Pravilnik o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta elek. energije

Legislativa

Pravilnik o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta elek. energije

Ovaj pravilnik uspostavlja pravila za zabranu malverzacija koje utječu na pravilno funkcioniranje veleprodajnog tržišta električne energije, i uređuje nadzor veleprodajnog tržišta električne energije, koji vrši Državna regulatorna komisija za električnu energiju

26.05.2020. 06:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 49, 26.5.2020.

 

Državna regulatorna komisija za električnu energiju

Na osnovu člana 89. Ugovora o uspostavi Energetske zajednice (“Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori”, broj 9/06) i čl. 1. i 4. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 14. maja 2020. godine, d o n i j e t  j e

 

PRAVILNIK

O CJELOVITOSTI I TRANSPARENTNOSTI VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

(1) Ovaj pravilnik uspostavlja pravila za zabranu malverzacija koje utječu na pravilno funkcioniranje veleprodajnog tržišta električne energije, i uređuje nadzor veleprodajnog tržišta električne energije, koji vrši Državna regulatorna komisija za električnu energiju (u daljnjem tekstu: DERK).

(2) Ovaj pravilnik primjenjuje se na veleprodajne elektroenergetske proizvode.

 

Član 2.

(Definicije)

Za potrebe ovog pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije i skraćenice:

“Ugovorne strane” su strane koje su pristupile Ugovoru o uspostavi Energetske zajednice (“Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori”, broj 9/06).

“Povlaštena informacija” je informacija precizne pri- rode koja nije objavljena, a odnosi se, direktno ili indi- rektno, na veleprodaju električne energije i koja bi vje- rovatno, da se objavi, značajno utjecala na veleprodajnu cijenu električne energije. Informacije se smatraju preci- znima ako ukazuju na niz okolnosti koje postoje ili je ra- zumno očekivati da će nastati, ili na događaj koji se zbio ili je razumno očekivati da će se zbiti, te su dovoljno pre- cizne da omoguće donošenje zaključaka o mogućem efek- tu tog niza okolnosti ili događaja na veleprodajnu cijenu električne energije.

“Informacija”označava:

a) informaciju koja se odnosi na kapacitet i korištenje postrojenja za proizvodnju, skladištenje, potrošnju ili prije- nos električne energije, uključujući planiranu ili neplaniranu neraspoloživost tih postrojenja;

b) informaciju koju treba objaviti u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine, uključujući Tržišna pravila i pravilâ za rad mrežâ, i ugovorima ili dobrom regulatornom praksom na veleprodajnom tržištu električne energije, u mjeri u kojoj te informacije mogu imati značajan efekat na veleprodajnu cijenu električne energije; i

c) druge informacije koje bi učesnik na tržištu vjerovatno koristio kao dio osnove za svoju odluku da provede transak- ciju koja se odnosi na veleprodaju električne energije ili da izda nalog za trgovanje električnom energijom.

“Manipulacija tržištem” znači:

a) provođenje bilo kakve transakcije ili izdavanje bilo kakvog naloga za trgovanje veleprodajnim elektroenerget- skim proizvodima kojima se:

1) daju ili vjerovatno daju lažni ili obmanjujući signali u pogledu ponude, potražnje ili cijene veleprodajnih elektro- energetskih proizvoda;

2) uz pomoć jednog lica ili saradnjom više lica osigurava ili pokušava osigurati umjetni nivo cijene jednog ili više ve- leprodajnih elektroenergetskih proizvoda, osim ako lice koje je provelo transakciju ili je izdalo nalog za trgovanje dokaže

da ima legitimne razloge za to i da je ta transakcija ili nalog za trgovanje u skladu s prihvaćenim tržišnim praksama na veleprodajnom tržištu električne energije; ili

3) koristi ili pokušava koristiti fiktivno sredstvo ili bilo koji drugi oblik prevare ili izmišljanja koje daje ili vjero- vatno daje lažne ili obmanjujuće signale u pogledu ponude, potražnje ili cijene veleprodajnih elektroenergetskih proizvoda;

ili

b) širenje informacija putem medija, uključujući internet, ili bilo kojim drugim putem, koje daju ili vjerovatno daju lažne ili obmanjujuće signale u pogledu ponude, potražnje ili cijene veleprodajnih elektroenergetskih proizvoda, uklju- čujući širenje glasina i lažnih ili obmanjujućih vijesti, ako je lice koje ih širi znalo ili je trebalo znati da su informacije bile lažne ili obmanjujuće.

Ako se informacije šire za potrebe novinarstva ili umjet- ničkog izražavanja, takvo se širenje informacija procjenjuje vodeći računa o pravilima koja se odnose na slobodu štampe i slobodu izražavanja u drugim medijima, osim ako:

1) ta lica direktno ili indirektno steknu korist ili zaradu iz širenja dotičnih informacija; ili

2) je otkrivanje ili širenje izvršeno s namjerom obmanji- vanja tržišta u pogledu ponude, potražnje ili cijene velepro- dajnih elektroenergetskih proizvoda.

“Pokušaj manipuliranja tržištem” znači:

a) provođenje bilo kakve transakcije, izdavanje bilo ka- kvog naloga za trgovanje ili preduzimanje bilo kakvih drugih mjera koje se odnose na određeni veleprodajni elektroener- getski proizvod, s namjerom:

1) davanja lažnih ili obmanjujućih signala u pogledu po- nude, potražnje ili cijene veleprodajnih elektroenergetskih proizvoda;

2) da se osigura umjetni nivo cijene jednog ili više veleprodajnih elektroenergetskih proizvoda, osim ako lice koje je provelo transakciju ili je izdalo nalog za trgovanje dokaže da ima legitimne razloge za to i da je ta transakci- ja ili nalog za trgovanje u skladu s prihvaćenim tržišnim praksama na veleprodajnom tržištu električne energije; ili

3) korištenja fiktivnog sredstva ili bilo kojeg drugog obli- ka prevare ili izmišljanja koje daje ili vjerovatno daje lažne ili obmanjujuće signale u pogledu ponude, potražnje ili cije- ne veleprodajnih elektroenergetskih proizvoda;

ili

b) širenje informacija putem medija, uključujući internet, ili bilo kojim drugim putem s namjerom davanja lažnih ili obmanjujućih signala u pogledu ponude, potražnje ili cijene veleprodajnih elektroenergetskih proizvoda.

“Veleprodajni elektroenergetski proizvodi” znači sljede- ći ugovori i izvedeni finansijski instrumenti, nezavisno od toga gdje se i kako njima trguje:

a) ugovori o snabdijevanju električnom energijom, ako je isporuka u ugovornim stranama;

b) ugovori koji se odnose na prijenos električne energije u zemljama članicama Energetske zajednice;

c) ugovori o snabdijevanju i distribuciji električne ener- gije za potrebe krajnjih kupaca nisu veleprodajni elektroe- nergetski proizvodi. Međutim, ugovori o snabdijevanju i di- stribuciji električne energije krajnjim kupcima s kapacitetom potrošnje iznad 100 GWh smatraju se veleprodajnim elektro- energetskim proizvodima.

“Kapacitet potrošnje” znači potrošnju krajnjeg kupca električne energije pri punoj iskorištenosti proizvodnog kapaciteta tog kupca. Obuhvata sveukupnu potrošnju tog kupca kao zasebnoga privrednog subjekta, u mjeri u ko- joj se potrošnja odvija na tržištima s međusobno poveza-

nim veleprodajnim cijenama. Za potrebe ove definicije ne uzima se u obzir potrošnja u pojedinačnim postrojenjima s kapacitetom potrošnje manjim od 100 GWh godišnje, koja se nalazi pod kontrolom jednog privrednog subjekta, u mjeri u kojoj ta postrojenja ne utječu zajedno na cijene na veleprodajnim tržištima električne energije zbog toga što se nalaze na različitim odgovarajućim geografskim tržištima.

“Veleprodajno tržište električne energije” jeste bilo koje tržište unutar ugovornih strana na kojem se trguje velepro- dajnim elektroenergetskim proizvodima.

“Učesnik na tržištu” je bilo koje lice, uključujući opera- tore prijenosnih i distributivnih sistema, koje provodi tran- sakcije, uključujući plasman naloga za trgovanje, na jednom ili više veleprodajnih tržišta električne energije.

“Lice” je bilo koje fizičko ili pravno lice.

“Matično preduzeće”je preduzeće ili društvo registrirano u Bosni i Hercegovini, a koje povezuje dva ili više privred- nih društava.

“Povezano preduzeće” znači preduzeće ili društvo koje je povezano sa drugim učešćem u osnovnom kapitalu ili udjelima; putem ugovora ili putem kapitala i putem ugo- vora.

“Distribucija električne energije” je transport električne energije distributivnim sistemima radi njene isporuke kupci- ma, ali ne uključuje snabdijevanje.

“Osjetljive informacije koje se odnose na zaštitu kritične infrastrukture” jesu činjenice o kritičnoj infrastrukturi koje bi mogle, ukoliko bi se otkrile, da se iskoriste za planiranje i djelovanje s ciljem da se izazove prekid ili uništenje kritičnih infrastrukturnih instalacija.

“Kritična infrastruktura” znači resurs, sistem ili njegov dio koji se nalazi u Bosni i Hercegovini i koji je od ključne važnosti za održavanje vitalnih društvenih funkcija, zdravlja, sigurnosti, ekonomske ili socijalne dobrobiti ljudi, a čiji bi prekid ili uništenje imao značajan utjecaj u Bosni i Hercego- vini kao rezultat neodržavanja tih funkcija.

“ECRB”označava Regulatorni odbor Energetske zajed- nice.

“Sekretarijat” označava Sekretarijat Energetske zajedni- ce.

“OPS” označava operatora prijenosnog sistema, odno- sno Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini i Elektroprijenos Bosne i Hercegovine, u skladu sa njihovim nadležnostima.

 

Član 3.
(Zabrana zloupotrebe povlaštenih informacija)

(1) Licu koje posjeduje povlaštene informacije u vezi s određenim veleprodajnim elektroenergetskim proizvodom zabranjeno je:

a) korištenje tih informacija u kupovini ili prodaji ili po- kušaju kupovine ili prodaje, za svoj račun ili za račun treće strane, direktno ili indirektno, veleprodajnih elektroenerget- skih proizvoda na koje se te informacije odnose;

b) otkrivanje tih informacija bilo kojem drugom licu, osim ako se takvo otkrivanje izvršava tokom uobičajenog bavljenja njihovim poslom, profesijom ili dužnostima;

c) preporučivanje ili navođenje drugog lica, na osno- vu povlaštenih informacija, da kupi ili proda veleprodajne elektroenergetske proizvode na koje se te informacije od- nose.

(2) Ako je lice koje posjeduje povlaštene informacije u vezi s određenim veleprodajnim elektroenergetskim proi- zvodom pravno lice, zabrane iz stava (1) ovog člana primje- njuju se i na fizička lica u tim pravnim licima koja učestvuju u donošenju odluke da se transakcija izvrši za račun dotičnog pravnog lica.

 

Član 4.

(Obim zabrana)

Zabrana iz člana 3. ovog pravilnika odnosi se na sljedeća lica koja posjeduju povlaštene informacije u vezi s određe- nim veleprodajnim elektroenergetskim proizvodom:

a) članove upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela određenog preduzeća;

b) lica s udjelima u kapitalu određenog preduzeća;

c) lica koja imaju pristup informacijama u okviru svog posla, profesije ili dužnosti;

d) lica koja su te informacije stekla krivičnim djelom;

e) lica koja znaju ili bi trebalo da znaju da su to povla- štene informacije.

 

Član 5.

(Izuzeće za OPS)

Odredbe člana 3. stav (1) t. a) i c) ovog pravilnika ne primjenjuju se na OPS pri kupovini električne energije radi osiguravanja sigurnog i pouzdanog rada sistema u skladu s njihovim obavezama koje se odnose na osiguravanje dostu- pnosti pomoćnih i sistemskih usluga.

 

Član 6.

(Ostala izuzeća)

Odredbe člana 3. ovog pravilnika ne primjenjuju se na:

a) transakcije provedene pri ispunjavanju dospjele oba- veze kupovanja ili prodavanja veleprodajnih elektroener- getskih proizvoda ako ta obaveza proizlazi iz sporazuma koji je sklopljen ili naloga za trgovanje koji je plasiran prije no što je dotično lice došlo u posjed povlaštenih informa- cija;

b) transakcije koje su proveli proizvođači električne energije čija je jedina svrha pokriti trenutni fizički gubitak koji je posljedica neplaniranih prestanaka rada, kada bez toga učesnik na tržištu ne bi bio u stanju ispuniti postojeće ugovorne obaveze ili ako se te mjere preduzimaju u dogovo- ru sa OPS-om radi osiguravanja sigurnog i pouzdanog rada sistema. Informacije u vezi sa ovim transakcijama prijavljuju se DERK-u. Ova obaveza postoji nezavisno od obavezâ iz člana 8. ovog pravilnika;

c) učesnike na tržištu koji djeluju na osnovu nacionalnih propisa za vanredno stanje ako su nacionalna tijela interveni- rala radi osiguravanja snabdijevanja električnom energijom te su tržišni mehanizmi suspendirani u određenoj ugovornoj strani ili njezinim dijelovima. U tom slučaju tijelo koje je na- dležno za planiranje za vanredne situacije osigurava objavu u skladu s članom 8. ovog pravilnika.

 

Član 7.
(Širenje informacija u medijske ili umjetničke svrhe)

Ako se informacije šire za potrebe novinarstva ili umjet- ničkog izražavanja, takvo se širenje informacija procjenjuje vodeći računa o pravilima koja se odnose na slobodu štampe i slobodu izražavanja u drugim medijima, osim ako:

a) ta lica direktno ili indirektno steknu korist ili zaradu iz širenja dotičnih informacija; ili

b) je otkrivanje ili širenje izvršeno s namjerom obmanji- vanja tržišta u pogledu ponude, potražnje ili cijene velepro- dajnih elektroenergetskih proizvoda.

 

Član 8.
(Obaveza objavljivanja povlaštenih informacija)

(1) Učesnici na tržištu djelotvorno i pravovremeno objavljuju povlaštene informacije koje posjeduju u odnosu na preduzeće ili postrojenja u vlasništvu ili pod kontrolom dotičnog učesnika na tržištu, njegovog matičnog preduzeća ili povezanog preduzeća ili za čija su operativna pitanja taj učesnik na tržištu ili to preduzeće odgovorni, bilo u cijelosti ili djelomično.

(2) Objava informacija iz stava (1) ovog člana uključuje informacije koje se odnose na kapacitet i korištenje postroje- nja za proizvodnju, skladištenje, potrošnju ili prijenos elek- trične energije, uključujući planiranu ili neplaniranu nera- spoloživost tih postrojenja.

(3) Učesnik na tržištu može izuzetno i pod vlastitom odgo- vornošću odgoditi objavljivanje povlaštenih informacija kako ne bi ugrozio svoje legitimne interese, pod uvjetom da time ne dovodi javnost u zabludu, da je u stanju osigurati povjerljivost tih informacija, te da ne donosi odluke u vezi s trgovanjem veleprodajnim elektroenergetskim proizvodima na osnovu tih informacija.

(4) Ukoliko učesnik na tržištu odgodi objavljivanje po- vlaštenih informacija u skladu sa stavom (3) ovog člana, u obavezi je, bez odgađanja, te informacije, zajedno s razlozi- ma kašnjenja objavljivanja, dostaviti relevantnom nacional- nom regulatornom tijelu.

(5) Ako učesnik na tržištu ili njegov zaposlenik ili zastupnik otkrije povlaštene informacije u vezi s određenim veleprodajnim elektroenergetskim proizvodom tokom uobi- čajenog bavljenja svojim poslom, profesijom ili dužnostima, kako je navedeno u članu 3. stavu (1) tački b) ovog pravilni- ka, taj učesnik na tržištu ili lice osigurava istovremeno, pot- puno i djelotvorno objavljivanje tih informacija.

(6) Ako se povlaštene informacije nenamjerno otkriju, uče- snik na tržištu osigurava potpuno i djelotvorno objavljivanje informacija odmah nakon nenamjernog objavljivanja, osim ako lice koje prima informacije ima obavezu čuvanja povjerljivosti na osnovu zakona, drugog propisa, statuta ili ugovora.

(7) Objava povlaštenih informacija, uključujući objavu u zbirnom obliku, mora biti istovremena, potpuna i djelotvorna.

(8) Ako je OPS oslobođen od obaveze objavljivanja određenih podataka, on je oslobođen i od obaveze iz stava (1) ovog člana u odnosu na te podatke.

(9) St. (1) i (2) ovog člana ne dovode u pitanje obaveze učesnika na tržištu na osnovu drugih propisa u Bosni i Her- cegovini, posebno u pogledu određivanja vremena i načina objave informacija.

(10) Učesnici na tržištu mogu da odgode objavu osjetljivih informacija u vezi sa zaštitom kritične infrastrukture i procje- nom potrebe poboljšanja njezine zaštite, ako su one povjerljive u njihovoj zemlji u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

(11) St. (1) i (2) ne dovode u pitanje pravo učesnika na tržištu da odgodi otkrivanje osjetljivih informacija u vezi sa zaštitom kritične infrastrukture i procjenom potrebe pobolj- šanja njezine zaštite, ako su one povjerljive u njihovoj zemlji u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

 

Član 9.
(Zabrana manipulacije tržištem)

Zabranjuje se manipulacija na veleprodajnom tržištu električne energije ili njen pokušaj.

 

Član10.

(Nadzor tržišta)

(1) DERK nadzire aktivnosti trgovanja na veleprodaj- nom tržištu električne energije u BiH kako bi identificirao trgovanje koje se temelji na povlaštenim informacijama i manipulaciji tržištem, te o tome obavijestio nadležne organe s ciljem njihovog sprečavanja.

(2) Pri izvršavanju nadzora veleprodajnog tržišta elek- trične energije iz stava (1) ovog člana DERK sarađuje sa ECRB-om.

 

Član 11.

(Registracija učesnika na tržištu)

(1) Učesnici na tržištu koji putem naloga za trgovinu pro- vode ili namjeravaju provoditi transakcije na veleprodajnom tržištu električne energije Bosne i Hercegovine registriraju se kod DERK-a.

(2) Prilikom registracije primjenjuje se registracijski obrazac, koji je utvrdio ECRB, a koji je usklađen sa obras- cem Agencije za saradnju energetskih regulatora. Ovaj re- gistracijski obrazac bit će dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji DERK-a.

(3) Registracija učesnika na veleprodajnom tržištu elek- trične energije ne dovodi u pitanje obaveze poštovanja važe- ćih pravila trgovanja i uravnoteživanja.

(4) DERK će u roku od mjesec dana nakon što ECRB utvrdi registracijski obrazac uspostaviti registar učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije u Bosni i Hercego- vini i održavati ga ažurnim.

(5) U registru se svakom učesniku na tržištu dodjeljuje jedinstveni identifikator, koji sadrži dovoljno informacija za prepoznavanje učesnika na tržištu, uključujući podatke defi- nirane obrascem iz stava (2) ovog člana.

(6) DERK prosljeđuje informacije iz svog registra ECRB-u s ciljem uspostavljanja centralnog registra učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije.

(7) Učesnici na tržištu iz stava (1) ovog člana DERK-u dostavljaju popunjen registracijski obrazac iz stava (2) ovog člana prije provođenja transakcija veleprodajnim elektroe- nergetskim proizvodom.

(8) Učesnici na tržištu iz stava (1) ovog člana bez odga- đanja saopćavaju DERK-u eventualne izmjene do kojih je došlo u pogledu informacija dostavljenih u registracijskom obrascu.

 

Član 12.

(Zaštita podataka)

Ovim pravilnikom ne dovode se u pitanje obaveze DERK-a u zaštiti komercijalno osjetljivih podataka u skladu sa važećima propisima Bosne i Hercegovine.

 

Član 13.

(Operativna pouzdanost)

(1) DERK osigurava povjerljivost, cjelovitost i zaštitu informacija koje prima u skladu s članom 8. stav (4) ovog pravilnika.

(2) DERK preduzima sve potrebne mjere kako bi se spriječila svaka zloupotreba i neovlašten pristup informaci- jama koje su kod njega pohranjene.

(3) Shodno članu 17. ovog pravilnika, DERK može obja- viti dijelove informacija koje posjeduje, pod uvjetom da ne otkrije poslovno osjetljive informacije o pojedinačnim uče- snicima na tržištu, pojedinačnim transakcijama ili pojedinač- nim tržištima, te da se ne može izvesti zaključak o njima.

(4) Informacije se objavljuju ili stavljaju na raspolaganje u interesu unapređenja transparentnosti veleprodajnog tržišta električne energije, pod uvjetom da ne postoji vjerovatnost narušavanja konkurencije.

 

Član 14.
(Provedba zabrana zloupotrebe tržišta)

(1) S ciljem stvaranja i održavanja konkurentnih tržišta i prevencija protukonkurencijskog ponašanja, DERK u oba- vljanju nadzora veleprodajnog tržišta od učesnika na tržištu može zahtijevati potrebne podatke i informacije.

(2) DERK obavještavanjem nadležnih organa inicira pri- mjenu zabrana koje su navedene u čl. 3. i 9. ovog pravilnika.

 

Član 15.
(Obaveze lica koja se dogovaraju o transakcijama u okviru svoje struke)

(1) Lica koja upravljaju organiziranim tržištem ili siste- mom za uparivanje transakcija, kao i svako drugo lice koje u okviru svojih poslova priređuje transakcije veleprodajnim elektroenergetskim proizvodima, a koja osnovano sumnjaju da bi određena transakcija mogla predstavljati kršenje čl. 3. 

ili 9. ovog pravilnika, o tome bez odgađanja obavještavaju DERK.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana uspostavljaju i održavaju djelotvorne mehanizme i postupke kako bi prepoznala krše- nja čl. 3. ili 9. ovog pravilnika.

(3) DERK vrši nadzor djelotvornosti i primjene uspo- stavljenih mehanizama iz stava (2) ovog člana.

 

Član 16.
(Saradnja u Bosni i Hercegovini i na nivou Energetske zajednice)

(1) DERK izvršava svoje funkcije definirane ovim pra- vilnikom uz uvažavanje preporuka ECRB-a i sarađuje sa re- gulatornim tijelima ugovornih strana neposredno ili putem ECRB-a.

(2) DERK sarađuje sa Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine s ciljem djelotvorne i efikasne istrage i pro- vedbe ovog pravilnika kako bi se doprinijelo dosljednom i jedinstvenom pristupu istrazi, sudskom postupku i provedbi ovog pravilnika i odgovarajućeg finansijskog prava i prava u području konkurencije.

(3) DERK bez odgađanja obavještava ECRB i Sekretarijat u slučaju sumnje da se u Bosni i Hercegovini ili u drugoj ugo- vornoj strani izvršavaju ili su izvršena djela koja utječu na pra- vilno funkcioniranje veleprodajnog tržišta električne energije.

(4) Ako DERK sumnja da se djela koja utječu na vele- prodajno tržište električne energije ili cijene veleprodajnih elektroenergetskih proizvoda u BiH izvršavaju u drugoj ugo- vornoj strani, DERK može zatražiti da ECRB i Sekretarijat osiguraju pravilno funkcioniranje veleprodajnog tržišta elek- trične energije u toj ugovornoj strani.

(5) U slučaju sumnje da se na veleprodajnom tržištu električne energije izvršavaju ili su izvršena djela koja pred- stavljaju kršenje prava u području konkurencije, DERK oba- vještava Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sekre- tarijat i ECRB.

(6) DERK, u skladu sa objavljenim procedurama dogo- vorenim na nivou ECRB-a, preduzima potrebne mjere kako bi na zahtjev ECRB-a dostavio sve tražene informacije ili pokrenuo istragu zbog sumnje o kršenju i preduzeo sve rad- nje koje su u njegovoj nadležnosti s ciljem ispravljanja even- tualno utvrđenog kršenja. Ako DERK nije u mogućnosti da odmah dostavi tražene informacije, o razlozima bez odgađa- nja obavještava ECRB.

(7) DERK može odbiti zahtjev ECRB-a ako:

a) bi ispunjenje zahtjeva nepovoljno utjecalo na suvere- nost ili sigurnost Bosne i Hercegovine;

b) je već pokrenut sudski postupak u vezi s istim djelima i protiv istih lica pred nadležnim sudom u Bosni i Hercego- vini; ili

c) je tim licima već izrečena pravosnažna sudska odluka za ista djela u Bosni i Hercegovini.

(8) U slučaju odbijanja zahtjeva iz stava (7) ovog člana, DERK na odgovarajući način obavještava ECRB i pruža što detaljnije informacije o tom postupku ili sudskoj odluci.

(9) DERK učestvuje u radu istražne grupe koju, po po- trebi, uspostavi ECRB radi istraga o eventualnim kršenjima koja imaju prekogranični karakter.

(10) DERK najmanje jednom godišnje dostavlja izvještaj Sekretarijatu o svojim aktivnostima iz domena ovog pravil- nika, te ga stavlja na raspolaganje javnosti.

 

Član 17.
(Čuvanje profesionalne tajne)

(1) Sve povjerljive informacije koje su primljene, raz- mijenjene ili proslijeđene u skladu s ovim pravilnikom po- dliježu uvjetima čuvanja profesionalne tajne.

(2) Povjerljive informacije ne smiju se otkriti niti jednom drugom licu ni tijelu, osim u sažetom ili zbirnom obliku, tako

da nije moguće prepoznati pojedinačnog učesnika na tržištu ili mjesto trgovanja, osim u slučaju obuhvaćenim krivičnim zakonodavstvom i drugim propisima BiH.

(3) Ne dovodeći u pitanje slučajeve iz stava (2) ovog čla- na, DERK može koristiti povjerljive informacije isključivo radi izvršavanja svojih zadaća. Drugi subjekti, tijela ili lica mogu koristiti te informacije u svrhu za koju su im one do- stavljene ili u kontekstu upravnih ili sudskih postupaka koji se izričito odnose na izvršavanje tih zadaća. Tijelo koje pri- ma informacije može ih koristiti u drugu svrhu pod uvjetom da na to pristanu lica koja saopćavaju informacije.

(4) DERK može razmjenjivati ili prosljeđivati povjerljive informacije u skladu sa propisima u BiH ako te informacije nije primio od druge ugovorne strane, od ECRB-a ili Sekretarijata.

(5) Obavezi čuvanja profesionalne tajne podliježu lica koja rade ili su radila u DERK-u, kao i revizori i stručnjaci kojima je DERK davao upute i koji primaju povjerljive infor- macije od DERK-a u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

 

Član 18.

(Usklađivanje)

Ovim pravilnikom preuzimaju se odredbe Uredbe (EU) broj: 1227/2011 Evropskog parlamenta i Vijeća, od 25. okto- bra 2011. godine, o cjelovitosti i transparentnosti veleprodaj- nog tržišta energije, prilagođene pravnom okviru Energetske zajednice Odlukom Ministarskog vijeća Energetske zajedni- ce, broj: D/2018/10/MC-EnC, od 29. novembra 2018. godi- ne, u oblasti električne energije.

 

Član 19.

(Završne odredbe)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- vljivanja u “Službenom glasniku BiH” od kada se i primje- njuje, izuzev odredaba čl. 8. i 15, čija primjena počinje tri mjeseca po utvrđivanju registracijskih obrazaca iz člana 11. stav (2) ovog pravilnika, a bit će objavljen i u službenim gla- silima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

 

Broj: 04-02-2-118-26/20

14. maja 2020. godine Tuzla

 

Predsjedavajući Komisije,

Suad Zeljković, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

električna energija

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.