Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima

18.08.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima

Ovim pravilnikom se propisuju opšti, tehnički i operativni zahtjevi za operatora zrakoplovnih modela i zrakoplova na daljinsko upravljanje ili zrakoplovnog sistema na daljinsko upravljanje, a radi izvođenja letačkih operacija.

Službeni glasnik BiH broj 51/20 [18.8.2020.]

Na osnovu člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09 i 25/18), vršitelj dužnosti generalnog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi 
 

PRAVILNIK 

O UVJETIMA ZA IZVOĐENJE LETAČKIH OPERACIJA DRONOVIMA 


 

OPŠTI DIO 
 

Član 1. 
Predmet 

 

Ovim pravilnikom se propisuju opšti, tehnički i operativni zahtjevi za operatora zrakoplovnih modela i zrakoplova na daljinsko upravljanje ili zrakoplovnog sistema na daljinsko upravljanje (dalje u tekstu: dronovi), a radi izvođenja letačkih operacija. 
 

Član 2. 
Područje primjene 

 

(1) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na dronove čija je maksimalna masa pri polijetanju manja ili jednaka 25 kg. 

(2) Odredbe ovog pravilnika se ne primjenjuju na dronove koji se koriste za potrebe državnih organa (vojska, policija, služba traganja i spasavanja, carina, sigurnosno-obavještajne službe i slično), osim u dijelu upisa u evidenciju. 

(3) Odredbe ovog pravilnika se ne primjenjuju na dronove čija je maksimalna masa pri polijetanju manja ili jednaka 0.248 kg, kao i na letenje dronova unutar zatvorenih objekata. 

 

Član 3. 
Pojmovi i skraćenice 

 

(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: 

a) Zrakoplov na daljinsko upravljanje - je svaki zrakoplov bez posade, kojim se vrše operacije i kontrolirani let ili je izrađen da vrši autonomni let uz pomoć daljinskog upravljača; 

b) Zrakoplovni sistem na daljinsko upravljanje - sistem koji je namijenjen za izvođenje letova zrakoplovom bez pilota, a kojim se upravlja i izvršava kontrolirani let od strane računara koji se nalazi u zrakoplovu ili uz pomoć daljinskog upravljača na zemlji. Sistem se sastoji od zrakoplova na daljinsko upravljanje i drugih komponenti koje su neophodne za izvršavanje kontroliranog leta od strane jedne ili više osoba; 

c) Oprema za daljinsko upravljanje dronom - predstavlja bilo koji instrument, opremu, mehanizam, uređaj, pribor, softver ili dodatnu opremu koja je neophodna za sigurno vršenje operacija dronom; 

d) Zrakoplovni model - predstavlja zrakoplov na daljinsko upravljanje ili sistem zrakoplova na daljinsko upravljanje čija masa na polijetanju nije veća od 25 kg, ne računajuću gorivo za let, a na koji se ne primjenjuju odredbe Čikaške konvencije, i koji je izrađen samogradnjom; 

e) Dron - je opšti termin za bilo koji zrakoplov na daljinsko upravljanje ili sistem zrakoplova na daljinsko upravljanje; 

g) Geografska ograničenja - znači nivo ograničenja zračnog prostora koji je definiran kroz bazu podataka elektronskih karata ili je objavljen od strane nadležnih tijela; 

h) Funkcija prostornog obavještavanja (geo-awarness) - predstavlja funkciju koja upozorava operatora drona na potencijalno kršenje ograničenja u zračnom prostoru i obezbjeđuje dovoljno informacija, kao i odgovorajuće upozorenje kako bi operator drona preduzeo određene aktivnosti u cilju sprječavanja narušavanja ograničenja koja su definirana u zračnom prostoru; 

i) Geofensing - predstavlja automatsku funkciju za ograničenje pristupa drona u zonama zračnog prostora ili prostora koji je obezbijeđen kao geografsko ograničenje zasnovano na poziciji drona i navigacijskim podacima; 

j) Vlasnik drona - znači bilo koje fizičko ili pravno lice koje se upisuje u evidenciju drona kao vlasnik drona; 

k) Operator drona - fizičko lice koje sigurno izvršava kontrolirani let dronom; 

l) Autonomni let - predstavlja let dronom tokom kojeg operator drona unaprijed zadaje putanju leta ili nema mogućnost da putem daljinskog upravljača kontrolira letenje; 

m) Naseljeno mjesto - je bilo koja zona u gradu, mjestu ili naselju koja se koristi za stanovanje, komercijalne ili rekreativne svrhe; 

n) Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) - Jedinica zadužena za operativno upravljanje zračnim prostorom (nivo 2), odnosno predtaktički nivo; 

o) Let u vidnom polju - podrazumijeva da se mora održavati vizuelni kontakt sa dronom tokom trajanja leta. To znači da nije dozvoljeno letenje drona unutar oblaka ili magle, kao i iza drveća, zgrada ili drugih prepreka. Tokom leta drona u vidnom polju nije dozvoljena upotreba sredstava za povećanje (poboljšanje) vidljivosti, kao što su dvogledi, teleskopi ili objektivi, izuzev naočala i sunčanih naočala; 

p) Vidno polje - podrazumijeva liniju vidljivosti do 120 m vertikalne vidljivosti i do 500 m horizontalne vidljivosti, u zavisnosti od veličine drona; 

r) Masa na polijetanju - predstavlja ukupnu masu zrakoplova na daljinsko upravljanje neposredno prije polijetanja; 

s) Skup ljudi - predstavlja ljude koji su se okupili na predviđenom prostoru, a u svrhu prisustvovanja ili učestvovanja u organiziranom događaju (koncerti, demonstracije, proslave, svadbe, sportski i rekreativni centri i sl.); 

t) Visina leta - predstavlja visinu na kojoj dron leti mjereno u odnosu na teren iznad kog leti (AGL); 

u) Tehnička dokumentacija - podrazumijeva dokument koji izdaje proizvođač drona, a koji sadrži tehničke specifikacije drona, kao što su: masa, brzina leta, visina leta, autonomija leta, dimenzije drona, operativna ograničenja i dr; 

v) Evidencija drona - potvrda o izvršenom upisu drona u evidenciju; 

z) Potvrda o poznavanju zrakoplovnih propisa za operatora drona - dokument kojim operator drona dokazuje da je uspješno položio ispit; 

aa) Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation) - nadležna zrakoplovna vlast Bosne i Hercegovine; 

bb) Pružatelj usluga zračne plovidbe - bilo koje pravno ili fizičko lice koje pruža usluge zračne plovidbe za opšti zračni promet, uključujući i organizaciju koja je podnijela zahtjev za dobijanje certifikata za pružanje tih usluga; 

cc) Nekomercijalne operacije - letenje dronom za sopstvene potrebe i rekreativno; 

dd) Komercijalne operacije - letenje dronom u svrhu snimanja (video ili fotografiranje) iz zraka za potrebe drugih ili korištenja materijala u komercijalne ili reklamne svrhe; 

ee) Izvođenje radova iz zraka dronom - letenje dronom u svrhu izvođenja radova iz zraka dronom (aero-foto snimanje, termovizijsko snimanje, istraživački letovi, ispitivanje iz zraka i sl.) za sopstvene potrebe ili naknadu; 

ff) Let drona - obuhvata vrijeme od pripreme za let dronom, letenje drona i završetka leta drona; 

gg) Zatvoreni objekat - predstavlja objekat sa krovom i vanjskim zidovima, kao samostalna cjelina ili bilo koji drugi objekat (djelimično ili potpuno pod zemljom) koji kao cjelina pruža zaštitu od vremenskih i vanjskih uticaja; 

hh) Aerodrom - definirani prostor na kopnu ili vodi (uključujući zgrade, instalacije i opremu) namijenjen, u cjelosti ili djelimično, za dolazak, odlazak i kretanje zrakoplova po tlu; 

ii) Letilište - je određeni prostor na zemlji (uključujući objekte, opremu i instalacije) namijenjen za polijetanje, slijetanje, kretanje po zemlji i smještaj letjelica, opreme i osoblja radi provođenja sportskih, privrednih i drugih zrakoplovnih aktivnosti. 

(2) Skraćenice koje se upotrebljavaju u ovom pravilnika imaju sljedeće značenje: 

a) AGL (Above Ground Level) - Visina iznad terena; 

b) BHDCA (Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation) - Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine; 

c) CTR (Control Zone) - Kontrolirana zona; 

d) EASA (European Aviation Safety Agency) - Evropska agencija za sigurnost zračne plovidbe; 

e) AMC (Airspace Management Cell) - Jedinica za upravljanje zračnim prostorom. 

 

Član 4. 
Kategorije operacija 

 

Kategorije operacija dronom su: 
  

1. Nekomercijalne operacije; 

2. Komercijalne operacije; 

3. Izvođenje radova iz zraka. 

 

Član 5. 
Kategorije dronova 

 

(1) Kategorizacija dronova se vrši na osnovu maksimalne mase pri polijetanju drona i podijeljeni su u sljedeće kategorije: 

a) Kategorija A1 - dron čija je maksimalna masa na polijetanju veća od 0.248 kg, a manja ili je jednaka od 1 kg; 

b) Kategorija A2 - dron čija je maksimalna masa na polijetanju veća od 1 kg, a manja ili je jednaka od 2 kg; 

c) Kategorija A3 - dron čija je maksimalna masa na polijetanju veća od 2 kg, a manja ili je jednaka od 5 kg; 

d) Kategorija A4 - dron čija je maksimalna masa na polijetanju veća od 5 kg, a manja ili jednaka od 25 kg. 

(2) Podaci iz stava (1) odnose se na ukupnu masu drona sa opremom koju nosi, neposredno prije polijetanja. 

 

NEKOMERCIJALNE OPERACIJE 

 

Član 6. 
Zone operacija i operativna ograničenja 

 

(1) Nekomercijalno letenje dronom je dozvoljeno samo danju i unutar vidnog polja operatora drona. 

(2) U nekomercijalnom letenju, letenje dronom nije dozvoljeno: 

a) iznad ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, puteva, željezničkih pruga, vodenih puteva, dalekovoda ili drugih zrakoplova na daljinsko upravljanje na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 30 m; 

b) iznad skupa ljudi na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 50 m; 

c) iznad industrijskih zona, ambasada, objekata državnih službi i institucija, kao i drugih objekata koji su od javnog značaja na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 500 m; 

d) unutar aerodromske zone ili zone CTR, u zavisnosti šta je veće, kao ni unutar prilazne i odletne ravni; 

e) unutar zone letilišta; i 

f) unutar zone koja je definirana za zrakoplovne priredbe. 

(3) Maksimalna dozvoljena visina letenja drona je do 30 m AGL. 

(4) Izuzeto od stava (2) tačka d), letenje dronom se može odvijati na udaljenosti dronom najmanje 1.5 km od aerodroma, a maksimalna dozvoljena visina letenja drona je do 30 m AGL, uz obaveznu rezervaciju prostora kod Jedinice za upravljanje zračnim prostorom. 

(5) Izuzeto od stava (2) tačka e) ovog člana, letovi se mogu obavljati samo uz prethodno odobrenje operatora letilišta. 

(6) Izuzeto od stava (2) tačka f) ovog člana, letovi se mogu obavljati samo uz prethodno pisanu saglasnost rukovoditelja zrakoplovne priredbe. 

(7) Operator drona mora da bude upoznat sa operativnim ograničenjima koja su definirana u tehničkoj dokumentaciji i da se pridržava istih. 

(8) Prije početka leta operator drona mora biti usklađen i sa Prilogom 1 ovog pravilnika. 

 

Član 7. 
Zabranjene zone letenja i zabranjene operacije 

 

(1) Pri nekomеrcijalnom letenju drona nije dozvoljeno: 

a) vuča i izbacivanje predmeta; 

b) raspršivanje i izbacivanje tečnosti; 

c) upravljanje dronom sa ili iz objekta u pokretu; 

d) upravljanje istovremeno sa više dronova. 

(2) Nije dozvoljeno nekomercijalno letenje dronom iznad vojnih objekata i vojnih zona, kao i na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 500 m. 

(3) Nije dozvoljeno nekomercijalno letenje dronom sa terena unutar pojasa zaštitnog područja, a koji se nalazi unutar 300 m od granične linije u dubini teritorije BiH. 

 

KOMERCIJALNE OPERACIJE 

 

Član 8. 
Zone operacija i operativna ograničenja 

 

(1) Komercijalno letenje dronom se vrši samo danju, unutar vidnog polja, pri čemu operator drona mora biti upoznat sa okolinom u kojoj leti, osigurati predviđeno mjesto za slijetanje i isto vidljivo obilježiti (u slučaju autonomnog slijetanja). Ukoliko se operacije dronom vrše izvan vidnog polja, horizontalno rastojanje ne smije biti veće od 1000 m. 

(2) Vlasnik drona mora Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) podnijeti zahtjev za upis drona u evidenciju, posjedovati važeću policu osiguranja i postupati u skladu sa tehničkom dokumentacijom, kako u pogledu operacija, tako i u pogledu održavanja. 

(3) Za letenje u noćnim uvjetima dron mora biti obilježen svjetlosnom signalizacijom, letenje dronom se vrši isključivo unutar vidnog polja, a predviđeno mjesto za slijetanje mora biti u neposrednoj blizini operatora drona (u slučaju autonomnog slijetanja) i maksimalna visina nije veća od 30 m AGL. Nije dozvoljeno letenje iznad grupe ljudi, objekata od značaja i slično. 

(4) U ovoj katerogiji operacija nije dozvoljeno letenje dronom: 

a) iznad ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, puteva, željezničkih pruga, vodenih puteva, dalekovoda ili drugih zrakoplova na daljinsko upravljanje, na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 30 m, pri čemu operator drona ne smije da naruši privatnost, sigurnosti letenja (Safety) i sigurnost; 

b) iznad skupa ljudi na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 20 m; 

c) iznad industrijskih zona, ambasada, objekata državnih službi i institucija, kao i drugih objekata koji su od javnog značaja na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 100 m; 

d) unutar aerodromske zone na udaljenosti manjoj od 1.5 km od aerodroma ili zone CTR, samo uz prethodnu saglasnost nadležne kontrole letenja ili Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), pri čemu je operator drona obavezan da se pridržava uvjeta saglasnosti, dok unutar prilazne i odletne ravni nije dozvoljeno letenje dronom bez posebnog odobrenja BHDCA; 

e) unutar zone letilišta; i 

f) unutar zone koja je definirana za zrakoplovne priredbe. 

(5) Maksimalna dozvoljena visina letenja drona je do 120 m AGL ili najviše do 50 m iznad prepreke (zgrada ili drugi objekti), u zavisnosti šta je veće. 

(6) Izuzeto od stava (4) tačka e) ovog člana, letenje dronom se može obavljati samo uz prethodno odobrenje operatora letilišta, pri čemu odobrenje mora biti u pisanoj formi (dokument, elektronska pošta i sl.). 

(7) Izuzeto od stava (4) tačka f) ovog člana, letenje se može obavljati samo uz prethodnu saglasnost rukovoditelja zrakoplovne priredbe. 

(8) Operator drona mora biti upoznat sa operativnim ograničenjima koja su definirana u tehničkoj dokumentaciji i da se pridržava istih. 

(9) Prije početka leta dronom, operator drona mora biti usklađen i sa Prilogom 2 i 4 ovog pravilnika, ukoliko je primjenjivo. 

 

Član 9. 
Zabranjene zone letenja i zabranjene operacije 

 

(1) Tokom letenja drona nije dozvoljeno: 

a) vuča i izbacivanje predmeta; 

b) raspršivanje i izbacivanje tečnosti; 

c) upravljanje dronom sa ili iz objekta u pokretu; 

d) upravljanje istovremeno sa više dronova. 

(2) Nije dozvoljeno letenje dronom iznad vojnih objekata i vojnih zona, kao i na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 500 m; letovi dronom se mogu obavljati samo uz prethodno odobrenje Ministarstva odbrane. 

(3) Nije dozvoljeno letenje dronom sa terena unutar pojasa zaštitnog područja, a koji se nalazi unutar 300 m od granične linije u dubini teritorije BiH, ukoliko operator drona ili vlasnik drona nije pribavio prethodnu saglasnost Granične policije BiH. 

 

Član 10. 
Odstupanja 

 

(1) U slučaju da operator drona, prilikom letenja dronom, zbog okoline i okolnih prepreka nije u mogućnosti da se pridržava propisanih horizontalnih rastojanja, koja su definirana članom 8. stav (4) tačka (a) i (b), može da leti dronom na manjem horizontalnom rastojanju, ali ne manjem od 5 m, pri čemu visina letenja ne smije biti veća od 20 m AGL. 

(2) Ukoliko operator drona namjerava da odstupa od bilo kog drugog operativnog ograničenja koje je navedeno u članu 8. i 9. ovog pravilnika, mora prethodno da pribavi posebno odobrenje BHDCA. 

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva za operativno odstupanje, vlasnik drona i/ili operator drona mora da izvrši procjenu rizika i da predloži mjere za ublažanje rizika. 

 

IZVOĐENJE RADOVA IZ ZRAKA 

 

Član 11. 
Operativna ograničenja, zona operacija i vrsta aktivnosti 

 

(1) Letenje dronom u svrhu izvođenja radova iz zraka dronom može se izvoditi unutar vidnog polja ili izvan vidnog polja, bez obzira na kategoriju drona. 

(2) Radovi iz zraka dronom mogu da se vrše i na visinama koje su preko 120 m AGL i na udaljenosti manjoj od 1.5 km od aerodroma, ali uz obaveznu saglasnost nadležne kontrole letenja ili Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) i odobrenje BHDCA, bez obzira da li se letenje dronom vrši u kontroliranom ili nekontroliranom zračnom prostoru. 

(3) Letenje dronom se mora vršiti u skladu sa priručnikom za izvođenja operacija dronom, a koji mora biti propisan od strane vlasnika i/ili operatora drona. 

(4) Priručnik za izvođenje operacija dronom mora biti odobren od strane BHDCA, na osnovu kojeg BHDCA izdaje Operativno odobrenje za radove iz zraka dronom. 

(5) Operator drona mora posjedovati Potvrdu o poznavanju zrakoplovnih propisa za operatora drona. 

(6) U ove operacije spadaju: 

I. Aero-fotografsko snimanje; 

II. Snimanje termalnim kamerama; 

III. Ispitivanje iz zraka; 

IV. Istraživački letovi; i 

V. Druge slične operacije. 

(7) Ukoliko operator drona nije ujedno i vlasnik drona, operator drona mora posjedovati dokaz da je imenovan od strane vlasnika drona za vršenje operacija. 

(8) Za letenje u noćnim uvjetima dron mora biti obilježen svjetlosnom signalizacijom, bez obzira na kategoriju drona. 

(9) Operator drona, prije početka izvođenja radova iz zraka dronom, mora se uskladiti sa zahtjevima sadržanim u Prilogu 3 i 4 ovog pravilnika. 

 

Član 12. 
Letenje u zabranjenim zonama i zabranjene operacije 

 

(1) Tokom letenja drona nije dozvoljeno: 

(a) vuča i izbacivanje predmeta, kao i nošenje predmeta koji nisu sastavni dio drona, osim ako nije odobreno Operativnim odobrenjem; 

(b) raspršivanje i izbacivanje tečnosti, osim ako nije odobreno Operativnim odobrenjem; 

(c) upravljanje dronom sa ili iz objekta u pokretu; 

(d) upravljanje istovremeno sa više dronova. 

(2) Nije dozvoljeno izvođenje radova iz zraka dronom iznad vojnih objekata i vojnih zona; letovi dronom se mogu obavljati samo uz prethodno odobrenje Ministarstva odbrane. 

(3) Letenje dronom sa terena unutar pojasa zaštitnog područja, a koji se nalazi unutar 300 m od granične linije u dubini teritorije BiH, nije dozvoljeno ukoliko operator drona ili vlasnik drona nije pribavio prethodnu saglasnost Granične policije BiH i Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC). 

(4) Za sve prethodno navedeno, pored saglasnosti i odobrenja od strane zainteresiranih strana, operator drona ili vlasnik drona mora pribaviti odobrenje BHDCA. 

 

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OPERATORA DRONA 

 

Član 13. 
Evidencija drona 

 

(1) Vlasnik drona (fizičko ili pravno lice), koji ima prebivalište ili je registriran na teritoriji BiH, mora lično podnijeti zahtjev na propisanom obrascu (Prilog 5 ovog pravilnika) za upis u evidenciju drona. 

(2) Svakom dronu koji se upiše u evidenciju, BHDCA dodjeljuje evidencijsku oznaku u obliku i formatu koji je propisan od strane BHDCA. 

(3) Operator drona i/ili vlasnik drona je obavezan da o važnim izmjenama obavijesti BHDCA i podnese novi zahtjev iz Priloga 5 ovog pravilnika. 

(4) Na svake 3 (tri) godine vlasnik drona i/ili operator drona je obavezan produžiti upis u evidenciju, u protivnom se briše iz evidencije; 

(5) Obrazac za upis drona u evidenciju sadrži sljedeće: 

a. Ime i prezime vlasnika (fizičko lice) ili puni naziv firme (pravno lice); 

b. Adresa vlasnika i kontakt podaci (telefon, elektronska pošta i dr.); 

c. Proizvođač, proizvođačka oznaka i serijski broj drona; 

d. Kategorija drona; 

e. Kategorija operacija; 

f. Prilozi (kopija lične karte, uvjerenje o prebivalištu/boravištu na obrascu PBA-4 ili za kompaniju JIB, kopija police osiguranja, dokaz o vlasništvu nad dronom). 

 

Član 14. 
Obavezna dokumentacija 

 

Operator drona kod sebe mora imati: 
  

a) uputstvo za upotrebu i tehničku dokumentaciju; 

b) potvrdu o poznavanju propisa iz civilnog zrakoplovstva BiH za operatora drona; 

c) original ili ovjerenu kopiju police osiguranja; 

d) potvrdu o upisu u evidenciju drona i 

e) ovjerenu izjavu da je operator drona ovlašten/imenovan od vlasnika drona za letenje dronom, ukoliko operator drona nije ujedno i vlasnik drona. 

 

Član 15. 
Potvrda o poznavanju propisa iz civilnog zrakoplovstva BiH za operatora drona 

 

(1) Potvrda o poznavanju propisa iz civilnog zrakoplovstva BiH za operatora drona stiče se polaganjem ispita provjerom poznavanja sljedećih propisa: 

- Zakon kojim se uređuje oblast zrakoplovstva; 

- Propis kojim se uređuju pravila letenja; 

- Propis kojim se uređuju uvjeti za izvođenje letačkih operacija dronovima; 

- Propis kojim se uređuje oblast nadzora u civilnom zrakoplovstvu. 

(2) Pored pitanja iz propisa, na testu se može postaviti pitanje iz tehničke dokumentacije u vezi sa operativnim ograničenjima. 

(3) Ispit provodi BHDCA, a operator drona ponosi zahtjev prema BHDCA na propisanom obrascu. 

(4) Ispit se smatra položenim ukoliko kandidat tačno odgovori na 75% i više od ukupnog broja pitanja koje dobije na testu, nakon čega BHDCA izdaje Potvrdu o poznavanju propisa iz civilnog zrakoplovstva za operatora drona. 

 

Član 16. 
Osiguranje 

 

Operator drona i/ili vlasnik drona obavezno mora posjedovati policu osiguranja za dron koja pokriva štetu prema trećim licima na zemlji na teritoriji BiH. 
 

Član 17. 
Obaveze i odgovornost operatora drona i vlasnika drona 

 

(1) Operator drona: 

a) je odgovoran za sigurno letenje dronom. Operator drona mora biti usklađen sa zahtjevima koji su utvrđeni ovim pravilnikom i drugim propisima, posebno onim koji se odnose na sigurnost, privatnost, zaštitu podataka, materijalnu odgovornost i zaštitu životne sredine; 

b) mora vidljivo i odgovarajuće označiti mjesto polijetanja i slijetanja; 

c) obavještava nadležno tijelo i bilo koju drugu organizaciju, tj. državu u kojoj je upisan u evidenciju i državu gdje se dogodila nesreća, ozbiljna nezgoda i događaj, kako je definirano u Pravilniku o istraživanju nesreća i ozbiljnih incidenata zrakoplova i Pravilniku o obaveznom izvještavanju o događajima, u najkraćem mogućem roku, ali u svakom slučaju u roku od 72 sata od trenutka kada je operator drona i/ili vlasnik drona identificirao stanje na koje se odnosi izvještaj. 

(2) Pored toga, operator drona mora: 

a) prije leta provjeriti ispravnost drona; 

b) prikupiti sve potrebne informacije (meteorološke, uvjete i karakteristike područja i dr.) koje su neophodne za sigurno izvršavanje planiranog leta; 

c) osigurati da sve prepreke budu sigurno nadvišene tokom svih faza leta, ali ne više od 50 m od prepreke; 

d) provjeriti potrebnu dokumentaciju; 

e) osigurati da se letovi drona vrše uz saglasnost nadležne jedinice kontrole prometa i/ili Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), kao i dodatno odobrenje BHDCA, ukoliko je potrebno. 

f) omogućiti ovlaštenom licu ili inspektoru, u skladu sa Pravilnikom o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu, pristup svim potrebnim i traženim podacima, dokumentima i drugim informacijama. 

(3) Operator/vlasnik drona mora da se pridržava tehničkih zahtjeva i uvjeta koji su propisani od strane proizvođača u pogledu održavanja drona, otklanjanja kvarova i nedostataka. 

(4) Operatoru drona nije dozvoljeno da bude pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, ili u psiho-fizičkom stanju u kojem nije u mogućnosti da upravlja dronom. 

 

Član 18. 
Operacije dronom koje se vrše u okvirima kluba modelara i udruženja 

 

Za letenje dronom, koje se vrši u okvirima kluba modelara ili udruženja, primjenjuje se sljedeće: 

(1) BHDCA može izdati operativno odobrenje klubu modelara ili udruženju, bez prethodnog dokazivanja usklađenosti, samo na osnovu uspostavljenih procedura, organizacijske strukture i sistema upravljanja koje je propisao klub modelara ili udruženje. 

(2) Operativno odobrenje, izdato u skladu sa ovim članom, definira uvjete i ograničenja, prostor iznad koga se vrši letenje, kao i odstupanja od zahtjeva iz priloga ovog pravilnika. 

(3) Ovo odobrenje važi samo na teritoriji BiH na prostoru za koje je odobrenje izdato. 

 

Član 19. 
Strani operator drona 

 

(1) Strani operator drona, koji vrši letenje dronom u zračnom prostoru BiH, u zavisnosti od kategorije operacija, i to za: 

I. Nekomercijalne operacije - mora ispuniti uvjete koji su propisani u članu 6. ovog pravilnika; 

II. Komercijalne operacije - mora ispuniti uvjete iz čl. 8, 9. i 16. ovog pravilnika, dobiti prethodno odobrenje od strane BHDCA i postupati u skladu sa uvjetima koji su navedeni u odobrenju; 

III. Letenje u svrhu izvođenja radova iz zraka dronom za sopstvene potrebe ili naknadu - mora ispuniti uvjete iz čl. 11, 12. i 16. ovog pravilnika i prethodno dobiti odobrenje od BHDCA za vršenje radova iz zraka u zračnom prostoru BiH. 

(2) Odlukom o visini naknada iz nadležnosti BHDCA propisana je naknada za letenje dronom, kao i naknada za procjenu dokumentacije i izdavanje operativnog odobrenja. 

(3) Izuzeto od stava (1) ovog člana, ukoliko strani operator drona vrši letenje dronom u zračnom prostoru BiH za potrebe domaćih i stranih državnih institucija (policija, vojska, službe traganja i spasavanja, sigurnosnih i obavještajnih agencija i sl.) mora prethodno da dobije odobrenje od nadležne institucije (Ministarstva odbrane, Ministarstva sigurnosti i drugih). 

 

Član 20. 
Rezervacija zračnog prostora 

 

Operator drona podnosi zahtjev za rezervaciju zračnog prostora Jedinici za upravljanje zračnim prostorom (AMC) Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) na propisanom obrascu koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici BHANSA-e, pri čemu AMC izdaje saglasnost i definira uvjete pod kojim operator drona može da koristi zahtijevani zračni prostor. 
 

Član 21. 
Nadzor 

 

(1) Operator drona je obavezan da se pridržava uvjeta koji su propisani ovim pravilnikom, te da ovlaštenom licu BHDCA omogući uvid u traženu dokumentaciju. 

(2) Svako nepridržavanje uvjeta propisanih ovim pravilnikom, te svako kršenje zabrana propisanih ovim pravilnikom, povlači odgovornost prekršitelja i obavezu BHDCA da postupi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oblast zrakoplovstva, zakona kojim se uređuje funkcioniranje organa uprave Bosne i Hercegovine, te propisa kojim se uređuje oblast nadzora u oblasti zrakoplovstva u Bosni i Hercegovini, i preduzimanje mjera za nepridržavanje i kršenje zabrana. 

(3) Ukoliko službeno lice BHDCA utvrdi da je vlasnik i/ili operator drona ugrozio sigurnost i na bilo koji drugi način prekršio uvjete propisane ovim pravilnikom, može da suspenduje, povuče ili ukine odobrenje, potvrdu i bilo koji drugi dokument koji je izdat od strane BHDCA. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 22. 
Prijelazne i završne odredbe 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se po isteku 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu. 
 

Broj 1-3-02-2-412-1/20
12. augusta 2020. godine
Banja Luka 


V.d. generalnog direktora
Čedomir Šušnjar, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.