Pravilnik o obaveznom sadržaju zahtjeva otvorenih investicionih fondova

Legislativa

Pravilnik o obaveznom sadržaju zahtjeva otvorenih investicionih fondova

Pravilnik o obaveznom sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za osnivanje, sadržaju prospekta i zahtjeva za izmjenu prospekta otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom

01.06.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 52, 01.06.2020.

 

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Na osnovu člana 91. stav 2, člana 104, člana 108. stav 3. i člana 109. stav 4. Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 82/15 i 94/19), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjed- nici održanoj 21.5.2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O OBAVEZNOM SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OSNIVANJE, SADRŽAJU PROSPEKTA
I ZAHTJEVA ZA IZMJENU PROSPEKTA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA SA JAVNOM PONUDOM

 

Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se:

a) obavezni sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole i prijave upisa otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: fond) u Registar fondova, koji Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) podnosi društvo za upravljanje (u daljem tekstu: društvo), 

b) obavezni sadržaj prospekta fonda,

v) obavezni sadržaj zahtjeva za izmjenu prospekta fonda.

Član 2.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole i prijave upisa otvore- nog investicionog fonda sa javnom ponudom u Registar fon- dova, koji Komisiji u ime fonda podnosi društvo, dostavlja se na obrascu ZID-OIFJP, zajedno sa prilozima navedenim u članu 91. stav 1. Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon).

(2) Obrazac iz stava 1. ovog člana dostupan je na internet stranici Komisije.

(3) Nakon dobivanja dozvole, prospekt i statut fonda dostavljaju se Komisiji putem sistema Elektronskog prikupljanja informacija (u daljem tekstu: EPI).

(4) Komisija može tražiti i druge podatke ako je to neophodno za zaštitu interesa investitora.

Član 3.

(1) Osim podataka navedenih u članu 104. stav 2. Zako- na, prospekt fonda mora da sadrži i sljedeće:

a) početnu cijenu udjela u fondu,

b) izjavu članova uprave ovlašćenog društva za upravlja- nje da su odgovorni za istinitost, tačnost i potpunost podata- ka iz prospekta, koja glasi:

“Prema našim uvjerenjima i u skladu sa našim spoznaja- ma i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi po- daci iz ovog prospekta čine cjelovit, tačan i istinit prikaz in- formacija na osnovu kojih ulagači mogu stvoriti potpun stav o investicionom fondu s javom ponudom te donijeti odluku o ulaganju, a posebno o rizicima povezanim sa prirodom fonda i njegovog ulaganja.”.

(2) Komisija može tražiti da se u prospektu navedu i dodatne informacije ako je to neophodno za zaštitu interesa investitora.

Član 4.

Prethodnoj saglasnosti Komisije, u skladu sa odredba- ma ovog pravilnika, podliježu sljedeće izmjene prospekta:

a) povećanje ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada,

b) promjene investicionih ciljeva fonda i rizika navede- nih ulaganja fonda,

v) promjene politike isplata udjela u dobiti,

g) pripajanje ili spajanje s drugim fondom ili podjela fon- da.

Član 5.

(1) Zahtjev za dobivanje saglasnosti na izmjene prospek- ta fonda, u slučaju izmjena iz člana 4. ovog pravilnika, koje Komisiji u ime fonda podnosi društvo za upravljanje, dosta- vlja se na obrascu ZIP-OIFJP.

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana dostavlja se sljedeća dokumentacija:

a) odluka upravnog odbora društva za upravljanje o usva- janju izmjena prospekta i statuta sa naznakom u kojim dije- lovima se prospekt i statut mijenjaju i na koji način, uz izjavu da u preostalim dijelovima prospekt fonda i statut ostaju isti,

b) prečišćeni tekst prospekta i statuta sa izjavom članova uprave društva za upravljanje da su odgovorni za istinitost, tačnost i potpunost podataka iz prospekta i statuta,

v) prijedlog obavijesti vlasnicima udjela o izmjenama prospekta iz člana 109. stav 2. tačka a) Zakona,

g) dokaz o uplaćenoj naknadi.

(3) Obrazac iz stava 1. ovog člana dostupan je na internet stranici Komisije.

(4) Nakon dobivanja saglasnosti, prečišćeni tekst pro- spekta i statuta dostavljaju se Komisiji putem sistema EPI.

Član 6.

(1) Društvo je dužno da, nakon dobivanja saglasnosti od strane Komisije na izmjene prospekta, vlasnike udjela oba- vijesti o odobrenim izmjenama prospekta fonda te da ih upo- zna sa činjenicom da mogu tražiti otkup udjela bez odbitka izlazne naknade prije uvođenja promjena, na način propisan u članu 109. stav 2. Zakona.

(2) Društvo je dužno da obavijest iz prethodnog stava objavi u roku od sedam dana od dana dobivanja saglasnosti na predložene izmjene prospekta fonda te da o tome obavije- sti Komisiju.

(3) Odobrene izmjene prospekta stupit će na snagu po isteku dva mjeseca od dana prve objave izmjena u dnevnom listu iz člana 109. stav 2. tačka a) Zakona.

(4) Društvo je dužno da u periodu iz prethodnog stava izvrši otkup udjela po svim zaprimljenim zahtjevima prije stupanja na snagu uvedenih promjena po cijeni na dan kada je zaprimljen zahtjev, a u skladu sa prospektom i pravilni- kom kojim se propisuje isplata udjela.

(5) Društvo je dužno da Komisiji dostavi izvještaj o izvr- šenim otkupima iz prethodnog stava u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmjena prospekta.

Član 7.

(1) Društvo je dužno kontinuirano ažurirati prospekt otvorenog investicionog fonda u dijelu koji se odnosi na pro- mjene prospekta za koje nije potrebno pribaviti prethodnu saglasnost Komisije, te na internet stranici društva objaviti ažurirani prospekt.

(2) Društvo će uz ažurirani prospekt objavljen u skla- du sa stavom 1. ovog člana istovremeno objaviti i oba- vijest da je prospekt ažuriran i u čemu se sastoje promjene prospekta.

(3) Ažurirani prospekt stupa na snagu danom objave.

(4) Društvo je dužno da ažurirani prospekt i obavijest iz stava 2. ovog člana dostavi Komisiji 15 dana prije objave.

Član 8.

Odredbe ovog pravilnika shodno se primjenjuju i na sta- tut fonda.

Član 9.

(1) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obaveznom sadržaju zahtjeva za izdavanje odo- brenja prospekta i sadržaju prospekta otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/07).

(2) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-11-X-258/20

21. maja 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS,

Ognjen Mihajlović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

otvoreni investicioni fondovi

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.