena mora obavezno biti navedena, te se izmjena i dopuna ponude dostavljaju na isti način kao i ponuda u roku koji je naznačen u obavještenju i u tenderskoj dokumentaciji;

(11) Ukoliko ponuđač svoju ponudu povuče prije isteka roka za dostavu ponuda omogućeno mu je traženje povrata neotvorene ponude;

(12) Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponuđač koji samostalno podnosi ponudu ne može istovremeno učestvovati u ponudi koju podnosi grupa ponuđača;

(13) Tenderskom dokumentacijom se zahtijeva da svi dokumenti u ponudi moraju biti hronološki poredani, te da se spisak po redoslijedu dostavljenih dokumenata dostavlja na samom početku dostavljene ponude.
 

Član 43. (Način dostave dokumenata koji su zajednički za više lotova)

 

(1) Ukoliko je predmet nabavke podijeljen na više lotova, ponuđač koji dostavlja ponude za više lotova, može dokumenta kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje i dokaze o sposobnosti koji su zajednički za više lotova dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1. u posebnoj koverti na kojoj će jasno naznačiti da dostavlja dokaze za kvalifikaciju za sve lotove za koje je dostavio ponude,

2. uz ponudu koja je prva po redoslijedu lotova na koje se prijavljuje,

3. posebno uz svaki lot;

(2) Ostali traženi dokumenti i dokazi koji se podnose za pojedini lot moraju se dostaviti u ponudi za taj lot;

(3) Garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja za svaki lot pojedinačno, ukoliko je procijenjena vrijednost pojedinačnog lot-a veća od 100.000,00 KM.

(4) Ukoliko se dokazi da ne postoje razlozi za isključenje dostavljaju u posebnoj koverti, ponuđač je dužan tu kovertu sa dokazima da ne postoje razlozi za isključenje i koverte sa ponudama za sve lotove za koje dostavlja ponude dostaviti u jednoj zajedničkoj koverti, na kojoj izričito navodi šta je sadržaj te koverte.
 

Član 44. (Sadržaj ponude)

 

(1) Ponuda je pisana izjava volje ponuđača da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije;

(2) Osnovni elementi ponude su:

1. popunjen obrazac za ponudu,

2. garancija za ozbiljnost ponude;

3. izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. od a) do d) Zakona,

4. izjava i obične kopije dokumenata kojima ponuđač dokazuje ispunjenje uslova iz člana 47. stav (1) tačke od a) do d) i (4) Zakona,

5. izjave koje se odnosi na član 50. tačke: c), d), e) i g) Zakona, odnosno na dokazivanje tehniče i profesionalne spososbnosti ponuđača za ispunjenje uslova postavljenih u tenderskoj dokumentaciji.

6. izjave koje se odnosi na član 51. tačaka c), d) i f) Zakona, odnosno na dokazivanje tehničke i profesionalne spsosobnosti ponuđača za ispunjenje uslova postavljenih u tenderskoj dokumentaciji.

7. izjave koje se odnosi na član 52. stav (2) Zakona (da ponuđač nije ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javnih nabavki)

8. pravilno popunjen obrazac zacijenu ponude - Anex 1

9. pravilno popunjen obrazac za ponudu - Anex 2,

10. potpisan i ovjeren prijedlog ugovora ili okvirnog sporazuma koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije,

11. datum zahtjeva za učešće/ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača,

12. hronološki popis svih dostavljenih dokumenata usklađen sa redostlijedom uslova postavljenih tenderskom dokumentacijom.
 

Član 45. (Period važenja ponude)

 

(1) Rokovi važenja ponuda određuju se u skladu sa članom 60. Zakona, i tenderskom dokumentacijom se određuje rok od 90 dana;

(2) Ukoliko ponuđač u ponudi ne naznači period važenja ponude, smatraće se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji;

(3) U periodu važenja ponude od ponuđača se može pismeno tražiti produženje važenja ponude do određenog roka;

(4) Ponuđač koji odbije takav zahtjev ne gubi pravo na povrat garancije za ozbiljnost ponude;

(5) Ukoliko ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ili ne pristane produžiti rok važenja ponude ili ne osigura produženje garancije za ozbiljnost ponude, smatra se da je odbio zahtjev, te se takva ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka;

(6) Ukoliko ponuđač pristane na produženje roka važenja ponude, dužan je osigurati produženje garancije za ozbiljnost ponude;

(7) U periodu produženja važeće ponude, ponuda se ne može mijenjati.
 

Član 46. (Garancija za ozbiljnost ponude)

 

Shodno članu 61. Zakona i članu 4. Pravilnika o formi garancije za ponudu broj: 01-02-2-2240-2/14 od 12.11.2014. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14), za ponuđače se utvrđuje:

(1) da bi učestvovali u postupku javne nabavke u kojoj je procijenjena vrijednost javne nabavke veća od 100.000,00 KM, ministarstvo će tenderskom dokumentacijom od ponuđača zahtijevati dostavljanje originale bezuslovne bankovne garancije za ponudu, ili mjenicu sa rokom važnosti opcija ponude, odnosno 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda u iznosu do 1,5% od procijenjene vrijednosti ugovora;

(2) Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, garancija za ponudu mora odgovarati traženom iznosu bez obzira da li je dostavlja jedan član, više članova ili svi članovi grupe ponuđača;

(3) Garancija za ponudu se dostavlja u originalu u zatvorenoj plastičnoj foliji koja je na vrhu zalijepljena naljepnicom na koju je stavljen pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača;

(4) Garancija za ponudu ni na koji način ne smije biti oštećena (npr. bušenjem);

(5) Forma Garancije za ponudu čini sastavni dio tenderske dokumentacije za svaku pojedinačnu nabavku;

(6) Garancija za ponudu se dostavlja uz ponudu;

(7) Povrat garancije za ponudu ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke će se izvršiti u roku od 10 (deset) radnih dana, a ukoliko se bude radilo o depozitu, povrat garancije se vrši u roku 5 (pet) dana u slijedećim slučajevima:

1. neprihvatljiva ponuda,

2. poništenje postupka nabavke,

3. povlačenje ponude prije isteka roka za dostavljanje ponuda;

(8) garanciju za ozbiljnost ponude se ne odbacuje na osnovu činjenice da garancija nije izdata u BiH, pod uslovom da ispunjava uslove postavljene u tenderskoj dokumentaciji.
 

Član 47. (Garancija za uredno izvršenje ugovora)

 

Shodno članu 61. stav 4. Zakona i članu 4. Pravilnika o formi garancije za ponudu broj: 0102-2-2240-2/14 od 12.11.2014. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14), Ministarstvo će tenderskom dokumentacijom zahtijevati garanciju za uredno izvršenje ugovora od izabranog ponuđača.

(1) Iznos garancije za izvršenje ugovora je do 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti do kraja

(2) godine + 30 dana.

(3) Garancija za uredno izvršenje ugovora se dostavlja na tačan termin zaključivanja ugovora.

(4) U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u utvrđenom roku, ugovor se neće zaključiti, već će se zaključivanje ugovora ponuditi drugorangiranom ponuđaču, ukoliko ga ima;

(5) Garancija za uredno izvršenje ugovora dostavljače se u formi bankarske garancije koja će biti sastavni dio tenderske dokumentacije ili mjenica dostavljena na način propisan Zakonom o mjenici FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/00 i 28/03);

(6) Ministarstvo neće odbaciti garanciju za uredno izvršenje ugovora na osnovu činjenice da garancija

(7) nije izdata u BiH, pod uslovom da ispunjava uslove postavljene u tenderskoj dokumentaciji.

(8) Forma garancije za uredno izvršenje ugovora defmisaće se tenderskom dokumentacijom.
 

Član 48. (Garancija za kvalitet roba)

 

(1) Ponuđači su obavezni da dostave pismenu izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog lica ponuđača, kojom garantuju kvalitet ponuđenih roba, usluga ili radova, te da će iste pratiti sva dokumentacija neophodna za provjeru prilikom utvrđivanja kvantitativnog i kvalitativnog prijema roba, usluga ili radova;

(2) Zadržava se pravo obilaska prodajnih i drugih mjesta ponuđača, kako bi se utvrdilo da li isti zadovoljavaju uslove postavljene u tenderskoj dokumentaciji na način propisan čl. 35, 36. i 37. Uredbe.

(2) Zadržava se pravo da se ovlasti lice iz ministarstva koje će vršiti kontrolu isporuke robe, usluga ili radova od početka do okončanja ugovorene nabavke, a što je u skladu sa članom 35. stav 1. Uredbe.
 

Član 49. (Alternativne ponude)

 

(1) Alternativne ponude su dozvoljene samo u slučajevima gdje je kriterij za dodjelu ugovora "ekonomski najpovoljnija ponuda" koja zadovoljava minimalne postavljene uslove, a što se zavisno od konkretne nabavke utvrđuje u tenderskoj dokumentaciji u skladu sa procjenom Komisije za javne nabavke;

(2) Ukoliko se tenderskom dokumentacijom dozvoli dostavljanje alternativnih ponuda, navodi se minimum zahtjeva koje alternativna ponuda treba ispunjavati, kao i ostale zahtjeve za njeno podnošenje.

(3) Ukoliko se tenderskom dokumentacijom dozvoli dostavljanje alternativnih ponuda, iste se dostavljaju odvojeno od osnovne ponude;

(4) Razmatraju se samo one alternativne ponude koje sadrže minimum postavljenih uslova, a što ponuđač dokazuje odgovarajućim dokazima i koje osiguravaju realizaciju odgovarajućeg predmeta nabavke;

(5) Alternativna ponuda neće biti odbijena samo zbog činjenice da bi ona vodila promjeni vrste i karaktera ugovora.
 

Član 50. (Neblagovremene ponude)

 

Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda određenog u tenderskoj dokumentaciji ("neblagovremene") se ne otvaraju niti se razmatraju, već se ponuđaču vraćaju neotvorene, a u zapisniku o otvaranju ponuda će se u napomeni konstatovati daje došlo do ovakve situacije.
 

Član 51. (Zapisnik o zaprimanju ponuda)

 

(1) Svaka blagovremeno pristigla ponuda unijeće se u zapisnik o zaprimanju ponuda, te dobija redni broj prema redoslijedu zaprimanja;

(2) Ako je dostavljena izmjena ili dopuna ponude, ona se upisuje u zapisnik o zaprimanju ponuda, te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja i ista se smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene/dopune ponude;

(3) Zapisnik o zaprimanju ponuda je sastavni dio zapisnika o javnom otvaranju ponuda, a ukoliko nije predviđeno javno otvaranje ponuda, zapisnik o zaprimanju ponuda je sastavni dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odnosno zapisnika o pregledu i ocjeni inicijalnihi/ili konačnih ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja;

(4) Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne unosi se u zapisnik o zaprimanju ponuda.
 

Član 52. (Način otvaranja ponuda)

 

(1) Komisija svaku zapečaćenu kovertu sa ponudom označava rednim brojem prema hronološkom redu prispijeća ponuda, a nakon toga se ponude otvaraju po redoslijedu utvrđenom na koverti.;

(2) Prilikom otvaranja ponuda komisija ne razmatra niti vrši uvid u sadržaj dokumenata;

(3) Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda, neposredno nakon isteka roka za podnošenje ponuda na sastanku komisije na dan i sat naveden u tenderskoj dokumentaciji;

(4) Ponude primljene nakon isteka roka određenog za prijem ponuda neotvorene se vraćaju ponuđačima.

(5) Izmjena krajnjeg roka za prijem ponuda uticat će na promjenu datuma otvaranja ponuda;

(6) Svi ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, koji su blagovremeno dostavili ponude, mogu prisustvovati postupku javnog otvaranja ponuda;

(7) Koverte sa ponudama otvara predsjednik komisije ili zamjnik predsjednika komisije ili član ili zamjenski član koga ovlasti predsjednik komisije, na otvorenoj sjednici bez obzira na to da li sastanku prisustvuju ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici ili ne;

(8) U postupku otvaranja koverti komisija objavljuje:

1. naziv i sjedište ponuđača,

2. broj pod kojim je ponuda zaprimljena i tačan datum i vrijeme zaprimanja ponude,

3. ukupnu cijenu navedenu u ponudi i eventualne popuste u ponudi koji moraju biti posebno iskazani. Ukoliko popust nije posebno iskazan, smatraće se da nije ni ponuđen,

4. potkriterije koji se vrednuju u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude;

(9) Ako je u ponudi kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena u zapisniku se popunjava tabela 11 a) sažetka ponuda primljenih u roku;

(10) Ako je u ponudi kriterij za dodjelu ugovora ekonomki najpovoljnija ponuda u zapinsku se popunjava tabela 11 b) sažetka ponuda primljenih u roku;

(11) Sva zapažanja prilikom javnog otvaranja ponuda unose se u zapisnik koji potpisuju predsjednik komisije i prisutni ovlašteni predstavnici ponuđača, a zapisnik sa otvaranja ponuda se dostavlja svim ponuđačima na adresu, u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda;

(12) Zapisnik o otvaranju ponuda postaje sastavni dio tenderske dokumentacije.
 

Član 53. (Sadržaj zapisnika sa otvaranja ponuda)

 

(1) Zapisnik o otvaranju ponuda sadrži obavezno slijedeće podatke:

1. puni naziv i adresa ministarstva,

2. vrsta ugovora,

3. naziv/referenca Ministarstva,

4. podatak da li je bilo objavljeno prethodno obavještenje,

5. datum i mjesto otvaranja ponuda,

6. imena predsjednika i članova komisije,

7. podaci o prisutnim ovlaštenim predstavnicima ponuđača (ime i prezime, naziv ponuđača, broj ovlaštenja),

8. podaci o drugim prisutnim osobama,

9. spisak blagovremeno pristiglih ponuda,

10. spisak neblagovremeno pristiglih ponuda,

11. sažetak ponuda primljenih u roku za dodjelu ugovora po kriteriju najniža cijena (broj protokola Ministarstva, redni broj ponude, naziv ponuđača, podatak da lije ponuda ispravno zapečaćena, ovjerena i potpisana, ukupna cijena ponude, ponuđeni popust),

12. sažetak ponuda primljenih u roku za dodjelu ugovora po kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda (broj protokola ministarstva, redni broj ponude, naziv ponuđača, podatak da lije ponuda ispravno zapečaćena, ovjerena i potpisana, podkriterije koji se vrednuju unutar kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda, ponuđeni popust),

13. prostor za potpis prisutnih ovlaštenih predstavnika ponuđača,

14. prostor za primjedbe na postupak otvaranja ponuda/ostale saopštene informacije,

15. potpis predsjednika komisije.
 

XII DIO - OCJENA PONUDA

 

Član 54. (Ocjena i poređenje ponuda)

 

(1) Aktivnosti oko provjere sadržaja ponuda provode se na zatvorenim sjednicama komisije u vrijeme i na mjestu koje odredi predsjednik komisije;

(2) Komisija prilikom poređenja ponuda provjerava cijenu odnosno računsku ispravnost ponude;

(3) Ukoliko se utvrdi da cijena ponude bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u obrascu za ponudu, važi cijena bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude;

(4) Uz obrazloženje uočene računske greške koja se odnosi na cijenu ponude prilaže se komisijska kalkulacija i korekcija cijene, te traži saglasnost ponuđača za korekciju uočene računske greške u cijeni,

(5) Jedinična cijena stavke ne smatra se računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati, može se ispraviti samo ukupna cijena;

(6) Ponuđač je dužan dostaviti saglasnost o prihvatanju računske greške ili izjavu o neprihvatanju u ostavljenom roku;

(7) Ukoliko ponuđač prihvati korigovanu cijenu ponde, postupak se nastavlja, a ukoliko ponuđač odbije prihvatiti korigovanu računsku grešku u ponudi, ponuda se odbacuje,

(8) Odgovor ponuđača na zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške čini sastavni dio zapisnika.
 

Član 55. (Ocjena blagovremeno prispjelih ponuda)

 

(1) Poređenje ponuda provodi komisija na zatvorenoj sjednici;

(2) Ukoliko komisija utvrdi da je podnesena samo jedna ponuda koja ispunjava uslove postavljene u tenderskoj dokumentaciji komisija pristupa ocjeni ponuda;

(3) Ukoliko prilikom detaljne ocjene ponude komisija utvrdi da zadovoljava sve kriterije za dodjelu ugovora pristupa se prihvatanju ponude i sklapanju ugovora sa izabranim dobavljačem;

(4) Ukoliko komisija utvrdi da nije pristigla nijedna ponuda ili nijedna prihvatljiva ponuda postupak se poništava;

(5) Ukoliko komisija utvrdi da nije pristigla nijedna prihvatljiva ponuda, komisija postupak poništava i dostavlja ponuđačima obavještenje u kojem obrazlaže razloge poništenja postupka;

(6) U postupku razmatranja ponuda komisija može zatražiti pojašnjenje, preciziranje i nadopunu ponude pod uslovom da se time ne mijenjaju osnovni elementi ponude, ali ne na način koji bi mogao biti suprotan principima tržišnog takmičenja ili koji bi mogao imati diskriminirajući efekat;

(7) Nije dozvoljeno dostavljanje dodatnih dokumenata vezanih za kvalifikaciju, već samo u smislu optimizacije ponude u kontekstu detaljnijeg pojašnjenja već dostavljene ponude.
 

Član 56. (Sadržaj zapisnika sa pregledu i ocjeni ponuda)

 

(1) Komisija sačinjava zapisnik o poređenju ponuda u skladu sa članom 65. stav (2) Zakona, koji vodi sekretar komisije i koji sadrži najmanje slijedeće podatke:

1. Puni naziv i adresu ministarstva,

2. Predmet javne nabavke,

3. naziv ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje,

4. dodjelu bodova po kriterijima za ocjenu ponuda, ako je kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, prema metodo- logiji utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji,

5. rang listu ocijenjenih ponuda, počev od najuspješnije ka najmanje uspješnoj,

6. naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena prihvatljivom vrijednost ugovoira ili okvirnog sporazuma;

(2) Zapisnik sa poređenja ponuda dostavlja se svim ponuđačima uz obavještenje o rezultatima postupka i odluke ministra o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od sedam dana od dana donošenja odluke.

(3) Ukoliko neko od članova komisije odbije potpisati zapisnik o ocjeni ponuda, sačinjava se službena zabilješka sa obrazloženjem razloga odbijanja i ista se prilaže uz zapisnik.
 

Član 57. (Preporuka za izbor najpovoljnijeg dobavljača)

 

(1) Komisija obavlja povjerene poslove i u okviru svoje nadležnosti iz člana 7. ovog Pravilnika predlaže ministru dodjelu ugovora najpovoljnijem ponuđaču, a ministar donosi konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača;

(2) Ukoliko ministar nije saglasan sa preporukom komisije, može donijeti drugačiju odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, s tim što u pismenoj formi obrazlaže razloge neprihvatanja preporuke koju je dostavila komisija.
 

Član 58. (Odluka o izboru i odluka o poništenju)

 

(1) Ministar na osnovu preporuke komisije za javne nabavke donosi konačnu odluku o izboru ponuđača za predmetnu nabavku;

(2) Ministar takvu odluku donosi u roku koji je tenderskom dokumentacijom ostavljen kao rok važenja ponude, odnosno najkasnije u roku 7 dana od dana isteka važenja ponude;

(3) Odluke se dostavljaju ponuđačima u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke i to: putem pošte ili lično na adresu;

(4) Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili o poništenju postupka javne nabavke objavljuju se na web. stranici ministarstva.
 

XIII DIO - E-AUKCIJA

 

Član 59. (Način provođenja E - aukcije)

 

(1) E - aukcija se provodi u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E - aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16).

(2) Pravo učešća na E-aukciji imaju samo oni ponuđači čije ponude budu ocijenjene kao potpune i prihvatljive. Ponuđači koji ne dostave potpunu i prihvatljivu ponudu neće moći učestvovati na E-aukciji.

(3) Kriterij za takmičenje ponuđača prilikom E -aukcije je najniža cijena.

(4) Nakon otvaranja i ocjene ponuda, unosom svih potpunih i prihvatljivih ponuda u sistem E-nabavke, ponuđačima koji su dostavili potpune i prihvatljive ponude će od strane Agencije za javne nabavke elektronskim putem biti upućeno obavještenje o datumu održavanja i trajanju E - aukcije, putem sistema E - Nabavke.

(5) Odabir najpovoljnije ponude će se izvršiti nakon okončanja postupka E - Aukcije prema postignutim cijenama.

(6) Ugovorni organ ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne probleme ponuđača u pristupu sistemu E-Nabavki.

(7) Svi ponuđači koji dostave potpune i prihvatljive ponude i steknu uslove za učešće na E-Aukciji, a utvrde da postoje neke nejasnoće ili eventualni problemi prije ili prilikom samog provođenja E - aukcije, dužni su se obratiti Agenciji za javne nabavke.
 

XIV DIO - PRIPREMA PONUDA

 

Član 60. (Priprema ponude)

 

(1) Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive;

(2) Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja;

(3) Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom ponude smatra se takvo uvezivanje koje će spriječiti da se ponuda "rasipa", odnosno da se stranice ponude ne mogu izvlačiti i/ili dodavati, te je iz navedenih razloga ponudu neophodno uvezati (ukoričiti) u formi knjige ili osigurati jemstvenikom i pečatom ponuđača. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica ponuđača. Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji;

(4) Ponuđač je uz original ponude dužan dostaviti i 1 (jednu) kopiju ponude, koja se dostavlja zajedno s originalnom ponudom. U tom slučaju se jasno naznačava "original" i "kopija" ponude. U slučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.
 

Član 61. (Način dostavljanja ponuda)

 

(1) Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu navedenu u obavještenju i tenderskoj dokumentaciji i do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

(2) Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

(3) Ponuđač dostavlja jednu ponudu u originalu i jednu kopiju ponude na kojima će čitko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njena kopija sa pečatom i potpisom se pakuju u neprovidnu kovertu sa imenom i adresom ponuđača, evidencionim brojem javne nabavke na kojoj će pisati slijedeće riječi: "Ponuda za .... (navesti naziv javne nabavke)" - NE OTVARAJ";

(4) Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan navesti naziv i adresa ponuđača/grupe ponuđača;

(5) Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude.
 

Član 62. (Obrazac za cijenu ponude - robe, usluge ili radovi)

 

(1) Ponuđači su dužni dostaviti obrazac za cijenu ponude - robe, usluge ili radovi za sve stavke koje su sadržane u obrascu. Ukoliko ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

(2) Prilikom popunjavanja svih stavki u obrascu zbir cijena svih stavki ne može biti 0.
 

Član 63. (Način određivanja cijene)

 

(1) Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude.

(2) Cijena ponude se piše slovima i brojevima.

(3) U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a)

(4) Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude na mjestu gdje upisuje pripadajući iznos PDV-a upisuje 0,00.

(5) Posebno se prikazuje PDV na cijenu sa uračunatim popustom.

(6) Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

(7) U TD će se naznačiti da li je cijena ponude promjenjiva ili nepromjenjiva;

(8) Promjenjiva cijena je cijena koja se tokom trajanja ugovora, odnosno okvirnog sporazuma može mijenjati. Ako je cijena ponude promjenjiva, u TD će se odrediti način i uslovi izmjene cijene.

(9) Promjenjivost cijene mora biti zasnovana na referentnim parametrima ili javno dostupnim podacima;

(10) Nepromjenjiva cijena je cijena koja tokom trajanja ugovora, odnosno okvirnog sporazuma ostaje nepromijenjena.
 

Član 64. (Valuta ponude)

 

(1) Sve cijene trebaju biti navedene u konvertibilnim markama (BAM), uključujući i pripadajuće indirektne poreze.
 

Član 65. (Neprirodno niske cijene)

 

(1) Ukoliko neki od ponuđača u ponudi dostavi neprirodno nisku cijenu u odnosu na predmet ponude, komisija od takvog ponuđača traži obrazloženje ponuđene cijene ako su ispunjeni slijedeći uslovi:

1. Cijena ponude je za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih pristiglih prihvatljivih ponuda, ukoliko su primljene najmanje tri prihvatljive ponude,

2. Cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude,

3. Objašnjenje neprirodno niske cijene ponude se traži i ako se smatra da je ona neprirodno niska i iz drugih opravdanih razloga navedenih u članu 66. Zakona;

(2) Ako ponuđač pomenuto obrazloženje ne dostavi u roku koji mu ostavi komisija, njegova ponuda se eliminiše iz daljnjeg razmatranja;

(3) Od ponuđača se traži obrazloženje neprirodno niske cijene koje može da se odnosi na ekonomsku opravdanost prizvodnje roba, građevinske metode, izabrana tehnička rješenja, odnosno izuzetno povoljne uslove koje nudi ponuđač, te primjenu i poštivanje odgovarajućih odredbi iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i video nadzora.

(4) Dostavljeno objašnjenje od strane ponuđača čini sastavni dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
 

Član 66. (Preferencijalni tretman domaćeg)

 

(1) U cilju pružanja zaštite obnovi i razvoju privrede Bosne i Hercegovine i davanja potpore i podrške razvoju domaće prizvodnje, prilikom poređenja ponuda prednost se daje domaćem proizvođaču;

(2) Domaće ponude su one ponude koje podnose ponuđači sa sjedištem u BiH i koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH;

(3) 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini;

(4) Preferencijalni tretman domaćeg služi isključivo u svrhu poređenja ponuda;

(5) Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg će se vršiti u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH", broj 83/16).
 

Član 67. (Preferencijalni tretman domaćeg)

 

Preferencijalni tretman domaćeg se provodi u skladu sa podzakonskim aktima koje donosi Agencija za javne nabavke BiH.
 

XV DIO - OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA

 

Član 68. (Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača/poništenju postupka)

 

(1) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka se ponuđačima dostavlja u roku od sedam dana od dana donošenja zajedno sa obavještenjem o izboru najpovoljnijeg ponuđača/poništenju postupka;

(2) Obavještenje iz prethodnog stava sadrži podatke o:

1. najupješnijem ponuđaču.

2. osnovne karakteristike i eventualne prednosti ponude koja je ocijenjena najuspješnijom,

3. ukoliko je postupak nabavke prekinut ili obustavljen, ponuđači se obavještavaju o razlozima prekidanja /obustave postupka.
 

XVI DIO - ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O NABAVCI

 

Član 69. (Zaključivanje Ugovora o nabavci)

 

(1) Ugovor o nabavci zaključuje se sa ponuđačem čija je ponuda najpovoljnija;

(2) Ukoliko ponuđač, kojem je predloženo zaključivanje ugovora o nabavci, odbije zaključivanje ugovora ili ne potpiše ugovor, odnosno odbije da potpiše ugovor u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije ili ne dostavi garanciju za izvršenje ugovora, odnosno ukoliko ne dostavi dokaze po izjavama u ostavljenom roku, predlaže se dodjela ugovora onom dobavljaču čija je ponuda po redoslijedu odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača koji je odbio dodjelu ugovora;

(3) U svakom pojedinačnom ugovoru o javnoj nabavci definiše se način postupanja ministarstva u slučaju dostavljanja zapisnika o reklamaciji od strane ovlaštenog lica ministarstva koje između ostalog može podrazumijevati i aktiviranje sredstava finansijskog obezbjeđenja.
 

Član 70. (Način zaključivanja Ugovora o nabavci)

 

(1) Prilikom zaključenja ugovora o nabavci, cijena i uslovi navedeni u najuspješnijoj ponudi i uslovi iz tenderske dokumentacije se ne mijenjaju;

(2) Prilikom dodjele ugovora o nabavci, cijena navedena u najpovoljnijoj ponudi kao i uslovi utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji ne mogu se mijenjati, osim na način propisan članom 72. stav 5. Zakona;

(3) Ugovor se sa odabranim dobavljačem u roku od minimalno 15 dana od dana kada su ponuđači pismeno obavješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača;

(4) Izjavljena žalba ne sprečava potpisivanje ugovora o javnoj nabavci za lotove na koje nije izjavljena žalba;

(5) Ugovor se zaključuje u roku od 10 dana od dana obavještenja učesnika postupka o izboru najpovoljnijeg ponuđača samo ukoliko je proveden konkurentski postupak;

(6) Ugovori se zaključuju u skladu sa zakonom o obligacijama u BiH;

(7) Ugovor se dodjeljuje kroz definicije Zakona o javnim nabavkama BiH.
 

Član 71. (Ugovor o javnoj nabavci)

 

(1) Ugovor o javnoj nabavci zaključuje se na period od godinu dana, odnosno na period ne duži od 4 (četiri) godine, a ukoliko se radi o ugovorima koji se zaključuju redovno u toku godine ili se produžavaju u ovom periodu, ugovorna vrijednost se zasniva na ukupno planiranoj vrijednosti ugovora ili ukupnoj vrijednosti sukcesivnih ugovora koji se dostavljaju tokom 12 mjeseci nakon prve isporuke;

(2) Kod obračuna vrijednosti ugovora o radovima, obračunavaju se radovi potrebni za završetak objekta i predračunska vrijednost nabavki potrebnih za izvršenje radova, a koji se daju na raspolaganje ponuđaču (dobavljaču);

(3) Ukoliko predviđena nabavka dovede do dodjele nekoliko ugovora koji se dodjeljuju istovremeno, vrijednost nabavke je jednaka ukupnoj predračunskoj vrijednosti ovih ugovora;

(4) Kod konkursa za izradu idejne projektne dokumentacije ugovorna vrijednost se obračunava kao predračunska vrijednost bez umanjenja poreza na dodatu vrijednost, a ako je javni konkurs raspisan radi nabavke plana ili idejne dokumentacije, ugovorna vrijednost je jednaka ukupnom iznosu nagrade odnosno isplate učesnicima;
 

Član 72. (Okvirni sporazum)

 

(1) Okvirni sporazum o nabavci je sporazum ograničenog trajanja i zaključuje se samo nakon provedenog otvorenog, ograničenog, pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja i konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema odredbama Zakona;

(2) Izuzetno, okvirni sporazum se zaključuje i nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja nakon poništenog otvorenog ili ograničenog postupka iz razloga što nije pristigla nijedna ponuda ili nijedna prihvatljiva ponuda;

(3) Okvirni sporazum se može zaključiti sa jednim ili više dobavljača;

(4) Prilikom izrade tenderske dokumentacije u slučajevima okvirnog sporazuma utvrđuje se tačna ili okvirna količina predmeta nabavke (kada zbog prirode predmeta nabavke ne možemo unaprijed odrediti tačnu količinu);

(5) U okvirnom sporazumu su predmet ugovora i cijena ključni elementi, dakle okvirni sporazum nije ograničen samo u pogledu trajanja, nego i u pogledu maksimalne količine ili obima javne nabavke tokom tog vremenskog perioda, i može se desiti da se zaključeni okvirni sporazum "iskoristi" prije nego što vremenski istekne;

(6) Okvirni sporazum ne može trajati duže od 4 (četiri) godine, a što cijeni ugovorni organ. U toku godine se može zaključiti više pojedinačnih ugovora;

(7) U tenderskoj dokumentaciji se navodi mogućnost zaključivanja okvirnog sporazuma, te se definiše rok isporuke po pojedinačnim ugovorima;

(8) U tenderskoj dokumentaciji se navode minimalni uslovi o sposobnosti ponuđača, tako da, ukoliko je tražen dokaz o izvršenju jednog ugovora ili više ugovora, procijenjena vrijednost mora biti srazmjema procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koji se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se zaključiti na osnovu okvirnog sporazuma;

(9) U opravdanim okolnostima koje su vezane za određene rizike koji proizilaze iz prirode radova, usluga ili roba koji su predmet nabavke, može se zahtjevati i više uslova finansijske, tehničke ili profesionalne sposobnosti, pri čemu će u tenderskoj dokumentaciji dati detaljno obrazloženje tih okolnosti;

(10) Okvirni sporazum se zaključuje u slijedećim predmetima nabavke:

1. ako su predmet ugovora svakodnevne usluge ili potrošna roba koje nisu klasificirane kao trajno sredstvo,

2. ako su predmet ugovora robe ili usluge čije cijene i uslovi isporuke ne osciliraju,

3. ako su predmet ugovora kontinuirane popravke ili radovi na tekućem održavanju,

4. kada se treba zaključiti više identičnih ugovora u toku jedne godine, čime se smanjuju troškovi nabavke;

(11) Nakon zaključenog okvirnog sporazuma njegove odredbe se ne mijenjaju;

(12) Obavještenje o sklopljenim pojedinačnim ugovorima iz okvirnog sporazuma u toku jedne godine objavljivaće se najkasnije 30 dana od isteka kalendarske godine
 

XVII DIO - IZVJEŠTAJ O NABAVCI

 

Član 73. (Način zaključivanja i dostavljanje ugovora o javnoj nabavci)

 

(1) Ugovori o javnim nabavkama zaključuju se u četiri istovjetna primjerka od čega dva primjerka zadržava izabrani ponuđač, a ostali se zadržavaju u ministarstvu. Jedan ugovor zadržava pomoćnik ministra sektora za ekonomske poslove i projekte, a drugi službenik za javne nabavke;

(2) Službenik za javne nabavke na osnovu uslova iz ugovora zajedno sa članovima komisije kao i sa sektorom na koji se nabavka odnosi vrši praćenje realizacije svih ugovorenih poslova;

(3) Organizacionoj jedinici na koju se odnosi javna nabavka se dostavlja po jedna kopija ugovora sa kopijom specifikacije iz ponude izabranog ponuđača;

(4) Ukoliko se radi o ugovorima koji se odnose na javne nabavke za pružanje bankarskih usluga, ugovor se zaključuje u pet istovjetnih primjeraka. Četiri primjerka se raspoređuju na način opisan u stavu (1) ovog člana dok se jedan primjerak ugovora dostavlja Ministarstvu fmansija Kantona Sarajevo.
 

Član 74. (Izvještaj o provedenom postupku nabavke)

 

(1) Izvještaj o provedenom/poništenom postupku javne nabavke se objavljuje na Potalu javnih nabavki i sadrži elemente koje je propisala Agencija za javne nabavke BiH;

(2) Izvještaj koji se odnosi na usluge iz Anex-a II dio B Zakona se objavljuje najkasnije do 31. januara naredne godine;

(3) Nakon što se objavi Izvještaj na Portalu javnih nabavki, na web stranici se objavljuju osnovni elementi ugovora za sve postupke javnih nabavki, kao i sve eventualne izmjene do kojih dođe u toku realizacije ugovora.
 

Član 75. (Komunikacija)

 

(1) Komunikacija u vezi sa izvršenjem ugovora između ministarstva i izabranog ponuđača se obavlja pisanim putem (putem pošte), elektronske pošte ili putem fax-a.

(2) Lica koja komuniciraju sa izabranim ponuđačem su pomoćnik ministra sektora za ekonomske poslove i projekte ministarstva, službenik za javne nabavke, lice koje je zaduženo za kvantitativni i kvalitativni prijem robe, usluga ili radova.
 

Član 76. (Kvantitativni i kvalitativni prijem)

 

(1) Kvantitativni i kvalitativni prijem roba, usluga ili radova vrši lice iz reda uposlenika ministarstva koji posjeduje znanje iz oblasti koja je predmet javne nabavke;

(2) Kvantitativni i kvalitativni prijem roba, usluga ili radova uključuje slijedeće provjere:

1. da li količina isporučenih roba, pruženih usluga ili izvedenih radova odgovara ugovorenom poslu,

2. da li kvalitet isporučenih roba, pruženih usluga ili izvedenih radova odgovara ugovorenom poslu, odnosno da li su po svim elementima u skladu sa zahtjevima i tehničkim specifikacijama i ponudom,

3. da li postoje vizuelna oštećenja. Kasnije otkriveni nedostaci spadaju u skrivene mane i predmet su reklamacije u garantnom roku.
 

Član 77. (Zapisnik o prijemu)

 

(1) Lice iz ministarstva zaduženo za kvantitativni i kvalitativni prijem roba, usluga ili radova sačinjava zapisnik kojim se potvrđuje prijem roba, usluga ili radova, čime se potvrđuje prijem tražene količine robe, usluge ili radova, kao i prijem neophodne dokumentacije, te da li robe, usluge ili radovi odgovaraju ugovorenom poslu;

(2) Zapisnikom se potvrđuje i prijem zahtijevane dokumentacije;

(3) Zapisnik se potpisuje lica iz stava (1) ovog člana i ovlašteni predstavnik dobavljača i isti se sačinjava u dva istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.
 

Član 78. (Zapisnik o reklamaciji)

 

(1) U slučaju kada lice zaduženo za kvantitativni i kvalitativni prijem utvrdi da količina ili kvalitet isporučenih roba, pruženih usluga ili izvedenih radova ne odgovara ugovorenom poslu, ne sačinjava ni zapisnik o kvantitativnom ni zapisnik o kvalitativnom prijemu robe, usluga ili radova, već sačinjava i potpisuje zapisnik o reklamaciji, u kome navodi razloge zbog kojih isporuka nije u skladu sa ugovorenim poslom i daje prijedlog za rješavanje reklamacije;

(2) Zapisnik o reklamaciji dostavlja se licu zaduženom za provođenje i praćenje javnih nabavki (izvršenje ugovora o javnoj nabavci) koje zapisnik dostavlja drugoj ugovornoj strani;

(3) Postupanje po reklamaciji će se vršiti u skladu sa članom 69. stav 3. ovog Pravilnika, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima koji uređuju predmetnu oblast.
 

Član 79. (Provjere ugovorenih uslova)

 

(1) Fakture/računi i druga dokumentacija neophodna za plaćanje zaprimaju se putem centralnog protokola i dostavljaju u sektor za ekonomske poslove i projekte ministarstva radi kontrole i plaćanja;

(2) U slučaju da nema odstupanja od ugovorenih uslova, fakture/ računi se realizuju;

(3) U slučaju da se kontrolom utvrdi neusklađenost podataka, fakture/računi se osporavaju uz sačinjavanje službene zabilješke u kojoj se navode razlozi osporavanja plaćanja, i vrši se povrat fakture/računa;

(4) U slučaju osporavanja računa od strane ponuđača, postupa se u skladu sa klauzulom iz ugovora o konkretnoj nabavci, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima koji uređuju predmetnu oblast.
 

Član 80. (Realizacija sredstava finansijskog obezbjeđenja)

 

(1) Ukoliko se provjerom utvrdi postojanje uslova za realizaciju sredstava finansijskog obezbjeđenja, sektor za ekonomske poslove i projekte ministarstva realizira sredstava finansijskog obezbjeđenja u skladu sa važećim propisima;

(2) Realizacija sredstava finansijskog obezbjeđenja vrši se u skladu sa članom 39. Uredbe.
 

Član 81. (Otklanjanje grešaka u garantnom roku)

 

(1) U slučaju potrebe za otklanjanjem grešaka u garantnom roku, službenik za javne nabavke o tome obavještava drugu ugovornu stranu;

(2) Ukolikoi druga ugovorna strana ne otkloni greške u garantnom roku u skladu sa ugovorom o javnoj nabavci, službenik za javne nabavke provjerava ispunjenost uslova za realizaciju ugovomeih sredstava finansijskog obezbjeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku i obavještava službu za finansije koja realizuje sredstva finansijskog obezbjeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku.
 

Član 82. (Izmjena ugovora o javnoj nabavci)

 

(1) Ukoliko druga ugovorna strana zahtjeva izmjenu ugovora o javnoj nabavci, ovaj zahtjev razmatra službenik za javne nabavke u saradnji sa pomoćnikom ministra u sektoru za ekonomske poslove i projekte i komisijom za javne nabavke;

(2) Ukoliko se utvrdi da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi za izmjenu ugovora o javnoj nabavci, izrađuje se prijedlog odluke o izmjeni ugovora koji se dostavlja ministru na potpis u skladu sa članom 41. Uredbe;

(3) Takav izmijenjeni ugovor se objavljuje u skladu sa Uputstvom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15).
 

Član 83. (Izvještaj o izvršenju ugovora o javnoj nabavci)

 

(1) Nakon okončanja postupka javne nabavke sačinjava se izvještaj o izvršenju ugovora koji minimalno sadrži:

1. opis toka izvršenja ugovora,

2. ukupnu realizovanu vrijednost,

3. uočene probleme tokom izvršenja ugovora,

4. eventualne prijedloge za poboljšanje;

(2) Takav izvještaj se zadržava u sektoru za ekonomske poslove i projekte ministarstva i arhivira zajedno sa ostalom dokumentacijom u skladu sa propisima koji se odnose na ovu oblast.
 

Član 84. (Imenovanje lica u fazi izvršenja ugovora)

 

Lica koja komuniciraju sa izabranim ponuđačem su pomoćnik ministra sektora za ekonomske poslove i projekte ministarstva, službenik za javne nabavke, lice koje je ovlašteno za kvantitativni i kvalitativni prijem robe, usluga ili radova.
 

XVIII DIO - KONTROLA JAVNIH NABAVKI

 

Član 85. (Postupanje ministarstva u smislu kontrole javnih nabavki od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona)

 

Ministarstvo će blagovremeno dostaviti sve podatke i informacije vezano za konkretnu javnu nabavku kao i sve postupke javnih nabavki u cjelini u smislu kontrole zakonitosti i svrsishodnosti provođenja, a na osnovu pismenog zahtjeva Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo u svrhu pripreme redovnog kao i vanrednog izvještaja Vladi Kantona Sarajevo u roku od tri dana, a kroz obaveze definisane članom 51. Uredbe.
 

XIX DIO - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE

 

Član 86. (Zajedničke javne nabavke)

 

(1) Ukoliko se ukaže potreba za provođenjem zajedničke javne nabavke za jedan ili više predmeta javne nabavke za određeni period, inicira se pokretanje procedure provođenja zajedničke javne nabavke sa jednim ili više ugovornih organa, kao i prihvata učešće u zajedničkoj javnoj nabavci na način propisan članom 26. Uredbe u svrhu efikasnijeg i ekonomičnijeg postupka odnosno utroška budžetskih sredstava.

(2) Zajednička javna nabavka se provodi na osnovu sporazuma sa dva ili više ugovornih organa u skladu sa članom 26. stav (2) Uredbe.

(3) Sporazum iz stava (2) ovog člana obavezno sadrži elemente iz člana 26. stav (3) Uredbe:

1. popis ugovornih organa potpisnika Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci

2. određenje ugovornog organa koji će provesti postupak zajedničke javne nabavkei poduzimati neophodne aktivnosti u postupku zajedničke javne nabavke

3. način formiranja, te prava i obaveze komisije za javne nabavke

4. vrstu postupka javne nabavke, te podatak da li se predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

5. predmete zajedničke javne nabavke sa nazivom i oznakom iz JRJN

6. vremenski period za koji se provode zajedničke javne nabavke

7. način komunikacije između ugovornih organa za koje se provodi postupak zajedničke javne nabavke i komisije za javne nabavke

(4) Po nalogu Vlade Kantona Sarajevo o obaveznom zaključivanju sporazuma iz člana 26. stav (2) Uredbe postupa se odmah po prijemu naloga.
 

Član 87. (Obaveze ministarstva u slučaju potpisivanja sporazuma o provođenju postupka zajedničke javne nabavke)

 

(1) Ukoliko ministarstvo bude jedan od ugovornih organa potpisnika sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci ispoštovaće sve obaveze iz člana 27. Uredbe, a koje se odnose na:

1. imenovanje službenika za javne nabavke u komisiju koja će provoditi zajedničku javnu nabavku ili za komunikaciju sa komisijom za javne nabavke ukoliko nije član iste,

2. dostavljanje specifikacije potrebnih količina, procijenjenu vrijednost javne nabavke i rok na koji se zaključuje ugovor/okvirni sporazum,

3. dostavljanje ostalih neophodnih informacija i dokumentaciju za potrebe komisije za zajedničku javnu nabavku,

(2) Nakon okončanja postupka i postupka po žalbi potpisuje se ugovor/okvirni sporazum za pripadajući dio,

(3) Ukoliko ministarstvo bude određeno za provođenje procedure zajedničke javne nabavke u ime svih ostalih ugovornih organa, objaviće se obavještenje o dodjeli ugovora/okvirnog sporazuma u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora ili okvirnog sporazuma, odnosno obavještenje o poništenju postupka zajedničke javne nabavke na Portalu javnih nabavki, te u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, objaviće se odluka o dodjeli ugovora/okvirnog sporazuma, odnosno odluka o poništenju na web stranici;

(4) Ministarstvo će uredno objavljivati obavještenje o dodjeli ugovora u toku jedne godine, kao i izvještaje o dodjeljivanju pojedinačnih ugovora, te će preuzeti odgovornost za praćenje toka realizacije ugovora/okvirnog sporazuma kao i o plaćanju obaveza iz ugovora/okvirnog sporazuma.
 

Član 88. (Nabavka u ime drugog ugovornog organa)

 

Ukoliko se ukaže potreba ili Vlada donese odluku o provođenju objedinjene javne nabavke standardizovanih predmeta nabavke, postupa se u skladu sa članom 28. Uredbe.
 

Član 89. (Centralni nabavni organ)

 

Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo donese odluku o uspostavi centralnog nabavnog organa za institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo, ministarstvo će postupati u skladu sa članom 29. i 32. Uredbe i u skladu sa čl. 4. i 5. Pravilnika o provođenju postupka zajedničke nabavke i osnivanje centralnog nabavnog organa ("Službeni glasnik BiH", broj 55/15).
 

XX DIO - PRAVNA ZAŠTITA

 

Član 90. (Način izjavljivanja žalbe i postupanje po žalbi)

 

(1) Žalba ponuđača se podnosi na centralni protokol u Zgradi Kantona blagovremeno i u tri primjerka;

(2) U slučajevima podnošenja žalbe, a nakon zaprimanja iste, u roku od pet dana se utvrđuje blagovremenost, dopuštenost i provjera da li je žalba izjavljena od strane ovlaštenog lica:

1. ako se utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica ista se odbacuje zaključkom. Protiv ovog zaključka žalitelj ima pravo podnošenja žalbe Uredu za razmatranje žalbi BiH u roku od 10 dana od dana prijema zaključka,

2. ukoliko je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od strane ovlaštenog lica ista se razmatra i po istoj se odlučuje na način da se utvrđivuje djelimičnost ili cijelost osnovanosti žalbe, rješenjem se ispravlja radnja, preuzima činjenje ili se postojeća odluka/rješenje stavlja van snage i zamjenjuje drugom odlukom/rješenjem, ili se poništava postupak javne nabavke, te se o tome obavještavaju svi učesnici u predmetnom postupku u roku od 10 dana od dana zaprimanja žalbe;

(3) Protiv rješenja po žalbi žalitelj se može žaliti Uredu za razmatranje žalbi BiH u roku od pet dana od dana prijema žalbe;

(4) Ukoliko se utvrdi daje žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od strane ovlaštenog lica, ali je neosnovana ista se u roku od pet dana od dana zaprimanja žalbe upućuje prema Uredu za razmatranje žalbi BiH zajedno sa Izjašnjenjem po žalbi i komleptnom pratećom dokumentacijom koja se odnosi na predmetnu javnu nabavku.
 

Član 91. (Rokovi za izjavljivanje žalbe)

 

(1) Žalba se može izjaviti rokovima kako slijedi:

1. Najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnođenje zahtjeva za učešće ili ponude;

2. Najkasnije 10 dana od dana preuzimanja TD;

3. Najkasnije 10 dana od dana prijema zapisnika o otvaranju ponuda;

4. Najkasnije 10 dana po prijemu odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabavke, u odnosu na postupak pregleda i ocjene spososbnosti, te postupak preglčeda, ocjene i izbora najpovoljnijeg ponuđača;

5. Kada su u pitanju usluge iz Anex-a II dio B Zakona najkasnije u roku od 10 dana od dana objave dobrovoljnog ex ante obavještenja;

6. najkasnije u roku od 30 dana od dana objave obavještenja o dodjeli ugovora, ukoliko dobrovoljno ex ante obavještenje nije objavljeno;

7. U postupcima male vrijednosti - član 87. Stav 1 tačka (a) Zakona žalba se izjavljuje u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača;

8. Žalbu se podnosi Ministarstvu i razmatra je komisija koja je dala prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuđača, i daje prijedlog Ministru o prihvatanju ili odbijanju iste, a Ministar odlučuje o osnovanosti žalbe i donosi konačnu odluku;
 

XXI DIO - ANEKSI IZ UREDBE

 

Član 92. (Aneksi iz Uredbe)

 

Ovim Pravilnikom obavezno se primjenjuje mape procesa u postupcima javnih nabavki (aneksi iz člana 53. Uredbe).
 

XXII DIO - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 93. (Stupanje na snagu Pravilnika)

 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, Pravilnik o javnim nabavkama ministarstva broj 06-02-2257/16 od 21.01.2016. godine stavlja se van snage.
 

Broj 06-02-37945/19
21. oktobra 2019. godine
Sarajevo


Ministar
Mr. Ismir Jusko, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Pravilnik

javne nabavke

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.