Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH

10.04.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH

Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april - juni 2020. godine

 

Službeni glasnik BiH broj 21/20 [10.4.2020.]      

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 11. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 6. vanrednoj sjednici, održanoj 24.3.2020. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O PRIVREMENOM FINANSIRANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD APRIL - JUNI 2020. GODINE

 

Član 1.
(Predmet odluke)
 

Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april - juni 2020. godine.
 

Član 2.
(Visina sredstava za privremeno finansiranje)
 

(1) Privremeno finansiranje institucija Bosne i Hercegovine za period iz člana 1. ove odluke utvrđuje se na osnovu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 84/19).

(2) Za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u periodu april - juni 2020. godine odobravaju se sredstva u iznosu 241.500.000 KM što predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.
 

Član 3.
(Raspored rashoda po budžetskim korisnicima)
 

(1) Raspored rashoda po budžetskim korisnicima za period iz člana 1. ove odluke za tekuće rashode vršit će se na osnovu budžeta korisnika utvrđenih u Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu u iznosima kojima se omogućava obavljanje aktivnosti za zakonom utvrđene nadležnosti budžetskih korisnika. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine usaglašava sa budžetskim korisnicima operativne planove potrošnje za period važenja ove odluke.

(2) Raspored rashoda na stavci Direktni transferi sa Jedinstvenog računa trezora - stavka 99991 utvrđenih Zakonom o budžetu instituta Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, vršit će se u skladu sa dospijećem obaveza po pojedinim stavkama.

(3) Korištenje tekuće rezerve iz člana 3. tabela 3. stavka 99992 - tekuća rezerva utvrđene Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu vršit će se u skladu sa članom 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a najviše do 1/4 tekuće rezerve iz člana 3. tabela 3. stavka 99992. Sredstva tekuće rezerve se u skladu sa članom 11. stav (6) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine mogu koristiti isključivo za finansiranje tekućih rashoda neophodnih za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine.
 

Član 4.
(Višegodišnji projekti i programi posebne namjene)
 

Nastavak finansiranja višegodišnjih projekata koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina kao i programa posebnih namjena vršit će se iz sredstava koja su prenesena u skladu sa članom 14. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, odnosno obezbijeđena namjenskim donacijama i drugim namjenskim sredstvima.
 

Član 5.
(Provođenje odluke)
 

Provođenje ove odluke vršit će Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i institucije Bosne i Hercegovine koje se finansiraju iz budžeta, u skladu sa odredbama i procedurama utvrđenim u Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i Zakonu o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.
 

Član 6.
(Stupanje na snagu)
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 1. aprila 2020. godine.
 

VM broj 28/20
24. marta 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.