Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji RS

05.08.2020. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji RS

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji RS

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 78, 05.08.2020.

 

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Jedanaestoj redovnoj sjednici, održanoj 22. jula 2020. godine, a Vijeće naroda 30. jula 2020. godine konstatiralo da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

Broj: 01-020-2230/20

31. jula 2020. godine Banjaluka

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

U Zakonu o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/15) u članu 2. u stavu 1. tačka 11) mijenja se i glasi: “11) ovlašćeni revizor je lice koje posjeduje certifikat izdat od profesionalnog udru- ženja, u skladu sa ovim zakonom,”.

Član 2.
Poslije člana 2. dodaje se novi član 2a, koji glasi:

“Član 2a.

(1) Pravna lica i preduzetnici sačinjavaju finansijske izvještaje u skladu sa prevedenim propisima iz člana 2. stav 1. tačka 15) ovog zakona.

(2) Prevođenje propisa iz člana 2. stav 1. tačka 15) ovog zakona vrši nadležno profesionalno udruženje, u skladu sa potpisanim sporazumima i ovlašćenjima, te donosi odlu- ku kojom se određuje i datum početka njihove primjene, a koja se zajedno sa tekstom standarda objavljuje na internet stranici Ministarstva i profesionalnog udruženja.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravna lica mogu sačinjavati finansijske izvještaje u skladu sa propisima koji nisu prevedeni i objavljeni od nadležnog profesionalnog udruženja, ako se radi o:

1) pravnim licima čije je poslovanje uređeno posebnim propisima na osnovu kojih je organ nadležan za obavljanje nadzora nad njihovim poslovanjem propisao obavezu pri- mjene propisa iz člana 2. stav 1. tačka 15) ovog zakona koji nisu prevedeni i objavljeni ili

2) pravnim licima čije je matično pravno lice ili krajnje matično pravno lice sa sjedištem u inozemstvu.”.

 

Član 3. Član 13. mijenja se i glasi:

“(1) Pravno lice i preduzetnik općim aktom, u skladu sa ovim zakonom, propisuju potreban stepen školske spreme, radno iskustvo i ostale uvjete za lice u radnom odnosu koje obavlja računovodstvene poslove.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice koje sačinjava finansijske izvještaje obavezno je kvalificirano lice.

(3) Kvalificirano lice, u smislu ovog zakona, jeste lice koje posjeduje licencu certificiranog računovodstvenog teh- ničara ili certificiranog računovođe.”.

Član 4.
Poslije člana 13. dodaje se novi član 13a, koji glasi:

“Član 13a.

(1) Vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansij- skih izvještaja može ugovorom biti povjereno drugom pravnom licu ili preduzetniku, registriranom za pruža- nje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, koji su upisani u odgovarajući registar, a koji računovodstvene poslove obavljaju kao registriranu pretežnu djelatnost, odnosno ukoliko za te poslove imaju registriranu posebnu poslovnu jedinicu i koji ispunjavaju i druge uvjete utvrđe- ne ovim zakonom.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, povezana pravna lica mogu povjeriti vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje fi- nansijskih izvještaja svom povezanom pravnom licu.

(3) Pravno lice ili preduzetnik, registrirani za pružanje računovodstvenih usluga obavezni su da u radnom odno- su na puno radno vrijeme imaju zaposleno kvalificirano lice iz člana 13. stav 3. ovog zakona, za obavljanje ove djelatnosti.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, preduzetnik koji je kvalificirano lice, nema obavezu zapošljavanja kvalificira- nog lica ako preduzetničku djelatnost obavlja kao osnovno ili dopunsko zanimanje.

(5) Stav 1. ovog člana ne primjenjuje se na banke, dru- štva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, mikrokre- ditna društva, kao i na druge finansijske organizacije kojima je propisima koji uređuju njihovo poslovanje zabranjeno po- vjeravanje vođenja poslovnih knjiga i sačinjavanje finansij- skih izvještaja drugom licu.”.

 

Član 5. Član 14. mijenja se i glasi:

“(1) Ministarstvo uspostavlja i vodi Registar preduzetni- ka za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga (u daljem tekstu: Registar preduzetnika).

(2) Ministarstvo, po službenoj dužnosti, od nadležnih or- gana pribavlja sve podatke koji su neophodni za uspostavlja- nje i vođenje Registra preduzetnika i donosi rješenje o upisu u Registar preduzetnika.

(3) Nadležni organi iz stava 2. ovog člana dužni su na zahtjev Ministarstva dostaviti sve tražene podatke koji su neophodni za uspostavljanje i vođenje Registra preduzetni- ka.

(4) Podaci koji se upisuju u Registar preduzetnika su jav- ni.”.

Član 6.

U članu 15. u stavu 3. broj: “13.” zamjenjuje se brojem: “13a.”.

Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4, 5. i 6, koji glase:

“(4) Ministar donosi rješenje o upisu u Registar privred- nih društava za pružanje knjigovodstvenih i računovodstve- nih usluga u roku od deset dana od dana podnošenja potpu- nog zahtjeva.

(5) U slučaju nastanka promjene podataka koji se upisuju u Registar privrednih društava za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, ovlašćeno lice privrednog dru- štva dužno je da nastale promjene dostavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promjene.

(6) Podaci koji se upisuju u Registar privrednih društava za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga su javni.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 7.

 

Član 7.
Poslije člana 15. dodaje se novi član 15a, koji glasi:

“Član 15a.

(1) Pravno lice, odnosno preduzetnik koji pruža knjigo- vodstvene i računovodstvene usluge briše se iz odgovaraju- ćeg registra u sljedećim slučajevima:

1) ako prestane da ispunjava uvjete za upis u registar,

2) ako je upis u registar izvršen na osnovu neistinitih po- dataka,

3) ako donese odluku o prestanku obavljanja djelatnosti računovodstva,

4) u slučaju da je izvršeno brisanje iz odgovarajućeg re- gistra poslovnih subjekata, odnosno registra preduzetnika,

5) u slučaju da ne postupi po mjerama nadzora koje su izrečene rješenjem o otklanjanju utvrđenih nezakonitosti.

(2) Ministar donosi rješenje o brisanju iz Registra pre- duzetnika i Registra privrednih društava za pružanje knjigo- vodstvenih i računovodstvenih usluga.

(3) Rješenje iz stava 2. ovog člana je konačno u uprav- nom postupku i protiv njega nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.”.

Član 8.
U članu 19. stav 6. mijenja se i glasi:

“(6) Izuzetno od odredbe iz stava 5. ovog člana, mikro pravna lica, kao i preduzetnici koji vode dvojno knjigovod- stvo, zajednice etažnih vlasnika, sindikalne organizacije i druga udruženja građana, ako ispunjavaju kriterije za razvr- stavanje u mikro pravna lica, godišnje finansijske izvještaje prezentiraju kroz:

1) Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda i

2) Bilans uspjeha - Izvještaj o ukupnom rezultatu za pe- riod.”.

Stav 7. briše se.
Dosadašnji st. 8, 9, 10. i 11. postaju st. 7, 8, 9. i 10.

 

Član 9.

U članu 20. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, matična pravna lica, koja nisu subjekti od javnog interesa, nisu dužna da sačinja- vaju, prezentiraju, objavljuju i dostavljaju konsolidirane fi- nansijske izvještaje ako, prema kriterijima iz člana 5. stav 1. ovog zakona, utvrđenim na konsolidiranoj osnovi na dan sačinjavanja finansijskih izvještaja, ispunjavaju uvjete za ra- zvrstavanje u mala pravna lica u skladu sa ovim zakonom.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Poslije dosadašnjeg stava 4, koji postaje stav 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

“(6) Matično pravno lice, koje je istovremeno ovisno u višoj ekonomskoj cjelini, obavezno je da sačinjava, prezenti- ra, objavljuje i dostavlja konsolidirane finansijske izvještaje ako njegovo matično pravno lice ima sjedište izvan Repu- blike.”

Član 10.

U članu 27. u stavu 1. poslije riječi: “Ministarstvu” doda- ju se riječi: “i Poreskoj upravi Republike Srpske”.

 

Član 11.

U članu 30. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“(3) Pravno lice, koje nema dozvolu za obavljanje po- slova revizije, u skladu sa ovim zakonom, ne može u okviru svog poslovnog imena da sadrži riječi: ‘revizija ili društvo za reviziju’.”

Član 12. Član 32. mijenja se i glasi:

“(1) Ministarstvo ovlašćenim revizorima izdaje, obna- vlja i oduzima licence za obavljanje poslova revizije finan- sijskih izvještaja.

(2) Licenca se izdaje licu koje ispunjava sljedeće uvjete:

1) da ima stečeno zvanje ovlašćenog revizora,

2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslo- vima revizije finansijskih izvještaja, ili pet godina radnog iskustva u internoj reviziji, ili deset godina radnog iskustva u računovodstvu,

3) da mu nije izrečena mjera zabrane izdavanja nove li- cence u skladu sa ovim zakonom,

4) da nije pravosnažno osuđivano za krivična djela protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i protiv pravnog saobraćaja i svako drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova ovlašćenog revizora.

(3) Zahtjev za izdavanje licence, ovlašćeni revizor pod- nosi Ministarstvu najkasnije u roku od tri godine od dana izdavanja certifikata za profesionalno zvanje, a ako se zah- tjev podnese nakon isteka navedenog roka, dužan je dosta- viti i dokaz o ispunjenosti uvjeta kontinuirane profesionalne edukacije.

(4) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju postu- pak za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci ovlašće- nim revizorima.

(5) Licenca se izdaje na period od tri godine i može se obnoviti na zahtjev ovlašćenog revizora, ako je obavio kon- tinuirano profesionalno usavršavanje i ispunio druge propi- sane uvjete.

(6) U slučaju da ovlašćeni revizor ne podnese zahtjev za obnavljanje licence, licenca prestaje važiti istekom tri godine od dana njenog izdavanja.

(7) Ministarstvo vodi Registar ovlašćenih revizora koji- ma je, u skladu sa ovim zakonom, izdata licenca u zvanju ovlašćenog revizora.

(8) Registar ovlašćenih revizora obavezno sadrži: ime i prezime ovlašćenog revizora, naziv subjekta koji je ovlašće- nom revizoru izdao certifikat, broj i datum izdavanja licence, rok važenja licence i druge podatke od značaja za pravilnu identifikaciju ovlašćenog revizora.

(9) Ovlašćeni revizor briše se iz Registra ovlašćenih re- vizora na osnovu rješenja o oduzimanju licence ovlašćenom revizoru, odnosno rješenja o prestanku važenja licence.

(10) Podaci koji se upisuju u Registar ovlašćenih revizo- ra su javni.”.

Član 13.
Poslije člana 32. dodaje se novi član 32a, koji glasi:

“Član 32a.

(1) Ministar donosi rješenje o oduzimanju licence ovla- šćenom revizoru, u sljedećim slučajevima:

1) ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i protiv pravnog saobraćaja i svako drugo krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova ovlašćenog revizora,

2) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelat- nosti,

3) ako se utvrdi da je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje licence dostavio neistinite podatke i dokumenta- ciju,

4) ako je ovlašćeni revizor odgovorno lice u privrednom društvu za reviziju kojem je oduzeta dozvola za rad u postup- ku provođenja nadzora,

5) ako ovlašćeni revizor prekrši mjeru uvjetnog oduzi- manja licence i

6) na zahtjev profesionalnog udruženja.

(2) Ministar donosi rješenje o prestanku važenja licence u sljedećim slučajevima:

1) smrti ovlašćenog revizora,

2) na osobni zahtjev ovlašćenog revizora i

3) potpunog ili djelimičnog gubitka poslovne sposobno- sti ovlašćenog revizora.

(3) Rješenjem o oduzimanju licence utvrđuje se i period u kome se ovlašćenom revizoru kome se oduzima licenca ne može izdati nova, a koji ne može biti duži od dvije godine od dana donošenja rješenja.

(4) Rješenje iz st. 1. i 2. ovog člana je konačno u uprav- nom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.”.

 

Član 14. Član 33. mijenja se i glasi:

“(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za rad privrednom društvu za reviziju podnosi se Ministarstvu poslije osnivanja i upisa privrednog društva u odgovarajući registar poslovnih subjekata.

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) odluka o osnivanju ili drugi osnivački akt,

2) akt o osnivanju poslovne jedinice privrednog društva, ako je osnivač poslovne jedinice strano društvo za reviziju,

3) Rješenje o registraciji poslovnog subjekta,

4) interni akt kojim je uređena metodologija za obavlja- nje usluga revizije,

5) dokazi o radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom jednog ili više ovlašćenih revizo- ra sa važećom licencom (foto-kopija ugovora o radu, radne knjižice i poreznog uvjerenja o prijavi uplate doprinosa),

6) podaci o osnivačima privrednog društva, i to:

1. za osnivače koji su fizička lica - dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih članom 30. ovog zakona,

2. za osnivače privrednog društva za reviziju koji su strano pravno lice, pravno lice iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH, uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad pod- nosi se i dokumentacija kojom se dokazuje da je u matičnoj državi ili entitetu, odnosno Brčko Distriktu BiH, registrirano za pružanje usluga revizije,

7) dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi za izda- vanje dozvole za rad.

(3) Dozvola za obavljanje revizije ne može se izdati pri- vrednom društvu kome je bila oduzeta dozvola, za vrijeme trajanja zabrane iz člana 52v. ovog zakona.

(4) U periodu važenja zabrane iz stava 3. ovog člana, do- zvola za obavljanje revizije ne izdaje se ni društvu za reviziju čiji je osnivač društvo za reviziju kome je oduzeta dozvola u skladu sa članom 52v. ovog zakona.”.

Član 15. Član 35. mijenja se i glasi:

“(1) Ministarstvo vrši upis u Registar privrednih društa- va za reviziju po službenoj dužnosti.

(2) U slučaju nastanka promjene podataka koji se upi- suju u Registar privrednih društava za reviziju, ovlašćeno lice privrednog društva dužno je da nastale promjene dostavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promjene.”.

Član 38. briše se.

Član 16.

Član 17.

U članu 39. u stavu 6. riječi: “foto-kopije ugovora” za- mjenjuju se riječima: “informaciju o ugovorima”.

Poslije stava 6. dodaju se novi st. 7. i 8, koji glase:

“(7) Informacija o ugovorima obavezno sadrži podatke o nazivu i razvrstavanju pravnih lica u skladu sa članom 5. ovog zakona, broj i datum ugovora o reviziji, godinu na koju se revizija finansijskih izvještaja odnosi i ugovorenu nakna- du.

(8) Nadležni organ u pravnom licu, čiji se finansijski izvještaji revidiraju, dužan je da izabere društvo za reviziju i zaključi ugovor o reviziji u roku iz stava 3. ovog člana.”.

 

Član 18.
U članu 40. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

“(4) Društvo za reviziju može ponovo da obavlja reviziju pravnog lica iz st. 1. i 2. ovog člana nakon proteka roka od najmanje dvije godine od datuma sačinjavanja posljednjeg revizorskog izvještaja za to pravno lice.

(5) Ovlašćeni revizor može biti imenovan za člana or- gana upravljanja u pravnom licu kod kojeg je vršio reviziju i čiji izvještaj o reviziji je potpisao, nakon proteka roka od najmanje dvije godine po prestanku radnog odnosa, odnosno angažmana u društvu za reviziju.”.

 

Član 19.
U članu 41. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“(3) Izvještaj o reviziji obavezan je da potpisuje najma- nje jedan ovlašćeni revizor koji je obavljao reviziju i lice ovlašćeno za zastupanje društva za reviziju.”.

Član 20. Član 42. mijenja se i glasi:

“(1) Privredno društvo za reviziju priprema cjelokupnu dokumentaciju na osnovu koje se izdaje revizorski izvještaj.

(2) Radna dokumentacija, odnosno kopije radnih doku- menata prikupljenih u toku revizije povjerljivog su karaktera i mogu se koristiti samo za potrebe revizije u skladu sa ovim zakonom, osim ako posebnim propisima nije drugačije odre- đeno.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, radna dokumentacija može se koristiti za potrebe provođenja nadzora i kontrole kvaliteta nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizo- ra, u skladu sa ovim zakonom.

(4) Dokumentaciju na osnovu koje je obavljena revizi- ja, privredno društvo za reviziju čuva najmanje šest godina, računajući od poslovne godine na koju se revizija odnosi.

(5) Radna dokumentacija na osnovu koje se izrađuje revizorski izvještaj, ugovor o reviziji i izvještaj o izvršenoj reviziji sačinjava se na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Republici.”.

Član 21. Član 44. mijenja se i glasi:

“(1) Privredno društvo za reviziju obavezno je da se osi- gura od rizika odgovornosti za štetu koju može da prouzro- kuje prilikom obavljanja profesionalne djelatnosti za koju je registrirano.

(2) Za štetu koju privredno društvo za reviziju može da prouzrokuje obavljanjem profesionalne djelatnosti kod ba- naka, lizing društava, investicionih i penzionih fondova, osi- guravajućih društava i velikih pravnih lica, minimalna suma pokrića po štetnom događaju iznosi 500.000 KM.

(3) Za štetu koju privredno društvo za reviziju može da prouzrokuje obavljanjem profesionalne djelatnosti kod osta- lih pravnih lica, minimalna suma pokrića rizika po štetnom događaju iznosi 100.000 KM.

(4) Privredna društva za reviziju, u smislu odgovornosti za štetu koju mogu da prouzrokuju obavljanjem profesional- ne djelatnosti, dužna su da zaključe polise osiguranja na go- dišnjem nivou za svaku kalendarsku godinu.

(5) Društvo za reviziju dužno je da ugovori osiguranje od profesionalne odgovornosti na način da polisa osiguranja ne može limitirati broj mogućih štetnih događaja u odnosu na broj i strukturu angažmana koja će društvo za reviziju ugo- voriti i obavljati u periodu osiguranja.

(6) Društvo za reviziju dužno je da Ministarstvu dostavi foto-kopiju polise osiguranja zaključenu u skladu sa odred- bama ovog člana, do kraja januara tekuće godine za tu kalen- darsku godinu.”.

 

Član 22.

U članu 46. u stavu 2. poslije tačke 1) dodaje se nova tačka 2), koja glasi:

“2) porezne usluge koje se odnose na obračun poreza i podnošenje poreznih prijava za pravna lica čiji su finansijski izvještaji predmet revizije”.

Dosadašnje t. 2), 3), 4), 5), 6) i 7) postaju t. 3), 4), 5), 6), 7) i 8).

 

Član 23.

U članu 47. u stavu 1. poslije riječi: “izvještaja” dodaju se riječi: “i njihove revizije”.

Član 24. U članu 50. st. 2, 3. i 4. brišu se.

 

Član 25.

U Poglavlju IV. u nazivu Odjeljka 3. poslije riječi: “revi- ziju” dodaju se riječi: “i ovlašćenih revizora”.

 

Član 26. Član 51. mijenja se i glasi:

“(1) Ministarstvo vrši nadzor nad radom privrednog dru- štva za reviziju i ovlašćenih revizora.

(2) Nadzor nad radom društva za reviziju i ovlašćenih revizora obuhvaća ispitivanje i provjeru primjene ovog za- kona, primjene propisa iz oblasti računovodstva i revizije koji se u skladu sa ovim zakonom primjenjuju u Republici i primjene internih pravila za osiguranje sistema kontrole kvaliteta.

(3) Nadzor nad radom društva za reviziju se osigurava:

1) praćenjem, prikupljanjem i provjerom dokumentacije koja se dostavlja Ministarstvu,

2) obavljanjem kontrolnih postupaka nad radom društva za reviziju,

3) izricanjem mjera u postupku nadzora, u skladu sa ovim zakonom.

(4) Kontrolni postupci nad radom društva za reviziju predstavljaju skup radnji kojima Ministarstvo kod subjekta

nadzora provjerava zakonitost i pravilnost ispunjavanja pro- pisanih obaveza pri vršenju usluga revizije, a posebno:

1) pregled internog sistema kontrole kvaliteta,

2) provjeru neovisnosti društva za reviziju i ovlašćenog revizora u odnosu na klijente revizije,

3) provjeru usklađenosti procesa revizije sa Međunarod- nim standardima revizije,

4) nadzor nad radom ovlašćenih revizora društva,

5) druga pitanja od značaja za postupak nadzora.

(5) Nadzor nad radom ovlašćenih revizora društva oba- vlja se na način da se pregleda cjelokupna radna dokumen- tacija o obavljenoj reviziji kod najmanje jednog revizorskog angažmana.”.

 

Član 27.
Poslije člana 51. dodaje se novi član 51a, koji glasi:

“Član 51a.

(1) Nadzor nad radom društva za reviziju i ovlašćenih revizora obavljaju ovlašćena lica Ministarstva, po posebnom ovlašćenju ministra za vođenje postupka i donošenja rješe- nja, a koja su neovisna u odnosu na subjekte nadzora.

(2) Najmanje jedno ovlašćeno lice koje provodi nadzor obavezno je da ispunjava sljedeće uvjete:

1) da ima zvanje ovlašćeni revizor i najmanje tri godine radnog iskustva u obavljanju revizije,

2) da nije u sukobu interesa sa društvom za reviziju koje je predmet nadzora,

3) u slučaju da je bio zaposlen u društvu za reviziju, da je proteklo najmanje godinu dana od dana prestanka njegovog radnog odnosa ili drugog oblika povezanosti sa društvom za reviziju.

(3) Nadzor nad radom privrednog društva za reviziju Mi- nistarstvo vrši najmanje jednom u šest godina, odnosno naj- manje jednom u tri godine, ako je riječ o društvu za reviziju koje provodi reviziju subjekata od javnog interesa.

(4) Nadzor iz stava 3. ovog člana može se obavljati i če- šće na osnovu utvrđenih prioriteta i rizika.

(5) Ovlašćena lica Ministarstva u postupku vršenja nad- zora imaju pravo i dužnost da u poslovnim prostorijama pri- vrednog društva za reviziju izvrše uvid u opće i pojedinačne akte privrednog društva, kao i evidencije i drugu dokumenta- ciju s ciljem utvrđivanja činjenica koje su od posebnog zna- čaja za kvalitetno vršenje nadzora.

(6) O izvršenom nadzoru lice iz stava 1. ovog člana sa- činjava zapisnik.

(7) Zapisnik iz stava 6. ovog člana dostavlja se privred- nom društvu za reviziju kod kojeg je izvršen nadzor.

(8) Ministar donosi uputstvo kojim se uređuje postupak vršenja nadzora nad radom poslovnih subjekata koji pružaju računovodstvene usluge i usluge revizije.”.

 

Član 28. Član 52. mijenja se i glasi:

“(1) Ako se u postupku nadzora nad radom privrednog društva za reviziju utvrdi da su prekršene odredbe ovog za- kona i relevantnih podzakonskih akata, društvu za reviziju se izriču odgovarajuće mjere nadzora.

(2) Društvu za reviziju mogu se izreći sljedeće mjere nadzora:

1) naložiti otklanjanje utvrđenih nezakonitosti,

2) uvjetno oduzeti dozvolu za obavljanje poslova revizije i

3) oduzeti dozvolu za obavljanje poslova revizije.

(3) Mjere iz stava 2. ovog člana izriču se rješenjem.

(4) Rješenje o izricanju mjera nadzora donosi se na osnovu činjenica utvrđenih zapisnikom iz člana 51a. ovog 

zakona, najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za do- stavljanje primjedaba na zapisnik, odnosno od dana uručenja dopunskog zapisnika o nadzoru.

(5) Ministarstvo podnosi nadležnom organu prijavu pro- tiv pravnih i fizičkih lica za koje u postupku nadzora utvrdi postojanje osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu ili prekršaju.”.

 

Član 29.

Poslije člana 52. dodaju se novi čl. 52a, 52b, 52v, 52g. i 52d, koji glase:

“Član 52a.

(1) Ovlašćeno lice Ministarstva rješenjem nalaže otkla- njanje utvrđenih nezakonitosti ako:

1) vlasnička struktura društva za reviziju nije u skladu sa ovim zakonom,

2) društvo za reviziju ne objavi izvještaj o transparen- tnosti,

3) nema uspostavljen sistem interne kontrole i

4) ne ispunjava uvjet propisan članom 31. ovog zakona.

(2) Društvo za reviziju dužno je da, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana prijema rješenja, postupi po rješenju i dostavi Ministarstvu izvještaj o preduzetim mje- rama, sa dokazima o otklanjanju nezakonitosti.

(3) Ako društvo za reviziju ne postupi u skladu sa na- logom u roku utvrđenom u rješenju iz stava 1. ovog člana, ministar donosi rješenje o oduzimanju dozvole za rad pri- vrednom društvu za reviziju.

(4) Rješenje iz st. 1. i 3. ovog člana je konačno u uprav- nom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Član 52b.

(1) U slučaju da se u postupku nadzora utvrdi da društvo za reviziju ne obavlja reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i drugim propisima, ministar donosi rje- šenje kojim mu se izriče mjera uvjetnog oduzimanja dozvole za rad.

(2) U rješenju iz stava 1. ovog člana istovremeno se odre- đuje da se izrečena mjera neće izvršiti ako društvo za reviziju u periodu koji je određen rješenjem, a koji ne može biti duži od dvije godine, ne učini novu povredu ovog zakona u po- stupku obavljanja revizije.

(3) Rješenje iz stava 1. ovog člana je konačno u uprav- nom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Društvu za reviziju kojem je izrečena mjera iz stava 1. ovog člana oduzima se dozvola za rad ako u periodu koji je određen rješenjem učini novu povredu ovog zakona prili- kom obavljanja revizije.

Član 52v.

(1) Ministar donosi rješenje o oduzimanju dozvole za rad privrednom društvu za reviziju:

1) ako mu je dozvola za obavljanje poslova revizije izda- ta na osnovu neistinitih podataka,

2) u slučaju brisanja iz odgovarajućeg registra poslovnih subjekata,

3) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelat- nosti,

4) ako prestane da ispunjava uvjete propisane ovim za- konom,

5) u slučaju da ne postupi po mjerama nadzora koje su izrečene rješenjem o otklanjanju utvrđenih nezakonitosti,

6) u slučaju da društvo za reviziju prekrši mjeru uvjetnog oduzimanja dozvole za obavljanje poslova revizije,

7) ako društvo za reviziju na bilo koji način onemoguća- va provođenje nadzora,

8) na zahtjev privrednog društva.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana konačno je u uprav- nom postupku, a protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

(3) Rješenjem o oduzimanju dozvole za rad utvrđuje se i period u kome se društvu za reviziju kome se oduzima do- zvola za rad ne može izdati nova, a koji ne može biti duži od dvije godine od dana donošenja rješenja.

Član 52g.

(1) U slučaju da se u postupku nadzora nad radom ovla- šćenog revizora utvrde nezakonitosti u njegovom radu, mi- nistar donosi rješenje kojim se mogu izreći sljedeće mjere nadzora:

1) uvjetno oduzeti licencu za obavljanje poslova revizije i

2) oduzeti licencu za obavljanje poslova revizije.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana konačno je u uprav- nom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 52d.

(1) U slučaju da se u postupku nadzora utvrdi da ovla- šćeni revizor ne obavlja reviziju u skladu sa ovim zakonom, rješenjem mu se izriče mjera uvjetnog oduzimanja licence za obavljanje poslova revizije.

(2) U rješenju iz stava 1. ovog člana istovremeno se odre- đuje da se izrečena mjera neće izvršiti ako ovlašćeni revizor u periodu koji je određen rješenjem, a koji ne može biti duži od dvije godine, ne učini novu povredu ovog zakona u po- stupku obavljanja revizije.

(3) Rješenje iz stava 1. ovog člana je konačno u uprav- nom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ovlašćenom revizoru kojem je izrečena mjera iz sta- va 1. ovog člana oduzima se licenca ako u periodu koji je određen rješenjem učini novu povredu ovog zakona prilikom obavljanja revizije.”.

 

Član 30. Član 53. mijenja se i glasi:

“(1) Ministar imenuje Savjet za računovodstvo i reviziju Republike Srpske (u daljem tekstu: Savjet).

(2) Nadležnost i obaveze Savjeta su da:

1) razmatra plan nadzora i izvještaje Ministarstva o pro- vedenom nadzoru nad radom društava za reviziju i ovlašće- nih revizora,

2) razmatra zapisnik o provedenom nadzoru nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora i predlaže preduzi- manje odgovarajućim mjera nadzora, ukoliko se u postupku nadzora nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora utvrde nezakonitosti,

3) daje mišljenja na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti računovodstva i revizije,

4) prati proces primjene propisa Evropske unije koji se odnose na oblast računovodstva i revizije i predlaže rješenja prihvatljiva za Republiku,

5) učestvuje u pripremi strategije, te u izradi smjernica i akcionog plana za poboljšanje kvaliteta finansijskog izvje- štavanja i unapređivanje računovodstvene i revizorske prak- se u Republici,

6) razmatra opća akta profesionalnog udruženja, razma- tra godišnji izvještaj o radu i stanju u oblasti računovodstva i revizije koji priprema profesionalno udruženje, daje mišlje- nje i prijedloge na godišnji plan kontinuirane edukacije koju provodi profesionalno udruženje i

7) obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa ovim zakonom.”.

 

Član 31.

U članu 55. u stavu 1. riječ: “devet” zamjenjuje se rije- čju: “pet”.

U stavu 2. riječi: “iz reda zaposlenih u Ministarstvu, predstavnika profesionalnih udruženja, Poreske uprave, Regulatornih tijela iz oblasti finansijskog sistema, poslov- ne zajednice, univerzitetskih profesora i drugih lica koja svojim teoretskim i praktičnim iskustvom u predmetnoj oblasti mogu da doprinesu efikasnijem radu Savjeta” bri- šu se.

Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“(4) Dva člana Savjeta obavezno su lica sa stečenim zva- njem ovlašćeni revizor, od kojih je jedno lice sa licencom i pet godina radnog iskustva na poslovima revizije.”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

 

Član 32. U članu 56. stav 5. briše se.

Član 33. Član 64. mijenja se i glasi:

“(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM ka- znit će se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne izvrši razvrstavanje u skladu sa ovim zakonom (član 5),

2) ne uredi organizaciju računovodstva na propisan način (član 7),

3) vrši obradu podataka na računaru, a ne osigura da ra- čunovodstveni softver omogućava funkcioniranje sistema internih računovodstvenih kontrola (član 7. stav 5),

4) ne sačinjava, ne kontrolira i ne čuva knjigovodstvene isprave, odnosno ne vodi i ne čuva poslovne knjige i druge izvještaje saglasno odredbama ovog zakona (čl. 8, 9, 10, 11, 12. i 22),

5) općim aktom ne odredi lice kome se povjerava vođe- nje poslovnih knjiga (član 13a),

6) ne podnese zahtjev za upis u Registar privrednih dru- štava za pružanje računovodstvenih usluga, a pruža računo- vodstvene usluge trećim licima (član 15),

7) ukoliko ne obavijesti Ministarstvo o svim promjena- ma podataka koji se vode u Registru privrednih društava za pružanje računovodstvenih usluga (član 15),

8) ne izvrši popis imovine i obaveza u propisanom roku (član 17),

9) ne izvrši usaglašavanje potraživanja i obaveza, ne odgovori na zahtjev povjerioca ili dužnika za usaglašavanje potraživanja i obaveza, ne odgovori na zahtjev ovlašćenog revizora ili u napomenama ne objavi podatke o neusaglaše- nim potraživanjima i obavezama (član 18),

10) ne sačinjava i ne prezentira finansijske izvještaje u skladu sa ovim zakonom (čl. 2a, 19, 20, 21. i 23),

11) ne izvrši reviziju finansijskih izvještaja i konsolidira- nih finansijskih izvještaja (član 28),

12) ne preda finansijske izvještaje, konsolidirane finan- sijske izvještaje, izvještaj o reviziji i izvještaj o poslovanju u Registar finansijskih izvještaja (čl. 24. i 25),

13) ne zaključi ugovor o reviziju u skladu sa članom 39. ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM ka- znit će se za prekršaj društvo za reviziju ako:

1) reviziju finansijskih izvještaja ne obavlja u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (član 28),

2) u okviru svog poslovnog imena sadrži riječi: ‘revizija ili društvo za reviziju’ a nema dozvolu za obavljanje poslova revizije (član 30),

3) na području Republike pruža usluge revizije bez pret- hodno ispunjenih uvjeta ili suprotno uvjetima propisanim ovim zakonom (čl. 29. i 33),

4) reviziju obavlja suprotno članu 31. ovog zakona,

5) ne obavijesti Ministarstvo o svim promjenama poda- taka koji se vode u Registru privrednih društava za reviziju (član 35),

6) u propisanom roku ne obavijesti Ministarstvo o nastu- panju okolnosti iz člana 37. ovog zakona,

7) u propisanom roku ne dostavi informaciju o ugovo- rima o reviziji zaključenim u toku godine (član 39. stav 6),

8) ne pruža usluge revizije na propisan način (član 40),

9) izvještaj o reviziji ne sačinjava u skladu sa članom 41. ovog zakona,

10) ne čuva i ne sačinjava radnu dokumentaciju u skladu sa članom 42. ovog zakona,

11) se ne osigura na način propisan članom 44. ovog za- kona,

12) ne sačini i u propisanom roku ne objavi godišnji izvještaj o transparentnosti (član 45),

13) vrši reviziju kod pravnih lica iz člana 46. ovog za- kona,

14) ovlašćenom licu ne omogući nadzor ili ne otkloni ne- dostatke utvrđene tokom nadzora (čl. 49, 51. i 52).

(3) Za radnje iz stava 1. t. 2) do 10) i tačka 12) ovog čla- na, izuzev t. 6. i 7, novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj preduzetnik koji vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, odnosno predu- zetnik registriran za samostalno pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga.

(4) Za radnje iz st. 1. i 2. ovog člana, novčanom kaznom od 300 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaj i odgovor- no lice u pravnom licu.”.

 

Član 34.
Poslije člana 67. dodaje se novi član 67a, koji glasi:

“Član 67a.

Privredna društva za reviziju, pravna lica i predu- zetnici koji su registrirani za pružanje računovodstvenih usluga dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od tri mjeseca od njegovog stupanja na snagu.”.

 

Član 35.

U članu 71. u tački 2) broj: “4” zamjenjuje se brojem: “6”.

U tački 7) broj: “2” zamjenjuje se brojem: “4”. T. 8) i 9) brišu se.
Dosadašnje t. 10) i 11) postaju t. 8) i 9).

U dosadašnjoj tački 11), koja postaje tačka 9) broj: “51.” zamjenjuje se brojem: “51a.”, a broj: “6” zamjenjuje se bro- jem: “8”.

 

Član 36.

Ovaj zakon objavit će se u “Službenom glasniku Repu- blike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2021. godine.

 

Broj: 02/1-021-679/20

22. jula 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.