Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o podsticajima u privredi RS

05.08.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o podsticajima u privredi RS

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 78

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Jedanaestoj redovnoj sjednici, održanoj 22. jula 2020. godine, a Vijeće naroda 30. jula 2020. godine konstatiralo da se Zakon o izmjeni i dopu- nama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutiv- nih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-2226/20

31. jula 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE

 

Član 1.

U Zakonu o podsticajima u privredi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/19) poslije člana 5. dodaje se novi član 5a, koji glasi:

“Član 5a.

Podsticajna sredstva za razvoj privrede ne odobravaju se privrednim subjektima u kojima je Republika Srpska, odnosno jedinica lokalne samouprave vlasnik kapitala više od 50%, osim pravnih lica čija je pretežna djelatnost iz Po- dručja C - Prerađivačka industrija i Područja I. - Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hoteli- jerstvo i ugostiteljstvo, u skladu sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske.”.

 

Član 2. Član 6. mijenja se i glasi:

“(1) Povećanje plaće utvrđuje se dovodeći u vezu visinu plaće koja je radnicima kod privrednog subjekta isplaćena za mart 2019. godine sa visinom plaće koju radnici imaju poslije stupanja na snagu ovog zakona.

(2) U slučaju da su radnici kod privrednog subjekta imali umanjenu plaću zbog privremene spriječenosti za rad u skla- du sa propisima o zdravstvenom osiguranju za mart 2019. godine, visina plaće u odnosu na koju se posmatra povećanje je njihova posljednja puna isplaćena plaća prije zdravstvene spriječenosti za rad.

(3) Ako su radnici zasnovali radni odnos kod privrednog subjekta tokom marta 2019. godine, visina plaće u odnosu na koju se posmatra povećanje je njihova plaća za april 2019. godine.

(4) Visina plaće radnika za mart 2019. godine, odnosno visina plaće za odgovarajuće mjesece u slučajevima iz st. 2. i 3. ovog člana, predstavlja početni iznos za utvrđivanje po- većanja plaće radnika (u daljem tekstu: početni iznos plaće).

(5) U slučaju promjene najniže plaće, za radnike koji su u mjesecima iz st. od 1. do 3. ovog člana imali plaću nižu od važeće najniže plaće u Republici Srpskoj početni iznos plaće jednak je visini važeće najniže plaće.

(6) Privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj za povećanje plaće samo za radnike sa kojima je po osnovu ugovora o radu zasnovao radni odnos najkasnije do prvog dana obračunskog perioda, koji prethodi periodu za koji se traži podsticaj.

(7) Za radnike koji su zasnovali radni odnos poslije mar- ta 2019. godine početni iznos plaće je prosječna visina plaće u obračunskom periodu, koji prethodi mjesecu u kojem je ostvareno pravo na podsticaj za te radnike.

8) U slučaju iz stava 7. ovog člana, za radnika čija je prosječna visina plaće u obračunskom periodu niža od va- žeće najniže plaće u Republici Srpskoj početni iznos plaće jednak je visini važeće najniže plaće.

(9) St. od 5. do 8. ovog člana primjenjuju se od obračun- skog perioda koji počinje 1. jula 2020. godine.”.

 

Član 3.

U članu 8. u stavu 1. u tački 3) poslije riječi: “sistem,” dodaju se riječi: “koje su nastale do posljednjeg dana obra- čunskog perioda za koji se podnosi zahtjev za podsticaj za povećanje plaće radnika,”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”, osim člana 2. ovog zakona, koji stupa na snagu 1. jula 2020. godine.

 

Broj: 02/1-021-675/20

22. jula 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.