Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja evidencije u trgovini

05.08.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja evidencije u trgovini

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj, izgled i način vođenja evidencije u trgovini.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 78 5.8.2020.

 

Na osnovu člana 99. stav 2. Zakona o trgovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 105/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, 30. jula 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE U TRGOVINI

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj, izgled i način vođenja evidencije u trgovini.

 

Član 2.

(1) Evidenciju u trgovini (u daljem tekstu: Evidencija) Ministarstvo trgovine i turizma vodi u elektronskom obliku.

(2) Podaci koji se unose u Evidenciju odnose se na trgo- vinsku djelatnost koju trgovac obavlja na osnovu rješenja ministra trgovine i turizma kojim je odobreno obavljanje djelatnosti trgovine i odnosi se na podatke o broju:

1) trgovaca na malo motornim gorivima,

2) trgovaca na veliko tečnim gorivima,

3) trgovaca koji snabdijevaju plovne objekte tečnim naft- nim gorivima za pogon brodskih motora,

4) trgovaca na malo uljem za loženje - ekstra lahko i lah- ko specijalno (El i Ls),

5) trgovaca na veliko uljem za loženje - lahko, srednje i teško (lahko - L, srednje - S i teško - T),

6) trgovaca na malo tečnim naftnim gasom - auto-pli- nom,

7) trgovaca na veliko tečnim naftnim plinom (propan-bu- tan gasom),

8) trgovaca na malo gasom u bocama - plinom u bocama za domaćinstvo,

9) trgovaca na veliko prerađevinama od duhana,
10) trgovaca koji vrše usluge tržnice na veliko,
11) trgovaca koji obavljaju špediterske usluge i poslove.

 

Član 3.

Podaci o trgovcima na malo motornim gorivima koji se unose u Evidenciju odnose se na:

1) poslovno ime trgovca,

2) sjedište trgovca,

3) naziv i sjedište poslovne jedinice trgovca, ako djelat- nost obavlja u poslovnoj jedinici,

4) mjesto obavljanja trgovinske djelatnosti,

5) broj i datum rješenja kojim je trgovcu odobreno oba- vljanje trgovinske djelatnosti trgovina na malo motornim gorivima,

6) kontakt informacije (broj telefona i faksa, adresa elek- tronske pošte trgovca),

7) broj i datum rješenja kojim je trgovcu utvrđen presta- nak obavljanja trgovinske djelatnosti trgovina na malo mo- tornim gorivima.

 

Član 4.

Podaci o trgovcima na veliko tečnim gorivima koji se unose u Evidenciju odnose se na:

1) poslovno ime trgovca;

2) sjedište trgovca;

3) naziv i sjedište poslovne jedinice trgovca, ako djelat- nost obavlja u poslovnoj jedinici;

4) način obavljanja trgovinske djelatnosti:

1. obavljanje u poslovnim prostorijama za njihovo uskla- dištenje i pretakanje - terminal,

2. isporučivanjem neposredno kupcu bez prethodnog uskladištenja - u tranzitu;

5) broj i datum rješenja kojim je odobreno trgovcu obavlja- nje trgovinske djelatnosti trgovina na veliko tečnim gorivima,

6) kontakt informacije (broj telefona i faksa, adresa elek- tronske pošte trgovca),

7) broj i datum rješenja kojim je trgovcu utvrđen pre- stanak obavljanja trgovinske djelatnosti trgovina na veliko tečnim gorivima.

 

Član 5.

Podaci o trgovcima koji snabdijevaju plovne objekte tečnim naftnim gorivima za pogon brodskih motora koji se unose u Evidenciju odnose se na:

1) poslovno ime trgovca,

2) sjedište trgovca,

3) naziv i sjedište poslovne jedinice trgovca, ako djelat- nost obavlja u poslovnoj jedinici,

4) mjesto obavljanja trgovinske djelatnosti,

5) broj i datum rješenja kojim je odobreno trgovcu oba- vljanje trgovinske djelatnosti snabdijevanje plovnih objekata tečnim naftnim gorivima za pogon brodskih motora,

6) kontakt informacije (broj telefona i faksa, adresa elek- tronske pošte trgovca),

7) broj i datum rješenja kojim je trgovcu utvrđen presta- nak obavljanja trgovinske djelatnosti snabdijevanje plovnih objekata tečnim naftnim gorivima za pogon brodskih mo- tora.

4) način obavljanja trgovinske djelatnosti:

page33image4013865536

Član 6.

Podaci o trgovcima na malo uljem za loženje - ekstra lahko i lahko specijalno (El i Ls) koji se unose u Evidenciju odnose se na:

1) poslovno ime trgovca;

2) sjedište trgovca;

3) naziv i sjedište poslovne jedinice trgovca, ako djelat- nost obavlja u poslovnoj jedinici;

4) mjesto obavljanja trgovinske djelatnosti:

1. na benzinskim pumpnim stanicama iz posebno utvrđe- nih poslovnih prostorija - rezervoara izdvojenog od mjesta predviđenog za snabdijevanje pogonskim motornim gori- vom,

2. iz posebno utvrđenih skladišnih poslovnih prostorija – rezervoara;

5) broj i datum rješenja kojim je odobreno trgovcu oba- vljanje trgovinske djelatnosti trgovina na malo uljem za lo- ženje - ekstra lahko i lahko specijalno (El i Ls),

6) kontakt informacije (broj telefona i faksa, adresa elek- tronske pošte trgovca),

7) broj i datum rješenja kojim je trgovcu utvrđen presta- nak obavljanja trgovinske djelatnosti trgovina na malo uljem za loženje - ekstra lahko i lahko specijalno (El i Ls).

 

Član 7.

Podaci o trgovcima na veliko uljem za loženje - lahko, srednje i teško (lahko - L, srednje - S i teško - T) koji se uno- se u Evidenciju odnose se na:

1) poslovno ime trgovca,

2) sjedište trgovca,

3) naziv i sjedište poslovne jedinice trgovca, ako djelat- nost obavlja u poslovnoj jedinici,

4) broj i datum rješenja kojim je odobreno trgovcu oba- vljanje trgovinske djelatnosti trgovina na veliko uljem za lože- nje - lahko, srednje i teško (lahko - L, srednje - S i teško - T),

5) kontakt informacije (broj telefona i faksa, adresa elek- tronske pošte trgovca),

6) broj i datum rješenja kojim je trgovcu utvrđen pre- stanak obavljanja trgovinske djelatnosti trgovina na veliko uljem za loženje - lahko, srednje i teško (lahko - L, srednje - S i teško - T).

 

Član 8.

Podaci o trgovcima na malo tečnim naftnim gasom - au- to-plinom koji se unose u Evidenciju odnose se na:

1) poslovno ime trgovca,

2) sjedište trgovca,

3) naziv i sjedište poslovne jedinice trgovca, ako djelat- nost obavlja u poslovnoj jedinici,

4) mjesto obavljanja trgovinske djelatnosti,

5) broj i datum rješenja kojim je odobreno trgovcu oba- vljanje trgovinske djelatnosti trgovina na malo tečnim naft- nim gasom - auto-plinom,

6) kontakt informacije (broj telefona i faksa, adresa elek- tronske pošte trgovca),

7) broj i datum rješenja kojim je trgovcu utvrđen presta- nak obavljanja trgovinske djelatnosti trgovina na malo teč- nim naftnim gasom - auto-plinom.

 

Član 9.

Podaci o trgovcima na veliko tečnim naftnim plinom (pro- pan-butan gasom) koji se unose u Evidenciju odnose se na:

1) poslovno ime trgovca;

2) sjedište trgovca;

3) naziv i sjedište poslovne jedinice trgovca, ako djelat- nost obavlja u poslovnoj jedinici;

1. obavljanje u poslovnim prostorijama za njihovo uskla- dištenje i pretakanje - terminal,

2. isporučivanjem neposredno kupcu bez prethodnog uskladištenja - u tranzitu;

5) broj i datum rješenja kojim je odobreno trgovcu oba- vljanje trgovinske djelatnosti trgovina na veliko tečnim naft- nim plinom (propan-butan gasom),

6) kontakt informacije (broj telefona i faksa, adresa elek- tronske pošte trgovca),

7) broj i datum rješenja kojim je trgovcu utvrđen pre- stanak obavljanja trgovinske djelatnosti trgovina na veliko tečnim naftnim plinom (propan-butan gasom).

 

Član 10.

Podaci o trgovcima na malo gasom u bocama - plinom u bocama za domaćinstvo koji se unose u Evidenciju odnose se na:

1) poslovno ime trgovca,

2) sjedište trgovca,

3) naziv i sjedište poslovne jedinice trgovca, ako djelat- nost obavlja u poslovnoj jedinici,

4) mjesto obavljanja trgovinske djelatnosti,

5) broj i datum rješenja kojim je odobreno trgovcu oba- vljanje trgovinske djelatnosti trgovina na malo gasom u bo- cama - plinom u bocama za domaćinstvo,

6) kontakt informacije (broj telefona i faksa, adresa elek- tronske pošte trgovca),

7) broj i datum rješenja kojim je trgovcu utvrđen presta- nak obavljanja trgovinske djelatnosti trgovina na malo ga- som u bocama - plinom u bocama za domaćinstvo.

 

Član 11.

Podaci o trgovcima na veliko prerađevinama od duhana koji se unose u Evidenciju odnose se na:

1) poslovno ime trgovca,

2) sjedište trgovca,

3) naziv i sjedište poslovne jedinice trgovca, ako djelat- nost obavlja u poslovnoj jedinici,

4) mjesto obavljanja trgovinske djelatnosti,

5) broj i datum rješenja kojim je odobreno trgovcu oba- vljanje trgovinske djelatnosti trgovina na veliko prerađevi- nama od duhana,

6) kontakt informacije (broj telefona i faksa, adresa elek- tronske pošte trgovca),

7) broj i datum rješenja kojim je trgovcu utvrđen pre- stanak obavljanja trgovinske djelatnosti trgovina na veliko prerađevinama od duhana.

 

Član 12.

Podaci o trgovcima koji vrše usluge tržnice na veliko koji se unose u Evidenciju odnose se na:

1) poslovno ime trgovca, odnosno pružaoca usluge,

2) sjedište trgovca,

3) naziv i sjedište poslovne jedinice trgovca, ako djelat- nost obavlja u poslovnoj jedinici,

4) adresu mjesta na kojoj se pružaju usluge tržnice na veliko,

5) broj i datum rješenja kojim je odobreno trgovcu pruža- nje usluge tržnice na veliko,

6) kontakt informacije (broj telefona i faksa, adresa elek- tronske pošte trgovca),

7) broj i datum rješenja kojim je trgovcu utvrđen presta- nak obavljanja djelatnosti pružanje usluge tržnice na veliko.

 

Član 13.

Podaci o trgovcima koji obavljaju špediterske usluge koji se unose u Evidenciju odnose se na:

1) poslovno ime trgovca,

2) sjedište trgovca,

3) naziv i sjedište poslovne jedinice trgovca, ako djelat- nost obavlja u poslovnoj jedinici,

4) mjesto obavljanja trgovinske djelatnosti,

5) broj i datum rješenja kojim je odobreno trgovcu pruža- nje špediterskih usluga,

6) kontakt informacije (broj telefona i faksa, adresa elek- tronske pošte trgovca),

7) broj i datum rješenja kojim je trgovcu utvrđen presta- nak obavljanja djelatnosti pružanje špediterskih usluga.

 

Član 14.

Podaci o fizičkim licima koja obavljaju špediterske po- slove koji se unose u Evidenciju odnose se na:

1) osobne podatke fizičkog lica kom se odobrava oba- vljanje špediterskih poslova (ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresa),

2) broj i datum izdatog uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje špediterskih poslova,

3) kontakt informacije (broj telefona, adresa elektronske pošte fizičkog lica).

 

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14-06-020-2216/2020

30. jula 2020. godine Banjaluka

 

Ministar, Suzana Gašić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.