Pravilnik o izmjenama Pravilnika o evidenciji udruženja za zaštitu potrošača

05.08.2020. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o evidenciji udruženja za zaštitu potrošača

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja za zaštitu potrošača

 

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 78 5.8.2020.

 

Na osnovu člana 124. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12, 63/14 i 18/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, 27. jula 2020. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

 

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja za zaštitu potrošača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/12 i 1/16) član 2. mijenja se i glasi:

“(1) Savez za zaštitu potrošača može se upisati u Evidenciju ako ga čine najmanje tri udruženja za zaštitu po- trošača.

(2) U Evidenciju se upisuju udruženja za zaštitu potrošača ili savezi za zaštitu potrošača (u daljem tekstu: udruženje) koji su osnovani u skladu sa zakonom kojim se uređuju osni- vanje i pravni položaj udruženja.

(3) Evidencija je javna, vodi se u pisanom i elektronskom obliku i objavljuje se na internet stranici Ministarstva trgovi- ne i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).”.

 

Član 2.

U članu 3. u stavu 1. riječi: “trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo)” brišu se.

U stavu 2. tačka g) mijenja se i glasi: “radno vrijeme udruženja, najmanje četiri dana u sedmici, tri sata dnevno.”.

 

Član 3. Član 4. mijenja se i glasi:

“Uz prijavu za upis udruženje prilaže:
a) ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar, b) osnivački akt i statut udruženja,

v) dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog pro- stora i posjedovanje uredske opreme i savremenih sredstava komunikacije, kao što su telefon i internet,

g) ovjerenu kopiju uvjerenja Poreske uprave Republike Srpske o određivanju poreznog jedinstvenog identifikacio- nog broja (JIB broj),

d) ovjerenu i potpisanu izjavu od ovlašćenog lica udru- ženja o neovisnosti o trgovcima, uvoznicima, proizvođači- ma ili davaocima usluga (u daljem tekstu: trgovac) u pogle- du sticanja finansijskih sredstava za rad udruženja,

đ) spisak članova udruženja sa potpisima, ovjeren i pot- pisan od ovlašćenog lica udruženja,

e) godišnji izvještaj o aktivnostima i rezultatima udru- ženja u oblasti zaštite potrošača sa finansijskim izvještajem za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši upis ako je udruženje poslovalo u toj godini,

ž) diplome, certifikate, potvrde ili druge dokumente za članove udruženja koji ga zastupaju i predstavljaju, kojim se dokazuje posjedovanje stručnosti, iskustva, znanja i vještina za obavljanje djelatnosti u oblasti zaštite potrošača.”.

 

Član 4.

U članu 5. u stavu 1. u tački v) poslije riječi: “udruženja” dodaju se riječi: “i radno vrijeme”.

Član 5.

U članu 6. u tački g) poslije riječi: “odnosi” tačka se za- mjenjuje zarezom i dodaje se nova tačka d), koja glasi:

“d) dostavljaju posebne izvještaje o sredstvima koja udruženja osiguravaju iz drugih izvora u svrhe zaštite po- trošača, pored sredstava Ministarstva, u roku od 30 dana od dobivanja tih sredstava.”.

 

Član 6.

U članu 7. u tački đ) poslije riječi: “Zakona” dodaju se riječi: “ili ne učestvuje redovno u aktivnostima u organizaciji ili po pozivu Ministarstva”.

U tački e) briše se riječ: “i” i dodaje se zarez.

U tački ž) poslije riječi: “udruženja” tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova tačka z), koja glasi:

“z) aktivnost udruženja koja po obimu i/ili kvalitetu, i/ ili stručnosti u postupanju sa prigovorima, kao i u vezi sa pružanjem informacija, savjeta i pravne pomoći potrošači- ma, po procjeni Ministarstva, ne opravdava finansiranje iz namjenskih sredstava.”.

 

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14.06-020-2265/20

30. jula 2020. godine Banjaluka

 

Ministar, Suzana Gašić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.