Pravilnik o podsticajnim sredstvima za interventni otkup tovnih junadi i svinja

12.08.2020. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o podsticajnim sredstvima za interventni otkup tovnih junadi i svinja

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za interventni otkup tržišnih viškova tovne junadi i svinja, postupak za njihovo ostvarivanje, visina i način isplate novčanih podsticaja, rokovi i potrebna dokumentacija i obrasci.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 81 12.8.2020.

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o osigura- nju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljopri- vrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa Zaključkom Vlade Republike Srpske o realizaciji interventnog ot- kupa tržišnih viškova tovnih junadi i svinja, broj: 04/1-012- 2-2008/20, od 30. jula 2020. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU PRAVA NA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA INTERVENTNI OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA TOVNIH JUNADI I SVINJA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za interventni otkup tržišnih viškova tovne junadi i svinja, postupak za njihovo ostvarivanje, visina i način isplate novčanih podsticaja, rokovi i potrebna dokumentacija i obrasci.

 

Član 2.

Sredstva za otkup tržišnih viškova tovne junadi i svinja osiguravaju se iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske u iznosu od 3.000.000 KM.

 

Član 3.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za interventni otkup tovne junadi i svinja imaju klaničari, mesoprerađivači i izvoznici (u daljem tekstu: otkupljivači) sa sjedištem u Republici Srpskoj, koji su se prijavili na Poziv za izražavanje interesa za interventni otkup tržišnih viškova junadi i svinja i koji su izvršili interventni otkup od poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srpske u periodu od 3. augusta do 30. oktobra 2020. godine.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana otkupljivači ostvaruju za otkupljenu tovnu junad i svinje od poljoprivrednih proizvođača upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava (APIF), a prema specifikaciji koja se javno objavljuje na internet stranici Ministarstva poljoprivre- de, šumarstva i vodoprivrede i Agencije za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Agencija), koja sadrži imena poljoprivrednih proizvođača i broj junadi ili svinja za interventni otkup, a prema evidenciji iz Registra poljoprivrednih gazdinstava.

(3) Podsticajna sredstva za interventni otkup tržišnih viškova na osnovu odobrenih jedinica mjere (kilograma) utvrđuju se u iznosu od:

1) 0,70 KM/kg žive mjere za otkupljenu junad namijenjenu za klanje ili preradu, odnosno 0,30 KM/kg za izvezena živa grla,

2) 0,60 KM/kg žive mjere za otkupljene svinje namijenjene za klanje ili preradu, odnosno 0,20 KM/kg za izvezena živa grla.

(4) Broj otkupljenih grla junadi i svinja za koje otkupljivači mogu ostvariti pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od otkupnih kvota, utvrđenih na osnovu prijave na Poziv za izražavanje interesa za interventni otkup tržišnih viškova junadi i svinja.

(5) Otkupljivači su dužni da:

1) interventni otkup vrše u periodu otkupa iz stava 1. ovog člana, osiguravajući proporcionalnost u realizaciji dodijeljenih kvota i protoka tog vremena,

2) minimalno 50% dodijeljenih kvota za otkup izvrše pu- tem otkupa tržišnih viškova od uzgajivača koji tove do 100 grla junadi, odnosno do 200 grla svinja.

(6) Otkupljivač može otkupiti maksimalno 300 grla ju- nadi, odnosno 500 grla svinja od jednog poljoprivrednog proizvođača.

(7) Ministarstvo može izvršiti preraspodjelu dodijeljenih otkupnih kvota na ostale otkupljivače ako utvrdi da otkupljivač ne vrši otkup na način propisan stavom 5. ovog člana.

 

Član 4.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za interventni otkup tovne junadi imaju otkupljivači koji su izvršili otkup ju- nadi minimalne težine 600 kg po cijeni koja nije manja od 3,80 KM/kg.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana otkupljivači junadi ostvaruju na osnovu zahtjeva, sačinjenog na Obrascu 1, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, a koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) specifikaciju za tovna grla, popunjenu na Obrascu 2, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, a koji se dostavlja u pisanoj i elektronskoj formi na adresu Agen- cije (Obrazac 2. je dostupan na internet stranici Agencije),

2) račun/fakturu ili otkupni blok (list) o prodaji/otkupu, potpisan/ovjeren od kupca i prodavca, koji sadrži broj grla, težinu i identifikacione brojeve grla ili serijski broj sa uvje- renja o zdravstvenom stanju životinja,

3) kopiju pasoša za junad, poništenog od nadležnog ve- terinarskog inspektora sa linije klanja, sa vidljivim podacima datuma klanja i šifrom klanice,

4) kopiju uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja,

5) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju junadi i pre- radu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da su grla utovljena na vlastitoj farmi i knji- govodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuze- tih količina junadi u preradu,

6) za izvezena grla kopiju C obrasca, kopiju veterinar- skog sertifikata i dokaz o izvozu,

7) izvod iz banke kao dokaz o plaćanju otkupljenih ko- ličina.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana otkupa junadi, a najkasnije do 15. novembra 2020. godine.

 

Član 5.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za interventni otkup tovnih svinja imaju otkupljivači koji su izvršili otkup svinja minimalne težine 110 kg po cijeni koja nije manja od 2,8 KM/kg.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana otkupljivači svinja ostvaruju na osnovu zahtjeva, sačinjenog na Obrascu 1, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i koji podnose Agenciji, uz koji prilažu:

1) specifikaciju za tovna grla, popunjenu na Obrascu 2, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika, a koji se dostavlja u pisanoj i elektronskoj formi na adresu Agencije (Obrazac 2. dostupan je na internet stranici Agencije),

2) račun/fakturu ili otkupni blok (list) o prodaji/otkupu, potpisan/ovjeren od kupca i prodavca, koji sadrži broj grla, težinu i identifikacione brojeve grla ili serijski broj sa uvje- renja o zdravstvenom stanju životinja,

3) kopiju uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja, poništenog od nadležnog veterinarskog inspektora sa linije klanja, 

4) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju svinja i pre- radu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da su grla utovljena na vlastitoj farmi i knji- govodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuze- tih količina svinja u preradu,

5) za izvezena grla kopiju C obrasca, kopiju veterinar- skog sertifikata i dokaz o izvozu,

6) izvod iz banke kao dokaz o plaćanju otkupljenih ko- ličina.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana otkupa svinja, a najkasnije do 15. novembra 2020. godine.

 

Član 6.

Nakon obrade podnesenih zahtjeva direktor Agencije donosi rješenje o odobravanju sredstava u skladu sa dodije- ljenim kvotama propisanim članom 3. stav 4, a do iznosa iz člana 2. ovog pravilnika.

 

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03-330-2511/20
5. augusta 2020. godine Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.