Pravilnik o pravima na podsticajna sredstva za interventni otkup povrća

14.08.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o pravima na podsticajna sredstva za interventni otkup povrća

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za interventni otkup povrća, postupak za njihovo ostvarivanje, visina i način isplate podsticajnih sredstava i potrebna dokumentacija i obrasci.

 

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 82 14.8.2020

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o osigura- nju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljopri- vrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa Zaključkom Vlade Republike Srpske o realizaciji interventnog otkupa tržišnih viškova proizvedenog povrća, broj: 04/1-012-2- 2090/20, od 6. augusta 2020. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU PRAVA NA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA INTERVENTNI OTKUP POVRĆA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za interventni otkup povrća, postupak za njihovo ostvarivanje, visina i način isplate podsticajnih sredstava i potrebna dokumentacija i obrasci.

Član 2.

Sredstva za otkup tržišnih viškova proizvedenog povrća osiguravaju se iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske u iznosu do 2.000.000 KM.

Član 3.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za interventni otkup povrća imaju:

1) registrirani prerađivači povrća (u daljem tekstu: prerađivači) sa sjedištem u Republici Srpskoj, koji su se pri- javili na Poziv za izražavanje interesa za interventni otkup dodatnih količina povrća i koji su otkupili dodatne količine povrća za preradu od poljoprivrednih proizvođača iz Re- publike Srpske u periodu od 10. augusta do 30. novembra 2020. godine,

2) pravna lica koja su registrirana za otkup i izvoz povrća (u daljem tekstu: otkupljivači) sa sjedištem u Republici Srp- skoj, koji su se prijavili na Poziv za izražavanje interesa za interventni otkup i izvoz povrća i koji su otkupili povrće od poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srpske i izvezli iz Bosne i Hercegovine u periodu od 10. augusta do 30. novem- bra 2020. godine.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana prerađivači i otkupljivači ostvaruju za otkup povrća od po- ljoprivrednih proizvođača koji su upisani u Registar poljo- privrednih gazdinstava i koji su prijavili proizvodnju povrća kao način korištenja registriranog poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini.

(3) Podsticajna sredstva za interventni otkup povrća na osnovu odobrenih jedinica mjere (kilograma) iznose 0,10 KM/kg.

(4) Količine povrća za koje prerađivači i otkupljivači mogu ostvariti pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ne mogu biti veće od otkupnih kvota, utvrđenih na osnovu prijave na Poziv za izražavanje interesa za interven- tni otkup dodatnih količina povrća i na Poziv za izražavanje interesa za interventni otkup i izvoz povrća.

(5) Prerađivači i otkupljivači dužni su da interventni ot- kup povrća vrše u periodu otkupa iz stava 1. t. 1) i 2) ovog člana, osiguravajući proporcionalnost u realizaciji dodijelje- nih kvota i protoka tog vremena.

(6) Ministarstvo može izvršiti preraspodjelu dodijeljenih otkupnih kvota na ostale prerađivače i otkupljivače ako utvr- di da prerađivač ili otkupljivač ne vrši otkup na način propi- san stavom 5. ovog člana.

Član 4.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za interventni otkup povrća u skladu sa dodijeljenim otkupnim kvotama prera- đivači i otkupljivači ostvaruju na osnovu zahtjeva, sačinje- nog na Obrascu 1, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, a koji podnose Agenciji za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Agencija) i uz koji prilažu plan interventnog otkupa sa količinama povrća i dinamikom ot- kupa po mjesecima, sačinjen na Obrascu 2. iz priloga ovog pravilnika.

(2) Prerađivač i otkupljivač dužni su mjesečno dosta- vljati izvještaj o realizaciji plana otkupa iz stava 1. ovog člana.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za interventni otkup povrća podnosi se najkasnije do 31. au- gusta 2020. godine.

Član 5.

(1) Podsticajna sredstva za interventni otkup povrća isplaćuju se u dva dijela, i to prvi dio u iznosu do 50% podsticajnih sredstava u odnosu na dodijeljene otkupne kvote.

(2) Preostali iznos podsticajnih sredstava do visine rea- liziranog otkupa i dodijeljenih otkupnih kvota isplaćuje se nakon realizacije otkupa, a na osnovu zahtjeva, sačinjenog na Obrascu 1. iz priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja Agenciji i uz koji se prilažu:

1) račun/faktura ili otkupni blok (list) o prodaji/otkupu, potpisan/ovjeren od kupca i prodavca, koji sadrži vrstu i ko- ličinu povrća,

2) dokaz o plaćanju otkupljenih količina proizvedenog povrća (izvod iz banke ili nalog blagajni za isplatu, potpisan 

od poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljiva- ča),

3) specifikacija otkupljenih količina povrća na Obrascu 3, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, a koji se dostavlja u pisanoj i elektronskoj formi na adresu Agencije (Obrazac 3. dostupan je na internet stranici Agencije),

4) za izvezeno povrće kopija izvozne carinske deklaraci- je i fitosanitarnog certifikata.

(3) Zahtjev iz stava 2. ovog člana podnosi se najkasnije do 15. decembra 2020. godine.

Član 6.

Direktor Agencije rješenjem odobrava isplatu sredstava za interventni otkup povrća u skladu sa dodijeljenim kvota- ma propisanim članom 3. stav 3, a do iznosa iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 7.
Prerađivači i otkupljivači dužni su da vrate podsticajna

sredstva ostvarena u skladu sa članom 5. stav 1. ovog pravil- nika za količine povrća za koje nisu dostavili dokaz o izvr- šenom otkupu.

Član 8.
Nadzor nad provođenjem ovog pravilnika vrše Ministarstvo, Republička uprava za inspekcijske poslove i inspekcije jedinice lokalne samouprave.

Član 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03-330-2592/20
12. augusta 2020. godine Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.