Pravilnik o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za podršku sektoru MSP

Legislativa

Pravilnik o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za podršku sektoru MSP

Ovim pravilnikom uređuje se namjena, kriterijumi i uslovi za dodjelu novčanih podsticaja zapodršku sektoru malih i srednjih preduzeća, način i postupak izbora privrednog subjekta kod ostvarivanja novčanih podsticaja koji imaju prebivalište i poslovno sjedište na području opštine Novi Grad

28.02.2020. 10:00 / Izvor: Akta.ba

 

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE NOVI GRAD, BROJ 2,

28.02.2020.GODINE

 

Na  osnovu  člana  82.  Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br  97/16  i 36/19),  čl. 10, 11. i 13. Zakona o razvoju malih i srednjih  preduzeća  (,,Službeni  glasnik  Republike Srpske“,  br.  50/13  i  84/19),  člana  2.  tačka  c),  člana  6. stav 1) i člana  12. st. 1) i 6)  Zakona o sistemu državne pomoći  u  BiH  (,,Službeni  glasnik  BiH“,  broj  10/12)  i čl.  66.  i  83.  Statuta  opštine  Novi  Grad  (,,Službeni glasnik  Opštine  Novi  Grad“,  broj  2/17),  Načelnik opštine donosi

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA PODRŠKU SEKTORU MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA

 

I  - OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim  pravilnikom  uređuje  se  namjena, kriterijumi i uslovi za dodjelu novčanih podsticaja  zapodršku  sektoru  malih  i  srednjih  preduzeća  (u  daljem tekstu:  MSP),  način  i  postupak  izbora  privrednog subjekta  kod  ostvarivanja  novčanih  podsticaja  koji imaju  prebivalište  i  poslovno  sjedište  na  području opštine  Novi  Grad,  nadzor  nad  utroškom  dodjeljenih novčanih sredstava  i  način  izvještavanja o namjenskom trošenju  podsticajnih  sredstava,  kao  i  potrebna dokumentacija i obrasci.

 

Član 2.

Podsticajna  sredstva  za  podršku  MSP-a predstavljaju  dozvoljenu  državnu  pomoć,  koja  je usaglašena sa pravilom de minimis, u skladu sa članom 2. tačka  c)  Zakona  o  sistemu  državne  pomoći  u  BiH  (,,Službeni glasnik BiH“, broj 10/12).Podsticajna  sredstva  za  podršku  MSP-a obezbjeđuju  se  u  budžetu  Opštine  Novi  Grad  (u  daljem tekstu:  Opština),  a  praćenje  realizacije  programa  je  u nadležnosti  Odjeljenja  za  privredu  i  poljoprivredu Opštinske uprave opštine Novi Grad (u daljem tekstu: Odjeljenje).

 

Član 3.

Cilj dodjele podsticajnih sredstava za podršku sektoru MSP-a (u daljem tekstu: podsticajna sredstva) je davanje  podrške  projektima  privrednih  društava  i preduzetnika,  radi  poboljšanja  konkurentnosti proizvodnje,  povećanja  dodatne  vrijednosti  postojećih proizvoda,  uvođenje inovacija u proces proizvodnje,  kao i  povećanje  zaposlenosti,  odnosno  otvaranje  novih radnih mjesta.Pravo  na  podsticajna  sredstva,  u  skladu  sa odredbama  ovog  pravilnika,  imaju  privredni  subjekti koji  u  skladu  sa  članom  2.  Zakona  o  sistemu  državne pomoći  u  Bosni  i  Hercegovini  (,,Službeni  glasnik BiH“, broj 10/12) i čl. 5, 6. i 7. Zakona o razvoju malih i srednjih  preduzeća  Republike  Srpske  (,,Službeni glasnik  Republike  Srpske“,  br.  50/13  i  84/19)  imaju status MSP-a,  a to su privredna društva, druga pravna lica  i  preduzetnici  koji  ispunjavaju  sljedeće kriterijume:

a)  prosječno  godišnje  zapošljavaju  manje  od  250

radnika,

b) nezavisni su u poslovanju,

c)  ostvaruju  ukupni  godišnji  prihod  manji  od 97.790.000 KM ili imaju vrijednost poslovne imovine do 84.099.000 KM.MSP-i  iz  prethodnog  stava  ovog  člana  prema veličini se dijele na:

a)  mala  preduzeća,  koja  čine  privredni  subjekti koji zapošljavaju manje od 50 radnika i čiji je ukupan godišnji prihod ili ukupna vrijednost poslovne  imovine  na  kraju  poslovne  godine

manja  od  19.558.000  KM.  U  okviru  malih preduzeća  mogu  se  razlikovati  i mikropreduzeća  koja  zapošljavaju  manje  od deset  radnika  i  čiji  je  ukupan  godišnji prihod  ili  ukupna  vrijednost  poslovne imovine  na  kraju  poslovne  godine  manja  od 3.911.600 KM.

b) srednja preduzeća, koja čine privredni subjekti koji  zapošljavaju  više  od  49  i  manje  od  250

radnika  i  čiji  je  ukupan  godišnji  prihod manji  od  97.790.000  KM  ili  čija  je  ukupna vrijednost poslovne  imovine   na  kraju poslovne godine manja od 84.099.400 KM.Ako  se  zbog  neusklađenosti  pokazatelja  iz prethodnog stava ovog člana ne može utvrditi veličina privrednog subjekta, njegova veličina se određuje prema broju zaposlenih.Djelatnosti  MSP-a  moraju  biti  usklađene  sa odredbama  Uredbe  o  klasifikaciji  djelatnosti  RS (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 8/14).

 

Član 4.

Pravo  na  podsticajna  sredstva  ne  mogu  da ostvare  privredni  subjekti  čija  se  registrovana djelatnost, shodno Uredbi  o klasifikaciji djelatnosti RS  (''Službeni  glasnik  Republike  Srpske'',  br.  8/14), odnosi na:

a)  Poljoprivredu,  šumarstvo  i  ribolov  –područje A – osim podpodručja ''Šumarstvo i sječa drveta'',

b)  Trgovinu  na  veliko  i  na  malo;  popravka motornih vozila i motocikala– područje G – osim podpodručja djelatnosti ''Održavanje i popravka motornih vozila'',

c)  Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo – područje

g) Informacije i komunikacije – područje J osim podpodručja ''Računarsko programiranje, savjetovanje i pripadajuće djelatnosti'',

d) Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja – područje K,

đ) Poslovanje nekretninama – područje L,

e) Stručne, naučne i tehničke djelatnosti –područje M – osim podpodručja ''Arhitektonske inženjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza'',

ž) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – područje N,

z) Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje – područje O,

i) Obrazovanje – područje R,

j) Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalnog rada – područje Q,

k) Umjetnost, zabavu i rekreaciju – područje R,

l) Ostale uslužne djelatnosti – područje S,

lj) Djelatnosti domaćinstava kao poslodavca – područje T,

m) Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i organa – područje U.

Podsticajna  sredstva  se  ne  mogu  dodjeliti privrednim  subjektima  za  aktivnosti  koje  se  odnose na izvoz,  prednost  korišćenja  domaće  u  odnosu  na  uvoznu robu, kupovinu vozila za teretni saobraćaj privrednim subjektima koji se bave drumskim prevozom tereta putem iznajmljivanja ili za naknadu, privrednim subjektima u sektoru  uglja,  kao  ni  privrednim  subjektima  koji  su  u

poteškoćama.Podsticajna  sredstva  se  ne  mogu  dodjeliti privrednim  subjektima  koji  obavljaju  djelatnosti  bez poslovnog prostora.

Podsticajna  sredstva  se  ne  mogu  dodjeliti privrednim  subjektima kojima je u toku perioda od tri

fiskalne godine kumulativno dodjeljena državna pomoć od  200.000  EUR  ili  više,  odnosno  koji  izlaze  izvan okvira de minimis pomoći.

Podsticajna  sredstva  se  ne  mogu  dodjeliti privrednim  subjektima  koji  su  u  prethodnih  5  godina

nenamjenski  trošili  podsticajna  sredstva  dobijena  od Opštine.

Podsticajna  sredstva  se  ne  mogu  dodjeliti privrednim  subjektima  koji  su  dobili  podsticajna

sredstva od Opštine u posljednjih godinu dana.

 

Član 5.

Predmet  dodjele  podsticajnih  sredstava  je projekat  koji  privredni  subjekti  prijavljuju  na  Javni

poziv  na  odgovarajućem  obrascu  i  čija  realizacija počinje nakon odobravanja podsticajnih sredstava.

Rok  za  podnošenje  prijava  projekata  je  30  dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Rok za realizaciju projekta je do isteka perioda iz članova 14. ili 20. ovog pravilnika.

 

II – KATEGORIJE PODSTICAJA

Član 6.

Podsticajna  sredstva  se  dodjeljuju  u  sljedećim kategorijama:

a) podsticaj za unapređenje poslovanja MSP-a;

b) podsticaj za zapošljavanje.

 

Na  početku  kalendarske  godine  Načelnik opštine  utvrđuje  visinu  ukupnih  sredstava predviđenih za podsticaj MSP-a u budžetu Opštine, a od toga se sredstva po kategorijama raspoređuju na sljedeći

način:

a)  za podsticaj za unapređenje poslovanja MSP-a do 40% ukupnih  sredstava predviđenih zapodsticaj MSP-a,

b)  za  podsticaj  za  zapošljavanje  do  60% ukupnih sredstava predviđenih za podsticaj MSP-a.

Privredni  subjekat  može  podnijeti  prijavu samo za jednu kategoriju podsticaja.

Ukoliko  se  podsticajna  sredstva  ne  utroše  u okviru jedne podsticajne kategorije, mogu se utrošiti u  okviru druge podsticajne kategorije.

 

Član 7.

Maksimalno  dozvoljena  visina  podsticajnih sredstava je ukupan iznos  podsticajnih sredstava koja se mogu dodijeliti za iste opravdane troškove i izražena su u odgovarajućem iznosu.

Opravdani  troškovi  su  troškovi  za  koje  je,  u skladu  sa  uslovima  utvrđenim  ovim  pravilnikom, dozvoljeno dodijeliti podsticajna sredstva.Isti opravdani troškovi ne mogu biti predmet dodjele podsticajnih sredstava dva puta.

Maksimalan  iznos  sredstava  koja  se  mogu dodijeliti  jednom  privrednom  subjektu  po  ovom  javnom pozivu je onaj iznos kojim se ne prelazi ukupan iznos od 200.000  EUR  u  toku  perioda  od  tri  fiskalne  godine kumulativno,  bilo  da  se  pomoć  dodjeljuje  jednom  ili više puta.

 

III – PODSTICAJ ZA UNAPREĐENjE POSLOVANjA MSP-a

 

Član 8.

Podsticaj za unapređenje poslovanja MSP-a će se dodjeliti  privrednim  subjektima  za  opravdane troškove,  a  najviše  do  6.000,00  KM  po  privrednom subjektu  za  mala  preduzeća  i  do  10.000,00  KM  po privrednom subjektu za srednja preduzeća.

Podsticaj  iz  stava  1.  ovog  člana  ne  može  se dodijeliti novoosnovanim privrednim subjektima.Novoosnovani  privredni  subjekat  u  smislu  ovog pravilnika  je  privredni  subjekat  koji  je  upisan  u registar  poslovnih  subjekata  ne  duže  od  jedne  godine ili je nastao spajanjem ili podjelom ranijeg privrednog subjekta u tom period

.

Član 9.

Opravdanim  troškovima  iz  prethodnog  člana smatraju  se  troškovi  koji  nastanu  u  vezi  sa  sljedećim aktivnostima:

  uvođenje  novih  tehnologija  i  alata  u  proces

proizvodnje,

  uvođenje novog proizvodnog programa,

  nabavka softvera za potrebe proizvodnje i

  inovacije, razvoj i istraživanje.

 

Član 10.

Podnosilac  prijave  mora  da  ispunjava  sljedeće uslove:

a)  da  ima  poslovno  sjedište  na  području opštine Novi Grad,

b)  da  ima  najmanje  tri  zaposlena  radnika  na neodređeno vrijeme,

v)  nema  dospjelih,  a  neizmirenih  poreskih obaveza  i  obaveza  po  osnovu  doprinosa  i neisplaćenih plata i drugih primanja, niti obaveza po osnovu indirektnih poreza,

g)  nema  dospjelih,  a  neizmirenih  dugovanja prema budžetu Opštine,

d)  da  je  u  toku  prethodne  poslovne  godine poslovao  sa  pozitivnim  finansijskim

rezultatom i

đ)  da  proteklih  godinu  dana  do  dana rapisivanja  Javnog  poziva  nije  smanjivao broj radnika.

 

Član 11.

Prijava  za  dodjelu  podsticajnih  sredstava podnosi  se  na  propisanom  obrascu,  (Prilog  1)  koji  je

sastavni  dio  ovog  pravilnika,  uz  koji  se  prilaže sljedeća dokumentacija:

a)  ovjerena  fotokopija  važećeg  rješenja  o registraciji od nadležnog privrednog suda (za privredna društva), odnosno rješenje  o registraciji osnivanja preduzetnika  koje je izdalo  Odjeljenje  za  privredu  i poljoprivredu  Opštine  Novi  Grad  (za preduzetnike),

b)  ovjerena  fotokopija  posljednjeg obavještenja  o  razvrstavanju  podnosioca prijave  koje je  izdao  nadležni  statističkiorgan (za privredna društva),

v)  potvrda  banke  o  likvidnosti  po transakcijskom  računu  (glavni  račun),  sa evidencijama  blokada  u  posljednjih  12 mjeseci,

g)  ovjerena  fotokopija  bilansa  stanja  i bilansa  uspjeha  po  završnom  računu  za prethodnu  godinu  za  privredna  društva,  i ovjerene  fotokopije  za  preduzetnike  za prethodnu godinu na obrascima 1004, 1005 i 1006  –  Godišnja  prijava  za  porez  na dohodak,

d)  original  ili  ovjerena  fotokopija  uvjerenja o  izmirenim  poreskim  obavezama  i obavezama  doprinosa  izdatog  od  strane nadležne  poreske  uprave,  te  original  ili ovjerena  fotokopija  uvjerenja  o  izmirenim obavezama  izdatog  od  strane  nadležne jedinice Uprave za indirektno oporezivanje BiH  (samo  za  obveznike  PDV-a),  ne  starije od  90  dana  od  dana  raspisivanja Javnog

poziva,

đ)  kopije  svih  mjesečnih  prijava  poreza  po odbitku  –  obrazac 1002, za  12  mjeseci  prije objavljivanja javnog poziva;

e)  izjava odgovornog lica privrednog subjekta, ovjerena  od  nadležnog  organa  jedinice lokalne  samouprave  ili  notara,  o  visini već  dodjeljenih  podsticajnih  sredstava  de minimis pomoći u prethodne tri godine.

Obrazac  prijave  iz  stava  1.  ovog  člana,  kao  i uputstvo za prijavljivanje (Prilog 3) mogu se  dobiti  u

Odjeljenju  ili  preuzeti  sa  zvanične  internet  stranice Opštine.Dostavljena  dokumentacija  od strane  podnosioca prijavese ne vraća.

 

Član 12.

Kriterijumi  za  bodovanje  i  rangiranje pristiglih  prijava  MSP-a  iz  prethodnog  člana  ovog pravilnika, a koji se prema veličini svrstavaju u  malapreduzeća, su sljedeći:

1)  ostvareni  ukupni  prihod  sa  stanjem  na  dan 31. decembar prethodne kalendarske godine, i toza  prihod veći od 100.000 KM dodatno jedan  bod  na  svakih  50.000  KM,  s  tim  da maksimalan  broj bodova  po  ovom kriterijumu iznosi 12 bodova;

2)  broj  zaposlenih  radnika  sa  stanjem  na  dan 31. decembar prethodne kalendarske godine, i to za  broj radnika veći od 5  dodatno 1 bod na svaka 3 radnika, s tim da maksimalan broj bodova  po  ovom kriterijumu  iznosi  8 bodova;

3)  stanje  zaposlenosti,  posmatrajući  broj radnika  na  dan  31.  decembar  u  prethodne dvije kalendarske godine, i to:

1.  povećanje  broja  radnika  do  3  radnika ................................................ 3 boda,

2.  povećanje  broja  radnika  za  4  ili  više radnika ................................ 6 bodova.

4)  posjedovanje priznanja Opštine Novi Grad, Privredne  komore  Republike  Srpske  ili Vanjskotrgovinske  komore  BiH  za postignute  uspjehe  u  poslovanju  u  toku prethodne  dvije poslovne godine......................................................  3 boda.

5)  projekat  sadrži  objektivno  mjerljive indikatore  rezultata  predloženih

aktivnosti;

6)  očekivani  rezultati  predloženih aktivnosti su održivi;

7)  očekivani  dugoročni  rezultati  će  imati uticaja  na  lokalne  ekonomske  uslove  i/ili kvalitet života na području opštine Novi Grad;

8)  privredni  subjekat  nije  dobio  podsticajna od  sredstva  od  Opštine  Novi  Grad  ili

drugu  državnu  pomoć  u  posljednje  3 godine.......................................... 3 boda.

Kriterijumi  iz  prethodnog  stava  ovog  člana, tačke 5), 6) i 7) se vrednuju tako što im se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

Privredni subjekti  ne mogu  dobiti podsticajna sredstva  ukoliko  je  njihov  ukupan  broj  dodjeljenih

bodova u skladu sa odredbama ovog člana manji od 15 ili ako je po bilo kojem od kriterijuma iz stava 1., tačke 5), 6) i 7) ovog člana dodjeljen broj bodova 1.

 

Član 13.

Kriterijumi  za  bodovanje  i  rangiranje pristiglih  prijava  MSP-a  iz  prethodnog  člana  ovog

pravilnika,  a  koji  se  prema  veličini  svrstavaju  u srednja preduzeća, su sljedeći:

1)  ostvareni  ukupni  prihod  sa  stanjem  na  dan 31. decembar prethodne kalendarske godine, i  to  za  prihod  veći  od  25.000.000  KM

dodatno jedan bod na svakih 2.000.000 KM, s tim  da  maksimalan  broj  bodova  po  ovom kriterijumu iznosi 12 bodova;

2)  broj  zaposlenih  radnika  sa  stanjem  na  dan 31. decembar prethodne kalendarske godine, i  to  za  broj  radnika  veći  od  60  dodatno  1 bod  na  svakih  5  radnika,  s  tim  da maksimalan  broj  bodova  po  ovom kriterijumu iznosi 8 bodova;

3)  stanje  zaposlenosti,  posmatrajući  broj radnika  na  dan  31.  decembar  u  prethodne dvije kalendarske godine, i to:

1.  povećanje  broja  radnika  do  3  radnika ................................................ 3 boda,

2.  povećanje  broja  radnika  za  4  ili  više radnika ................................ 6 bodova.

4)  posjedovanje priznanja Opštine Novi Grad, Privredne  komore  Republike  Srpske  ili Vanjskotrgovinske  komore  BiH  za postignute  uspjehe  u  poslovanju  u  toku prethodne  dvije  poslovne godine......................................................3 boda.

5)  projekat  sadrži  objektivno  mjerljive indikatore  rezultata  predloženih

aktivnosti;

6)  očekivani  rezultati  predloženih aktivnosti su održivi;

7)  očekivani  dugoročni  rezultati  će  imati uticaja  na  lokalne  ekonomske  uslove  i/ili kvalitet života na području opštine Novi Grad;

8)  privredni  subjekat  nije  dobio  podsticajna od  sredstva  od  Opštine  Novi  Grad  ili drugu  državnu  pomoć  u  posljednje  3 godine.......................................... 3 boda.

Kriterijumi  iz  prethodnog  stava  ovog  člana, tačke 5), 6) i 7) se vrednuju tako što im se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

Privredni subjekti  ne mogu  dobiti podsticajna sredstva  ukoliko  je  njihov  ukupan  broj  dodjeljenih bodova u skladu sa odredbama ovog člana manji od 20 ili ako je po bilo kojem od kriterijuma iz stave 1., tačke 5), 6) i 7) ovog člana dodjeljen broj bodova 1.

 

Član 14.

Projekat  koji  se  odnosi  na  podsticaj  za unapređenje  poslovanja  MSP-a  mora  biti  realizovan  u roku  od  6  mjeseci  od  dana  isplate  podsticajnih sredstava.

U  periodu  iz  prethodnog  stava  ovog  člana korisnik  ne  smije  smanjivati  broj  radnika  u  odnosu  na broj koji je imao  u trenutku raspisivanja javnog  poziva za podsticajna sredstva.

 

IV – PODSTICAJ ZA ZAPOŠLjAVANjE

 

Član 15.

Podsticaj za zapošljavanje može da se dodijeli u obliku subvencija za zarade novozaposlenim licima.Najveći  dozvoljeni  iznos  podsticaja  po  jednom zaposlenom licu je 2.000,00 KM.

Najveći  dozvoljeni  iznos  podsticaja  po  jednom

privrednom  subjektu  za  mala  preduzeća  je  do  8.000,00 KM,  odnosno  najviše  do  14.000,00  KM za  srednja preduzeća.

Član 16.

Podsticaj  za  zapošljavanje  će  se  odobriti privrednim  subjektima,  koji  ne  pripadaju  kategoriji novoosnovanih  privrednih  subjekata,  za  povećanje  broja radnika  u  periodu  nakon  potpisivanja  ugovora  o podsticaju, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Novoosnovani  privredni  subjekat  u  smislu  ovog pravilnika  je  privredni  subjekat  koji  je  upisan  u

registar  poslovnih  subjekata  ne  duže  od  jedne  godine ili je nastao spajanjem ili podjelom ranijeg privrednog subjekta u tom periodu.

Podsticaj  se  može  odobriti  za  broj novozaposlenih  radnika  za  koji  će  biti  izvršeno povećanje iz stava 1. ovog člana.Novozaposleni  radnici  iz  stava  1.  ovog  člana prije  zapošljavanja  moraju  biti  lica  koja  su  se  vodila na evidenciji nezaposlenih kod Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Biro Novi Grad, najmanje tri mjeseca prije objavljivanja javnog poziva.

 

Član 17.

Kod  odobravanja  podsticaja  za  zapošljavanje prednost  će  se  dati  privrednim  subjektima  koji  će zaposliti  lica  koja  se  teže  ili  izrazito  teško zapošljavaju, lica sa invaliditetom, mlade i žene.

Radnik  koji  se  teže  zapošljava  u  smislu  ovog pravilnika  je  lice  koje  ispunjava  jedan  od  sljedećih uslova:

a)  nije  bilo  u  radnom  odnosu  šest  mjeseci prije zapošljavanja,

b)  nije  steklo  srednju  stručnu  spremu  ili stručne kvalifikacije,

v)  starije  je  od  50  godina  u  trenutku zapošljavanja,

g)  živi  kao  samohrano  lice  sa  jednim  ili više izdržavanih lica,

d)  demobilisani je borac VRS ili ratni vojni invalid;

đ)  radi  u  sektoru  ili  struci  u  Republici

Srpskoj (u daljem tekstu: Republika) u kojoj je  neravnoteža  između  polova  najmanje  25% veća  od  prosječne  neravnoteže  između polova  u  svim  privrednim  sektorima  u Republici,  a  pripada  tom  nedovoljno zastupljenom polu i

e)  pripada  nacionalnoj  manjini  u  Republici kojoj je potreban razvoj njenog lingvističkog profila, stručno  usavršavanje  ili  radno iskustvo da bi se povećali izgledi za stalno

zaposlenje.Radnik  koji  se  izrazito  teško  zapošljava  u smislu  ovog  pravilnika  je  lice  koje  nije  zasnovalo radni odnos 24 mjeseca ili duže prije zapošljavanja.Radnik  sa  invaliditetom  u  smislu  ovog pravilnika  je  lice  koje  ispunjava  jedan  od  sljedećih uslova:

a)  kome   je   priznat   invaliditet  u  skladu  sa propisima kojima se uređuje ova oblast i

b)  lice sa posebnim potrebama.Mladima  u  smislu  ovog  pravilnika  se  smatraju lica do navršenih 35 godina života.

 

Član 18.

Opravdani  troškovi  su  troškovi  zarada  u periodu od trenutka zapošljavanja do isteka perioda iz člana 20. stav 2. ovog  pravilnika, za sva  novozaposlena lica.

Troškovi  zarada  su  ukupan  iznos  koje  je privredni  subjekat  stvarno  platio  u  vezi  sa zapošljavanjem,  a  koji  se  odnose  na  obavezne  doprinose na  zarade  novozaposlenih  lica  za  koje se  odobrava podsticaj. Broj zaposlenih u smislu ovog pravilnika je broj godišnjih  jedinica  rada,  kojeg  čine  radni  sati  lica zaposlenih na puno radno vrijeme u toku jedne godine.

 

Član 19.

Podnosilac  prijave  mora  da  ispunjava  sljedeće uslove:

a)  da  ima  poslovno  sjedište  na  području opštine Novi Grad,

b)  da  ima  najmanje  dva  zaposlena  radnika  na neodređeno vrijeme,

v)  da  u  periodu  od  3  mjeseca  do  trenutka zapošljavanja  radnika  za  koje  se  traže podsticajna  sredstva  nije  smanjivao  broj radnika,

g)  nema  dospjelih,  a  neizmirenih  poreskih obaveza  i  obaveza  po  osnovu  doprinosa  I neisplaćenih plata i drugih primanja, niti obaveza po osnovu indirektnih poreza i

d)  nema  dospjelih,  a  neizmirenih  dugovanja prema budžetu Opštine,

đ)  da  je  u  toku  prethodne  poslovne  godine poslovao  sa  pozitivnim  finansijskim rezultatom.

 

Član 20.

Privredni  subjekat,  kojem  su  odobrena podsticajna sredstva za novo zapošljavanje, u obavezi je da zaposli predviđeni broj radnika u roku od 60 dana od dana isplate podsticajnih sredstava.

Privredni  subjekat  je  u  obavezi  da novozaposlenog  radnika  zadrži  u  radnom  odnosu

najmanje  jednu  godinu  od  dana  prijema  tog  radnika  i  u tom  periodu  ne  smije  smanjivati  broj  zaposlenih radnika u odnosu na broj zaposlenih radnika koje je imao u  trenutku  podnošenja  prijave,  uvećan  za  broj novozaposlenih radnika.

U  slučaju  da  radnik  svojim  radnim sposobnostima  ne  zadovoljava  potrebe  poslodavca,  isti

može dati otkaz radniku  u skladu sa Zakonom o radu a na njegovo  mjesto  je  obavezan  u  roku  od 30  dana  od  dana otpuštanja  tog  radnika  zaposliti  drugog  radnika  pod istim uslovima.

 

Član 21.

Prijava  za  dodjelu  podsticajnih  sredstava podnosi  se  na  propisanom  obrascu,  (Prilog  2)  koji  je sastavni  dio  ovog  pravilnika,  uz  koji  se  prilaže sljedeća dokumentacija:

a)  ovjerena  fotokopija  važećeg  rješenja  o registraciji od nadležnog privrednog suda (za privredna društva), odnosno rješenje  o registraciji osnivanja preduzetnika  koje je izdalo  Odjeljenje  za  privredu  i poljoprivredu  Opštine  Novi  Grad  (za preduzetnike),

b)  ovjerena  fotokopija  posljednjeg obavještenja  o  razvrstavanju  podnosioca prijave  koje je izdao  nadležni  statističkiorgan (za privredna društva),

v)  potvrda  banke  o  likvidnosti  po transakcijskom  računu  (glavni  račun),  sa evidencijama  blokada u  posljednjih  12 mjeseci,

g)  ovjerena  fotokopija  bilansa  stanja  i bilansa  uspjeha  po  završnom  računu  za prethodnu  godinu  za  privredna  društva,  i ovjerene  fotokopije  za  preduzetnike  za prethodnu  godinu  na obrascima  1004,  1005 i  1006  –  Godišnja  prijava  za  porez  na dohodak,

d)  original ili ovjerena  fotokopija  uvjerenja o  izmirenim  poreskim  obavezama  i obavezama  doprinosa  kojeg  je  izdalanadležna  poreska  uprava,  te  original  ili ovjerenu  fotokopiju  uvjerenja  o  izmirenim obavezama kojeg je izdala nadležna jedinicaUprave  za  indirektno  oporezivanje  BiH (samo za obveznike PDV-a),  ne starije od 90 dana od dana raspisivanja Javnog poziva,

đ)  kopije  svih  mjesečnih  prijava  poreza  po odbitku – obrazac 1002, za tri mjeseca prijeobjavljivanja javnog poziva;

e)  potvrda  Zavoda  za  zapošljavanje  RS,  Biro Novi Grad, da su se novozaposlena  lica, za koja setraže podsticajna sredstva, vodila u evidenciji nezaposlenih kod ove ustanove i

ž)  izjava odgovornog lica privrednog subjekta, ovjerena  od  nadležnog  organa  jedinice lokalne samouprave  ili  notara,  o  visini već  dodjeljenih  podsticajnih  sredstava  de minimis pomoći u prethodne tri godine.Obrazac  prijave  iz  stava  1.  ovog  člana,  kao  i uputstvo za prijavljivanje (Prilog 3) mogu se  dobiti  u Odjeljenju  ili  preuzeti sa zvanične  internet stranice Opštine.Dostavljena dokumentacija od strane podnosioca prijave se ne vraća.

 

Član 22.

Kriterijumi  za  bodovanje  i  rangiranje pristiglih  prijava  MSP-a  iz  prethodnog  člana  ovog pravilnika, a koji se prema veličini svrstavaju u  malapreduzeća, su sljedeći:

1)  ostvareni  ukupni  prihod  sa  stanjem  na  dan 31. decembar prethodne kalendarske godine, i to za prihod veći od 100.000 KM dodatno jedan  bod  na  svakih  50.000  KM,  s  tim  da maksimalan broj  bodova  po  ovom kriterijumu iznosi 12 bodova;

2)  broj  zaposlenih  radnika  sa  stanjem  na  dan 31. decembar prethodne kalendarske godine, i to za broj radnika veći od  5  dodatno 1 bod na svaka 3 radnika, s tim da maksimalan broj bodova  po  ovom  kriterijumu  iznosi  8 bodova;

3)  stanje  zaposlenosti,  posmatrajući  broj radnika  na  dan  31.  decembar  u  prethodne dvije kalendarske godine, i to:

1.  zadržavanje  broja  zaposlenih  radnika .............................................. 1 bod,

2.  povećanje  broja  radnika  do  3  radnika ................................................ 3 boda,

3.  povećanje  broja  radnika  za  4  ili  više radnika ................................ 6 bodova.

4)  planirano  novo  zapošljavanje  određenih kategorija nezaposlenih lica, i to:

1.  zapošljavanje  lica  koja  se  teže zapošljavaju,  1  bod  po  jednom zaposlenom licu,

2.  zapošljavanje  lica  koja  se  izuzetno teško  zapošljavaju,  2  boda  po  jednom zaposlenom licu,

3.  zapošljavanje  lica  sa  invaliditetom,  3 boda po jednom zaposlenom licu,

4.  zapošljavanje  žena,  2  boda  po  jednom zaposlenom licu,

5.  zapošljavanje  mladih  lica,  2  boda  po jednom zaposlenom licu.

5)  posjedovanje priznanja Opštine Novi Grad, Privredne  komore  Republike  Srpske  ili

Vanjskotrgovinske  komore  BiH  za postignute  uspjehe  u  poslovanju  u  toku

prethodne  dvije  poslovne godine......................................................3 boda.

6)  projekat  sadrži  objektivno  mjerljive indikatore  rezultata  realizovanih aktivnosti;

7)  postignuti  rezultati  realizovanih aktivnosti su održivi;

8)  postignuti  dugoročni  rezultati  će  imati uticaja  na  lokalne  ekonomske  uslove  i/ili kvalitet života na području opštine Novi Grad;

9)  privredni  subjekat  nije  dobio  podsticajna od  sredstva  od  Opštine  Novi  Grad  ili drugu  državnu  pomoć  u  posljednje  3 godine.......................................... 3 boda.

Kriterijumi  iz  prethodnog  stava  ovog  člana, tačke 6), 7) i 8) se vrednuju tako što im se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

U kriterijumu pod tačkom 4), stava 1. ovog člana vrednovanje je moguće samo po jednom navedenom osnovu.Privredni subjekti  ne mogu  dobiti podsticajna sredstva  ukoliko  je  njihov  ukupan  broj  dodjeljenih bodova u skladu sa odredbama ovog člana manji od 20 ili

ako je po bilo  kojem od kriterijuma iz stava 1., tačke 6), 7) i 8) ovog člana dodjeljen broj bodova 1.

 

Član 23.

Kriterijumi  za  bodovanje  i  rangiranje pristiglih  prijava  MSP-a  iz  prethodnog  člana  ovog pravilnika,  a  koji  se  prema  veličini  svrstavaju  u srednja preduzeća, su sljedeći:

1)  ostvareni  ukupni  prihod  sa  stanjem  na  dan 31. decembar prethodne kalendarske godine, i  to  za  prihod  veći  od  25.000.000  KM dodatno jedan bod na svakih 2.000.000 KM, s tim  da maksimalan  broj  bodova  po  ovom kriterijumu iznosi 12 bodova;

2)  broj  zaposlenih  radnika  sa  stanjem  na  dan 31. decembar prethodne kalendarske godine, i  to  za  broj  radnika  veći  od  60  dodatno  1 bod  na  svakih  5  radnika,  s  tim  da maksimalan  broj  bodova  po  ovom kriterijumu iznosi 8 bodova;

3)  stanje  zaposlenosti,  posmatrajući  broj radnika  na  dan  31.  decembar  u  prethodne dvije kalendarske godine, i to:1.  zadržavanje  broja  zaposlenih radnika .................................... 1 bod,

2.  povećanje  broja  radnika  do  3 radnika ................................... 3 boda,

3.  povećanje  broja  radnika  za  4  ili više radnika ..................... 6 bodova.

4)  planirano  novo  zapošljavanje  određenih kategorija nezaposlenih lica, i to:

1.  zapošljavanje  lica  koja  se  teže zapošljavaju,  1  bod  po  jednom zaposlenom licu,

2.  zapošljavanje  lica  koja  se  izuzetno teško  zapošljavaju,  2  boda  po  jednom zaposlenom licu,

3.  zapošljavanje  lica  sa  invaliditetom,  3 boda po jednom zaposlenom licu,

4.  zapošljavanje  žena,  2  boda  po  jednom zaposlenom licu,

5.  zapošljavanje  mladih  lica,  2  boda  po jednom zaposlenom licu.

5)  posjedovanje priznanja Opštine Novi Grad,

Privredne  komore  Republike  Srpske  ili Vanjskotrgovinske  komore  BiH  za postignute  uspjehe  u poslovanju  u  toku prethodne  dvije  poslovne godine......................................................3 boda.

6)  projekat  sadrži  objektivno  mjerljive indikatore  rezultata  realizovanih aktivnosti;

7)  postignuti  rezultati  realizovanih aktivnosti su održivi;

8)  postignuti  dugoročni  rezultati  će  imati uticaja  na  lokalne  ekonomske  uslove  i/ili kvalitet života na području opštine Novi Grad;

9)  privredni  subjekat  nije  dobio  podsticajna od  sredstva  od  Opštine  Novi  Grad  ili drugu  državnu  pomoć  u  posljednje  3 godine.......................................... 3 boda.

Kriterijumi  iz  prethodnog  stava  ovog  člana,

tačke 6), 7) i 8) se vrednuju tako što im se dodjeljuje od 1

do 10 bodova.

U kriterijumu pod tačkom 4), stava 1. ovog člana vrednovanje je moguće samo po jednom navedenom osnovu.Privredni subjekti  ne mogu  dobiti podsticajna sredstva  ukoliko  je  njihov  ukupan  broj  dodjeljenih bodova u skladu sa odredbama ovog člana manji od 25 ili ako je po bilo kojem od kriterijuma iz stava 1., tačke 6), 7) i 8) ovog člana dodijeljen broj bodova 1.

 

V – POSTUPAK DODJELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

 

Član 24.

Podsticajna sredstva se dodjeljuju isključivo za finansiranje   namjena  utvrđenih   ovim  pravilnikom  i

prema  kriterijima  utvrđenim  u  skladu  sa  odredbama ovog pravilnika.

 

Član 25.

Načelnik   opštine  raspisuje   Javni   poziv,  na prijedlog  Odjeljenja  za  privredu  i  poljoprivredu Opštinske uprave opštine Novi Grad, koji se objavljuje u  sredstvima  javnog  informisanja,  na  oglasnoj  tabli Opštine  i  na  zvaničnoj  internet  stranici  Opštine Novi Grad, koji ostaje otvoren 30 dana.

 

Član 26.

Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava se  u roku  utvrđenom  u  Javnom  pozivu,  sa  kompletnom dokumentacijom,  dostavlja  poštom  ili  lično  na  info pult Opštine u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Novi Grad, Prijava za podsticajna sredstva za MSP, Komisija  za  realizaciju  podsticaja  za MSP,  Petra Kočića 2, Novi Grad.

 

Član 27.

Ispunjenost  opštih  uslova  i  ocjenjivanje predmetne  prijave,  u  svakom  pojedinačnom  slučaju utvrđuje  i  vrši  Komisija  za  realizaciju  podsticaja  za MSP (u daljem tekstu: Komisija).Komisiju  imenuje  Načelnik  opštine,  na prijedlog Odjeljenja.Komisija  ima  predsjednika  i  dva  člana,  i  to: jedan  član  iz  Odjeljenja  za  privredu  i  poljoprivredu, jedan član iz Odsjeka za upravljanje razvojem i jedan član iz Odjeljenja za budžet i finansije. Komisija je ovlašćena da u skladu sa utvrđenim uslovima  i  kriterijumima  ovog  pravilnika  razmotri  i vrednuje  prijavu  predmetnog  projekta  privrednog subjekta  i  sačini  prijedlog  rang  liste  privrednih subjekata za dodjelu podsticajnih sredstava.

 

Član 28.

Komisija  može  izvršiti  uvid  u  poslovanje privrednog subjekta i zatražiti od privrednog subjekta dodatna  obrazloženja  dostavljene  dokumentacije  po Javnom pozivu.

Nakon  dostavljanja  dodatnih  pojašnjenja privrednog  subjekta  iz  stava  1.  ovog  člana,  Komisija  u zapisniku konstatuje da se prijava odbacuje u slučaju da:

a)  utvrdi  neispravnost  i  nekompletnost prijave,

b)  privredni  subjekat  podnese  dokumentaciju mimo utvrđenih formi i rokova i

v)  dostavljena predmetna prijava projekta nije u  skladu  sa  odredbama  članova  8.  i  10.  ili članova 16. i 19. ovog pravilnika.

 

VI – VOĐENjE POSTUPKA VREDNOVANjA I UTVRĐIVANjE PRIJEDLOGA RANG LISTE

 

Član 29.

U  postupku  vrednovanja  uzimaju  se  u  obzir prijave  koje  su  u  skladu  sa      objavljenim  Javnim pozivom,  sa  kompletnom  dokumentacijom  i  koje  su dostavljene u propisanom roku.Osnova  za  utvrđivanje  iznosa  podsticajnih sredstava koja  će se odobriti pojedinačnom privrednom subjektu  je  dostavljeni  projekat  iz  člana  5,  odnosno obrazac  projektne  prijave  iz  člana  11.  ili  21.  Ovog pravilnika.

Izbor  korisnika  podsticajnih  sredstava  se vrši  od  najbolje  ocijenjenih  projekata  ka  lošije ocijenjenim,  sve  do  iznosa  raspoloživih  sredstava  u skladu sa odredbama ovog pravilnika.U  slučaju  da  određeni  broj  projekata  bude ocjenjen  istom  ocjenom,  a  raspoloživa  sredstva  nisu dovoljna  za  sufinansiranje  svih  takvih  projekata, prednost  će  biti  data  podnosiocima  prijava  koji  su svojim  projektima  predvidjeli  otvaranje  većeg  broja radnih mjesta.

U slučaju da ni kriterijum iz prethodnog stava ovog  člana  ne  bude  dovoljan,  prednost  će  biti  data podnosiocima  prijava  koji,  u  okviru  svoje  djelatnosti, imaju  veći  stepen  prerade,  odnosno  finalizacije proizvoda.

 

Član 30.

Za svaki privredni subjekt Komisija sačinjava i potpisuje  zapisnik  koji  sadrži:  datum  i  mjesto otvaranja prijave, naziv privrednog subjekta podnosioca prijave,  konstataciju  u  vezi  sa  kompletnošću, ispravnošću  i  ispunjavanjem  zahtjeva  iz  javnog  poziva, kvalitet  projekta,  te  prijedlog  iznosa  podsticajnih sredstava. Komisija je obavezna da u postupku vrednovanja, primjenjujući princip objektivnosti, izvrši bodovanje i  rangiranje  prijavljenih  privrednih  subjekata  na osnovu  kriterijuma  iz  čl.  12,  13,  22.  ili  23.  ovog pravilnika.Komisija  sačinjava  Informaciju  o  sprovođenju konkursa  sa  prijedlogom  rang  liste,  koju  upućuje Načelniku opštine.

 

Član 31.

Načelnik opštine donosi Odluku o odobravanju podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Odluka) u kojoj su  poimenično  pobrojani  svi  korisnici  i  iznos sredstava koji im se odobrava. Spisak  odobrenih  korisnika  podsticajnih sredstava  se  objavljuje  na  oglasnoj  tabli  Opštine

(prizemlje  zgrade  Opštine)  i  zvaničnoj  internet stranici Opštine.

Načelnik  opštine  pismeno  obavještava privredni subjekat o rezultatima Javnog poziva.Podnosilac prijave,  ukoliko  nije  zadovoljan rezultatima iz Odluke iz stava 1. ovog člana, ima pravo prigovora koji podnosi Načelniku opštine, u roku od 7 dana od dana  prijema obavještenja  o rezultatima Javnog poziva,  radi  provjere  činjenica,  sa  obrazloženjem  i pismenim dokazima o svojim navodima. Rješenje  po  prigovoru  na  Odluku  donosi Načelnik opštine, u roku od 8 dana, od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ono je konačno.

 

VII –  KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

 

Član 32.

Podnosilac  zahtjeva,  kome  je  odobrena  isplata podsticajnih  sredstava  (u  daljem  tekstu:  korisnik podsticajnih sredstava), potpisuje Ugovor sa Opštinom o  dodjeli  podsticajnih  sredstava  (u  daljem  tekstu: Ugovor), kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

U  Ugovoru  iz  stava  1.  ovog  člana  korisnik podsticajnih  sredstava  se,  pored  ostalog,  obavezuje  na namjensko  korišćenje  odobrenih  sredstava  i  na dostavljanje  Izvještaja  o  utrošenim  sredstvima  saneophodnom  dokumentacijom,  na  propisanom  obrascu  -Prilog 4,  koji je sastavnidio ovog pravilnika, u roku od 15 dana od završetka projekta.Korisnici  podsticajnih  sredstava  za  novo zapošljavanje  dužni  su  dostaviti  kopije  mjesečnih prijava  poreza  po  odbitku  –  obrazac  1002  u  roku  od  15 dana  po  isteku  tromjesečja,  za  period  iz  člana  20.  ovog pravilnika.

Korisnik  podsticajnih  sredstava,  sa  kojim  se potpisuje  Ugovor,  obavezan  je  da  izda  trasiranu  i potpisanu  mjenicu  u  korist  Opštine  Novi  Grad,  u visini  odobrenih  podsticajnih  sredstava,  koja  će  biti aktivirana  bez  protesta  ukoliko  izdavalac  mjenice  –korisnik  podsticajnih  sredstava  ne  bude  ispunjavao obaveze iz Ugovora o podsticaju.Isplata  odobrenih  podsticajnih  sredstva  se vrši  tako  da  se  po  potpisivanju  Ugovora,  u  roku  od  15 dana  izvrši  prenos  odobrenih  sredstava  sa  računa budžeta Opštine na žiro-račun privrednog subjekta.

 

Član 33.

Nadzor  nad  realizacijom  i  namjenskim korišćenjem podsticajnih sredstava vrši Odjeljenje.Odjeljenje  ima  pravo  da  od  korisnika podsticajnih  sredstava  zatraži  i  dodatnu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija i namjensko korišćenje sredstava. Dokumentacija iz stava 2. ovog člana sastoji se od  fotokopija  računa,  bankovnih  izvoda  kao  dokaza  o izvršenom plaćanju, kopije ličnih dokumenata, obrazaca određenih  institucija,  tehničkih  specifikacija, fotografija  nabavljene  opreme  i  mašina,  kao  i  drugih mjerodavnih dokumenata.

 

Član 34.

U  slučaju  nenamjenskog  trošenja  podsticajnih sredstava,  korisnik  sredstava  dužan  je  da  vrati dodjeljena  sredstva  u  cjelokupnom  iznosu,  uvećana  za zakonsku  zateznu  kamatu  obračunatu  od  datuma  kada  su sredstva  isplaćena, a u roku od 30 dana od dana prijema poziva Opštine Novi Grad za vraćanje sredstava. Ako  korisnik  podsticajnih  sredstava  ne  vrati sredstva u roku iz stava 1. ovog člana,  vrši se prinudna naplata  dodjeljenog  iznosa  putem  instrumenta obezbjeđenja  iz  člana  32.  stav  4.  ovog  pravilnika,  a  u skladu sa Zakonom o mjenici i Ugovorom.Korisnik  podsticajnih  sredstava,  kod  koga  se utvrdi nenamjensko trošenje podsticajnih sredstava, ne može da  ostvaripravo na podsticajna sredstva Opštine Novi Grad u narednih 5 godina. U slučaju da privredni subjekat utvrdi da nije u mogućnosti  namjenski  utrošiti  podsticajna  sredstva, dužan  je  da  o  tome  obavijesti  Odjeljenje,  uz  navođenje razloga  i  dokaza  i  izvrši  povrat  ukupno  dodijeljenih sredstava na račun budžeta Opštine.

 

VIII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 35.

Odjeljenje  obavještava  javnost  o  dodjeli podsticajnih  sredstava  posredstvom  zvanične  internet

stranice  Opštine, odnosno putem redovnih Izvješataja o  radu  Odjeljenja  za  privredu  i  poljoprivredu Opštinske  uprave  opštine,  a  može  i  posredstvom sredstava javnog informisanja.

 

Član 36.

Za  sve  što  nije  regulisano  ovim  pravilnikom primjenjivaće  se  odredbe  Zakona  o  razvoju  malih  i srednjih  preduzeća  (,,Službeni  glasnik  Republike Srpske“,  br.  50/13  i  84/19),  Zakona  o  sistemu  državne pomoći  u  BiH  (,,Službeni  glasnik  BiH“,  broj  10/12)  i drugih zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast.

 

Član 37.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi  Pravilnik  o  uslovima  i  načinu  ostvarivanja novčanih  podsticaja  za  podršku  sektoru  malih  i srednjih  preduzeća  („Službeni  glasnik  Opštine  Novi Grad“, broj 9/19).

 

Član 38.

Ovaj  pravilnik  stupa  na  snagu  osmog  dana  od dana  objavljivanja  u  „Službenom  glasniku  Opštine Novi Grad“.

 

 

Broj: 01-052-65//20

Datum: 26.02.2020.godine 

 

NAČELNIK OPŠTINE Novi Grad  

Miroslav Drljača, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

pravilnik

msp

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.